slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASVLs fagkonferanse Gardermoen, 10. februar 2012. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASVLs fagkonferanse Gardermoen, 10. februar 2012.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

ASVLs fagkonferanse Gardermoen, 10. februar 2012. - PowerPoint PPT Presentation

lynna
80 Views
Download Presentation

ASVLs fagkonferanse Gardermoen, 10. februar 2012.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nye veier til arbeid – skreddersøm og brukermedvirkningTerje Olsen og Hege Gjertsen, Nordlandsforskning ASVLs fagkonferanse Gardermoen, 10. februar 2012.

 2. Relaterte forskningstemaer og forskingsprosjekter hos oss • Nordlandsforskning • Litt av jobb (2003) • En helt vanlig jobb? (2006) • Versjoner av arbeid (2009) • Vanskelig å snakke om? (2009) • Inkluderende arbeidsliv, personer med omfattende behov for hjelp/bistand, unge med psykiske lidelser, overgang mellom skole og yrkesliv

 3. Nye veier til arbeid? Tiltaksplasser * Vilje viser vei * Kvalifiseringsprogrammet Nav Nordland Brukere med omfattende bistandsbehov Forsøksvirksomhet arbeid og velferd (FARVE) Mål: • Erfaringer med nye former for tiltak • Videreformidling / overføringsverdi

 4. Perspektiver • Deltakelses- og tilgjengelighetsperspektiv (deltakelse, medvirkning, innflytelse) • Organisasjonsperspektiv (samarbeid Nav, kommuner, attføringsbedrifter, helsetjenester, andre) • Iverksettingsperspektiv (mål, midler, resultater)

 5. Studien Tre områder • 18 veiledere i tiltakene • 9 Nav-ansatte • 21 deltakere i tiltak

 6. Hvem er deltakere i KVP- og VVV-plasser? • Bakgrunn • Hvilke ønsker/behov har deltakerne? • Forventinger til deltakelse • Hvor frivillig?

 7. Tett oppfølging • Hva innebærer tett oppfølging? • Deltakerne har behov for tett oppfølging • Veiledernes egne grenser • Deltakelse – avgrensninger mot privatliv

 8. Balanse mellom krav og fleksibilitet • Arbeidsoppgaver/aktivitet • Fraværsforvaltning / oppmøte • Tidsaspektet

 9. Virkemidler • Hva kan deltakerne gjøre i et tiltak? • Arbeidstid • Lokalisering – hvor er deltakerne? - Alene eller i gruppe? - Skjermet – hos tiltaksarrangør eller i bedrift? • Felles måltider, turer, fellesmøter,etc.

 10. Etter KVP/VVV – hva nå? • Når og hvordan avsluttes tiltaket? • Behov for oppfølging i etterkant? • Å få andre hjelpeinstanser på banen

 11. Brukermedvirkning • Maktfordeling • Deltakelse i prosesser • Nedfelles på ulike måter i samhandlingsrelasjoner • Kontroll, innflytelse, påvirkning • Hvordan foregår beslutningsprosessene?

 12. Brukermedvirkning II Medvirkning: ikke én ting! Prosess • demokratiargumentet • effektivitets argumentet • kvalitetsargumentet • selvbestemmelsesargumentet

 13. Skreddersøm • Hva betyr skreddersøm i denne sammenhengen? • Hva skjer når VVV blir ”skreddersydd”? • Hva er motsetningen?

 14. Skreddersøm II • Tilpasning i forhold til den enkeltes problem • ”Skreddersøm” hos tiltaksarrangør • ”Konfeksjon” fra Nav-kontoret • Fleksibilitet • ”Hele verktøykassa”?

 15. www.nordlandsforskning.no