recht infomatica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RECHT & INFOMATICA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RECHT & INFOMATICA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 289

RECHT & INFOMATICA - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

RECHT & INFOMATICA. Elektronisch contracteren Contracteren op afstand Enkele vragen. Dr. Bertel de Groote. 3de lic rechten UGent – academiejaar 2003-2004. RECHT & INFOMATICA. Deel II Elektronisch contracteren Analyse Richtlijn 2000/31 en Wet E-handel .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RECHT & INFOMATICA' - macayle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
recht infomatica

RECHT & INFOMATICA

Elektronisch contracteren

Contracteren op afstand

Enkele vragen

Dr. Bertel de Groote

3de lic rechten UGent – academiejaar 2003-2004

recht infomatica1

RECHT & INFOMATICA

Deel II

Elektronisch contracteren

Analyse Richtlijn 2000/31 en Wet E-handel

3de lic rechten UGent – academiejaar 2003-2004

e e contracten europese bronnen
E. E-contracten – Europese bronnen

BASIS VAN HET JURIDISCH KADER

Rl. nr. 2000/13 van 8 juni 2000betreffende de juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, m.n. de elektronische handel in de interne markt, Pb. L. 17 juli 2000, 1

 • algemene strekking
 • toepassingsgebied
 • regeling

Uiterste datum voor omzetting: 17 januari 2002

e e contracten interne bronnen
E. E-contracten – « Interne » bronnen

Omzetting

Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (BS 17 maart 2003)

Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (BS 17 maart 2003)

1 algemene strekking
§ 1. algemene strekking

Rl. 1997/77 verkoop op afstand

consumentenrichtlijn voor verkoop op afstand, waaronder ook e-contractenheeft rechtspositie van koper op het oog

Rl. 2000/13 - elektronische handel

breed gemeenschappelijk kader voor diensten informatiemaatschappij:- vestiging dienstverleners- commerciële communicatie- e-contracten- aansprakelijkheid- gedragscodes- geschillenregeling

Doel: vrij verkeer bevorderen

rlijn 2000 31 algemeen overzicht
Rlijn 2000/31 – Algemeen overzicht
 • Doelstelling
 • Toepassingsgebied
 • Overzicht van de inhoud
  • Structuur en strekking
1 algemene strekking1
§ 1. algemene strekking

Rl. 2000/13 - elektronische handel

Art. 1  Doel en toepassingsgebied

1. Doel

Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen aan de goede werking van de interne makrt door het vrije verkeer van de diensten van de informatiemaatschappij tussen lidstaten te waarborgen

2. Realisatie doel

Voorzover voor de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling nodig, worden met deze richtlijn bepaalde nationale bepalingen nader tot elkaar gebracht die van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappij en betrekking hebben op…

1 algemene strekking2
§ 1. algemene strekking
 • De interne markt
 • De vestiging van de dienstverleners
 • De commerciële communicatie
 • Langs elektronische weg gesloten contracten
 • De aansprakelijkheid van tussenpersonen
 • Gedragscodes
 • De buitengerechtelijke geschillenregeling
 • Rechtsgedingen
 • De samenwerking tussen lidstaten
2 toepassingsgebied rlijn 2000 31
§ 2. Toepassingsgebied Rlijn 2000/31
 • ratione materiae
 • ratione personae
a ratione materiae 1 regel
a - ratione materiae (1)regel

diensten van de informatiemaatschappijelke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer wordt verricht

on line diensten elektronisch gesloten contracten

Zie: art. 1, lid 2 Rlijn 98/34/EG, zoals gewijzigd bij Rlijn 98/48/EG  Art. 2, a Rlijn 2000/31

ratione materiae 2 uitzondering
ratione materiae (2)uitzondering

Niet voor on line diensten elektronisch gesloten contracten

 • in zaken van belastingen
 • voor publieke taken: notaris
 • verdediging voor de rechter
 • ….

uitzonderingen: art. 1.5

ratione materiae 2 uitzondering1
ratione materiae (2)uitzondering
 • Art. 1, 5  uitsluiting uit toepassingsgebied
 • belastingen
 • Kwesties in verband met diesnten van de informatiemaatschappij die onder Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 97/66/EG vallen
 • Kwesties in verband met overeenkomsten of praktijken die onder de mededingingswetgeving vallen
ratione materiae 2 uitzondering2
ratione materiae (2)uitzondering

Merk op:

Richtlijn 97/66/EG van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector

Richtlijn 95/46/EGvan 24 oktober 1995betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Vertaling omzetting (art. 3,2°): “kwesties in verband met diensten van de informatiemaatshcappij geregeld door de wetgevende of reglementaire bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens

ratione materiae 2 uitzondering3
ratione materiae (2)uitzondering
 • Art. 1, 5  uitsluiting uit toepassingsgebied
 • De volgende activiteiten van diensten van de informatiemaatschappij
  • De activiteiten van notarissen of vergelijkbare beroepen, voorzover die een direct specifiek verband met de uitoefening van de publieke taken inhouden
  • De verdediging van een cliënt en de verdediging van zijn belangen voor het gerecht
  • Gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet, zoals loterijen en weddenschappen.
 • Vergelijk: art 3. Wet 11 maart 2003
b ratione personae
b - ratione personae

afnemer van dienst: art. 2 d)

iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor beroepsdoeleinden, gebruik maakt van een dienst van de informatiemaatschappij, in het bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken

dienstverlener: art. 2 b)iedere natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van de informatiemaatschappij levert

Vergelijk: art. 2, 5° en art. 2, 3° Wet 11 maart 2003

3 rlijn 2000 31 inhoudelijke regeling
§ 3. Rlijn 2000/31 - inhoudelijke regeling
 • Interne markt (specifieke les)
 • dienstverleners:
  • vestiging (art. 4),
  • algemene informatieplicht (art. 5)
  • en aansprakelijkheid (art. 12-15)(specifieke les)
 • commerciële communicatie (art. 6-8)
 • elektronische contracten (art. 9-11)
 • Tenuitvoerlegging
   • o.a. gedragscodes, buitengerechtelijke geschillenregeling)
3 rlijn 2000 31 inhoudelijke regeling1
§ 3. Rlijn 2000/31 - inhoudelijke regeling
 • EXCURSUS – Tenuitvoerlegging
 • art. 16-19  maatregelen waardoor de oplossing van geschillen moet bespoedigd worden:
  • ontwerpen van gedragcodes stimuleren (art. 16)
  • wegnemen van belemmeringen voor buitengerechtelijke conflictoplossing (art. 17)
  • snelle rechterlijke afhandeling (art. 18)
  • samenwerking tussen lidstaten stimuleren (art. 19)
wet e handel naar een analyse
Wet E-handel – naar een analyse

OPZET

verduidelijking relevante bepalingen elektronisch contracteren

 • Wat?
 • Totstandkoming en bijkomende vereisten

Bijzondere aandacht: Informatieverplichtingen

Algemeen

Commerciële communicatie

contractuele proces

 • Erkenning
e contracten wat
e-contracten – wat?
 • Regelgevend kader – Wet E-handel (Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij
  • Omzetting Rlijn E-handel
 • Toepassingsgebied
  • Ratione materiae
  • Ratione personae
e contracten wat1
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Diensten van de informatiemaatschappij
   • Diensten die gewoonlijk tegen vergoeding
   • Langs elektronische weg
   • Op afstand en
   • Op individueel verzoek van een afnemer van de dienst worden verricht
e contracten wat2
e-contracten – wat?
 • Art. 1, 2 Rlijn 98/48/EG

dienstº: elke dienst van de informatiemaatschappij, dat wil zeggen elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt. In deze definitie wordt verstaan onder:

– ¹op afstandº: een dienst die geleverd wordt zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn;

– ¹langs elektronische wegº: een dienst die verzonden en ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen;

– ¹op individueel verzoek van een afnemer van dienstenº: een dienst die op individueelverzoek via de transmissie van gegevens wordt geleverd…

e contracten wat3
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Gewoonlijk tegen vergoeding
   • Economische tegenwaarde
    • Diensten waarvoor afnemers betalen
    • Diensten waarvoor afnemers niet betalen?
     • Website: bekostigd door persoon die economische activiteit uitoefent
     • Diensten door de overheid (vergoeding)

(overweging 19 Rlijn E-handel)

e contracten wat4
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
    • Diensten door de overheid (vergoeding)
     • Onderwijs
     • Rechtspraak
     • On-line afgifte van bestuursdocumenten
     • Culturele of toeristische on-line informatie

Bepaling geldsom niet noodzakelijk economsiche tegensprestatie

(overweging 19 Rlijn E-handel)

e contracten wat5
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae

Overweging 19 (Rlijn 98/48/EG)

« Overwegende dat onder diensten, inde zin van artikel 60 van het Verdrag zoals geïnterpreteerd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie, verstaan moet worden, dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden; dat hiervan geen sprake is bij activiteiten die de staat zonder economische tegenprestatie verricht in het kader van zijn taak op met sociaal en cultureel gebied en de gebieden voorlichting en justitie; dat de nationale voorschriften inzake deze activiteiten derhalve niet onder de definitie van artikel 60 van het Verdrag en dus ook niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen ».

e contracten wat6
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae

Overweging 18 (Rlijn 2000/31/EG)

« Diensten van de informatiemaatschappij bestrijken een grote verscheidenheid aan economische activiteiten die on line plaatsvinden; die activiteiten kunnen in het bijzonder in de on-lineverkoop van goederen bestaan. Activiteiten zoals de levering van goederen als zodanig of de verstrekking van off-linediensten vallen niet onder de richtlijn. Diensten van de informatiemaatschappij blijven niet beperkt tot diensten waarvoor on line contracten gesloten worden, maar ook, voorzover zij een economische activiteit vormen, betrekking hebben op diensten waarvoor de afnemers niet betalen, zoals diensten die bestaan in het aanbieden van on-line-informatie of commerciële communicatie, of diensten die instrumenten verschaffen voor het opzoeken en ophalen van en het toegang krijgen tot gegevens. Onder diensten van de informatiemaatschappij worden ook verstaan diensten voor het doorgeven van informatie via een communicatienetwerk, voor het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk of het toegankelijk maken van informatie die verstrekt is door een afnemer van een dienst…

e contracten wat7
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae

Overweging 18 (Rlijn 2000/31/EG)

…Televisieomroepactiviteiten in de zin van Richtlijn 89/552/EEG en radio-omroepactiviteiten zijn geen diensten van de informatiemaatschappij omdat zij niet op individueel verzoek verricht worden. Diensten daarentegen die van punt tot punt worden doorgegeven, zoals video op verzoek of het verlenen van commerciële communicatie via elektronische post, zijn wel diensten van de informatiemaatschappij. Het gebruik van elektronische post of van gelijkwaardige individuele communicatie, bijvoorbeeld door natuurlijke personen voor doeleinden die buiten hun beroepsactiviteiten vallen, met inbegrip van het gebruik van deze communicatiemiddelen voor het afsluiten van contracten tussen deze personen, is geen dienst van de informatiemaatschappij. De contractuele relatie tussen werknemer en werkgever is geen dienst van de informatiemaatschappij. Activiteiten die van nature niet op een afstand en met behulp van elektronische middelen kunnen worden verricht, zoals de wettelijke controle op de rekeningen van ondernemingen of een medisch consult waarbij een lichamelijk onderzoek van de patiënt vereist is, zijn geen diensten van de informatiemaatschappij ».

e contracten wat8
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae

Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 14

Uitgaande van het criterium van de vergoeding, aangehaald in artikel 50 van het Verdrag, wordt in considerans nr. 19 van de richtlijn 98/48/EG tot wijziging van de richtlijn betreffende de diensten bepaald «dat hiervan geen sprake is bij activiteiten die de staat zonder economische tegenprestatie verricht in het kader van zijn taak op met name sociaal en cultureel gebied en de gebieden voorlichting en justitie; dat de nationale voorschriften inzake deze activiteiten derhalve niet onder de definitie van artikel 60 van het Verdrag en dus ook niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen». Zijn dus uitgesloten van het begrip diensten en bijgevolg van dat van dienst van de informatiemaatschappij, de door de staat geleverde diensten inzake onderwijs, activiteiten die verband houden met rechtspraak, online afgeven van bestuursdocumenten (bewijs van domicilie, nationaliteitsbewijs, bewijs van goed gedrag en zeden…), culturele of toeristische online-informatie van een gemeente… Als de verrichting van die diensten afhankelijk is van het betalen van een geldsom, mag die niet worden beschouwd als een economische tegenprestatie voor de door de staat verrichte activiteit ».

e contracten wat9
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Op afstand
   • Partijen zijn niet gelijktijdig aanwezig
   • Rlijn E-handel: overweging 18
    • Excl. wettelijke controle op de rekening van onderneming, medisch consult waarbij een lichamelijk onderzoek vereist is
     • Merk op: health telematics, lichamelijk onderzoek via webcam
    • Deze diensten kunnen van nature niet op afstand en met behulp van elektronische middelen worden verricht
e contracten wat10
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Lang elektronische weg
   • Richtlijn 98/48
   • Dienst verzonden en ontvangen via elektronische apparaten voor de verwerking en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische punten wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen
e contracten wat11
e-contracten – wat?

Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15)

Voorbeelden

Vallen onder deze definitie alle diensten die online worden geleverd: verlening van toegang tot het internet, elektronische correspondentie, forumdiscussie, hosting van informatie, sites voor elektronische handel, online-animatie (video op aanvraag, onlinespelletjes, loterijen, virtuele museabezoeken…), certificatiediensten (certificering van handtekeningsleutels, datum- en uurvermelding, ontvangstbevestiging…), enz.

De offlinediensten vallen niet onder deze definitie.

e contracten wat12
e-contracten – wat?

Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15) - vervolg

Hybride diensten

Er dient te worden opgemerkt dat bepaalde diensten een hybride karakter vertonen in die zin dat ze voor een stuk online en voor een stuk offline worden geleverd: thuisbezorging van online gekochte goederen, fabricage op maat van een online besteld product, enz… In dergelijke gevallen is enkel het online gedeelte van de dienst onderworpen aan de bepalingen van het wetsontwerp.

e contracten wat13
e-contracten – wat?

Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15) - vervolg

Uitgesloten diensten

Andere diensten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het wetsontwerp omdat ze niet kunnen worden beschouwd als «langs elektronische weg» geleverde diensten. Dat zijn de diensten met een materiële inhoud, zelfs indien zij het gebruik van elektronische apparatuur impliceren: geldautomaten (bankbiljetten, treinkaartjes), diensten voor toegang tot betalende netten (autosnelwegen, parkings…), zelfs indien bij de ingang en/of uitgang de toegang en/of correcte betaling wordt gecontroleerd door middel van elektronische apparatuur (bijlage V, punt 2, 1ste streepje van de richtlijn betreffende de diensten).

e contracten wat14
e-contracten – wat?

Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15) - vervolg

Uitgesloten diensten

Zo zijn de distributie van treinkaartjes, vervoerbiljetten… geen diensten, terwijl de reservering van dergelijke biljetten via elektronische weg er wel één is. Ten slotte is het halen van geld uit een automaat geen dienst in de zin van de richtlijn. Het heropladen van een kaart daarentegen (zoals de «Protonkaart»), of de diensten die aangeboden worden met name in het kader van internet banking, moeten worden beschouwd als diensten die via elektronische weg worden geleverd, voor zover de inhoud van de boodschap «elektronisch» is.

Vergelijk toepassingsgebied WHPC

e contracten wat15
e-contracten – wat?

Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15) - vervolg

Uitgesloten diensten SPRAAKTELEFONIE

Mogen ten slotte niet worden beschouwd als diensten die geleverd worden langs elektronische weg, diensten die niet via elektronische systemen voor de opslag en verwerking van gegevens worden geleverd: spraaktelefoniediensten, diensten die via spraaktelefonie worden verricht (raadpleging van een arts, een advocaat, direct marketing).

e contracten wat16
e-contracten – wat?

SPRAAKTELEFONIE

Achtergrondinformatie

Mededeling van de Commissie

 • Satus van spraak op internet overeenkomst het Gemeenschapsrecht, en inzonderheid overeenkomstig Richtlijn 90/388/EEG
 • Bijlage bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de stand van zaken en de tenuitvoerleggingv an Richtlijn 90/388/EEG betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten

Pb. C 369, 22 december 2000, 3-5.

e contracten wat17
e-contracten – wat?

SPRAAKTELEFONIE

Achtergrondinformatie

Verwijzing naar bekendmaking van 10 januari 1998 over statuut van «spraakcommunicatie via internet » (Rlijn telecomdiensten 90/388/EEG)

Internetspraakdiensten in beginsel geen spraaktelefonie

tenzij gelijktijdig voldaan aan vier crieteria in richtlijn 90/388

e contracten wat18
e-contracten – wat?

SPRAAKTELEFONIE

tenzij gelijktijdig voldaan aan vier crieteria in richtlijn 90/388

 • Op commerciële basis aangeboden
 • Ten behoeve van het publiek aangeboden
 • Aangeboden van en naar aansluitpunten op geschakelde openbare netwerk
 • Direct transport en schakeling van spraak in real time (betrouwbaarheidsgraad en spraakkwliteit dezelfde als die van geschakelde openbare netten)
e contracten wat19
e-contracten – wat?

SPRAAKTELEFONIE

De Commissie is van mening dat internettelefonie over het algemeen nog steeds niet onder de omschrijving van spraaktelefonie valt, behalve wanneer internettelefonie aan elk van de in de richtlijn opgenomen voorwaarden, zoals beschreven in de bekendmaking van 1998, voldoet.

e contracten wat20
e-contracten – wat?

SPRAAKTELEFONIE

Onderscheid

spraak via het internetprotocol (Voice over het Internet protocol-(VoIP)

spraak via het internet (Voice over the Internet)

e contracten wat21
e-contracten – wat?

SPRAAKTELEFONIE

« Telecommunicatie-exploitanten gebruiken steeds meer het internet (IP) als een transmissietechnologie voor spraakdiensten in het kader van het geschakelde openbaar netwerk, als een alternatief voor of ter vervanging van andere transmissietechnologieën, zoals asynchrone transfermouds (Asynchronous Transmfer Mode – ATM) of SDH-transmissie (Syncrhonous Digital Hierarchy – SDH). In dergelijke gevallen is het gebruik van het internetprotocol via een entwerk dat in particuliere handen is of pseciaal daarvoor is bestemd neit merkbaar voor de eidgebruiker. Bovendien wordt de dienst als spraaktelefonie verkocht en op commerciële basis aangeboden zoals werd omschreven in de bekendmaking van 1998… 

e contracten wat22
e-contracten – wat?

SPRAAKTELEFONIE

…In de bekendmaking van 1998 wordt niet bedoeld dat alle op het IP gebaseerde spraakdiensten buiten het toepassingsgebied van spraaktelefonie vallen. Bedoeld wordt veeleer dat het gebruik van of de overschakeling naar IP-technologie in het kader van geschakelde openbare netwerken geen invloed heeft op de wettelijke positie van de betrokken ondernemingen, noch enige wijziging vereist aan de vergunningen of licenties waaronder zij werken ».

e contracten wat23
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Lang elektronische weg
   • Voorbeelden: verlening van toegang tot internet, elektronische correspondentie, forumdiscussie, herbergen van informatie, sites voor elektronische handle, on-line animatie (video op aanvraag, on-linespelletjes, loterijen (let op: gokactiviteiten), vituele museabezoeken),certificatiediensten
e contracten wat24
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Lang elektronische weg
   • Diensten met gemengd karakter (bijvoorbeeld on-lineboekenwinkel, supermarkt: bestelling on-line, fysieke levering)
   • Diensten niet via elektronische apparaten voor verwerking en opslag van gegevens zijn geen diensten van de informatiemaatschappij
    • Spraaktelefonie (vb. Telefonisch consult arts), fax  bijlage V richtlijn 98/48
     • Merk op: fax tussen computers (??)
e contracten wat25
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Langs elektronische weg
    • Diensten met een materiële inhoud, ook wanneer daarbij elektronische apparatuur wordt gebruikt (automaten)
     • Niet:Bankbiljetten, treinkaartjes
     • Niet: Dienst voor betalende toegang tot parking, wegennet
     • Wel: elektronische reservering van biljetten
     • Wel: heropladen van kaart
     • Wel: Internet banking – self-banking?
e contracten wat26
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
   • GSM versus SMS, WAP
    • Let wel: aanbieden van ringtone voor GSM
    • Merk op: toepasbaarheid en ratio van onderscheid
   • Callcenter  spraaktelefonie onder computergestuurde begeleiding (verschil met raadplegen van website?)
   • Afbakeningproblemen ten gevolge van convergentie tussen verschillende communicatiemedia
   • Radio-omroepdiensten, televisie-omroepdiensten: niet in toepassingsgebied Rlijn 98/48
e contracten wat27
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
   • Radio-omroepdiensten, televisie-omroepdiensten: niet in toepassingsgebied Rlijn 98/48
e contracten wat28
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Op individueel verzoek

Verlening van diensten op individuele oproep

   • Toegang tot het internet
   • Opslag van informatie
   • On-lineverkoop
e contracten wat29
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Op individueel verzoek
   • Excl. Point to multipoint (radio, televisie)
   • Anders: video op verzoek, verlenen van commerciële communicatie via e-post (point to point)
   • Teleteksdiensten  afbakeningsvragen
    • Opmerking: groeiende interactiviteit
    • Vaak via internet beschikbaar gesteld
   • Near video on demand
e contracten wat30
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Op individueel verzoek
  • Memorie van Toelichting Wet E-handel, p. 16

Voorbeelden

« Een dienst die « op individueel verzoek van een afnemer van diensten» wordt geleverd is een dienst die via de transmissie van gegevens wordt verricht op individueel verzoek van de afnemer (artikel 1, § 2, 3de streepje van de richtlijn betreffende de diensten), en enkel voor hem bestemd is. Reeds aangehaalde voorbeelden kunnen worden herhaald: verlening van toegang tot het internet, opslag van informatie, elektronische brievenbus, onlineverkoop van producten, enz…

e contracten wat31
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Op individueel verzoek
  • Memorie van Toelichting Wet E-handel, p. 16

Voorbeelden uitsluiting

Vallen niet onder dit wetsontwerp, de diensten die via de verzending van gegevens zonder individuele oproep worden geleverd en bestemd zijn voor gelijktijdige ontvangst door een onbeperkt aantal ontvangers («point-to-multipoint»-transmissie) zoals de televisieomroepdiensten beoogd in artikel 1, punt a, van richtlijn 89/552/EEG, de radio-omroepdiensten alsmede teletekst (via televisie). ..

e contracten wat32
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Op individueel verzoek
  • Memorie van Toelichting Wet E-handel, p. 16

Voorbeelden uitsluiting

…Die diensten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het begrip dienst doordat ze van point to multipoint worden verzonden en geleverd worden zonder individueel verzoek van de afnemer van de dienst. Daarom lijkt het niet aangewezen te zijn om het laatste lid van artikel 1, § 2 van de richtlijn betreffende de diensten, waarin bepaald wordt dat deze noch toepasselijk is op radio-omroepdiensten, noch op televisieomroepdiensten, in de definitie van diensten van de informatiemaatschappij over te nemen. Die diensten zijn reeds onttrokken aan het begrip van«dienst van de informatiemaatschappij» in die zin dat zij niet «op individueel verzoek van een afnemer van diensten» zijn geleverd. […]

e contracten wat33
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
 • Op individueel verzoek
  • Memorie van Toelichting Wet E-handel, p. 16

Voorbeelden uitsluiting

…Om die reden is de «near-video-on-demand», die bestaat in de transmissie van éénzelfde uitzending met regelmatige tussenpozen, uitgesloten van het toepassingsgebied van het begrip van dienst van de informatiemaatschappij. Dat is niet het geval voor de dienst van «video op verzoek», waarbij de consument in een catalogus het programma of de film kiest dat of die hij wil zien en kan bekijken zodra hij zijn bestelling heeft ontvangen. In dat geval moet men ervan uitgaan dat de dienst «point to point» wordt geleverd, op individueel verzoek van de gebruiker en hij derhalve een dienst van de informatiemaatschappij is ».

e contracten wat34
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae

Richtlijnen bij de interpretatie

Bijlage V bij Richtlijn 98/48/EG

e contracten wat35
e-contracten – wat?

Bijlage V Rlijn 98/48

Indicatieve lijst van diensten die niet onder artikel 1, punt 2, tweede alinea, vallen:

1. Diensten die niet "op afstand" worden geleverd

Diensten die in de fysieke aanwezigheid van de verrichter en de afnemer worden

verricht, ook wanneer daarbij elektronische apparatuur wordt gebruikt:

a) onderzoek of behandeling in de spreekkamer van een arts met behulp van

elektronische apparatuur, in de fysieke aanwezigheid van de patiënt;

b) raadpleging van een elektronische catalogus in een winkel, in de fysieke

aanwezigheid van de klant;

c) reservering van een vliegtuigticket via een computernetwerk in een

reisagentschap, in de fysieke aanwezigheid van de klant;

d) beschikbaarstelling van elektronische spelletjes in een speelhal in de fysieke

aanwezigheid van de gebruiker.

e contracten wat36
e-contracten – wat?
 • Bijlage V Rlijn 98/48

Indicatieve lijst van diensten die niet onder artikel 1, punt 2, tweede alinea, vallen:

2. Diensten die niet "langs elektronische weg" worden geleverd

- Diensten met een materiële inhoud, ook wanneer daarbij elektronische

apparatuur wordt gebruikt:

a) automaten (bankbiljetten, treinkaartjes);

b) toegang tot wegennetten, parkeerplaatsen enz. waarvoor betaald moet

worden, ook wanneer de toegang en/of de correcte betaling wordt

gecontroleerd door middel van elektronische apparatuur aan de ingang

en/of uitgang.

- Offline-diensten: verspreiding van cd-rom's of software op diskettes.

e contracten wat37
e-contracten – wat?
 • Bijlage V Rlijn 98/48

Indicatieve lijst van diensten die niet onder artikel 1, punt 2, tweede alinea, vallen:

2. Diensten die niet "langs elektronische weg" worden geleverd

- Diensten die niet via elektronische systemen voor de opslag en verwerking

van gegevens worden geleverd:

a) spraaktelefoniediensten;

b) fax/telexdiensten;

c) diensten die via spraaktelefonie of fax worden verricht;

d) raadpleging van een arts via telefoon/fax;

e) raadpleging van een advocaat via telefoon/fax;

f) direct marketing via telefoon/fax.

e contracten wat38
e-contracten – wat?
 • Bijlage V Rlijn 98/48

Indicatieve lijst van diensten die niet onder artikel 1, punt 2, tweede alinea, vallen:

3. Diensten die niet "op individueel verzoek van een afnemer van diensten"

worden geleverd

Diensten die via de verzending van gegevens zonder individuele oproep worden

verricht en bestemd zijn voor gelijktijdige ontvangst door een onbeperkt aantal

ontvangers (point-to-multipoint-transmissie):

a) televisieomroepdiensten (waaronder "near-video-on-demand"), bedoeld in

artikel 1, onder a), van Richtlijn 89/552/EEG;

.

e contracten wat39
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Art. 3 Wet E-handel: uitsluitingen
   • Belastingen
   • Kwesties geregeld door regelgeving bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking persoonsgegevens
   • Kwesties in verband met overeenkomsten of praktijken die onder het kartelrecht vallen
e contracten wat40
e-contracten – wat?
 • Ratione materiae
  • Art. 3 Wet E-handel: uitgesloten diensten van de informatiemaatchappij
   • Activiteiten van notarissen (direct specifiek verband met de uitoefening van de publieke taken)
   • Vertegenwoordiging van een cliënt en de verdediging van zijn belangen voor het gerecht (is niet: on-line advies)
   • Gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet, met ingrip van de loterijen en weddenschappen
e contracten wie
e-contracten – wie?
 • Ratione personae
  • Dienstverlener (art. 2, 3°)
   • Elke natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van de informatiemaatschappij levert
    • Is niet verkoper in zin van WHPC  vrij beroepen
    • Relevant bij natuurlijke persoon: economische tegenprestatie
     • Bijv. Student biedt on-line cv aan, klarinetspeler stelt gratis mp3-bestanden met zijn muziek ter beschikking, amateur imker zet documentatie over leven van bijen op zijn site
e contracten wie1
e-contracten – wie?
 • Ratione personae
  • Dienstverlener (art. 2, 3°)
   • Wet E-handel: toepasselijk voor diensten aangeboden door- uitoefenaars van vrije beroepen

Relevantie in Wet E-handel: regels inzake transparantie (art. 7), voeren van reclame (art. 15) en het uitoefenen van controlemaatregelen en sancties (art. 25)

e contracten wie2
e-contracten – wie?
 • Ratione personae
  • Dienstverlener (art. 2, 3°)
   • Sommige activiteiten kunnen zowel on-line als off-line worden uitgeoefend  Wet E-handel treft enkel on-line aspect
   • Mem. v. Toel., p. 18-19

Sommige activiteiten zijn van gemengde aard in die zin dat ze door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon kunnen worden uitgevoerd zowel online als offline. In dat geval zal enkel de activiteit die online wordt verricht, aan dit wetsontwerp worden onderworpen…

e contracten wie3
e-contracten – wie?
 • Ratione personae
  • Dienstverlener (art. 2, 3°)
   • Sommige activiteiten kunnen zowel on-line als off-line worden uitgeoefend

Mem. v. Toel., p. 18-19 (voorbeelden)

Zo zal de boekhandelaar, die parallel met zijn traditionele activiteit een site opent waarop hij boeken te koop aanbiedt, slechts voor de online-activiteiten als dienstverlener van de informatiemaatschappij worden beschouwd. Zijn traditionele activiteit valt dus niet onder het toepassingsgebied van de ontwerpwet. Hebben ook een gemengd statuut: het reisagentschap dat onlineboekingen doet maar ook boekingen in het agentschap, de accountant die zijn activiteiten op zijn site aanbiedt, enz…

e contracten wie4
e-contracten – wie?
 • Ratione personae
  • Gevestigde dienstverlener (art. 2, 4°)
   • Een dienstverlener die vanuit een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd daadwerkelijk een economische acitviteit uitoefent.
   • De aanwezigheid en het gebruik van technische middelen en technologieën die nodig zijn voor het leveren van de dienst, vormen als zodanig geen vestiging van de dienstverleners

Relevantie: toepassing herkomstlandbeginsel (art. 4)

b e contracten
b - e-contracten
 • Ratione personae (B2B en B2C)
  • Afnemer van de dienst (art. 2, 5°)
   • Iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor beroepsdoeleinden, gebruikmaakt van een dienst van de informatiemaatschappij, in het bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken.
  • Consument (art. 2, 6°)  Vergelijk: WHPC
   • Iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden goederen of diensten verwerft of gebruikt
e contracten wie5
e-contracten – wie?
 • Ratione personae
  • Consument (art. 2, 6°)
   • WHPC: natuurlijk persoon of rechtspersoon (art. 1, 7°)

