slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning (FLÅKU) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning (FLÅKU)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning (FLÅKU) - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning (FLÅKU)' - macon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Følgende innlegg inneholder ingen ny teknologi eller dristige fremskritt av teknologisk art. Tvert i mot gjør prosjektet, som i aller høyeste grad er å betrakte som «work in progress», bruk av høyst allmenn teknologi tilpasset vår diffuse og allsidige målgruppe. Det vi har brukt tid på er å vurdere pedagogisk potensial og tilpasse valg av teknologi til ulike læringsmål for å gjøre dem mer fleksible. Fleksibiliteten skulle gjennomføres med velbegrunnet pedagogisk faglighet. Pedagogene i prosjektgruppen ble aldri helt enige om hva velbegrunnet pedagogisk faglighet er, men vi har likevel gjort våre valg. Dette er historien om FLÅKU

fleksibelt rsstudium i kirkelig undervisning fl ku

Fleksibeltårsstudiumikirkeligundervisning (FLÅKU)

Norgesuniversitetetshøstkonferanse 2014

Tromsø

Brynjulv Norheim, Prosjektleder.

bakgrunn ny og diffus yrkesgruppe
Bakgrunn:Nyogdiffusyrkesgruppe
 • Trosopplæringsreformeni Den norskekirke. Ca. 1100 nyeundervisningsstillingeri ulikeprosenter 2003 – 2014 spredtover hele landet
 • Målgruppe: Ansattemed et mangfoldavbakgrunner(somstudenterpå FLÅKU har vi hattbl.a. sykepleier, interiørdesigner, barnevernpedagog, hotellfagutdannet, maskinfører, folk med bachelor i språkfag, handelsutdannedeosv.)
 • Vi utdannertilikke-formellelæringspraksiser (tilforskjellfralektorprogrammetpåUiOoglærerutdanningenpåHiVolda), altsåtilvirksomhetsominnebærerorganisertlæringutenfordetformelleutdanningssystemet, men hvorresultaterikkeblirmåltellersjekketpåindividnivå: kirkeligundervisning
slide6

Alleharlangerfaring med utdanningtilpraksisfeltetkirke

 • Beggehargoderessurserpåfleksibellæring
 • HiVoldaharlang,mens TF harkorterfaring med utdannelsetilpraksisfeltetkirkeligundervisning
 • Vi harlaget et fleksibeltårsstudiumtilpassetkompetansekravene for menighetspedagog (bachelor med minst 30 studiepoengkristendomog 30 studiepoengped/didaktikk)
 • Studietskal “snakke med” praksisfeltet,væreprofesjonsdannendeogbyggenettverksomgårut over kursperioden
slide7
Studietskal “snakke med” praksisfeltet,væreprofesjonsdannendeogbyggenettverksomgårut over kursperioden
 • Hva slags pedagogisk potensiale kan økt fleksibilisering og bruk av IKT gi denne gruppen?
pedagogisk skj nn
Pedagogiskskjønn

Generelle valg:

- Samlingsbaserte kurs.

 • Alminnelig teknologi (podcast i mp3, Facebook, Fronter)
 • Fokus på universell utforming (ikke bare tilrettelegging men prinsipper om enkelhet, brukbarhet og pedagogisk tilgang)
pedagogisk skj nn1
Pedagogiskskjønn

Spesifikke valg; Emner 2014

Religionspedagogikk: Casearbeid, bygge opp kunnskapsbank – wiki

Filmdidaktikk: Nettleksjoner, snøgg film

Kirkehistorie: Ekskursjon, artefakter, Lukket Facebook gruppe

kristendommens historie i trosoppl ringen erfaringer
Kristendommenshistorie i trosopplæringen – erfaringer
 • Blended learning: Samlingerognettbasertinteraksjonførogettersamling med forelesningerogfeltobservasjon i Wittenberg under reformasjonsfestivalen. Podcastbank med forelesningerpåekvivalert “standardemne”. Sluttsamling med forelesninger.
 • Tidligere EVU-studenterharuttryktmisnøye med Fronter, fordi de mister diskusjonerogressursersom de harjobbetoppoghattgledeav
 • Frontererdesignet for formelllæring, vi harsupplertdette med Facebook, somer en uformellkommunikasjonsplattform
st rste utfordringer studieadministrative forhold
Størsteutfordringer!Studieadministrativeforhold…
 • STOR velviljefrabegge hold, ogdeter bra!
 • Utfordring: Institusjoner med ulikesystemer, ulikerutiner, ulikeårshjul
 • Å finnestudieadministrativeløsningersomivaretarstudenterogbeggeinstitusjonerharværtmyemerarbeidskrevendeenn vi forutsåpåforhånd
 • Eksempler, 15 stp eller 10 stp? hvor registreres studentene? Studiepoenguttelling? Fungerer Fronterbroen virkelig? Frist for opptak? Regler for generell studiekompetanse håndteres ulikt.
tilgjengelighet ressurser og dilemmaer
Tilgjengelighet – ressurserogdilemmaer!
 • Enkeltå delta via pc, brettogsmarttelefon
 • FB sommedierendeartefaktendrerlæringsprosessen
 • Enkeltogbrukervennligå dele ogdrøftelenker, bilderog film
 • Dilemma: Nårerlærerpåjobbogikke?
 • Dilemma: Eksternplattformogeierskaptilinnhold
 • Dilemma: Privat/profesjonell
studiet som interaksjonsflate mellom aktivitetssystemer
Studietsominteraksjonsflatemellomaktivitetssystemer
 • Behov i feltet (jfr. tidligereforskningsprosjekt); Historieformidlingen i trosopplæringensforsøksfasevar lite kritisk/fagbasertmed en tyngde i middelalderoglokaleforhold
 • Aktivitetssystem 1: Pedagogiskpraksis i lokalmenighet – kanmyeomarbeid med barn ogunge
 • Aktivitetssystem 2: Akademia – kanmyeomkritisk, faglighistorieforståelse
 • Vi somlæreremå “oversette” ogtilpasseosshvahistoriefagetkanbety i praksisvirkeligheten
 • Prøvingsform (semesteroppgaveistedet for klausurprøve) somleggervektpåevnetilselvstendigogkritiskkildekartleggingog – vurdering, bådelokalog global historieogformidling med bevissthet om at historieformidlingerminnepolitikk
hva er pensum innhold
Hvaerpensum/innhold?
 • Merenntradisjonellemedierendeartefaktersomleseteksterogforelesninger (live og podcast)
 • Engeström/Mwanza: E-læringendrerforutsetningene for hvordan “læringsinnholdet” blirmediert
 • Delingogdrøftingavbilder, film, minner (fraekskursjonen), lenker, filmer
 • Lærernemå re-tilpassesegbådemåten vi forberedeross, interagerer med studenteneogevaluererstudentene
 • Dettemå vi tenkemer over!