KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR
Download
1 / 32

KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR. Cfare kuptojme me termin “ komunikim politik nderkombetar ”?. Me termin komunikim politik ndërkombëtar kuptojmë ndikimin që kanë shtetet kombëtare në sjelljen e përshtatshme politike në dhe me vende të tjera . . Ketu perfshihen :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR' - macha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Cfare kuptojme me termin komunikim politik nderkombetar
Cfarekuptojme me termin“komunikimpolitiknderkombetar”?

 • Me terminkomunikimpolitikndërkombëtarkuptojmëndikiminqëkanështetetkombëtarenësjelljen e përshtatshmepolitikenëdhe me vendetëtjera.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Ketu perfshihen
Ketuperfshihen:

 • aspektet e komunikimitdiplomatik

 • propaganda

 • aktivitetet informative tëpjesësmëtëmadhetëagjenciveshtetërore

 • …dheperjashtohenaktivitetet e shtypit:

  • Qejane te interesuar ne edukiminnderkombetar

  • Qekaneqellimefetare/misionare

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Komunikimi politik nd rkomb tar eshte
Komunikimipolitikndërkombëtareshte:

 • Negocim

 • Propagande

 • Luftepolitike

 • Luftepsikologjike

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


 • Pseeshteshume e veshtire, gati e paarritshme te studiohetkomunikimipolitiknderkombetar?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Sipas david alexander kjo ndodh per nje sere arsyesh
Sipas David & Alexanderkjondodh per nje sere arsyesh:

 • Studimiikomunikimitpolitikndërkombëtaripretkufijtë e vendosurtëdisiplinavediplomatike.

  Tëgjithashkencatsociale, madjeedhetëtjerajashtëkësajfushe, mundtëkontribuojnënëkëtëproblematikë: askushnuk ka njëpërgjigjetësaktë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


2. Progresittëngadaltëiatribuohetfakti se studimiiprocesittëkomunikimitështëdisikompleks

 • Kushithotëkujtcfarë,

 • nëpërmjetcilitelement,

 • përcfarëqëllimi,

 • nëncfarërrethanash

 • me cfarëefektesh?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Nësenëpërgjigjetëkësajpyetjeje, te lidhur me komunikiminpolitikndërkombëtar, ku “kush” ështënjëaparat propaganda nënjëkulturëdhe “kujt” ështënjëaudiencënënjëtjetërkulturë, dheqëllimet e rrethanatjanëtëlidhurangushtë me tëgjithaproblemet e marrëdhënievendërkombëtare, është e qartëqënukmundtëndërmarrimnjëstudimsistematiktëkomunikimitpolitikndërkombëtar.

 • Ne ndihmojmë me mënyrattona, me idedheopinione, duke shpresuar se kjogjë do t’ihapërrugënnëtëardhmennjëstudimitëplotë e tëmirëqënë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


3. Shkencëtarëtjanëpërpjekurtëstudiojnëtëgjithapërgjigjet e audiencësnëdisatipetëkomunikimittëbrendshëm.

Porkëtokomunikimejanënëpërgjithësimëtëthjeshtësesaatoqëpërplasennëpërpjekjenpërtëkomunikuarpolitikishtpërtejkufijvekombëtarë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


4. Shpeshkomunikimipolitikbëhetnjë instrument ndihmësipolitikave.

Përdoretnëlidhje me vendimetoseveprimetbrendasferësdiplomatike, ekonomikedheushtarake.

Nëse ne studiojmënjëkomunikim pa iureferuarnjëveprimitëcaktuar, mundtëgjendemi fare mirënërrugëtëgabuar, duke studiuarnjëabstragim pa vlerë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


5. Ështëshumë e vështirëtëmbashnjëqëndrimshkencorstriktnëvlerësimin e komunikimitpolitikndërkombëtar, përshkaktëkushtevepolitikedhe administrative nëntëcilatështëndërmarrë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Edhe pse me veshtiresite e lartpermendura
Edhepse me veshtiresite e lartpermendura…

 • Komunikimipolitiknderkombetareshteshume I rendesishem ne prizmin e marredhenievenderkombetare.

