slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Surapong Supajanya The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Surapong Supajanya The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Surapong Supajanya The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd. - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management. Surapong Supajanya The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd. WS1 . 1. Risk ตามความเข้าใจของท่านคืออะไร กลุ่มละ 5 ข้อ 2. Risk ระดับองค์กร ที่ท่านทราบมีอะไรบ้าง. แนวโน้มที่สำคัญที่สุด 5 ประการ ใน 50 ปี (พ.ศ. 2605) ข้างหน้า. ความชรา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Surapong Supajanya The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.' - luz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยง

Risk Management

SurapongSupajanya

The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.

slide2
WS1
 • 1. Risk ตามความเข้าใจของท่านคืออะไร
 • กลุ่มละ 5 ข้อ
 • 2. Risk ระดับองค์กรที่ท่านทราบมีอะไรบ้าง
5 50 2605
แนวโน้มที่สำคัญที่สุด 5 ประการใน 50ปี (พ.ศ. 2605)ข้างหน้า
 • ความชรา
 • ขั้วอำนาจย้ายไปทางตะวันออก
 • การเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก
 • เทคโนโลยี GRIN
 • สิ่งแวดล้อม
 • GRIN : Genetics Robotics Internet Nanotechnology

Source : “Future Files” Richrad Watson

slide4

Crisis

สถานการณ์วันนี้

Thai Flood 2011

Global Warming

9112001จุดเปลี่ยนโลก

ไม่มีความสุข

asian economic community aec
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน(Asian Economic Community)(AEC)

สมาชิก 10 ประเทศ พื้นที่ 4.5 ล้านตารางกม.

ประชากร 591 ล้านคน วัยแรงงาน 290 ล้านคน

การค้ารวม 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ศาสนาหลัก อิสลาม พุทธ คริสต์ ฮินดู

asian economic community aec1
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน(Asian Economic Community)(AEC)

โครงการทางหลวงอาเชียน 23 เส้นทาง 38,400 กม.

slide8
เวลาทำงานพบ3 C

Crisis

Change

Conflict

…เราจะรอให้ สถานการณ์ควบคุม เรา

หรือเราจะควบคุมสถานการณ์…

slide9

ผู้บริหาร

ช่วยกันมองและให้ข้อมูล

พนักงาน

slide10

Principle of

Human Resource Management

Change Management

ภาวะการเปลี่ยนแปลง

ภาวะปกติ

Organization Development

 • HRM Function
 • Recruitment
 • Compensation- Performance Management- Employee Relation
 • Safety

ภาวะพัฒนา

(OD)

Human ResourceManagement

Human ResourceDevelopment

(HRD)

(HRM)

Human ResourceEngagement

 • HRE Function
 • Communication and Information flow
 • Leadership
 • Involvement and Opportunity
 • Recognition
 • Compensation and Benefits
 • Work Environment
 • Happy Workplace

(HRE)

ภาวะการสร้างสรรค์

Human Resources

hr evolution
HR Evolution

HR People

Human Being

FUTURE

Being Business Driver

Work-Life Balance, Happy workplace

Human Capital

ผลักดันธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่ม

มองว่ามนุษย์เพิ่มค่าได้

PRESENT

Being Business Partner

Human Resource

งานบริหาร การวางแผนงานสายอาชีพ ค่าจ้างเงินเดือน ฝึกอบรม

เป็นต้น

มองว่าทรัพยากรหมดได้

Personnel

PAST

Supporting Business

งานธุรการ เอกสาร การจ้างงาน แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น

มองคนเป็นปัจจัยการผลิต

slide12

HR Trends from Global Perspectives

Workforce Planning (การวางแผนบุคลากร)

Recruitment and Selection (การจัดหาว่าจ้าง)

Employee and Employment Relationships

Compensation and Benefit

Training and Development

Performance Management

Organization Development

Career Development

CSR – Corporate Social Responsibility

Source : Dr. ChirapraphaAkaraborworn, SHRD_NIDA : 2012

2555 2565
ช่วงอายุคนทำงาน 2555-2565

ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี2553

 • ข้อสังเกต อนาคต 2565
 • ประชากรวัยทำงานเพิ่มขึ้น 2.0 ล้านคน
 • ประชากรสูงวัย (60-80) เพิ่มขึ้นจาก 7.5 เป็น 11.6 ล้านคน
 • ไม่มีคนยุค Baby Boomer และ Gen. Z
 • อายุเฉลี่ยองค์กร 40.1 ปี
 • (Gen. X = 49.6 ปี, Gen. Y = 29.6 ปี)
slide14