Relevantie begrip « consument » in Wet E-handel: dwingend of aanvullend karakter van aantal bepalingen

e contracten samenvatting aandachtspunten
e-contracten – samenvatting aandachtspunten

juridisch

gesloten op elektronische wijze

e contracten samenvatting aandachtspunten1
e-contracten – samenvatting aandachtspunten

technisch

"langs elektronische weg":[1] een dienstdie verzonden én ontvangen wordtvia elektronische apparatuur voor deverwerking … en de opslag vangegevens, en[2] die geheel via draden,radio, optische middelen of andereelektromagnetische middelen wordtverzonden, doorgeleid en ontvangen

e contracten samenvatting aandachtspunten2
e-contracten – samenvatting aandachtspunten

technisch

Opdat een communicatie als “elektronisch” zou kunnen omschreven worden moeten er tegelijkertijd 3 vereisten aanwezig zijn

1. gebruik van apparatuur die elektronische gegevensverwerking aankan bij verzenden en ontvangen

2. overgebracht via telecommunicatie

3. elektronische beschikbaarheid van de boodschap

e contracten samenvatting aandachtspunten3
e-contracten – samenvatting aandachtspunten

niet

wel

a) automaten:bankbiljetten, treinkaartjes,

b) verspreiding van cd-rom's of software op disketten;

c) spraaktelefoniediensten, fax/telexdiensten;

e-mailwebchatten….

e contracten samenvatting aandachtspunten4
e-contracten – samenvatting aandachtspunten

- dematerialisering van de boodschap (onzichtbaarheid)

- manipuleerbaarheid van de boodschap (er is geen verschil tussen origineel en kopie)

- inzetbaarheid van de data (door toegankelijkheid, verspreiding en merging)

e contracten samenvatting aandachtspunten5
e-contracten – samenvatting aandachtspunten

afbakeningsproblemen

a) sms

b) fax van computer naar computer

3 wet e handel inhoudelijke regeling
§ 3. Wet E-handel - inhoudelijke regeling
 • Grondbeginselen
   • Vrijheid van vestiging (art. 4)(specifieke les)
   • Vrij verrichten van diensten (art. 5)(specifieke les)
   • Afwijkingen op vrij verrichten (art. 6)(specifieke les)
 • Informatie en doorzichtigheid (art. 7-13)
 • Reclame (art. 13-15)
 • Langs elektronische weg gesloten contracten (art. 16)
 • Aansprakelijkheid van diensverleners die als tussenpersoon optreden (art. 18-21)(specifieke les)
 • Controlemaatregelen en sancties (art. 22-27)
informatie en doorzichtigheid
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieverplichtingen
 • (art. 7 Wet E-handel)
 • Algemeen  na te leven door elke dienstverlener van de informatiemaatschappij
  • ONGEACHT OF HIJ DE MOGELIJKHEID BIEDT ON-LINE EEN ORDER TE PLAATSEN
informatie en doorzichtigheid1
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieverplichtingen – INHOUD
 • Gegevens betreffende de dienstverlener en zijn activiteiten (art. 7, § 1 Wet E-handel)
 • afnemers van dienst en bevoegde autoriteiten moeten toegang hebben tot de informatie:
  • Permanent
  • Makkelijk
  • rechtstreeks
 • art. 7, § 1 = minimum-informatie
informatie en doorzichtigheid2
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieverplichtingen – INHOUD
 • Naam of handelsnaam van de dienstverlener
 • Geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd
  • Vergelijk art. 2, 4°  plaats van duurzame vestiging (van waaruit onbepaalde tijd daadwerkelijk econ.activiteit uitoefenen)
  • Volstaat niet: aanwezigheid server
  • Achtergrondinformatie
   • Art. 2, c Rlijn 2000/31
   • COM 1998 (586) def., p. 4
   • Mem. V. Toel. Wet E-handel, p. 18-19 verwijzing naar jurisprudentie EHVJ
informatie en doorzichtigheid3
Informatie en doorzichtigheid

Mem. v. Toel. (18-19) – TER ILLUSTRATIE

“Om een afwijkende interpretatie van het begrip vestiging te vermijden, wordt de «gevestigde dienstverlener» in het wetsontwerp, in overeenstemming met artikel 2, c, van de richtlijn bepaald op basis van kwalitatieve criteria als daadwerkelijkheid en economische stabiliteit en niet op basis van formele criteria (een gewone brievenbus) of technologische criteria (locatie van de technische middelen) die de dienstverleners de mogelijkheid zouden geven om aan elke controle te ontsnappen. Deze definitie is gebaseerd op de interpretatie van het begrip vestiging, in de zin van de artikelen 52 en volgende van het EGverdrag, zoals die blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (zie Hof van Justitie EG, 25 juli 1991, The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd en andere, C-221/89, Rec. Hof van Justitie, 1991, blz. I-3905)…

informatie en doorzichtigheid4
Informatie en doorzichtigheid

Mem. v. Toel. (18-19) – TER ILLUSTRATIE

…De locatie van de gebruikte technologieën (hosting van webpagina’s), het feit dat een site toegankelijk is in een andere lidstaat, dat een in een bepaalde lidstaat gevestigde dienstverlener gerichte diensten aanbiedt op het grondgebied van een andere lidstaat… kunnen geen criteria zijn tot vaststelling van de vestigingsplaats.

Het Hof van Justitie preciseerde dat als een dienstverlener gevestigd is in verschillende lidstaten, de vestigingsplaats diegene zal zijn waar de dienstverlener het centrum van zijn activiteiten heeft voor het verlenen van de desbetreffende dienst (zie Hof van Justitie, 5 juni 1997, VT4 LTD c. Vlaamse Gemeenschap, C-56/96, Rec. C.J.C.E 1997, blz. I-3143, inz. pt. 19)”.

informatie en doorzichtigheid5
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieverplichtingen – INHOUD
 • Nadere gegevens die een snel contact en rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronisch postadres
  • E-mailadres
  • Dienstverlener vrij om andere gegevens te verstrekken: faxnummer en telefoonnummer
informatie en doorzichtigheid6
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieverplichtingen – INHOUD
 • Handelsregister waar hij is ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer
  • Art. 39 Gecoördineerde wetten van 20 juli 1964 betreffende het handeslregister
  • LET WEL

Wet 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 2003.

Art. 12 juncto art. 13

informatie en doorzichtigheid7
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieverplichtingen – INHOUD
 • Activiteit onderworpen aan vergunninsstelsel  gegevens over bevoegde toezichthoudende autoriteit
 • Gereglementeerde beroepen
  • Beroepsvereniging/beroepsorganisatie waarbij dienstverlener is ingeschreven
  • Beroepstitel en staat waar die is toegekend
  • Verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe
informatie en doorzichtigheid8
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieverplichtingen – INHOUD
 • BTW-nummer
  • Wanneer de dienstverlener een aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen activiteit uitoefent, het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
 • Gedragscodes, onderschreven door dienstverlener en informatie over de wijze waarop die codes langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd
  • Logo  hyperlink naar webpagina van keurmerk
  • Transparantie  geen verplichting codes te onderschrijven
  • Wet E-handel  geen uitspraak over burgerrechtel. gevolgen onderschrijving gedragscode en wijze waarop ondernming door codes gebonden (contract., extra-contract., sanctie in code,…)
informatie en doorzichtigheid9
Informatie en doorzichtigheid

Basis voormelde verplichtingen: art. 5 Rlijn 2000/31

Aanvullend karakter (“Onverminderd…”)

informatie en doorzichtigheid10
Informatie en doorzichtigheid
 • Opmerking betreffende art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes)
 • Let wel: Art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes)  art. 9, lid 2 Rlijn E-handel (afdeling “elektronische contracten”)
  • gevolg: wet strenger dan richtlijn, verplichting betreft immers ook dienstverleners die niet de mogelijkheid aanbieden elektronisch te contracteren
informatie en doorzichtigheid11
Informatie en doorzichtigheid
 • Opmerking betreffende art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes)
 • Let wel: Art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes)  hiervan kan bij overeenkomst worden afgeweken tussen partijen die niet als consument handelen (art. 11 Wet E-handel)
  • Indien wel consument  dienstverlener heeft plicht te bewijzen te hebben voldaan aan de eisen van de artikelen 7 tot 10 ten aanzien van de consumenten
informatie en doorzichtigheid12
Informatie en doorzichtigheid
 • Opmerking betreffende art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes)
 • Let wel: Art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes)  niet van toepassing op contracten die uitsluitend via uitwisseling van elektronische post zijn gesloten
  • Definitie (art. 2, 2°): tekst-, spraak-, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald
 •  Art. 11, lid 2 Wet E-handel
informatie en doorzichtigheid13
Informatie en doorzichtigheid
 • Uitsluitend via elektronische post
 • ELEKTRONISCHE POST
 • Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 16-17.
 • Basis: Rlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking vvan persoonsgegevens en de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, Pb. L 201, 31 juli 2002.
 • Vergelijk art. 11, 3 Rlijn 2000/31
  • Elektronische post of vergelijkbare individuele communicatie
informatie en doorzichtigheid14
Informatie en doorzichtigheid

Uitsluitend via elektronische post

ELEKTRONISCHE POST - VOORBEELDEN

Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 16-17.

Met «elektronische post» bedoelt men eveneens onder meer het gebruik van «chat», van videoconferenties of van vocale telefonie op internet. Men bedoelt eveneens berichten van het SMS-type (« Short Message Systems »), die zeer vaak gebruikt worden op draagbare telefoons van het «GSM»-type. Boodschappen op antwoordapparaten of op «voice mail» van GSM-gebruikers beantwoorden eveneens aan de criteria van de definitie.

informatie en doorzichtigheid15
Informatie en doorzichtigheid
 • Uitsluitend via elektronische post
 • Volledig contractuele proces via individuele elektronische communicatie – uitsluiting gemengde processen (Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 35)
  • Voorbeeld van uitzondering: aankoop dagkaart De Standaard
  • Aanbod op website – SMS sturen naar nummer om toeganscode ste krijgen (aanvaarding)
informatie en doorzichtigheid16
Informatie en doorzichtigheid
 • Ter informatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 35
  • “Deze uitsluiting mag niet tot gevolg hebben dat de dienstverleners de verplichtingen die door de wet opgelegd zijn kunnen omzeilen. Bijgevolg moet deze uitzondering strikt geïnterpreteerd worden. Alleen in de veronderstelling dat het volledige contractueel proces via individuele elektronische communicatie verloopt, ontsnapt de dienstverlener aan de bepalingen van artikel 12, tweede lid. In alle gemengde situaties daarentegen, waarbij slechts een deel van het contractueel proces langs een dergelijke informatie-uitwisseling verloopt, zijn de bepalingen waarvan sprake volledig van toepassing”.
informatie en doorzichtigheid17
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip
  • Gemakkelijk –rechtstreeks – permanent toegankelijk
 • Icoon, logo met hyperlink – op alle pagina’s van de site zichtbaar en verwijzend naar een pagina met de betrokken informatie
 • Onvoldoende: link enkel op onthaalpagina (probleem – deep-links)
 • Onvoldoende: indien vereist in verschilllende rubrieken, langdurig te zoeken
informatie en doorzichtigheid18
Informatie en doorzichtigheid

Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip

Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 30

COM 1998 (586) def., p. 27.

“In dat verband volstaat een icoon of een logo met een hyperlink, die zichtbaar is op alle bladzijden van de site en verwijst naar een bladzijde met die informatie, om aan die voorwaarde te voldoen. Het is duidelijk dat aan die eis van toegankelijkheid niet zou zijn voldaan, mocht de informatie pas worden gevonden na langdurig zoeken in verschillende rubrieken. Bovendien zou een link die enkel zichtbaar is op de onthaalpagina van de site onvoldoende blijken, in de mate dat de internetter op de site van de dienstverlener kan geraken, zonder langs de onthaalpagina te gaan, door op een diepe link te klikken vanuit een andere website (de diepe link is een hyperlink die op een externe webpagina is aangebracht en verwijst naar een secundaire pagina van een site, zonder langs de onthaalpagina te gaan)”.

informatie en doorzichtigheid19
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip
 • Bijzondere vragen
 • Traditionele e-handel: OK
 • Hoe aan verplichtingen voldoen bij mobiele handel
  • Beperkte technische mogelijkheden (GSM-scherm – SMS)
  • Gevallen waarin consument zal moeten betalen voor het ontvangen van de informatie (SMS via GPRS)
informatie en doorzichtigheid20
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip
 • Bijzondere vragen
 • Ter beschikking staan
  • Bijv. onvoldoende: informatie in contract waarbij GSM-abonnement wordt aangeschaft
   • Informatie zowel voor afnemer als bevoegde autoriteit ter beschikking?
   • Informatie ook ter beschikking indien geen orders worden geplaatst?
 • Nietabsoluut vereist: elektronische weergave
 • Opeenvolgende verrichtingen: telkens opnieuw weergegeven ???
informatie en doorzichtigheid21
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip
 • Bijzondere vragen
 • Niet vereist: weergave op een wijze aangepast aan techniek voor communicatie(anders: WHPC – verkoop op afstand)
 • info op website, in plaats van telkens meesturen per SMS

-Moet in SMS naar deze website worden verwezen?

-Sommige auteurs: informatie toegankelijk via zelfde communciatie als datgene waar het product of de dienst wordt voorgesteld

 • Mogelijkheid: vermelding informatie in Gouden Gids, via 0800-nummer, Kruispuntbank Ondernemingen (?)
informatie en doorzichtigheid22
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieplicht: prijsaanduiding
 • Aanvulling op overig wettelijke en reglemetnatire voorschriften op het gebied van prijsaanduiding
  • Art. 7  geen verplichting prijzen aan te duiden
  • Hierover:
   • Art. 2-3 WHPC
   • Art. 78, 3°-4° WHPC (verkoop op afstand)
   • Art. 3, 2), b) Rlijn 2002/65/EG
  • Wie, hoewel hiertoe niet verplicht, prijzen vermeldt  art. 7 (bijv. tussen ondernemingen)
informatie en doorzichtigheid23
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieplicht: prijsaanduiding
  • Art. 7  geen bepaling over ogenblik van prijsaanduiding
 • Diensten van de informatiemaatschappij die naar prijzen verwijzen
  • Prijzen duidelijk en ondubbelzinnig aangeven
  • Vermelden ofbelasting en leveringskosten inbegrepen zijn
   • Bijv. via hyperlink naast prijs
informatie en doorzichtigheid24
Informatie en doorzichtigheid
 • Algemene informatieplicht: prijsaanduiding
 • Munteenheid
  • Besloten in “duidelijk en ondubbelzinnig”
  • Volstaat: EURO
   • COM 1998 (586) def., p. 27
  • Geen verplichting dubbele prijsaanduiding
   • Let wel, bij dubbele prijsaanduiging: KB van 17 december 1998 betreffende de dubbele prijsaanduiding van producten en diensten in Belgische frank en in euro, BS 29 December 1998
   • M.v.T. Wet E-handel, p. 32
informatie en doorzichtigheid25
Informatie en doorzichtigheid

Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg

OVERZICHT

Taal Art. 8, § 1, 1°

Contractueel proces Art. 8, § 1, 2°-4°

Contractuele voorwaarden Art. 8, § 2

informatie en doorzichtigheid26
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Aanvullend karakter (“Onverminderd…”)
 • Dienstverlener verstrekt informatie:
  • HOE?
  • Op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze
  • Mem. v. Toel., p. 32
   • De informaties vereist door artikel 9, § 1, moeten opduidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze meegedeeldworden. Zij moet gemakkelijk toegankelijk zijnop de site van de dienstverlener en even zichtbaar alsde promotionele informaties voorgesteld worden.
informatie en doorzichtigheid27
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Aanvullend karakter (“Onverminderd…”)
 • Dienstverlener verstrekt informatie:
  • WANNEER?
  •  Voordat de afnemer zijn order langs elektronische weg plaatst
  • Vóór plaatsing order
   • - Mem. v. Toel., p. 32-33
   • Geen verwijzing naar “aanbod” en “aanvaarding”
informatie en doorzichtigheid28
Informatie en doorzichtigheid

Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg

Mem. v. Toel.

