Download
han ble av gud kalt yppersteprest etter melkisedeks vis svein 15 11 09 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hebreerbrevet kapittel 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hebreerbrevet kapittel 5

Hebreerbrevet kapittel 5

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Hebreerbrevet kapittel 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. - han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis Svein 15.11.09 Hebreerbrevet kapittel 5 Hebreerbrevet - Godt Håp

 2. Hebreerbrevet - Godt Håp Brevets kontraster • Skyggene (bildene) og det virkelige • Det gode og det bedre • Det første og det siste • Det gamle og det nye • Det skrøpelige og det fullkomne • Det forgjengelige og det evige • Det synlige og det usynlige • Det jordiske og det himmelske • Det store og det større

 3. Hebreerbrevet - Godt Håp Presentasjonen av Jesus • Vi er vitne til en veldig presentasjon av VÅR FRELSER som: • Guds sønn (kap. 1) • Frelsens høvding eller kaptein (kap. 2) • Apostel (kap. 3) • Yppersteprest (kap. 4-10)!

 4. Hebreerbrevet - Godt Håp Brevets mål for oss! • “MED BLIKKET FESTET PÅ JESUS”! Hebr. 12:2

 5. Hebreerbrevet - Godt Håp KAPITTEL 5 • Kontekst • Ypperstepresten, v. 1-10 • Ypperstepresten Arons kvalifikasjoner • Ypperstepresten etter Meliksedeks vis • Sløve til å høre, v. 11-14

 6. Hebreerbrevet - Godt Håp 1. KONTEKST • Brevets store hovedtema starter i kap. 4:14:«Da vi nå har så stor en yppersteprest,-» • Ypperstepresten presenteres i kap 5:1-10 • En parantes innføres i kap 5:11-14 + hele kap 6 • Adressert ikke minst til jødekristne • Faren ved å vende tilbake til jødedommens barnelærdom om Kristus • Det er helt avgjørende å erkjenne at Kristus nå er vår yppersteprest

 7. Hebreerbrevet - Godt Håp 1. KONTEKST • Konklusjonen i dette: • Hebr. 6:19-20:Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget,der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis. • Ypperstepresten presenteres videre fra kap. 7:1

 8. Hebreerbrevet - Godt Håp Hebr. 5:1-4 • 1 For enhver yppersteprest blir uttatt blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. • 2 Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, • 3 og derfor må frambære syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. • 4 Og ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud, likesom Aron.

 9. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Hva karakteriserer en yppersteprest? • Uttatt blant mennesker • Innsatt for mennesker til tjeneste for Gud • Bærer fram gaver og offer for synder • Underlagt skrøpelighet • Gr. «skrøpelighet omringer ham» • Må ogsåframbæresyndoffer for seg selv • Kalt av Gud • «- likesom Aron» (navnet nevnes 3 g. i Hebreerbrevet)

 10. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Hvordan var det levittiske prestedømmet? • Kall og innsettelse: 2. Mos. 28:1-2 • Årlig tjeneste: 3. Mos. 16: 2-6.34 • Den store Soningsdagen • Soning for seg og sitt hus OG for folket • Daglig tjeneste: Hebr. 10:11 (7:27) • Prinsipp: Gud vil KUN ha med en mann å gjøre!→ Slik er det også med frelsen • Men prestedømmet var skrøpelig: 2. Mos. 32:3-4

 11. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Hebreerbrevets konklusjon vedrørende det levittiske prestedømmet:«Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømmet – som folket jo var lovbundet til – hvorfor var det da behov for at det skulle framstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis?» Hebr. 7:11 • Hensikten med innledningen i kap 5 er nettopp å få fram kontrasten til en annen prest!

 12. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Vi møter denne prest første gang i Bibelen allerede i 1. Mosebok • Abraham møtte en annen type prest enn Aron • Århundrer før ypperstepresten Arons tid! • 1. Mos. 14:18«Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud.» • En prest som kom ut med brød og vin! • Og som velsignet Abraham • Mer om dette i Hebr. 7

 13. Hebreerbrevet - Godt Håp Hebr. 5:5-10 • 5 Slik gav heller ikke Kristus seg selv den ære å bli yppersteprest, men han som sa til ham: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag. • 6 Likeså sier han også på et annet sted: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. • 7 Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. • 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. • 9 Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, • 10 og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis.

 14. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Kristus er nå innsatt som prest og konge etter Melkisedeks vis • Understrekes med sitater fra Salme 2 og Salme 110«Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham», v. 9Ampl.Bible. “opphav” = “forfatter og kilde til”“- og han ble av Gud kalt yppersteprest etter Melkisedeks vis”, v. 10gr. “kalt” = “ønsket velkommen som, hilset som”

 15. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • v.10 – Amplified Bible:«Being designated and recognized and saluted by God as High Priest after the order [with the rank] of Melchizedek.».»