Change

การเปลี่ยนแปลง

ลำดับขั้นการเปลี่ยนแปลง

การบริการ คุณภาพ สนับสนุน

ลูกค้า

ยอดขาย กำไร การผลิต การบริการ ลดต้นทุน

บริษัท

เพื่อนพนักงาน

 • การช่วยเหลือ คำแนะนำ กำลังใจ เป็นต้น

ตนเอง

ทัศนคติ การหาความรู้ การสื่อสาร การนำเสนอ เป็นต้น

slide15

Corporate Social Responsibility (CSR)

การบริหารกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ซีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

PEOPLE

CSR

PLANET

PROFIT

slide16

ประเภทของภัยภิบัติ

 • แผ่นดินไหว (Earthquake)
 • คลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami)
 • ไฟป่า (Wildfire)
 • น้ำท่วม (Flood)
 • ดินถล่ม (Landslide)
 • คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)
 • พายุ (Storm)
 • ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)
 • ภาวะโลกร้อน (Global Warming) : ภัยแล้ง
slide17

HIGH-PERFOMING ORGANIZATIONS

Goals

Budgets

Capabilities

Innovation

Profitable growth

Brands

Strategy

Positioning

Propositions

Stakeholders

Future back

Future back

Now

forward

Inside out

Outside in

Products

Service

Delivery

Support

Revenues

Customers

Competitors

Communications

Channels

Pricing

Outside in

Now forward

Inside out

THE ‘SPACE-TIME’ DIMENSIONS OF HIGH PERFORMING ORGANIZATIONS

ที่มา : Business genius

t hailand q uality a ward tqa
Thailand Quality Award (TQA)

เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

โครงสร้างองค์กร :สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

5การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

2การวางแผนเชิงกลยุทธ์

7ผลลัพท์ทางธุรกิจ

1การนำองค์กร

6การจัดการกระบวนการ

3การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

4การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ที่มา : หนังสือ “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award 2546)” โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

slide19
วงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)วงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

2.การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment)

ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง

 • 7. ผลลัพธ์
 • - ประสิทธิผล
 • คุณภาพ
 • ประสิทธิภาพ
 • พัฒนาองค์กร

1

2

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

1. การนำองค์กร

3. การให้ความสำคัญ

กับผู้รับบริการ และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การจัดการ

กระบวนการิ

4

ดำเนินการปรับปรุง

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ลักษณะสำคัญขององค์กร

 • สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

3

จัดทำแผนปรับปรุง

slide23
แนวทางการพิจารณารางวัลฯ รายหมวด

ระดับพัฒนาการของระดับ 300 คะแนน

หมวดขอรับรางวัล >50 – 65%

ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง >30 – 45%

หมวดอื่น ๆ >30%

ผลลัพธ์อื่น ๆ > 10 - 25%

slide24
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศขั้นตอนการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศ
slide25

ความเสี่ยง (Risk )

ความเสี่ยง (Risk)หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ที่จะส่งผลกระทบ ทำให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไปก่อให้เกิดความเสียหาย มีความไม่แน่นอน และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

slide26

นิยามการบริหารความเสี่ยงนิยามการบริหารความเสี่ยง

 • AS / NZS 4360 Standard
 • “ โอกาสของบางสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย โดยวัดจาก ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด ”
 • ภาษาง่ายๆ
 • “ความเสี่ยง คือสิ่งต่างๆที่อาจกีดกันองค์กรจากการบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ”
slide27

ประเภทและแหล่งของความเสี่ยงประเภทและแหล่งของความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน

1.Competitive Risk

(การแข่งขัน)

2. Supplier Risk

(ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ)

3. Compliance Risk

(กฎระเบียบ)

4. Econ/Political Risk

(เศรษฐกิจ/การเมือง)

1. Financial Risk (การเงิน)

2. Operational Risk

(การดำเนินการและ รวม HRด้วย)

3. Policy/Strategic Risk

(ด้านนโยบายและกลยุทธ์)

slide28

ประเภทของความเสี่ยง

 • ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 • - กลยุทธ์ - การเมือง - เศรษฐกิจ - กฎระเบียบ กฎหมาย
 • - เงื่อนไขตลาดโลก - ข้อตกลงทางการค้า
 • - Reputation Risk-Leadership Risk -Brand Risk
 • - ความต้องการของลูกค้า/ ผู้รับบริการที่เปลี่ยนไป
 • ความเสี่ยงจากการดำเนินการ
 • - ระบบขององค์กร - กระบวนการ - เทคโนโลยี - บุคลากร
 • ความเสี่ยงด้านการเงิน
 • - อัตราแลกเปลี่ยน - อัตราดอกเบี้ย - สภาพคล่อง
 • - Commodities - Credit Risk - ตลาด
 • ความเสี่ยงจากวิบัติภัย
 • - ภัยธรรมชาติ - ภัยผู้ก่อการร้าย - ภัยจากน้ำมือมนุษย์
enterprise risk management
Enterprise Risk Management

