FN:s viktigaste uppgift är att - PowerPoint PPT Presentation

fn s viktigaste uppgift r att n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FN:s viktigaste uppgift är att PowerPoint Presentation
Download Presentation
FN:s viktigaste uppgift är att

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation
FN:s viktigaste uppgift är att
197 Views
ganit
Download Presentation

FN:s viktigaste uppgift är att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FN:s viktigaste uppgift är att

 2. Vem har ansvar för att skapa en bättre värld?

 3. Vad är det största problemet med dagens FN

 4. FN:s huvudkontor i New York

 5. FN-stadgan • Reglerar staters rättigheter och skyldigheter mot varandra – ett folkrättsligt instrument (traktat) • Preciserar FN:s makt och befogenhet

 6. FN - Stadgan • Innehåller förbud mot militär maktanvändning, förutom rätten till självförsvar. • Fastslår staters rätt till självbestämmande och oberoende – suveränitetsprincipen • Förpliktigande för alla 192 stater: • Staterna ska lösa konflikter med fredliga medel  • Ska avhålla sig från hot om eller bruk av våld

 7. FN:s organisation

 8. FN:s generalförsamling

 9. FN:s generalförsamling Öppnar i mitten av september Ett land – en röst Fattar beslut om FN:s arbete och budget Ca 170 frågor per år i sex utskott Beslut om möjligt med konsensus Resolutionerna ej juridiskt bindande 192 medlemmar

 10. FN:s generalförsamling Kan inte fatta några beslut än att ge rekommendationer En mötesplats för världens regeringar Utser generalsekreterare Är det en tandlös tiger eller ett viktigt forum för internationell politik?

 11. FN:s säkerhetsråd

 12. FN:s säkerhetsråd • 5 permanenta medlemmar • 10 medlemmar valda på två år • Permanenta medlemmar har veto • Beslut är bindande • Beslutar om fredsbevarande insatser • Sanktioner • Tillfälliga krigsförbrytartribunaler

 13. FN:s säkerhetsråd • Beslutsproblem: Vetorätten • Maktförlamning under kalla kriget • USA har vid flera tillfällen valt att agera på egen hand

 14. Om freden hotas

 15. FN i framtiden?? Problem och svårigheter Möjligheter och positiv utveckling

 16. ECOSOC

 17. ECOSOC • 54 medlemmar • Samordnar det ekonomiska, sociala och humanitära arbetet • Utför studier • Ger rekommendationer • Kontakt med NGO:s

 18. Ban Ki-moon Administrativ roll Politisk roll FN:s generalsekreterare 1946 - 1952 Tryggve Lie (Norge) 1953 - 1961 Dag Hammarskjöld (Sverige) 1962 - 1971 U Thant (Myanmar) 1972 - 1981 Kurt Waldheim (Österrike) 1982 - 1991 Javiér Peréz de Cuéllar (Peru) 1992 - 1996 Boutrous Boutrous-Ghali (Egypten) 1997 - 2006 Kofi Annan (Ghana) 2007 - Ban Ki-moon (Sydkorea)

 19. Sekretariatet • Alla FN-anställda ingår i sekretariatet • FN-systemet – ca 50 000 personer • 4 800 i New York • Arbetet leds av generalsekreteraren

 20. Internationella domstolen

 21. Internationella domstolen ICJ • Ett av FN:s grundorgan • Avgör tvister mellan stater • Rådgivande uttalanden för FN-instanser • Beläget i Fredspalatset i Haag • 15 domare

 22. Internationella brottmålsdomstolen

 23. Internationella brottmålsdomstolen ICC • Permanent • Kan döma enskilda • Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser • Belägen i Haag

 24. FN:s tre huvuduppgifter Utveckling och fattigdoms-bekämpning Mänskliga rättigheter Fred, säkerhet och nedrustning

 25. FN:s tre huvuduppgifter • Fred, säkerhet och nedrustning • Utveckling och kampen mot fattigdom • Mänskliga rättigheter

 26. FN:s fredsbevarande styrkor • tar ej ställning för en part • få strider att upphöra • möjliggöra förhandlingar

 27. FN-styrkor kan:

 28. Millenniemålen 2015 • Utrota fattigdom och svält • Utbildning för alla • Främja jämställdhet och öka kvinnors makt • Minska barnadödligheten • Minska mödradödligheten • Stoppa spridningen av hiv/aids och malaria • Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling • Ett globalt partnerskap för utveckling

 29. Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna • Det första internationella dokument som erkänner alla människors lika värde och rättigheter • Ligger till grund för en rad konventioner om mänskliga rättigheter (MR) • Moraliskt bindande

 30. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

 31. FN:s råd för mänskliga rättigheter • Inrättades 2006 • Universell granskning av MR • 47 medlemmar • Rapporterar direkt till generalförsamlingen • Viss skepsis • Navanethem Pillay, Högkommissarie för mänskliga rättigheter

 32. Kärnkonventionerna • Avskaffande av rasism (1965) • Medborgerliga och politiska rättigheter (1966) • Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) • Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979) • Avskaffande av tortyr (1984) • Barnets rättigheter (1989) • Migrantarbetares rättigheter (1990) • Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006) • Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)

 33. FN granskar • Granskningskommittéer • En för varje kärnkonvention • Rapporteringsskyldighet för stater • Parallellrapportering • Specialmekanismer • Tematisk granskning • Granskning av enskilda länder

 34. FN och klimatkonventionen

 35. FN och klimatkonventionen • 1988 IPCC grundas – FN:s klimatpanel • 1992 Klimatkonventionen • 1997 Kyotoprotokollet (i kraft 2005) • December 2009 Klimattoppmöte i Köpenhamn