 16. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Hva betyr det at Kristus er innsatt som prest og konge etter Melkisedeks vis? • Han gikk som yppersteprest: «- med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.» Hebr. 9:11 • Han kom som yppersteprest ut igjen med velsignelse: • «Jeg er livets brød», Joh. 6:35 (mat) • «Jeg er det sanne vintre», Joh. 15:1 (glede)

 17. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Hva betyr det at Kristus er innsatt som prest og konge etter Melkisedeks vis? • Han lever som yppersteprest for oss i dag:«Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.» Heb 9:24 • «Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste»,Hebr. 8:6

 18. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Hvordan er denne yppersteprest i dag?«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.La oss derformed frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Hebr. 4:15-16

 19. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Melkisedek og Kristus: • Konge og prest, Sak. 6:12-13 • Navnet betyr «rettferdighetens konge», Jes. 11:5 • Han var konge i “Salem” = hebr. “fred”, Jes. 11:9 • Hans dager er uten begynnelse, Joh. 1:1 • Hans dager er uten ende, Hebr. 7:23-25 • Utpekt som prest av den høyeste Gud, Sal. 110:4 • Ulik Aron når det gjelder utvelgelse og tjenestetid!

 20. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • La oss se litt på vers 7-8, som mange har hatt vansker med:«Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led.» • Spørsmålet som er blitt stilt:“Ville den Herre Jesus helst slippe å dø for våre synder?» • Svar: NEI!

 21. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Vi kjenner til 3 tilfeller der Jesus gråt: • Da Lasarus var død, Joh. 11:35 • Over Jerusalem, Luk. 19:41 • Getsemane, Hebr. 5:7«Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din.Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden.» Luk 22:42-44

 22. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Når Jesus er i Getsemane - «portalen til Golgata» - er det kun en ting den «lydige Guds Sønn» er opptatt av:“Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Joh 12:27

 23. Hebreerbrevet - Godt Håp 2. Ypperstepresten • Hvordan kunne han da bli bønnhørt for sin gudsfrykt? • Svaret ligger i hans fullendelse«Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.” Hebr. 2:10 (13:20) • Han ble frelst fra døden i sin oppstandelse!Ampl.bible: «fra» = «utav»

 24. Hebreerbrevet - Godt Håp Hebr. 5:11-14 • 11 Om dette har vi mye å si som også er vanskelig å utlegge, fordi dere er blitt sløve til å høre. • 12 For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. • 13 For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn. • 14 Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.

 25. Hebreerbrevet - Godt Håp 3. Sløve til å høre! • Nøkkelen til å forstå hva som ligger i: • Sløve til å høre • De første grunnleggende ting • Melk, ikke fast føde • Ukyndig i rettferds ord.... • Barnelærdommen om Kristus (kap. 6) • Finner du introduksjonen til v. 11: • «Om dette (ypperstepresten) har vi mye å si....

 26. Hebreerbrevet - Godt Håp 3. Sløve til å høre • Hva er barnelærdommen? Hebr. 6.1 • Vi bruker dette ordet mye i dagligtalen • Hva var barnelærdommen for en frelst jøde?“Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er: er kjent av Gud, – hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den?» Gal 4:9 • Jøden måtte forlate skyggene for det virkelige!...og den delvise for den fulle åpenbaring!

 27. Hebreerbrevet - Godt Håp 3. Sløve til å høre • Vi ser «problemet» flere ganger i Ap.gj.: • Mange kristne jøder skulle vært modne • De skulle vært i stand til å lære andre • MEN: • De vendte stadig tilbake til «melken»! • Peter må veilede de jødekristne – Kap. 11 • Paulus måtte ta samme kamp i Jerusalem – Kap. 15

 28. Hebreerbrevet - Godt Håp 3. Sløve til å høre • «For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse.» Heb 10:1 • Oppsummert: • Loven -> MELKEN -> Barnelærdommen • De goder som skulle komme -> FAST FØDE • «- la oss holde fast ved bekjennelsen»!Hebr. 4:14

 29. Hebreerbrevet - Godt Håp OPPSUMMERING • Aron som yppersteprest er et forbilde på Kristus, men Arons prestedømme var skrøpelig • Kristus er yppersteprest etter Melkisedeks vis og hans prestedømme er fullkomment • Sannheten om Kristus som yppersteprest er fast føde!«Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste»,Hebr. 8:6