Een voorafgaande informatie stelt de dienstverlener niet vrij van zijn verplichtinginlichtingen te geven in de loop van het proces vanbestelling, van de selectie van een artikel tot het sluitenvan het contract.

informatie en doorzichtigheid29
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • ORDER ??
 • *Relevantie – art. 8, art. 9, art. 10 Wet E-handel
 • *Oorsprong: Rlijn 2000/31(o.a. art. 11)
  • onmogelijkheid consensus te vinden over ogenblik van totstandkoming van contract
  • verschillende concepten binnen lidstaten – “totstandkoming”, “aanbod”, “aanvaarding”

Geen definitie in richtlijn

informatie en doorzichtigheid30
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • ORDER ??

*Belgisch recht – geen definitie

los van aanbod, aanvaarding en ogenblik van totstandkoming contract - Mem.v.Toel. Wet E-handel, p. 33

Wachten op klaarheid ingevolge (Europese) rechtspraak

informatie en doorzichtigheid31
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • ORDER ??
   • Het begrip «order» moet in een zeer algemene betekenisbegrepen worden. Men bedoelt eveneens de dienstenvan de informatiemaatschappij die gratis geleverdworden, wanneer de bestemmeling van de dienst ze bijde dienstverlener bestelt (bij voorbeeld: levering vaninformatie online, «hosting», verstrekken van toegangtot een netwerk, ‘video on demand’, toetreding tot eendiscussiegroep, downloaden van programma’s, verstrekkenvan een berichtendienst, enz.)
informatie en doorzichtigheid32
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Permanente beschikbaarheid versus bij ieder order
 • Algemene informatiepagina kan volstaan  informatie moet voldoende transparant zijn
 • Permanente beschikbaarheid geen verplichting
  • informatie die varieert naargelang het soort order een afnemer plaats (bijv. art. 8, § 1, 4° - indien slechts bepaalde contracten worden gearchiveerd)
  • Verstrekking vóór afnemer procedure kan starten om specifieke dienst/product aan te schaffen
informatie en doorzichtigheid33
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Drager van de informatie
 • Kan, maar moet niet langs elektronische weg
 • Evtl. Papieren drager
 • Enkel voor afnemer, niet voor autoriteiten
  • Vergroot mogelijkheden off-line ter beschikking te stellen
informatie en doorzichtigheid34
Informatie en doorzichtigheid

Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg

Drager van de informatie

E. Terryn, oc, p. 67

“…heropladen van een protonkaart, dienst van de informatiemaatschappij, […] voldoende en mogelijk de informatie van art. 8, § 1 te verstrekken bij het aangaan van de overeenkomst waarbij de kaart ter beschikking wordt gesteld, eventueel op een papieren drager…wet vereist niet dat de informatie van art. 8, § 1 bij elke transactie wordt gegeven. Op deze wijze wordt informatie immers ook gegeven vooraleer een order langs elektronische weg wordt geplaatst”.

informatie en doorzichtigheid35
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Informatie art. 8, § 1  Dwingend ?
 • Art. 11, lid 1 partijen, niet consumenten, kunnen bij overeenkomst afwijken van de bepalingen
 • Art. 11, lid 2 bepalingen niet toepasselijk op contracten die uitsluitend via uitwisseling van elektronische post tot stand zijn gekomen
 • * voordeel mobiele handel
 • * ook andere communicatiemiddelen (aanbod website [ringtones] – aanvaarding SMS)  informatie mag op website of off-line worden verstrekt
informatie en doorzichtigheid36
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 RATIO
 • Transparantie contractueel proces

- specificiteit van de contracten die elektronisch

 • worden gesloten (gemak en de snelheid) risico’s van blunders en onoplettendheid
 • Vrije en overwogen toestemming
 • Bescherming consument als zwakke partij t.a.v. professional

- dwingend in B2C, uitsluitbaar in B2B

informatie en doorzichtigheid37
Informatie en doorzichtigheid

Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg

Art. 8, § 1 INHOUD

TAAL CONTRACT

VERLOOP CONTRACTUEEL PROCES

-stappen totstandkoming contract

-correctiemiddelen

-archivering

informatie en doorzichtigheid38
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD
 • Ten minste informeren over:
 • Talen waarin het contract kan worden gesloten
 • Verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen
 • Technische middeleen waarmee invoerfouten opgesmoord en gecorrigeerd kunnen worden voordat de order wordt geplaatst
 • Uitsluitsel omtrent de vraag of de diesntverlener het gesloten contract zal archiveren en of het toegankelijk zal zijn
informatie en doorzichtigheid39
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
 • -kan contract worden gesloten in taal van aanbod?
 • -Taalkeuzemogelijkheid op homepage
  • overeenstemmend met taalkeuzemogelijkheid voor afsluiten contract?
 • -Bepaalt niet welke taal mag/moet worden gehanteerd
 • art. 1, 6° Rlijn 2000/31- Deze richtlijn doet geen afbreuk aan maatregelen die op communautair of nationaal niveau met inachtneming van het Gemeenschapsrecht genomen zijn ter bevordering van decultuur- en taalverscheidenheid en ter bescherming van het pluralisme
informatie en doorzichtigheid40
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
 • -Belgisch recht: geen algemene verplichting in bepaalde keuzemogelijkheden te voorzien/contracten in bepaalde taal af te sluiten
  • Let wel: specifieke contracten, in gevolge Taalwet Bestuurzaken, Ned. Taaldecreet, Fr. Taaldecreet, Wet 1 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen
informatie en doorzichtigheid41
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
  • Let wel: Art. 52, § 1 gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 houdende het gebruik ter talen in bestuurszaken  akten en bescheiden van private nijverheids-, handels- of financiebedrijven, die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen en die welke bestemd zijn voor hun personeel  TAAL van het GEBIED waar hun EXPLOITATIEZETEL of onderscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn
  • ! Belgische ondernemingen!
informatie en doorzichtigheid42
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
  • Wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden: in zoverre verplicht
  • Factuur
  • Bestelbon
  • Ontvangstbewijzen
   • Stelling I. Demuynck: art. 79 WHPC
   • Art. 5 Rlijn 2002/65
   • Art. 10 Wet E-handel (ontvangstbewijs)
informatie en doorzichtigheid43
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
  • Let op: consumentenovereenkomsten
  • Art. 13 WHPC : etiketten  taal van de “markt”
   • ruime interpretatie “etiket” (art. 1, 4° WHPC)
   • Bepaalde vermeldingen op een website: “etiket”  dwingend voorgeschreven
  • Art. 30 WHPC
   • o.a. verkoopsvoorwaarden
informatie en doorzichtigheid44
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
  • Art. 13 WHPC
  • De vermeldingen die het voorwerp zijn van de etikettering en die dwingend voorgeschreven zijn bij deze wet, bij haar uitvoeringsbesluiten en bij de uitvoeringsbesluiten bedoeld in artikel 122, tweede lid, de gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen zijn minstens gesteld in de taal of de talen van het taalgebied waar de producten of diensten op de markt worden gebracht…
informatie en doorzichtigheid45
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
  • Art. 13 WHPC
  • …Als de etikettering dwingend is voorgeschreven, moet ze toegepast worden in de vorm en met de inhoud bepaald door de reglementering
  • De vermeldingen van de etikettering moeten goed zichtbaar en leesbaar zijn en duidelijk onderscheiden van de reclame
  • In geen geval mag de etikettering aldus worden voorgesteld dat verwarring met een kwaliteitscertificaat mogelijk is
informatie en doorzichtigheid46
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
  • Art. 1, 4° WHPC
  • ETIKETTERING
  • De vermeldingen, aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen, warenmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een product of op een homogene dienst en die voorkomen op het product zelf of op enig verpakkingsmiddel, document, bordje, etiket, band of labelt dat hij bij dit product of bij deze dienst is gevoegd of daarop betrekking heeft
informatie en doorzichtigheid47
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
  • Art. 30 WHPC
  • VERPLICHTING TOT VOORLICHTING VAN DE CONSUMENT
  • Ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de verkoop moet de verkoper te goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige voorlichting geven betreffende de kenmerken van het product of de dienst en betreffende de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan voorlichting en rekening houdend met het door de consument meegedeeld of redelijkerwijze voorzienbare gebruik
informatie en doorzichtigheid48
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
 • EVALUATIE
  • Haalbaarheid voor E-handel
  • CORRECTIE – Vrij verkeer
   • Taalvereiste voor verkoopsvoorwaarden/precontractuele informatie  belemmering
   • Rechtvaardiging  consumentenbescherming
   • Proportionaliteit?
informatie en doorzichtigheid49
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
 • ETIKETTERING - H.v.J. C 33/97 (COLIM v. Biggs) – hierover E. Terryn
 • “In antwoord op een prejudiciële vraag naar de verenigbaarheid van artikel 13 WHPC met het EG-Verdrag, oordeelde het Hof dat wat betreft taalvereisten voor vermeldingen op ingevoertde producten, de lidstaten nationale maatregelen mogen nemen volgens dewelke die vermeldingen moeten worden gesteld in de taal van het gebied waar deze producten worden verkocht, of in een andere, voor de consumenten uit dat gebied gemakkelijk te begrijpen taal, op voorwaarde dat die nationale maatregelen zonder onderscheid op alle nationale en ingevoerde producten van toepassing zijn en envenredig zijn aan het daarmee nagestreefde doel van consumentenbescherming…
informatie en doorzichtigheid50
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
 • Vrij verkeer – voorwaarden rechtvaardiging belemmering
 • – taalvereiste: te beperken tot specifieke en dwingend voorgeschreven vermeldingen + strenge voorwaarden
  • bijv. kon enkel de taal van het taalgebied passende informatie verzekeren?
   • Etikettering: kunnen pictogrammen, gebruik van vreemde taal zelfde graad van bescherming bieden?
  • Lidstaat mag gebruik van andere middelen/makkelijk te begrijpen taal niet uitsluiten: H.v.J. C 366/98 (Casino)
informatie en doorzichtigheid51
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL
 • CONTRACTUELE VOORWAARDEN – nood aan consumentenbescherming
 • consument bezoekt site exclusief in andere taal  beschermingsbehoefte
 • Anders:
    • commerciële informatie/bestelprocedure in Nederlands
    • Algemene voorwaarden in Engels
 • Merk op: TEGENSTELBAARHEID
informatie en doorzichtigheid52
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces
 • § 1, 2° Technische stappen om tot sluiting van contract te komen
  • COM 1998 (586) def., p. 31: Wanneer komt contract tot stand en wat zijn tussenliggende handelingen
   • “verdergaan”, “volgende”, “OK” : aanvaarding?
    • Concreet probleem: beschikbaarheid en reservatie
informatie en doorzichtigheid53
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces
 • § 1,3° Informatie over technische middelen om invoerfouten op te sporen en te corrigeren voordat de order wordt geplaatst
 • LEES SAMEN MET ART. 9  voormelde middelen effectief ter beschikking stellen
informatie en doorzichtigheid54
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces
 • Art. 9
   • Voordat de afnemer zijn order plaatst, stelt de dienstverlener de afnemer passende technische middelen ter beschikking, waarmee hij invoerfouten kan opsporen en corrigeren
 • Art. 11  niet bij contracten uitsluitend via elektronische post tot stand gekomen
 •  hiervan kan in B2B worden afgeweken
informatie en doorzichtigheid55
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces
 • Art. 9 – Doelstelling (M.v.T. Wet E-handel, p. 33)
    • Mag afnemer gebonden zijn door onoplettendheid of vergissing?
     • Snelheid van medium, vertrouwdheid met medium
    • Anders: intellectuele fouten substantiële eigenschappen goed/dienst
     • Gemeen contractenrecht, consumentenrecht (verkoop op afstand)
informatie en doorzichtigheid56
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces
 • Art. 9 – Doelstelling
    • Bijv. overbodige muisklik – overbodige bestelling; verkeerd leveringsadres
    • Remedie bijv.: vooraleer bestelling definitief door te sturen ingevoerde gegevens op overzichtspagina controleren
informatie en doorzichtigheid57
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces
 • § 1, 4° Archivering en toegankelijkheid
  • Diensverlener moet meedelen of hij het contract zal archiveren en of het gearchiveerde contract toegankelijk zal zijn
  • Art. 8 verplicht niet tot archivering
informatie en doorzichtigheid58
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 2 Contractuele bepalingen en algemene voorwaarden
  • De contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden van het contract moeten de afnemer op een zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat hij deze kan opslaan en weergeven
informatie en doorzichtigheid59
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 2 Contractuele bepalingen en algemene voorwaarden
 • Toetredingscontracten
  • Geen onderhandeling
 • Consultatie achteraf mogelijk maken
 • Verschil WHPC (art. 79) – duurzame drager ter beschikking
informatie en doorzichtigheid60
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 2 Contractuele bepalingen en algemene voorwaarden
 • Opslag op harde schijf mogelijk maken
 • Uitprint mogelijk maken
  • Makkelijk printbaar formaat
  • Niet artikel per artikel
 • Actief optreden afnemer niet uitgesloten
informatie en doorzichtigheid61
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 8, § 2 Contractuele bepalingen en algemene voorwaarden
 • Art. 8, § 2  niet verplichting tot mededeling (M.v.T., 33)
  • Gemeen recht
  • Lees hierbij art. 78-79 WHPC
  • Lees hierbij art. 5, lid Rlijn 2002/65
 • Geen sanctie voorzien in Wet E-handel (bijv. m.b.t. verbindende kracht)
 • Ogenblik van mededeling  ??
informatie en doorzichtigheid62
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10 Orderbevestiging, ontvangstbewijs en totstandkoming
  • Wanneer de afnemer van een dienst langs elektronische weg een order plaatst worden de volgende beginselen in acht genomen:
  • 1° de dienstverlener bevestigt zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de order van de afnemer
  • 2° het onvangstbewijs bevat onder meer een samenvatting van de order;
  • 3° de oder en eht ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen wanneer deze toegankelijk zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht
informatie en doorzichtigheid63
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10 Orderbevestiging, ontvangstbewijs en totstandkoming
 • Contractuele afwijking, behoudens in relaties met partijen die als consument handelen
 • Art. 10, 1° en art. 10, 2° niet toepasselijk bij contract dat uitsluitend via uitwisseling van elektronische post tot stand is gekomen
  • Let op: art. 10, 3°
informatie en doorzichtigheid64
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 1° Orderbevestiging
 • Zo spoedig mogelijk  vermijden onverantwoorde vertraging (M.v.T., 34)
 • Elektronische weg
  • -Online afbeelden van webpagina, elektronisch bericht (M.v.T., 34)
  • -on-line levering betaalde dienst (Rlijn 2000/31, overweging 34)
  • -SMS, MMS
  • niet vereist  mogelijkheid ontvangstbewijs op te slaan
informatie en doorzichtigheid65
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 1° Samenvatting order
 • Verplichting niet opgenomen in art. 11 Rlijn 2000/31
  • doel: verificatie juistheid, bewijs inhoud overeenkomst (M.v.T., 34)
  •  basis: opmerkingen R.v.St.
informatie en doorzichtigheid66
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Geacht te zijn ontvangen bij toegankelijkheid voor degene tot wie het is gericht
 • Irrelevant: moment van verzending
informatie en doorzichtigheid67
Informatie en doorzichtigheid

Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg

M.v.T., p. 34

Praktisch zal men elektronische post als toegankelijk en ontvangen aanzien, wanneer hij de server bereikt van de berichtendienst waarop zich de mailbox van de bestemmeling bevindt. Men houdt geen rekening met het effectief downloaden of het openen van het bericht om het als ontvangen te beschouwen. In de hypothese van het ontvangstbewijs door het afbeelden op een webpagina, heeft de bestemmeling er logisch gesproken toegang toe zodra de pagina op het scherm verschijnt.

informatie en doorzichtigheid68
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Invloed op totstandkoming van overeenkomst ?? TIJD
  • Als dusdanig niet bepalend
  • Veeleer “interpretatieregel” bij ontvangstregel  wanneer is sprake van ontvangst
    • Bijv. art. kennisgeving (order, ontvangstbewijs) – art. 2281 B.W.
    • Sluit aan bij art. 15, 2, b) Uncitral Model Law on Electronic Commerce
     • ! Art. 15, 2, a) !
informatie en doorzichtigheid69
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD
  • Ogenblik contractsluiting: Cass., 16 juni 1960 – 25 mei 1990 – 19 juni 1990
   • Suppletieve regel: overeenkomst ontstaat op het tijdstip waarop en de plaats waar degen die een aanbod heeft gedaan kennis krijgt van de aanvaarding of daar redelijkerwijs kennis van kon nemen
informatie en doorzichtigheid70
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD
  • Belang
   • Eigendoms- en risico-overdracht
   • Bekwaamheid van contractpartijen
   • Termijnen voor verjaring
   • Plaats: toepasselijk recht, bevoegde rechter (!nuanceren!)
informatie en doorzichtigheid71
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD
 • totstandkoming  ontvangst aanvaarding
  • Art. 10, 3° indien order (of ontvangstbewijs) aanvaarding inhoudt  regel verduidelijkt ontvangst aanvaarding
 • !! Art. 10, 1° versturen ontvangstbewijs  gedragsnorm in raam van informatieplicht, determineert niet tijdstip totstandkoming !!
informatie en doorzichtigheid72
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD
 • Redelijkerwijs kennis kunnen nemen
  • Biquet-Mathieu en Decharneux: ontvangst ‘s nachts !!!
   • Verenigbaar met interpretatieregel: art. 10, 3° ???
   • Mogelijkheid volstaat: veronderstelde ijver bij wie aanvaarding verwacht
informatie en doorzichtigheid73
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD
 • Redelijkerwijs kennis kunnen nemen
  • Bedenkingen
   • Fire-wall
   • Verkeerde adres
   • Verzadiging netwerkverkeer
    •  Bericht teruggekaatst naar verzender
informatie en doorzichtigheid74
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • E X C U R S U S: ogenblik en plaats totstandkoming
 • Aandacht: gelijktijdige aanwezigheid  chat, video-conferentie versus mail, fax, telex
 • Aandacht: verkoop op afstand  invloed verzakingsrecht (??)

-vóór wet 25 mei 1999: …is pas voltrokken

-nu, art. 80, § 1, lid 1 WHPC: …consument beschikt over termijn… waarbinnen hij…kan verzaken

-nu, art. 80, § 1, lid 3 WHPC:…begint…te lopen vanaf…de dag na het afsluiten van de overenkomst…

informatie en doorzichtigheid75
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • E X C U R S U S: ogenblik en plaats totstandkoming

Gevolgen verzakingsrecht

invloed op totstandkoming?

   • verenigbaar met restrictieve interpretatie uitzondering op suppletieve regel
   • Art. 80, §1 en § 2: aanvang verzakingstermijn

uitstaprecht? (uitz. op 1134, lid 1 BW)

Gelijkaardige redenering WHPVB art. 14, § 1, lid 1

informatie en doorzichtigheid76
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  PLAATS
 • Klassieke suppletieve regel  plaats waar aanbod wordt aanvaard
  • Gecorrigeerde ontvangsttheorie
   • Localisatie mailbos: RELEVANTIE ???
  • Voorstel Debusseré: contractuele voorzienbaarheid
informatie en doorzichtigheid77
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  PLAATS
 • Toepassing gecorrigeerde ontvangsttheorie
  • E-handel: Onweerlegbaar vermoeden art. 10, 3°  bepalend voor plaats van sluiting van overeenkomst
   • Debusseré: art. 10, 3°  Waneer versus waar
  • WHPC  geen plaatsbepaling
informatie en doorzichtigheid78
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg
 • Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs
 • Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  PLAATS
 • B. Toepassing contractuele voorzienbaarheid
  • E-handel: Debusseré  art. 7, § 1, 2° Wet E-handel (verplichte vermelding geografisch adres dienstverlener)
   • Overweging 19 Rlijn 2000/31
  • WHPC  analoog art. 78, lid 1 (art. 12, lid WHPVB)
informatie en doorzichtigheid79
Informatie en doorzichtigheid
 • Overweging 19 Rlijn 2000/31
 • Plaats van vestiging is niet plaats waar technologie ter ondersteuning van de site zich bevindt of waar de site toegankelijk is
 • Plaats waar de economische activiteit wordt uitgeoefend
 • Verschillende vestigingplaatsen – nagaan vanuit welke vestiging de betrokken dienst verleend wordt
 • Indien moeilijk vast te stellen is vanuit welke van de vestigingsplaatsen een bepaalde dienst verleend wordt – plaats waar de dienstverlener voor de betrokken dienst het centrum van zijn activiteiten heeft
informatie en doorzichtigheid80
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen
 • AANZET
 • Rlijn 97/7/EG, overweging 10
  • …dat […]althans aan de bepalingen van deze richtlijn moet worden voldaan bij de eerste van een reeks successieve verrichtingen of de eerste van een reeks aparte verrichtingen gedurende een zekere tijdsduur die geacht kunnen worden een geheel te vormen, zulks ongeacht de vraag of die verrichting of reeksen verrichtingen in slechts één contract of in successieve aparte contracten is of zijn geregeld
 • WHPC problematiek niet hernomen
informatie en doorzichtigheid81
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen
 • AANZET
 • Rlijn 200265
  • Overweging 16
  • Art. 1, 2
  • In geval van overeenkomsten betreffende financiële diensten die een initieel akkoord over diensten omvatten, gevolgd door opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tijd gespreide aparte verrichtingen van dezelfde aard, is deze richtlijn alleen van toepassing op het initiële akkoord
informatie en doorzichtigheid82
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen
 • AANZET
 • Rlijn 2002/65
  • Art. 1, 2
  • … Ingeval een initieel akkoord over diensten ontbreekt, maar de opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tijd gespreide aparte verrichtingen van dezelfde aard tussen dezelfde overeenkomstsluitende partijen worden uitgevoerd, zijn de artikelen 3 en 4 uitsluitend van toepassing wanneer de eerste verrichting wordt uitgevoerd. Indien er evenwel langer dan één jaar geen verrichting van dezelfde aard wordt uitgevoerd, wordt de uitvoering van de volgende verrichting geacht de uitvoering van de eerste van een nieuwe reeks verrichtingen te zijn en zijn de artikelen 3 en 4 dienovereenkomstig van toepassing.
informatie en doorzichtigheid83
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen
 • AANZET
 • Overweging 17 Rlijn 2002/65
  • Initieel akkoord ?
   • Openen bankrekening
   • Aanschaf kredietkaart
   • Afsluiten portefeuillebeheercontract
  • Verrichtingen?
   • Opnemen van geld op een bankrekening
   • Betalen met een kredietkaart
   • Niet: Het toevoegen van nieuwe elementen aan een initieel akkoord over diensten
informatie en doorzichtigheid84
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen
 • Rlijn 2000/31 en Wet E-handel: regeling ontbreekt
 • Zie: verslag Comm. Bedrijfsleven (Parl. St. 50-2100/3, p. 8)
 • Standpunt Min.v.economie
  • De protonkaart
  • Algemene informatieverplichting (art.7): kan ook off-line (in contract of op kaart)
  • Herladen: geen order
informatie en doorzichtigheid85
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen
 • Rlijn 2000/31 en Wet E-handel: regeling ontbreekt
 • BEDENKINGEN bij standpunt Min.v.economie
  • De protonkaart
  • Algemene informatieverplichting (art.7) beschikbaar voor afnemer en bevoegde autoriteit
  • Herladen: geen nieuwe overeenkomst
    • geen order ??
     • M.v.T., 32-33: “algemene betekenis”
     • M.v.T., 1: “heropladen”
informatie en doorzichtigheid86
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen
 • Rlijn 2000/31 en Wet E-handel: regeling ontbreekt
 • BEDENKINGEN bij standpunt Min.v.economie
  • CONCLUSIE  inspiratie zoeken bij Rlijn 2002/65
  • Nuancering van het probleem
   • Art. 7: informatie moet onafhankelijk van order beschikbaar zijn, mag off-line, moet voor autoriteit toegankelijk zijn.
   • Art. 8: informatie vóór order is geplaatst
    • op algemene pagina, permanent, beschikbaar zijn  OK
informatie en doorzichtigheid87
Informatie en doorzichtigheid
 • Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen
 • Rlijn 2000/31 en Wet E-handel: regeling ontbreekt
 • BEDENKINGEN bij standpunt Min.v.economie
   • Art. 10: ontvangstbewijs en samenvatting order
    • Bij elke order, al dan niet in raam van nieuwe overeenkomst
    • Overweging 34 Rlijn 2000/31: Het bericht van ontvangst van een dienstverlener kan bestaan in de on-line-levering van de betaalde dienst
     • In hoeverre voldoet levering in concreto samenvatting order?
informatie en doorzichtigheid88
Informatie en doorzichtigheid
 • Bewijslast
 • Art. 12 Wet E-handel
 • Dienstverlener
  • moet bewijzen dat ten aanzien van consumenten is voldaan aan verplichtingen van art. 7 tot 10
   • alg. informatieplicht
   • informatie indien orders kunnen worden geplaatst langs elektronische weg
   • contractuele bepalingen en algemene voorwaarden
   • technische correctiemiddelen
informatie en doorzichtigheid89
Informatie en doorzichtigheid
 • Bewijslast
 • Art. 12 Wet E-handel
 • Basis
 • Rlijn 2000/31
   • Art. 82, § 1 WHPC
    • uitgangspunt: consument beheerst technologie niet, dienstverlener beschikt over nodige infrastructuur
    • Moeilijkheid negatief feit te bewijzen
informatie en doorzichtigheid90
Informatie en doorzichtigheid
 • Bewijslast
 • Art. 12 Wet E-handel
 • Uitwerking
  • Derde vertrouwenspartij
  • Rechtsfeiten
   • Let wel: geschil of beding deel uitmaakt van contractuele verplichting  art. 1341 e.v. B.W. (M.v.T., 36)
  • Vluchtigheid
  • Labelisering  op zich onvoldoende
   • Momentopname
   • Loggen (tijdstip/inhoud) communicaties
informatie en doorzichtigheid91
Informatie en doorzichtigheid
 • Sancties
 • Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspectne van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
 • Art. 3 stakingsvordering  voorzitter RB1Al
  • Art. 3, § 1, lid 2  daad binnen art. 573 Ger. W. omschreven bevoegdheid voorzitter RbKh
  • Mogelijkheid termijn op te leggen om aan de inbreuk een eind te maken of bevelen dat activiteit wordt gestaakt
  • Publicatie vonnis
informatie en doorzichtigheid92
Informatie en doorzichtigheid
 • Sancties
 • Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspectne van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
 • Art. 3, § 2  wie mag stakingsvordering instellen
 • Art. 3, § 3  procedureverloop
 • zoals in kort geding
 • Strafsanctie bij niet-naleving: art. 26, § 5, 1° Wet E-handel
 • Le criminel tient le civil en état (art. 26, § 5, lid 2 Wet E-handel)
 • Evaluatie: vordering tot staking versus privaatrechtelijke sanctie
  • Art. 15 “Right to rescind the contract” – Electronic Commerce Regulations Act 2002
informatie en doorzichtigheid93
Informatie en doorzichtigheid
 • Sancties
 • Klassieke civielrechtelijke sancties
 • Informatieverplichting precontractuale aansprakelijkheid
  • Schadevergoeding art. 1382 B.W.
 • Dwaling  verschoonbaarheid
 • Algemene voorwaarden  niet-tegenstelbaarheid
informatie en doorzichtigheid94
Informatie en doorzichtigheid
 • Sancties
 • Strafsancties
 • Niet-naleving art. 7-10
  • Art. 26, § 2 Wet E-handel: 250 tot 10.000 €
  • Bij kwader trouw – Art. 26, § 4: 500 tot 50.000 €
  • Art. 26, § 6 – regeling burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  • Art. 27 – publicatie vonnis, verbeurdverklaring
samenvatting aandachtspunten e contracteren
Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren

geen specifieke bepalingen wat de geldigheid betreft

A

click-wrap

B

wilsuiting

samenvatting aandachtspunten e contracteren1
Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren

C

informatieverplichting

dienstverlener moet afnemer informeren over: contractstappen archiveren correctiemogelijkheid taalgedragscodealgemene voorwaarden

niet voor e-mailcontractenniet bindend voor niet-consumenten

samenvatting aandachtspunten e contracteren2
Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren

D

verplichting van orderbevestiging

Art. 11. De lidstaten zorgen ervoor dat..:- de dienstverlener bevestigt zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de order van de afnemer;

niet voor e-mailcontractenniet bindend voor niet-consumenten

samenvatting aandachtspunten e contracteren3
Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren

E

tijdstip en plaats

Art. 11. De lidstaten zorgen ervoor dat- …..- de order en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen, wanneer deze toegankelijk zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht.

niet voor e-mailcontractenniet bindend voor niet-consumenten

samenvatting aandachtspunten e contracteren4
Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren

consument niet-consument

F

E D I

verkoop op afstand indien van toepassing

+

e-contracten van dwingend recht

reclame
Reclame
 • Reclame
 • Art. 13 – 15 Wet E-handel
  • Basis: Rlijn 2000/31 – Hfdst. II, Afdeling II “Commerciële communicatie”
   • Art. 6 informatieplicht
   • Art. 7 Ongevraagde commerciële communicatie
   • Art. 8 Gereglementeerde beroepen
reclame1
Reclame
 • Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen
 • Onverminderd de wettelijke en reglementaire voorschriften…
 • Reclame
  • Deel van dienst van de informatiemaatschappij
  • Dienst van de informatiemaatschappij
 • Moet voldoen aan: art. 13, 1° tot 4°
reclame2
Reclame

Art. 2, 7° Wet E-handel

Elke vorm van communciatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit uitoefent

Het begrip « reclame »

reclame3
Reclame

Art. 2, 7° Wet E-handel

Basis: art. 2,f Rlijn 2000/31 “commerciële communicatie”

Elke vorm van communciatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of hthet imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit uitoefent

