feierens sikkerhet arbeidsgivers ansvar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar? - PowerPoint PPT Presentation

ludlow
144 Views
Download Presentation

Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Feierens sikkerhet -arbeidsgivers ansvar? Presentasjon av sikkerhetshåndboken Ingvild G. Mathisen, Direktoratet for Arbeidstilsynet

 2. Arbeidstilsynets regioner Region 6 Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag Region 7 Nordland, Troms og Finmark Region 5 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Region 3 Hedmark, Oppland, Buskerud Region 4 Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder Region 1 Oslo Region 2 Østfold og Akershus

 3. Dagens forskriftsstruktur for HMS Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr EF direktiv Brann og eksplosjons- vernloven Produkt-kontroll-loven For-urensing loven Sivil-for-svarsloven AML Byggherre-forskriften(534) Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (544) Maskiner 522/221 Stillaser 500 Arbeidsplasser og arbeidslokaler 529 Tungt og ensformig arbeid 531 Sveising med mer 551 Kjemikalie forskriften (566) Stoffkartotekforskriften (565) Adminstra-tive normer 361 PVU 523 Bruk av arbeids-utstyr 555 Verne og helsep. 501/518 Dykking 547 Graving 151 Berg-arbeid 547 Bruk av PVU 524

 4. Forslag til ny regelverkstruktur under Arbeidstilsynet og DSB Organisering, ledelse og medvirkning Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Arbeidsplasser, arbeidslokaler og andre steder med risiko for farlige hendelser Grenseverdier for påvirkningsfaktorer Produkter Administrative forhold

 5. Feierens sikkerhetshåndbok • Utarbeidet av: • Fagforbundet, • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, • Direktoratet for Arbeidstilsynet • Feiermesternes Landsforening

 6. Innhold • å være feier • ansvarsforhold • vernetjeneste og internkontroll • risikobildet • arbeid på tak, loft, kjeller, i fyrkjeler og kanaler • tilsyn med fyringsanlegg • praktisk tilrettelegging • nyttige lenker

 7. Ansvarsforhold – arbeidstakers plikt • Medvirkningsplikt • Følge påbud og instrukser • Meldeplikt, egen sykdom/skade og feil/mangler • Avbryte arbeid dersom fare for liv og helse • særlig plikt for arbeidstaker som leder eller kontrollerer andre arbeidstakere • (Arbeidsmiljøloven § 16)

 8. Ansvarsforhold – arbeidsgivers plikt • overholde krav til arbeidsmiljøet • § 7 generelle krav • § 8 arbeidsplassen • § 9 tekniske innretninger • § 12 tilrettelegging av arbeidet • § 13 særlig om yrkeshemmede arbeidstakere

 9. Ansvarsforhold –arbeidsgivers plikt • kontinuerlig vurdere arbeidsmiljøet og iverksette tiltak • kontinuerlig kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakers helse • tilrettelegge arbeidet for sine arbeidstakere • sørge for at arbeidstaker som har til oppgave å lede andre har nødvendige innsikt i vernespørsmål • sørge for organisert vernetjeneste • opplysnings- og opplæringsplikt

 10. Ansvarsforhold –huseiers plikt • Reguleres i Plan- og bygningsloven • og i lov om brannvern • legge forholdene til rette for adkomst og arbeidsunderlag for at feietjenesten skal bli utført

 11. Risikobildet • eksponering for forbrenningsprodukter, tungmetaller, sot, asbest • arbeid i høyden • arbeid i trange rom • sinte huseiere?

 12. Verneutstyr – alternativ nr 2 • kun når tilfredsstillende vern ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner, endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser • arbeidsgiver skal stille nødvendig og godkjent verneutstyr til rådighet • arbeidsgiver skal gi opplæring i bruk • arbeidstaker må bruke utstyret(!)

 13. anliggende stige skal sikres og rekke minst 1 m over takkant leider skal ha ryggbøyle etter 2,5 meter, evt ha føringsline takstige, taktrinn og bro skal være fastmontert og dermed solid nok til å tåle fall med fallsikringsutstyr gjeldende standard for takstiger: (NS)-EN 12951 takbroer: NS-EN 516 festepunkter: NS-EN 517 Arbeid på tak

 14. Arbeid på tak • Takstige på tak med helling • - unntak fra kravet må baseres på en skriftlig risikovurdering fra arbeidsgiver (sannsynlighet for fall og konsekvens) • - aktuelle vurderinger kan være husets beliggenhet, skorsteinens plassering, takets konstruksjon og overflatemateriale

 15. Praktisk tilrettelegging • garderobe og vaskerom • adskilte skap for arbeidstøy og privat tøy • vaskerom med dusj • vaskemaskin for arbeidstøy • spiserom adskilt fra garderobe og verksted • spise i rent miljø • firmabil bør kunne stilles til rådighet • fritak for feiing ved sykdom, skade, graviditet o.l

 16. mer informasjon? • Arbeidstilsynets hjemmesidewww.arbeidstilsynet.no • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapwww.dsb.no • Statens bygningstekniske etatwww.be.no • Arbeidstilsynets lokale distriktskontorwww.arbeidstilsynet.no/om/adresser/kart