External Context

Financial Risks

Infrastructure Risks

Communications

Transport Links

Supply Chain

Terrorism

Natural Disasters

Pandemic

Accounting Standards

Interest Rates

Foreign Exchange

Funds and Credit

Internal Control

Fraud

Historical Liabilities

Investments

Capex Decisions

Liquidity & Cashflow

Recruitment

People Skills

Health & Safety

Facilities & Machines

IT Systems

Internal Context

Brand Extension

Board Composition

Control Environment

Mergers & Acquisitions

Research & Development

Intellectual Property

Contracts

Product Recall

CSR

Public Perception

Regulator Enforcement

Competitor Behavior

Economic Environment

Technology

Developments

Competition

Customer Demand

Regulatory Requirement

Marketplace Risks

Reputational Risks

External Context

slide30

การบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยง

การเงิน

การลงทุน

เศรษฐกิจ

การเมือง

เทคโนโลยี

การสื่อสาร

บริษัท

โครงสร้าง

องค์กร

ทรัพยากร

บุคคล

ผู้ถือหุ้น-ลูกค้า-ผู้ส่งมอบ

ชุมชน

กฏหมาย

เน้นการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทั่วถึง ในทุกระดับและการทำงานเป็นทีม

effective business continuity
Effective Business Continuity

Effective Business Continuity is built on seven P’s…

1. Programme – proactively managing the process

2. People – roles & responsibilities, awareness & education

3. Processes – all organisational processes, including ICT

4. Premises – buildings & facilities

5. Providers – supply chain, including outsourcing

6. Profile – brand, image, reputation

7. Performance – benchmarking, evaluation & audit

Source: Business Continuity Institute, 2003

slide32

3

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

1. การกำหนดวัตถุประสงค์

(ObjectivesEstablishment)

2. การระบุความเสี่ยง

Risk

Management

System

1

2

(Risk Identification)

3. การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment)

4

4. การสร้างแผนจัดการ

(Risk ManagementPlanning)

5. การติดตามสอบทาน/สื่อสาร

(Monitoring & Review / Communication)

slide33

ปัจจัยการบริหารความเสี่ยงภายนอกปัจจัยการบริหารความเสี่ยงภายนอก

ปัจจัยความเสี่ยง

ตัวอย่างการจัดการกลยุทธ์

เศรษฐกิจและการลงทุน

ราคาน้ำมัน, ค่าเงิน, ดอกเบี้ย ฯลฯ

ความไม่มีเสถียรภาพ, ขาดความต่อเนื่อง ฯลฯ

การเมือง

กฏหมายภาษี,แรงงาน, ฯลฯ

กฏหมายและการควบคุม

สังคม

การศึกษา, ทัศนคติ, ยาเสพติด, ค่าครองชีพ ฯลฯ

เทคโนโลยี

Flash Memory, New Material & Process etc.

ลูกค้า

คุณภาพ, ความรวดเร็ว, ราคาถูก ฯลฯ

เน้นการวางแผนและปฏิบัติอย่างรวดเร็ว การติดตาม ความร่วมมือ และรอบคอบ

aec 2015
จะเกิดอะไรขึ้นใน AEC 2015

“การเปลี่ยนแปลงเกิดจากผลการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป AEC ไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทันที แต่เป็น work in progress และเป็น milestone”

 • อาเซียนจะกลายเป็นตลาดร่วม
 • อาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึง 70% ในธุรกิจบริการในอาเซียน
 • อาเซียนดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก
 • อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
 • มีการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง
 • เศรษฐกิจอาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
 • ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น
 • มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
slide35

ไทยอยู่ตรงไหน?? ในอาเซียน

Note: Latest available data in Year 2009

Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011

pest analysis
PEST Analysis
 • P = Politics and Public Policy คือ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินพันธะกิจ
 • E = Economics คือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม (ที่มีผลต่อการผลิต การบริโภค การค้าขายแลกเปลี่ยน การกระจายประโยชน์)
 • S = Socio-cultural คือ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม (ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค)
 • T = Technology สภาพทางด้านความรู้และวิทยาการต่าง (ที่มีผลต่อการผลิตและการบริโภค)
slide38