 • Informimindërkombëtar, luftapropagandistikedheajopsikologjikepërbëjnë sot njëpërpjekjemasivenëtëcilënjanëpërfshirë e punësuarshumënjerëz, me qëllimarritjen e rezultatevepozitivenëtëardhmen.

 • Ngaanatjetër, komunikimipolitikndërkombëtarkarakterizohetnganjë e kaluartepër e rëndësishme. Ai luajtinjërolshumëtëmadhgjatëLuftëssë I e të II Botërore.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Si aplikohet komunikimi politik nderkombetar
Si aplikohetkomunikimipolitiknderkombetar :

 • Rasti: Lufta e Ftohte

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Lufta e ftohte
Lufta e Ftohte

 • Lufta e DyteBoteroreperfundoi ne vitin 1945

  • Iudha fund periudhesharmonikeLindje – Perendim

  • Amerikakishte dale ngaluftasifuqidominanteglobaledhesynonte te shtrintendikimin e sajanembanebotes

  • Stalinivazhdonte te kishtekontrollin (qeprejvitit 1934)

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Lufta e ftohte1
Lufta e Ftohte

 • Ngaprespektiva e komunikimevepolitike, Lufta e Ftohteeshtenjerastinteresant per dyarsye:

  • Ishtenjekonflikt real

  • Ajo e pajisiAmerikendheqeverite e tjeraPerendimore me nje “armik”

   • Shkaterrim e crrenjosje e partivesocialiste, sindikatavetregtare, levizjeveprotestueseantiberthamore ne fund te viteve 1980

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Konflikti nderkombetar dhe komunikimi politik
Konfliktinderkombetardhekomunikimipolitik

 • Lufta e Ftohte u quajtkeshtupasiajonukperfshiuperballjen e drejteperdrejteushtarake midis Fuqive te PerendimitdheBashkimitSovietik.

  • Shumeluftera te tjerandodhengjatekesajkohe:

   • Luftacivile e Angolas

   • Levizjaguerrile Contras ne Nikaragua

   • Konflikti ne IshujtMalvine

   • KonfliktiIzrael – Prishtine…

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Perpara lancimit ne treg te mediave elektronike moderne
Perparalancimit ne treg te mediaveelektronikemoderne:

 • Konfliktetushtarakembuloheshinngakorrespondentet e shtypit, raportimii te cilvevevononte me jave, madjeedhe me muaj, pasqyriminpublik te ngjarjeve

  • Cfaremund te ndodhte ne keterast?

   • Manipulim

   • Keqinterpretim

   • Transformim

   • Ekzagjerim

   • Genjeshter

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Gjate luftes se pare boterore
GjateLuftes se Pare Boterore:

 • Qeverite u angazhian ne fushatapropaganduese per te bindurpopullatatperkatese se palatjeterishtemizoredheimorale

 • Shpejtesiadheefektshmeria e kanaleve te komunikimitnderkombetar u permiresuan ne shek. XX

  • U rritrendesia e opinionitpublik

  • Lajmi u be me bashkekohor

  • U rritkerkesa per te qeneiinformuar

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Komunikimi politik nderkombetar pas 11 shtatorit te famshem
Komunikimipolitiknderkombetar pas 11 Shtatorit te famshem:

 • I efektshem

 • I kuruar

 • Kolektivdhekomunitar

 • Ne perpjekje per te perparuar

  • Ne njekohetensioninderkombetar, komunikimipolitiknderkombetarpesongjithmonenjeevolucion te konsideruar

   • Gjithnje ne rritjedhe ne nivele me te larte

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Lufta e vietnamit e cilesuar si lufta e i re mediatike
Lufta e Vietnamite cilesuarsi “lufta e I-re mediatike”

