trakassering mobbing og rekrenkelser n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trakassering, mobbing og ærekrenkelser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Trakassering, mobbing og ærekrenkelser - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

Trakassering, mobbing og ærekrenkelser. Tema for økta. Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging knytt til mobbing og trakassering. Kven har ansvar, kor kan vi få hjelp, arbeidstakars rettar . Den lille tiltakstrappa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trakassering, mobbing og ærekrenkelser' - diem


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tema for kta
Tema for økta

Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø

Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging knytt til mobbing og trakassering. Kven har ansvar, kor kan vi få hjelp, arbeidstakars rettar.

Modul 4

l over som regulerer trakassering i arbeidslivet
Lover som regulerer trakassering i arbeidslivet
 • Arbeidsmiljølova
 • Likestillingslova
 • Diskrimineringslover

Modul 4

form lsparagrafen aml
Formålsparagrafen AML
 • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

 • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
 • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Modul 4

krav til det psykososiale arbeidsmilj et kva seier lova
Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.Kva seier lova?
 • Aml. § 4-1. Uheldig psykisk belastning
 • Aml. § 4-3. Integritet og verdighet
 • Aml. § 4-3. Trakassering
 • Aml. § 4-4. Utilbørlig opptreden
trakassert
Trakassert ?
 • http://www.youtube.com/watch?v=PnDaVjKaq_w

Modul 4

k va er trakassering
Kva er trakassering?

Arbeidstilsynet sin definisjon:

 • «Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger (f.eks. uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratak av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting) fra ett eller flere andre individer. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet; den som blir trakassert, må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like «sterke» personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode».

Modul 4

typar mobbe trakasseringshandlingar
Typar mobbe/trakasseringshandlingar
 • Sosial og/eller organisatorisk utstøyting
 • Påstandar om dårleg utført arbeid
 • Sårande erting, fleiping og latterleggjering

Modul 4

kultur og mobbing
Kultur og mobbing
 • Skulen/barnehagen
 • Lokalsamfunnet
 • Landsdel
 • Nasjonal
 • Kva er pårekneleg i vår kultur?

Modul 4

kvifor skjer mobbing
Kvifor skjer mobbing?
 • Konfliktrelatert mobbing
 • Rovmobbing

Modul 4

mobbing og personlege forhold hos den som blir ramma
Mobbing og personlege forhold hos den som blir ramma
 • Fokus på offeret sin personlegdom
 • Personlighetstrekk, veremåte
 • Eigenskapar som kjem inn under diskrimineringslovgivningen (kjønn, religion, rase, funksjonshemming, seksuell orientering, kjønnsuttrykk m.m.)

Modul 4

case del 1
Case del 1

Modul 4

arbeidstakar p st r at han ho er utsett for mobbing trakassering
Arbeidstakar påstår at han/ho er utsett for mobbing/trakassering.

RUTINER FOR FORSVARLEG HANDTERING!

Sjå vedlagt brosjyre frå Arbeidstilsynet.

 • Korleis handterer og sakshandsamar arbeidsgivar påstandar om mobbing/trakassering?
 • Kva rutinar har arbeidsgivar for rapportering av mobbing/trakassering?
 • Kven har ansvaret hos arbeidsgjevar til å handtere mobbesaker? Kven skal undersøke saken?
 • Kven har kompetanse i vår kommune?
 • Kva ekstern hjelp kan ein nytte?
case del 2
Case del 2

Modul 4

summing
Summing
 • Kjenner du prosedyre på eigen arbeidsplass og i kommunen/overordna verksemdsnivå?
 • Kven har ansvar?

Modul 4

sakshandsaming ved klage varsel om mobbing trakassering kven klagar eg til
Sakshandsaming ved klage/varsel om mobbing/trakassering – kven klagareg til?

Fakta under - søking

Klage (varsel)

Brot

Pårekneleg

Aktivitet og gjenopp - retting

Info til klagar

Oppfølging og kontroll

har brot skade skjedd
Har brot/skade skjedd?
 • Beklage det som har hendt
 • Gjenopprette eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for den skadelidne
 • Sikre at det ikkjeførekjemvidarebrot/skade - tiltak
 • Forhindre gjengjelding eller hevn
kva n r arbeidsgivar ikkje handsamer klage varsel
Kva når arbeidsgivarikkje handsamer klage/varsel?

Ulike veier som den einskilde kan ta kontakt med:

 • AT, HT, VO eller HVO
 • Varslingsgruppa
 • Arbeidstilsynet
 • I siste instans: Prøve saken rettsleg
rettslege konsekvensar
Rettslegekonsekvensar?

Siste utveg…

 • Rettsprosess?
 • Bevissituasjonen
 • Erstatningskrav: skadeerstatningsloven § 2-1
 • Oppreisning: skadeerstatningsloven § 3-5

Modul 4

skadeerstatningsloven
Skadeerstatningsloven
 • § 2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)1
 • 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

Modul 4

likestillingsloven
Likestillingsloven
 • § 8.Forbud mot trakassering
 • Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt.
 • Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.1

Modul 4

diskrimineringslover
Diskrimineringslover
 • 9.Forbud mot trakassering
 • ¨Trakassering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende
 • § 8.Forbud mot trakassering
 • Trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende

Modul 4

aktuelle nettressursar
Aktuelle nettressursar
 • NAV: Inkluderende arbeidsliv
 • Arbeidstilsynet - om trakassering
ad