QUESTION MARKSส่วนแบ่งการตลาดต่ำ

และ

การเติบโตของตลาดสูง

ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับโอกาส,

แม้แต่การตัดสินใจที่จะลงทุน

STARS

ส่วนแบ่งการตลาดสูง

และ

การเติบโตของตลาดสูง

ทำตลาดได้ดี มีโอกาสสูง

การเติบโตของตลาด

DOG

ส่วนแบ่งการตลาดต่ำ

และ

การเติบโตของตลาดต่ำ

การตลาดอ่อนแอและยากต่อการสร้างผลกำไร

CASH COWS

ส่วนแบ่งการตลาดสูง

และ

การเติบโตของตลาดต่ำ

ทำตลาดได้ดีแต่การตลาดไม่โต มีโอกาสต่ำ

ส่วนแบ่งการตลาด

slide39
WS2 : สินค้าใดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง

สินค้าปัจจุบันและแนวโน้มสินค้าใหม่

slide40

Blue Ocean Strategy

ลด

ยก

ขจัด

เพิ่ม

slide41

ปัจจัยการบริหารความเสี่ยงภายในปัจจัยการบริหารความเสี่ยงภายใน

ตัวอย่างการจัดการกลยุทธ์

ปัจจัยความเสี่ยง

การเงินการลงทุน

การจัดการค่าของเงิน

การจัดการสภาพคล่อง

โครงสร้างองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

ทรัพยาบุคคล

HRMS , SGA , KM

เทคโนโลยี

Smart System

การสื่อสาร

IT , SGA

เน้นความคล่องตัว ขยายการควบคุมปัจจัยที่ควบคุมได้ให้มากที่สุด รวมถึงการติดตามวัดผล

slide42
ปัจจัยสนับสนุนกระบวนการขององค์กรปัจจัยสนับสนุนกระบวนการขององค์กร

การทำงานเป็นทีม (Team work)

Small Group Activity (SGA), Committee, Task Force

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

PIZ, TPM, TEM, KSS, QCC, Kaizen, Kaizen automation etc.

การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้

Knowledge Transfer ; FIBO, MTEC, NPCJ etc.

การออกแบบและควบคุมกระบวนการ (Design & Process Management)

TPM(Pillar5 : Early management), Smart System

ระบบโลจิสติกส์ (Logistic)

Barcode System , Shipment follow up system

ระบบการวัดและเปรียบเทียบ (Benchmarking)

Balance Score Card, Customer satisfaction survey,

Awards ; Thailand 5S Award, TQA etc.

การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร (Communication)

SGA , Smart system, www.nokpct.com,

slide43
การบริหารกระบวนการภายในองค์กรการบริหารกระบวนการภายในองค์กร

Distribution

การแบ่งกระบวนการบริหารภายในองค์กรออกเป็น 2 กลุ่ม

1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า คือ กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

2. กระบวนการสนับสนุน คือกระบวนการภายในองค์กรที่สนับสนุนให้ กระบวนการการผลิตดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Design

(Japan)

Material

Supply

Warehouse

Production

Sales &

Marketing

Customer

Core Process

Support Process

IT

HR& Admin

Training

Facility

Procurement

slide44

ผู้จัดการที่รับผิดชอบการวางกลยุทธ์ในระดับต่างๆผู้จัดการที่รับผิดชอบการวางกลยุทธ์ในระดับต่างๆ

Corporate Level

CEO, Sr. Executive, Board of Directors,

and corporate staff

Head

Office

Business Level

Divisional Managers

and staff

Division B

Division A

Division C

Functional Level

Functional manager

Business

Function

Business

Function

Business

Function

Market A

Market B

Market C

Strategic management : An Integrated Approach (2008) , Hill & Jones

slide45

Policy Deployment

Policy Deployment Concept

Corporate Policy

Annual Policy

Company Policy

Activity Policy

Department Objective

Production

HR &

Admin.

Production Control

Quality Assurance

Account &Finance

Marketing& Sales

Engineer

Facility

Information

Technology

Plan

&

Activities

Plan

&

Activities

Plan

&

Activities

Plan

&

Activities

Plan

&

Activities

Plan

&

Activities

Plan

&

Activities

Plan

&

Activities

Plan

&

Activities

slide47

กำหนดความต้องการที่สำคัญของกระบวนการกำหนดความต้องการที่สำคัญของกระบวนการ

ความต้องการของ

ตัวชี้วัด (KPI)

ความต้องการขององค์กร

กระบวนการ

Productivity amount per Head per Year

เพิ่มผลกำไร

(เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน)

ลดความสูญเสียในกระบวนการ (Cost)

เพิ่มกำลังการผลิต (Productivity)

คุณภาพของสินค้าที่ดี

การควบคุมคุณภาพ

(Quality Control)

Number of Customer Claim

การบริการที่ดี

Shipment Performance

การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว (Delivery)

Number of Accident

ความปลอดภัย

ขจัดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในกระบวนการ (Safety)

กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

และพลังงาน (Energy)

อนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม

Garbage Expense per Production Cost