Het begrip « reclame »

reclame4
Reclame
 • Vergelijk art. 22 WHPC: VERKOOP BEVORDEREN
  • Voor de toepassing van deze wet wordt als reclame beschouwd elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onreorende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de angewende communicatiemiddelen- imago?  Cass. 2 november 1999
 • kan elke vorm aannemen: het plaatsen van een website, een banner, zelfs metatag, hyperlink, …

Het begrip « reclame »

reclame5
Reclame
 • LET WEL – Art. 2, 7° Wet E-handel
 • Op zich geen reclame
  • Informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit van een onderneming, organisatie of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of elektronisch postadres;
  • Mededelingen die onafhankelijk en in het bijzonder zonder financiële tegenprestatie zijn samengesteld
reclame6
Reclame
 • Reclame
 • M.v.T. Wet E-handel, p. 22
 • Gelet op deze beperkingen, kan niet als reclameworden beschouwd:
  • – het bezitten van een site op zich;
  • – het verstrekken van informatie die geen promotieis;
  • – de hyperlink naar een reclamewebsite wanneerdeze tot stand is gekomen zonder financiële of anderetegenprestatie van de eigenaar van deze site;
  • – het vermelden van de domeinnaam of een elektronischadres, een logo of een merk zonder financiële of andere tegenprestatie van de houder van deze domeinnaam, dit adres, logo of merk.
reclame7
Reclame
 • Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen
 • 1° onmiddellijk na ontvangst ervan is de reclame, vanwege de globale indruk, met inbegrip van de presentatie, duidelijk als zodanig herkenbaar; zij draagt leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de vermelding “reclame”
  • Omzetting: Rlijn. Art. 6 (minimumbepaling)
  • Art. 7 (ongevraagde reclame via e-post)
  • opheffing lid 2, art. 23, 5°, lid 2 WHPC
  • Toelichting: M.v.T. Wet E-handel, p. 36

Transparantie

reclame8
Reclame
 • Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen
 • M.v.T. Wet E-handel, p. 37
  • Reclame zal duidelijk als dusdanig herkenbaar zijn als inhoudelijk geen enkele twijfel bestaat over de aard ervan. Omgekeerd zal reclame moeilijk te herkennen zijn wanneer ze bijvoorbeeld verborgen is of wanneer een artikel dat in opdracht van en gefinancierd door een handelaar, zonder vermelding hiervan, een product aanprijst, of nog wanneer het gaat om een site waarop geheel voor persoonlijke doeleinden reclame wordt gemaakt zonder dit te vermelden.

Transparantie

reclame9
Reclame
 • Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen
 • 2° de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de reclame geschiedt, is duidelijk te identificeren
  • Hoeft niet rechtstreeks in reclameboodschap, kan via hypterlink (M.v.T., p. 37)
  • Lees samen met art. 14, § 3, 2° Wet E-handel

Transparantie

reclame10
Reclame
 • Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen
 • 3° verkoopbevorderende aanbiedingen, zoals aankondigingen van prijsverminderingen en eran verbonden aanbiedingen, zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te kunnen maken, zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid;
   • -Bijv. via verwijzing, in een hyperlink, naar een webpagina met deze informatie, de spelregels, een deelnemingsformulier, enz…
   • geldt ook voor 4°
   • Echte reclameboodschappen  voldaan aan 1° en 2°

Transparantie

reclame11
Reclame

Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen

4° verkoopbevorderende wedstrijden of spelen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de deelnemingsvoorwaarden zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid

Transparantie

reclame12
Reclame

Art. 15 – Gereglementeerde beroepen

Reclame door lid van een gereglementeerd beroep

is toegestaan

Mits de beroepsregels, met name ten aanzien van de onafhankelijkheid, de waardigheid, de beroepseer en het beroepsgeheim, alsmede de eerlijkheid ten opzichte van cliënten en confraters in ahct worden genomen

reclame13
Reclame
 • Art. 15 – Gereglementeerde beroepen
 • Gereglementeerd beroep: art. 2, 8° Wet E-handel
  • Elke beroepsactiviteit voor zover de toegang tot of uitoefening dan wel één van de wijzen van uitoefening door wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen, direct of indirect, afhankelijk is gesteld van het bezit van een diploma, opleidingsbewijs of bekwaamheidsattest
reclame14
Reclame
 • Art. 14 – Reclame per elektronische post
 • Overwegingen  ONGEVRAAGD
  • Principiële bezwaren (Dumortier: “guerilla-marketing”)
  • Bedrijfseconomische bezwaren
   • netwerkkosten,
   • door gebruikers als hinderlijk ervaren
   • productiviteit van medium in bedrijfscontext)
  • Filteringmethodes
  • Meldpunt CBPL
reclame15
Reclame
 • Art. 14 – Reclame per elektronische post
 • Overwegingen  ONGEVRAAGD (tekst Schreurs)
 • SPAM: ongevraagde e-mail  inhoud irrelevant
  • UBE Bulk? - kwantitatief
  • UCE Commercieel?
   • - Bijv. blijvend versturen nieuwsbrieven, kettingbrieven, vragen om dotaties,…
   • - Wet E-Handel: Reclame per elektronische post
 • Ongevraagde communicatie via SMS, fax, instant messages
  • Merk op: Wetsvoorstel m.b.t. pop-up (art. 14 Wet-E-handel) van Philippe Mahoux en Jean-François Istasse (Parl. St. Senaat 2003-2004 3-355/1)
 • Informatie versus communicatie(personaliisatie site)
 • Ongevraagd –> criterium opt-in of opt-out
reclame16
Reclame
 • Art. 14 – Reclame per elektronische post
 • Bedenkingen: Ongevraagde Commerciële Communicatie
 • Rlijn 2000/31  ongevraagde commerciële communicatie
 • Wet E-handel  reclame per elektronische post
 • Rlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie  ongewenste communicatie met het oog op direct marketing
  • - Merk op: brede invulling Advies 07/2003 CBPL (27 februari 2003) gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor verkiezingspropoganda-doeleinden (“prospectie”)
 • !! Niet-commerciële communicatie  sterkere invloed vrijheid meningsuiting !!
reclame17
Reclame
 • REGELGEVEND KADER
 • PRO MEMORIE
 • Ongevraagd verspreiden van e-mail: art. 8 EVRM
  • Eerbiediging van privé-leven, gezinsleven, huis en briefwisseling
  • Niet-absoluut recht
 • Aanleggen van adresbestanden: WVP
  • E-mailadres: persoonsgeven?
  • Verzamelen van e-mailadressen: verwerking
  • Recht van verzet, inzage en correctie
reclame18
Reclame
 • REGELGEVEND KADER
 • PRO MEMORIE
 • Consumentenbescherming: WHPC
   • Art. 82, § 2 WHP (verkoop op afstand)
    • Voorafgaande instemming (fax, oproepautomaat)
    • Andere technieken: afwezigheid kennelijk bezwaar (bijv. mail, SMS)
     • Kosteloze opt-out
   • Wijziging art. 23, 5° - probleem technologieneutraal karakter van de bepaling (bijv. SMS)
reclame19
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • Art. 13 – Ongewenste communicatie
 • WIE?
 • T.b.v. natuurlijke en rechtspersonen
  • Zie bijv. art. 13, 5
  • Anders: Rlijn verwerking persoonsgegevens
 • WAT?
  • Art. 13, 1
   • Automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst
   • Fax
   • E-mail
reclame20
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • Art. 13 – Ongewenst communicatie
 • WAT?
   • Niet: gewone post
  • Direct marketing
    • Statuut van nieuwsbrief
  • Aandachtspunten
   • Definitie e-mail (art. 2, h)
    • Instant messages
    • Pop-up
reclame21
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
    • Pop-up
     • Inhoud site die men vrijwillig bezoekt?
     • Elektronische communicatie: uitwisseling/overdracht tussen eindig aantal partijen (art. 2, d)  ongewenste informatie versus ongewenste communicatie
     • Overweging 40, Rlijn 2002/58  verzending
     • Maar: gepersonaliseerde pop-up (overbrenging/communicatie op maat afgestemd van infromatie tussen eindig aantal partijen)
reclame22
Reclame

REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG

BESCHERMING

Opt-out

Opt-in

Soft opt-in

reclame23
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • BESCHERMING
 • Voorafgaandelijke toestemming van betrokken abonnees
  • Uitdrukkelijk
  • Niet in algemene voorwaarden (n.a.v.aankoop product of dienst)
   • Overweging 17: kan worden gegeven op elke wijze die de gebruiker in staat stelt vrijelijk een specifieke en geïnformeerde indicatie te geven omtrent zijn wensen, onder andere door bij een bezoek aan een internetsite op een vakje te klikken
   • Vergelijk, inzake alg.vw. Art. 5, 3 “plaatsen van cookies”
reclame24
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • BESCHERMING
 • Voorafgaandelijke toestemming van betrokken abonnees
  • Aan wie?
   • Rechtstreeks aan verzender – onrechtstreeks via derde ??
   • (bijdrage W. Schreurs, p. 1177 & 1778)
   • Rlijn 2002/58/EG gaat verder dan Rlijn Verwerking Persoonsgegevens, omgezet in WVP
    • maakt toestemming tot verkoop/doorgifte gegevens mogelijk
reclame25
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • BESCHERMING
 • Voorafgaandelijke toestemming van betrokken abonnees
  • Voor wie verder wil – argumenten Schreurs
 • Overweging 17 Rlijn 2002/58/EG
  • toestemming gebruiker of abonnee – zelfde betekenis als toestemming betrokkene in Rlijn 95/46/EG verwerking persoonsgegevens
 • Art. 13, 2 Rlijn 2002/58/EG
  • “…kan een natuurlijke of rechtspersoon die van zijn klanten elektronische contactgegevens voro elektronische post verkrijgt…”
reclame26
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • Voor wie verder wil – argumenten Schreurs
 • Website FOD Economie – 2 scenario’s
  • Directe inzameling & Indirecte inzameling
   • “Aangezien er geen voorafgaand contact is tussen de betrokken personen en de derde, verkrijger van het bestand, mag deze hen géén emailreclame [verzenden], tenzij:
    • -hij zich ervan vergewist heeft dat de overdrager van eht bestand de toestemming van de betrokken personen kgekregen heeft voor het doorgegeven van de gegevens aan derden om e-mails te verzenden
    • -hijzelf met de personen per (papieren) brief contact genomen heeft omhun toestemming te vragen voor het verzenden van e-mails”
reclame27
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • UITZONDERINGEN (1)
 • Art. 13, 2 Van klanten ontvangen elektronische contactgegevens voor elektronische post
  • In kader van verkoop van product/dienst
  • Verkregen overeenkomstig Rlijn verweking persoonsgegevens
  • Met het oog op direct marketing eigen gelijkaardige producten
  • Mits klanten duidelijk en expliciet de gelegenheid wordt geboden kosten en op makkelijke wijze bezwaar te maken tegen gebruik van deze gegevens bij het verzamelen ervan
  • Bij afwezigheid van bezwaar in eerste instantie, moet hem deze mogelijkheid bij elke boodschap worden geboden.
reclame28
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • UITZONDERINGEN (2)
 • Art. 13, 5 Elektronische communicatie aan rechtspersonen
  • Lidstaten zorgen er (in het kader van het Gemeenschapsrecht en het toepasselijk nationaal rehct) voor dat rechtmatige belangen van andere personen met betrekking tot ongewenste communicatie voldoende beschermd zijn
   • Art. 13, 1 en art. 13, 3 gelden voor natuurlijke personen
   • bijv. opt-out (art. 13,5 – overweging 45)
    • Toepasselijkheid: inhoudelijke verplichtingen ingevolge omzetting Rlijn 2000/31
reclame29
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • UITZONDERINGEN (2)
 • Art. 13, 5 Elektronische communicatie aan rechtspersonen
  • Reclame aan bedrijven
   • Info@NAAMBEDRIJF.be
   • Bertel.DeGroote@NAAMBEDRIJF.be
    • Irrelevant of betrokkene dit voor profiessionele of privé-doeleinden gebruikt (verslag aan de Koning Spam-KB)
   • Enkel indien boodschap producten/diensten bestemd voor bedrijf bevat  niet voor natuurlijke personen binnen bedrijf
reclame30
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • UITZONDERINGEN (2)
 • Art. 13, 3 Communicatie, niet bedoeld in 13, 1
 • Let wel: Rlijn  communicatie via openbare elektronische communicatiedienst
 • Lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zrogen dat, zonder kosten voor de abonnee, ongevraagde communicatie met het oog op direct marketing […] niet toegestaan is zonder toestemming van de betrokken abonnees, of ten aanzien van abonnees die dergelijke communicatie niet wensen te ontvangen, waarbij de keuze tussen deze mogelijkheden door de nationale wetgeving wordt bepaald
reclame31
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • UITZONDERINGEN (2)
 • Art. 13, 3 Communicatie, niet bedoeld in 13, 1
 • Lidstaten kiezen opt-in of opt-out
 • Overweging 42
  • Ratio: duurder voor verzender, geen financiële kosten voor abonnees
  • Voorbeelden: spraaktelefonieoproepen van persoon tot persoon
   • Bedenking: communicatie in zin van Rlijn 2002/58?
reclame32
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • Ruimtelijk toepassingsgebied
 • Art. 3,1
 • De richtlijn is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van openbare elektronische-communicatienetwerken in de Gemeenschap
 • Vergelijk art.4, c) Rlijn Verwerking Persoonsgegevens
reclame33
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
 • UITZONDERINGEN (2)
 • Art. 13, 4 Identificatieplicht
 • Verbod: bij verzending van elektronische post met oog op direct marketing
  • Identitiet van afzender maskeren of verbergen
  • Geen geldig adres vermelden waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van de communicatie kan richten
  • Gelden zowel voor opt-in als opt-out
reclame34
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Rlijn 2000/31/EG – art. 7
 • Art. 7,1 “herkenbaarheid” ongevraagde commerciële communicatie
 • Art. 7, 2
  • Onverminderd Richtlijn 97/7/EG en Richtlijn 97/66/EG nemen de lidstaten maatregelen om ervoor te zorgen dat dienstverleners die via elektronische post ongevraagde commerciële communicatie doorgeven, de „opt-out”-registers regelmatig raadplegen en ook respecteren waarin natuurlijke personen die dergelijke commerciële communicatie niet wensen te ontvangen, zich kunnen inschrijven.
reclame35
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Rlijn 2000/31/EG – art. 7
 • Art. 7, 2
  • - Art. 13, 5 Rlijn 2002/58  opt-out rechtspersonen
  • België: DMVB Robinson-lijst
   • Breed effect
   • Initiatief ontvanger
  • Staten met opt-in: materie uitgesloten uit toepassing herkomstlandbeginsel
reclame36
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Wet E-handel – art. 14
 • VOORAFGAANDE TOESTEMMING
 • Gebruik van elektronische post voor reclame is verboden
 • Zonder voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschappen
 • OPT-IN
reclame37
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Wet E-handel – art. 14
 • Art. 2, 2°
  • Tekst-, spraak-, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald
 • Cfr. definitie e-mail: art. 2, h Rlijn 2002/58

Het begrip « elektronische post »

reclame38
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Wet E-handel – art. 14
 • M.v.T. Wet E-handel, p. 17
  • Eveneens: «chat», van videoconferenties of vocale telefonie op internet, SMS, boodschappen op antwoordapparaten of op «voice mail» van GSM-gebruikers
 • Bedoeling: voldoende ruim om art. 11Rlijn 2000/31 om te zetten:: “elektronische post of vergelijkbare individuele communicatie”