 • 1960:

  • Teknologjia e mbledhjes se lajmitkishteavancuarndjeshem (ishtebereimundshemmbulimirelativisht “LIVE” ikonflikteve.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Lufta e vietnamit
Lufta e Vietnamit

MERCER – Lufta e I-re Televizive

 • Midis forcavekomunistedheantikomuniste, keto te fundit te mbeshteturanga SHBA

 • Kjoishtelufta e I-re e hapur

  • Sepse u raportuacdolajm ne cdo cast

 • Fitorja e Vietnamezeve te Veriutdheposhterimi I forcaveAmerikane, ishtedhevazhdon te mbetet per amerikanetfaji I mediaveqe e raportuan ate

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Luftera ne te cilat ka zene vend komunikimi politik nderkombetar
Luftera ne te cilat ka zene vend komunikimipolitiknderkombetar

 • IshujtMalvine

  • Te pushtuarangaForcatArgjentinase 1982

 • GjiriPersik 1990 - 1991

  • Ku perfshiheshindisavende, qindramijeratrupadhedisangamanovrat me te medha ne histori

  • Me protagoniste SHBA, Britanine e Madhe, IrakundheKuvajtin

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Fushata e marredhenieve publike kunder komunizmit
Fushata e marredhenievepublikekunderkomunizmit:

 • “Gazetat, me perjashtime te rralla, e portretizoninrevolucioninsinjeorgjivrasjesh ne mase, perdhunime, grabitje e masakra; perzierje e njecrregullimi universal”.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Komunikimi politik negativ
Komunikimipolitiknegativ:

 • RASTI BIN LADEN:

  • Taktikat per te terrorizuarmasennepermjetvideove te frikshme

  • Komunikimin me mesazhe per te trembur SHBA dheAngline, te cilatshiheshinsibashkefajtorekryesore ne shtypjenmuslimane

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Komunikimipolitiknegativ:

 • RASTI BILL CLINTON DHE MONIKA LEVINSKI

  • Komunikimpolitiknegativishtypitvizivdhe te shkruar per njeperiudhe te caktuarkohore

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Rikujtese zgjedhjet elektorale
Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Zgjedhjetjanëtërëndësishmesepseatonakrijojnëmundësinëtëkemilirinëpërzgjedhjen e lidervetanë.

 • Atojanëbërthama e demokracisëdheelementikarakterizuesinjësistemidemokratik.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Rikujtese zgjedhjet elektorale1
Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Zgjedhjetnajapinmundësinëtëpërcaktojmë se siinteresat e individëvemundtëshërbehennëmënyrëefektive.

 • Cdovotëkontribuonnëzhvillimindheshprehinë e shoqërisëtonësi e tërë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Rikujtese zgjedhjet elektorale2
Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Zgjedhjetjovetëmtëjapinmundësinë e njëvendimmarrjejetëqetëaponjëpërzgjedhjejeliderash, poratoofrojnëlegjitimitetin me tëcilinqeveriset.

 • Fituesit e zgjedhjevepërfitojnënjëpranimtëpërgjithshëmnëlidhje me tëdrejtën e ushtrimittëfuqisë.

 • Cdozgjedhjemundtëjapëfuqinëfituese, porvetëmnjëzgjedhjenëmënyrëdemokratikeofrondrejtësinë e duhurpërtëqeverisurosepërt’uqeverisur.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Rikujtese zgjedhjet elektorale3
Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Sistemiizgjedhjevetë lira ështëshumëirëndësishëm.

 • Zgjedhjetjovetëmnasigurojnëqëzgjedhimliderinqëdëshirojmë, poratongulisinnëmemorientonëimazhin e procesitelektoraldheprovojnë se sistemiështënjësistemefektiv.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Cfare thuhet cfare behet ne te vertete
Cfarethuhet???Cfarebehet ne te vertete???

Diskutim ne grup

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


ad