Het begrip « elektronische post »

reclame39
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Wet E-handel – art. 14
 • VOORAFGAANDE TOESTEMMING
 • Bescherming voor nat. Persoon/rechtspersoon
 • Elektronische post  art. 2, 2°
  • Schreurs: inclusief fax, automatisch oproepsysteem
  • Dekeyser: exclusief fax en automatisch oproepsysteem
 • Reclame  art. 2, 7°
  • Bijdrage Schreurs: commerciële nieuwsbrieven
reclame40
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Wet E-handel – art. 14
  • commerciële nieuwsbrieven
   • Indien louter informatief: reclame?
   • Reclame voor ander bedrijf in nieuwsbrief
    • Mogelijkheid boodschappen van sponsors voorzien in inschrijvingsvoorwaarden
reclame41
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Wet E-handel – art. 14
 • MODALITEITEN van de toestemming
 • Voorafgaand, vrij, specifiek, geïnformeerd
  • Niet: opname van recht van aanbieder in algemene voorwaarden
 • Volstaat niet: toestemming aan derde(zelfs met oog op doorverkoop voor direct marketing)
reclame42
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Wet E-handel – art. 14
 • MODALITEITEN van de toestemming
 • Toestemming mag niet per mail worden gevraagd
 • M.v.T. Wet E-Handel, p. 38
 • Gelet op de filosofie en de doeleinden die aan zo’n opt-in-regeling ten grondslag liggen, zou het vrijwel ondenkbaar zijn dat, per elektronische post, toestemming gevraagd wordt om reclameboodschappen via elektronische post te doen toekomen. Zo’n praktijk zou gelijkstaan met spamming.
 • Vragen van overgangsrecht (T. Verbiest, De l’opt out à l’opt in: la jurisprudence et la Commission Vie Privée stigmatisent l’absence de régime transitoire op www.droit-technolgoie.org (04-12-2003))
reclame43
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Wet E-handel – art. 14
 • UITZONDERINGEN
 • Art. 14, § 1, lid 2 laat Koning bevoegdheid te voorzien in uitzonderingen op OPT-IN
  • Bijgevolg: soft opt-in
reclame44
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • KB 4 april 2003 reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post  uitzonderingen
 • Basis: art. 14, § 1, lid 2
 • Uitzondering (1) – Bestaande klanten (art. 1)
 • Vrijstelling voor dienstverlener van voorafgaande toestemming
 • t.a.v. zijn klanten (natuurlijke of rechtspersonen)
 • Drie cumulatieve voorwaarden
reclame45
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Drie cumulatieve voorwaarden
 • 1° contactgegevens rechtstreeks verkregen in het kader van verkoop – hierbij moeten voorwaarden betreffende bescherming private levenssfeer zijn nageleefd
  • Verslag aan de Koning (BS, 28 mei 2003, 29292)
  • - Indien contractuele band bestaat
   • verantwoord dienstverlener toe te staan reclame te versturen aan zijn klanten van wie hij in de context van de verkoop de elektronische contactgegevens heeft verkregen, om hen te informeren over zijn activiteiten
 • ! Elektronische contactgegevens: ook GSM-nummer,…! SMS (BS 29292)
reclame46
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Drie cumulatieve voorwaarden
 • 2° contactgegevens uitsluitend gebruiken voor
  • -gelijkaardige producten/diensten
  • -die hijzelf levert
  • Merk op:
   • Zelfde categorie producten/diensten
   • Bijv. CD, DVD, boeken
   • Bijv. brandverzekering, levensverzekering, (bankproducten ???)
   • Belang Europese rechtspraak – Bron Verslag Koning, 29292
reclame47
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Drie cumulatieve voorwaarden
  • Merk op:
   • hijzelf
   • Geen mededeling aan derden zonder voorafgaande toestemming
   • Derden  ook dochter-, zuster- of moedervennootschappen behorend tot dezelfde groep
   • Bron Verslag Koning, 29292.
reclame48
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Drie cumulatieve voorwaarden
 • 3° klanten moeten, op het ogenblik waarop hun contactgegevens worden verzameld, de mogelijkheid worden geboden zich kosteloos en op gemakkelijke wijze tegen de uitbating te verzetten
  • Bijv. aan te vinken vakje
  • Uitwerking bij art. 2 KB
 • Vergelijk art. 13, 2 Rlijn 2002/58/EG  mogelijkheid moet ook bij iedere boodschap bestaan  zie evenwel art. 14, § 3 Wet E-handel juncto art. 2 KB
reclame49
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • KB 4 april 2003 reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post  uitzonderingen
 • Basis: art. 14, § 1, lid 2
 • Uitzondering (2) – Rechtspersonen (art. 1)
 • Vrijstelling voor dienstverlener van voorafgaande toestemming
 • t.a.v. rechtspersonen
 • Gebruikte adressen moeten “onpersoonlijk” zijn
reclame50
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Gebruikte adressen moeten “onpersoonlijk” zijn
  • Let op: rechtspersoon die zijn personeelsleden elektronische postadressen geeft, verbonden aan domeinnaam van rechtspersoon, ongeacht of dit adres voor persoonlijke dan wel professionele doeleinden wordt gebruikt
   • jan.janssens@belgacom.be
  • Let op: aangeboden reclame moet gericht zijn aan rechtspersoon
   • Zoniet omzeiling
  • Pro memorie: recht van verzet - uitwerking art. 2
 • Bron: Verslag aan Koning, BS 28 mei 2003, 29293
reclame51
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Wet E-handel – art. 14, §2
 • BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN – RECHT VAN VERZET
 • Zelfs wie om reclame via elektronische post verzocht heeft recht zich in de toekomst tegen ontvangst van dergelijke berichten te verzetten (M.v.T. Wet E-handel, 38)
 • art. 14, § 2, lid 1, 1°

Bij versturen reclame duidelijke en begrijpelijk informatie verschaffen over het recht zicht te verzetten tegen het ontvangen, in de toekomst, van reclame

reclame52
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • art. 14, § 2, lid 1, 2°

Geschikt middel aanduiden en ter beschikking stellen om recht langs elektronische weg uit te oefenen

- hiertoe bijv. elektronisch adres opgeven

Art. 14, § 2, lid 2

  • Bevoegdheid Koning
  • Modaliteiten volgens welke dienstverleners wil niet langer reclame te ontvangen via elektronische post respecteren
reclame53
Reclame

REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel

KB 4 april 2003 reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post Recht van verzet (art. 2)

Dienstverlener kan, ongeacht of bestemmeling toestemming heeft gegeven dan wel of art. 1 KB van toepassing is, maar reclame via elektronische post versturen zolang ontvanger zijn recht van verzet niet heeft uitgeoefend.

Let op: art. 14, § 2 Wet E-handel verplicht dit recht te communiceren

reclame54
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Recht van verzet (art. 2)
 • Art. 2, lid 1
  • Ieder persoon kan rechtstrees aan een bepaalde dienstverlener zonder kosten en zonder een reden op te geven zijn wil kenbaar maken om van hem geen reclame per elektronische post meer te ontvangen.
 • Art. 2, lid 2  Wat bij uitoefening van het recht van verzet?
reclame55
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Art. 2, lid 2  Wat bij uitoefening van het recht van verzet?
 • 1° ontvangstbewijs
  • Per e-post
  • Binnen redelijke termijn
   • Stand techniek - gebruiken
  • Met bevestiging van registratie van de aanvraag
   • Laatste bericht mag niet promotioneel zijn
reclame56
Reclame
 • REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
 • Art. 2, lid 2  Wat bij uitoefening van het recht van verzet?
 • 2° wil van persoon naleven
  • Binnen redelijke termijn
  • Vereiste maatregelen nemen
 • 3° lijsten bijwereken met personen die hun wil kenbaar gemaakt hebben om van hem geen reclame per elektronische post te ontvangen
  • Binnen redelijke termijn
reclame57
Reclame

REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel

Wet E-handel – art. 14, § 3

ONEERLIJKE PRAKTIJKEN

Verbod, bij vesturen van reclame per e-post:

1° elektronisch adres of identiteit van derde te gebruiken

2° informatie te vervalsen/verbergen die het mogelijk maakt de oorsprong van de boodschap te herkennen of de weg waarlangs het is overgebracht

 OPSPOORBAARHEID

reclame58
Reclame

REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel

Wet E-handel – art. 14, § 3

BEWIJS

Dienstverlener moet bewijzen dat om reclame via elektronische post is gevraagd

Bijv. indien hem verbod van art. 14, § 1 wordt tegengeworpen

reclame59
Reclame
 • Strafsancties
 • Art. 13 Wet E-handel
  • Art. 26, § 2 Wet E-handel: boete 250 tot 10.000 €
 • Art. 14 Wet E-handel
  • Art. 26, § 3 Wet E-handel: boete 250 tot 25.000 €
 • Kwade trouw
  • Art. 26, § 4 Wet E-handel: boete 500 tot 50.000 €
 • Meer uitvoerig over procedure/sanctiemechanisme: bijdrage Schreurs, p. 1181-1182
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Waarom
 • Juridische verplichting om papier te gebruiken versus ontwikkeling elektronische handel
   • Achtergrondinformatie: Jos Dumortier & Hannelore Dekeyser (“Ruimen van juridische obstakels bij contracten langs elektronische weg”)
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten1
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Waarom
 • Rechtshandelingen tussen privé-partijen: noodzaak van gebruik “papier”  VOORBEELDEN
  • Art. 17 Wet consumentenkrediet (handtekening, voorafgegaan door met de hand voluit geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd voor…euro op krediet”)
  • Art. 9 en 11bis Arbeidsovereenkomstenwet (arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur/deeltijdse arbeid)
  • Art. 15 Arbeidsreglementenwet (aanplakking op zichtbare en toegankelijke plaats)
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten2
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Waarom
 • Ruimen van obstakels: aanpak
 • * systematisch ?
    • regelingen ad hoc
    • (pp. 163-165 bijdrage Dumortier & Dekeyser)
     • Sectorale regelingen bewijskracht elektronische afschriften of op elektronische wijze overgemaakte informatie
     • Invoering elektronische handtekening
     • Elektronische kennisgeving (in gerechtelijke procedure)
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten3
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Waarom
 • Ruimen van obstakels: aanpak
 • * systematisch ?
    • regelingen ad hoc
     • Art. 409 e.v. Programmawet 24 december 2002 (BS 31 december 2002)  communicatie tussen overheidsdiensten (en particulieren)
     • Art. 144octies, § 2 wet 21 maart 1991 betreffende de autonome overheidsbedrijven (elektronisch aangetekend schrijven)
    • Artt. 16-17 Wet E-handel
    • (omzetting art. 9 Rlijn 2000/31)
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten4
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten

Art. 9 Rlijn 2000/31

TEKST

Afdeling 3: Contracten langs elektronische weg

Artikel 9 – Behandeling van contracten

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun rechtstsel het sluiten van contracten langs elektronische weg mogelijk maakt. Zij vergewissen zich er met namen van dat de regels met betrekking tot de totstandkoming van contracten geen belemmering vormen voor het gebruik van langs elektronische weg gesloten contracten, noch ertoe leiden dat dergelijke contracten, omdat zij langs elektronische weg tot stand zijn gekomen, zonder rechtsgevolg blijven en niet rechtsgeldig zijn.

erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten5
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • TEKST
 • 2. De lidstaten kunnen bepalen dat lid 1 niet van toepassing is op alle of bepaalde contracten in een van de volgende categorieën:
 • Contracten die rechten doen ontstant of overdragen ten aanzienv an onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten;
 • Contracten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent
 • Contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit
 • Contracten die onder het familierecht of het erfrecht vallen
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten6
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten

Art. 9 Rlijn 2000/31

TEKST

3. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de in lid 2 bedoelde categorieën waarvoor zij lid 1 niet toepassen. De lidstaten leggen de Commissie om de vijf jaar een verslag voor over de toepassing van lid 2, onder vermelding van de redenen waarom zij handhaving van de in lid 2, onder b), bedoelde categorieën, waarop zij lid 1 niet toepassen, nodig achten.

erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten7
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • Doel: opruimen van juridische obstakels voor het sluiten van contracten langs elektronische weg
 • Toepassingsgebied: art. 1,1 Rlijn  diensten van de informatiemaatschappij
   • * opzet: terzake vrij verkeer stimuleren
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten8
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
   • Samenlezen met werkwijze: art. 1,2
  • “Voorzover voor de verwezenlijking van de in lid 1genoemde doelstelling nodig, worden met deze richtlijn bepaalde nationale bepalingen nader tot elkaar gebracht die van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappijen betrekking hebben op de interne markt, de vestiging van de dienstverleners, de commerciële communicatie, langs elektronische weg gesloten contracten, de aansprakelijkheid van tussenpersonen, gedragscodes, de buitengerechtelijke geschillenregeling, rechtsgedingen en de samenwerking tussen lidstaten”.
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten9
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • Toepassinsgebied art. 9: sluiten van contracten in het kader van diensten van de informatiemaatschappij
  • Overweging 18 Rlijn 2000/31
  • “De contractuele relatie tussen werkgever en werknemer is geen dienst van de informatiemaatschappij”
   • Dumortier: juridische belmeeringen voor het sluiten van contracten tussen werkgver en werknemers zouden door de lidstaten ingevolg de bepaling van de richtlijn niet noodzakelijk moeten worden afgeschaft.
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten10
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • Vergelijk: passage uit artikel “Objectief 200.000” (De Standaard, 19/01/2004)
   • “…Arbeidsongevallen kunnen elektronisch worden aangegeven en arbeidscontracten, bijvoorbeeld van werkstudenten, zullen elektronisch kunnen worden afgesloten…”
   • Bedenking: sluitenversusuitvoeren van de arbeidsovereenkomst  dienst van de informatiemaatschappij?
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten11
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten

Art. 9 Rlijn 2000/31

WERKWIJZE

Overweging 34 Rlijn 2000/31

Iedere lidstaat moet zijn wetgeving aanpassen indien deze vereisten, met name vormvereisten, bevat die het langs elektronische weg sluiten van contracten in de weg staan. Onderzoek van aan te passen wetgeving dient systematisch te geschieden en moet betrekking hebben op alle etappes en handelingen die voor de totstandkoming van het contract nodig zijn, inbegrepen de archivering van het contract. Deze aanpassing moet ertoe leiden dat langs elektronische weg gesloten contracten uitwerking hebben.

 impliceert systematisch onderzoek

erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten12
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • WERKWIJZE
 • Overweging 35 Rlijn 2000/31
 • Lidstaat behoudt mogelijkheid om voor contracten algemene of specifieke juridische eisen te handhaven
 • waaraan langs elektronische weg kan worden voldaan
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten13
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • WERKWIJZE
 • Overweging 37 Rlijn 2000/31
 • Verplichting van art. 9 treft niet praktische belemmeringen die voortvloeien uit het feit dat er in bepaalde gevallen geen elektronische middelen gebruikt kunnen worden
 • Treft enkel belemmeringen die voortvloeien uit juridische eisen
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten14
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • UITSLUITING TOEPASSINGSGEBIED
 • Art. 1,5 : Deze richtlijn is niet van toepassing op…
 • Art. 9,2: De lidstaten kunnen bepalen dat lid 1 niet van toepassing is op alle of bepaalde contracten in een van de volgende categorieën…
  • Ontstaan en overdracht van rechten ten aanzien van onroerende zaken
   • Uitzondering: HUUR
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten15
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • UITSLUITING TOEPASSINGSGEBIED
  • Contracten waarvoor wet tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent
  • Contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden (welke gesteld worden door personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit)
  • Contracten onder familierecht of erfecht
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten16
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • UITSLUITING TOEPASSINGSGEBIED
 • Overweging 36 Rlijn 2000/31 (toelichting)
 • Cfr. art. 9, 2 Rlijn  lidstaten mogen beperkingen handhaven op gebruik van elektronische contracten, in volgende gevallen:
  • wet schrijft voor contract tussenkomst rechtbank , overheidsdienst, beroepen die openbare macht uitoefenen voor
  • analoge verplichting met het oog op effect ten aanzien van derden
  • verplichte certificering/attestering notaris
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten17
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten

1. rechtsstelsels moeten e-contracten mogelijk maken2. wegwerken van vormvereisten

niet voor:

- onroerende zakelijke rechten- overheidsambtenaren- zekerheidsrechten- familie- en erfrecht

1. in zaken van belastingen2. voor publieke taken: notaris3. verdediging voor de rechter

erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten18
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Art. 9 Rlijn 2000/31
 • AARD VAN VERPLICHTING
 • Restulaatsverbintenis
 • Systematisch onderzoek wetgeving lidstaten
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten19
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten

Wet E-handel (art. 16-art. 17)

BELGISCHE OMZETTING

erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten20
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Art. 16, § 1
   • Aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor de totstandkoming van contracten langs elektronische weg is voldaan wanneer de functionele kwaliteiten van deze vereiste zijn gevrijwaard
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten21
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Wettelijke of reglementaire vormvereisten
  • Voorbeelden (M.v.T., p. 40)
   • geschrift, handtekening, ter post aangetekende brief
   • de eis van vermeldingen ter informatie -die soms «handgeschreven» moeten zijn
   • bijzondere lay-out (vetjes, in een kadergeplaatst, enz.)
   • minder frequent: prospectus, endossement, avenantaanhangsel,modelformulier, enz.
  • Zie: Gobert en Montero, “Les contracts conclus par voie électronique” (Cahiers du CRID, 19)
  • S. Van den Eynde, “Digitale archivering : een jrudisiche stand van zaken vanuit Belgisch perspectief”.
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten22
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Wettelijke of reglementaire vormvereisten
  • NIET
   • praktische obstakels (bijv. afwezigheid internetaansluiting)
   • Overhandiging van zaak bij zakelijke contracten praktisch obstakel
     • ??? Discussie ???
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten23
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Wettelijke of reglementaire vormvereisten
    • Ja: M.v.T., p. 42 – treft niet elektronische totstandkoming wilsovereenstemming
    • Twijfel (Dumortier): is dit niet juridische vereiste voor totstandkoming contract?
     • Bedenking: gevaar van te ruime interpretatie “praktische belemmering”  omzeiling Rlijn
     • Bedenking: stelling Dumortier  afschaffing zakelijke contracten
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten24
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Wettelijke of reglementaire vormvereisten
  • M.v.T., p. 42 –
   • Ruime interpretatie
    • Rechtstreeks: papieren drager
    • Onrechtstreeks: rechtsonzekerheid bij niet-vermelden type drager (jur. In orde?)
   • Voorbeelden
   • - de eis van een papieren drager, kennisgeving ofgeschrift, de noodzaak van een handtekening, handgeschrevenvermeldingen of het versturen van een briefof een ter post aangetekende brief, de verwijzing naarhet gebruik van een bijzonder document of ormulier,de noodzaak verscheidene exemplaren te creëren
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten25
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Wettelijke of reglementaire vormvereisten
  • M.v.T., p. 42
  • “elk vormvoorschrift dat het juridisch onmogelijk maakt een contract te sluiten via elektronische communicatiemiddelen, of eenvoudigweg de erkende juridische uitwerking van het aldus gesloten contract beperkt door er bijvoorbeeld een kleinere juridische uitwerking aan te geven, wat erop neerkomt dat het gebruik van papieren contracten begunstigd wordt (bijvoorbeeld door een hiërarchie te creëren tussen het elektronische schriftelijke bewijs en het traditionele schriftelijke bewijs)”.
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten26
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Totstandkoming van contracten langs elektronische weg
  • Totstandkoming
   • M.v.T. (pp. 41-42):alle etappes van de totstandkoming van contracten.
    • Bijv. contract zelf (elektronisch) <-> voorafgaand aanbod op papier
   • Vergelijk overweging 34 Rlijn 2000/31
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten27
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Totstandkoming van contracten langs elektronische weg
  • M.v.T., p. 42
  • …omvatten alle stadia, gaande van de periode voorafgaand aan het contract (reclameprospectussen, schriftelijk aanbod, andere documenten van de periode voorafgaand aan het contract, enz.), tot de wijziging de registratie ervan, de eventuele neerlegging ervan, enz
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten28
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Totstandkoming van contracten langs elektronische weg
  • Niet: vormvereisten betreffende uitvoering of beëindiging
    • Anders: Demoulin & Montero, “Le formalisme contractuel à l’heur du commerce électronique”, in X (ed.), La théorie généeral des obligations, suite (CUP), Liège, Université de Liège, 2002; 131.
   • Wel: archivering
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten29
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Totstandkoming van contracten langs elektronische weg
  • Langs elektronische weg
   • Zie: definitie “diensten van de informatiemaatschappij” (Rlijn 98/48 en 98/34)
     • verzonden en ontvangen via elektronische apparatuur voor d eeverwerking en de oplsag van gegevens, en gehel via draden, radio, optische middelen of andere elektronismagnetische midelen verzonden, doorgeleid en ontvangen
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten30
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Totstandkoming van contracten langs elektronische weg
  • Langs elektronische weg
   • Contracten langs elektronische weg
   • Rekening houden met toepassingsgebied Wet E-handel
    • Begrip “diensten van de informatiemaatschappij”
    • Uitsluitingen – art. 3
     • (bijv. uitsluting WVP  zie echter art. 16, § 1, 5° WVP)
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten31
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Totstandkoming van contracten langs elektronische weg
  • Doel: toelaten dat alle contracten “op afstand” kunnen gesloten worden
  • Let wel: functionele equivalentie enkel voor elektronische contracten op afstand
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten32
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (A) Methode
 • Meest klassiek vormvereisten  overspannen wettelijke en reglementaire voorschriften
   • Art. 16, § 1 algemene transversale bepaling
   • Art. 16, § 2 bijzondere transversale bepalingen
 • Delegatie aan Koning  aanbrengen van wijzigingen indien belemmering niet wordt behandeld door transversale bepalingen (§ 1 en § 2)
   • Art. 16, § 3
 • M.v.T., pp. 40-41.
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten33
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (B) Het concept “functionele kwaliteiten”
  • Aan de vormvereiste is voldaan wanneer de functionele kwaliteiten van de vereiste zijn voldaan
    • Basis: Unictral modelwet (& toelichting)over elektronische handel (“geschrift”, “handtekening”, “origineel”)
  • M.v.T., pp. 42-43
 • Gobert & Montero, “La signature dans les contrats et les paiements électroniques”, DAOR 2000, afl. 53., 17-39.
 • Caprioli & Sorieul, “Le commerce international électronique: vers l’émergence de règles juridiques transantionales”, JDI 1997, 323-393.
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten34
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (B) Het concept “functionele kwaliteiten”
  • Gekozen middel versus achterliggende doelstelling
    • Werkwijze die deze (essentiële) functies op bevredigende wijze vervult  moet juridisch worden erkend
    • Uitdaging  deze doelstelling achterhalen
    • Geen exhaustieve lijst (veelvoud – algemene en specifieke doelstellingen)
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten35
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (B) Het concept “functionele kwaliteiten”
 • M.v.T. (pp. 43-44) INDICATIES betreffende functies
  • Bescherming instemmende partij
  • Toezicht bevorderen door rechter/bestuursrechtelijke instantie
  • Bewijslevering vergemakkelijk
  • Tegenstelbaarheid aan derden
  • Bescherming openbaar belang
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten36
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • Bedenkingen  CORRECTE OMZETTING ??
  • Partijen moeten zelf doelstelling afleiden die wetgever met vormvereiste wou berieken
  • Zelf middel vinden om doel te bereiken in elektronische vorm
  • Rechterlijke controle
   • Let op: art. 6 Ger. W. – geen uitspraak bij wege van algemene beschikking
  • Negatief signaal t.a.v. elektronische contractsluiting  bemoedigt gebruik papier
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten37
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2)
  • Bijzondere transversale clausules (M.v.T., p. 44)
  • Klassieke en gebruikelijke vormvoorschriften
  • Elementen in overweging te nemen
   • Draagwijdte van begrip?
    • (bijv. vaak minimale functionele kwaliteiten)
 • Commentaar: Dumortier & Dekeyser, p. 178
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten38
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2)
 • - aan de vereiste van geschrift is voldaan door een opeenvolging van verstaanbare tekens die toegankelijk zijn voor een latere raadpleging, welke ook de drager en de transmissiemodaliteiten ervan zijn
  • Bijv. letters en cijfers
  • Bijv. papier, diskette, CD-R, CD-RW,DVD, chipkaart, optische vezel, enz.
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten39
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2)
 • M.v.T., p. 44:
  • - Verstaanbaar (rechtstreeks of onrechtstreeks leesbaar en begrijpelijk – bijv. met coputer, software, decoderingsprogrammatuur)
  • - Bestendig (met het oog op latereraadpleging)
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten40
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2)
 • - aan de uitdrukkelijke of stilzwijgende vereiste van een handtekening is voldaan wanneer deze laatste beantwoordt aan de voorwaarden van ofwel artikel 1322, lid 2 B.W., ofwel van art. 4, § 4 van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridische kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten
  • Bedenkingen bij M.v.T. – Dumortier & Dekeyser p. 177, voetnoot 540
  • Art. 16 ruimer dan toepassingsgebied art. 1322, lid 2 (bewijsrecht) – stelling Dumortier & Dekeyser
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten41
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2)
 • - aan de vereiste van een geschreven vermelding van degene die zich verbindt, kan worden voldaan door om eht even welk procédé dat waarborg dat de vermelding effectief uitgaat van deze laatste
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten42
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (D) Delegatie aan de Koning (art. 16, § 3)
 • - Ratio:
   • Gevallen vormvereisten niet in aanmerking komen voor transversale bepalingen
 • - Koning kan (binnen 18 m. volgend op inwerkingtreding Wet E-handel)
  • elke wettelijke of reglementaire bepaling aanpassen die een belemmering zou vormen voor het sluiten van contracten langs elektronische weg
  • En die niet onder toepassing zou vallen van § 1 en § 2.
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten43
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • (D) Delegatie aan de Koning (art. 16, § 3)
 • - M.v.T., p. 40-41
   • Voor bepaalde formaliteiten, zoals bij voorbeeld het overhandigen van een zaak of een titel, zal het niet steeds mogelijk zijn om op grond van de regels van artikel 17, §§ 1 en 2 een gepaste oplossing te vinden. De transversale en de specifieke benaderingen moeten dus samen worden toegepast. Op die manier maakt het ontwerp het mogelijk tot een passende en evenwichtige oplossing te komen, die enerzijds rekening houdt met de voorschriften inzake rechtszekerheid en haalbaarheid van het aangenomen systeem en anderzijds met de moeilijkheid van de taak om op korte termijn de richtlijn om te zetten.
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten44
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Aanpak
  • (D) Delegatie aan de Koning (art. 16, § 3)
  • Koninklijke besluiten moeten worden bekrachtigd
  • bij wet
  • binnen vijftien maanden ná hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
 • BEDENKING
 • Probleem: vaak weet men niet bij voorbaat in hoeverre functionele kwaliteiten gevrijwaard kunnen worden in elektronische omgeving  en Koning zich bijgevolg op verboden terrein van § 1 en § 2 zou begeven (sanctie R.v.St.)
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten45
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Uitzonderingen
  • Art. 17
  • Omzetting art. 9, 2 Rlijn 2000/31
   • 1° contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten
   • 2° contracten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten46
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Uitzonderingen
  • Art. 17
  • Omzetting art. 9, 2 Rlijn 2000/31
   • 3° contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit
   • 4° contracten die onder het familierecht of het erfrecht vallen
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten47
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Uitzonderingen
  • Bedenking (Dumortier & De Keyser, pp. 180-181)
   • In hoeverre betreffen de uitzonderingen
    • diensten van de informatiemaatschappij
    • Niet uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van de wet uitgesloten diensten
     • indien lijst niet ruimer dan toepassingsgebied van Rlijn 2000/31:? waarom geen melding van “arbeidsovereenkomsten”?
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten48
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Uitzonderingen
  • Art. 9,3 Rlijn 2000/31
   • Meldingsplicht bij Commissie
    • Voor welke van deze categorieën wordt art. 9, 1 niet toegepast
    • Vijfjaarlijks verslag aan Commissie over toepassing van art. 9,2
     • Met opgave an redenen van handhaving van niet-toepassing van art. 9,1 voor overeenkomstige categorieën
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten49
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Toepassingsvoorbeelden
 • Art. 10, § 3 wet van 25 juni 1992 betreffende de landverzekeringsovereenkomst
 • Art. 17 wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet
 • Art. 6, § 1, 6° Wet van 9 maart 1993 betreffende de huwelijksbemiddelingbureaus
 • Art. 20 Wet van 16 februari 1994 op de reisorganisatiecontracten
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten50
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Toepassingsvoorbeelden
 • KB 9 juli 2000 betreffende de vermelding van essentiële gegevens en algemen verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen
  • Handtekening beide partijen  16, § 2, 2e streepje
  • Met de hand & voluit (“gelezen en goedgekeurd”)  16, § 2, 3e streepje
   • Is bepaling effectief gelezen elektronisch bestelformulier, on-line in te vullen + op einde vragen woorden “gelezen en goedgekeurd” in te tikken
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten51
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Toepassingsvoorbeelden
  • Vet gedrukte vermelding in kader los van tekst?
   • Aandacht vestigen op belangrijke informatie
    • Mogelijkheden: Html-editor & mail-editor ?
    • Mogelijkheden: pop-up?
    • Maker van website weinig controle over weergave bij gebruiker  resultaats- of middelenverbintenis??
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten52
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Toepassingsvoorbeelden
  • Vermeldingen op voor- en keerzijde
   • Voorzijde: vermijden dat informatie ontsnapt aan aandacht consument
   • Keerzijde: consument kan makkelijk over informatie beschikken
    • Pdf  moeilijkheden in interactieve procedure
    • Word  verenigbaar met WYSIWYS
    • Webpagina & mail: voor- en keerzijde?
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten53
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Toepassingsvoorbeelden
  • Vermeldingen plaats & datum
   • Hoe en door wie aan document gehecht?
   • Betrouwbaarheid
  • Art. 4,9°: elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van eht bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is
   • Vormvereiste?  ruime interpretatie
   • Functionele kwaliteit?  vermijden misleidende reclame?
erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten54
Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
 • Wet E-handel (art. 16-art. 17)
 • Toepassingsvoorbeelden
   • Stempel: identificatie (adres en bedrijfslogo)
    • Vergelijk: art. 7, 1°-3° en art. 13, 2°
   • Gehecht aan?
    • Bijlage bij mail  +
    • Overname op website van technische gegevens van constructeur  +
    • Wat bij hyperlink?
    • Wat indien exoneratieclausule voor informatie aan derden?
  • CONCLUSIE: Juridische onzekerheid
feed back
Feed-back

VRAGEN

Bertel.DeGroote@UGent.Be