Valsts augu aizsardz bas dienests
Download
1 / 55

Valsts augu aizsardzības dienests - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Valsts augu aizsardzības dienests. 2008. Augu karantīna. Eksports. pārbaudes pirms eksporta un reeksporta kravu nosūtīšanas - 2496 izsniegti fitosanitārie sertifikāti - 25853. Stādāmais un pavairojamais materiāls. Izsniegtas 64458 augu pases stādāmajam un pavairojamam materiālam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Valsts augu aizsardzības dienests' - lucio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Eksports
Eksports

 • pārbaudes pirms eksporta un reeksporta kravu nosūtīšanas - 2496

 • izsniegti fitosanitārie sertifikāti - 25853


St d mais un pavairojamais materi ls
Stādāmais un pavairojamais materiāls

 • Izsniegtas 64458 augu pases stādāmajam un pavairojamam materiālam

 • 44 personām pašām atļauts sagatavot augu pase

 • 191 tirgus kontrole


Notifik cijas es dal bvalst m
Notifikācijas ES dalībvalstīm

 • 5 notifikācijas Polijai - 4 par Phytophtora ramorum un 1 - daļa produkcijas bija bez augu pasēm un daļai produkcijas bija augu pases, bet nepilnīgas (nebija norādīts ZP) attiecībā uz Erwinia amylovoras saimniekaugiem

 • 1 notifikācija Vācijai –  par Phytophtora ramorum

 • 1 notifikācija Beļģijai – nepilnīgas augu pases (trūkst ZP) uz Erwinia amylovoras saimniekaugiem


P rbaudes
Pārbaudes

 • Monitorings 15 organismiem

 • Saimniekaugu genofonda pārbaudes LVAI un Pūres DIS – 1056 paraugi

 • Bakteriālo iedegu perēkļu un buferzonu uzraudzība – 615 pārbaudes


Kartupe u gai gredzenpuve
Kartupeļu gaišā gredzenpuve

 • Noņemti un laboratoriski testēti 1565 paraugi

 • Organisms konstatēts 16 paraugosK rtots un uztur ts aal re istrs
Kārtots un uzturēts AAL reģistrs

 • Sagatavots novērtējums par 18 augu aizsardzības līdzekļiem (AAL)

  • 13 AAL iekļauti reģistrā

  • 3 AAL paplašināts lietojums (Karatē Zeons- rapsis, kāposti, jaunaudzes, Signum- sīpoli, kartupeļi un 2 x zemenēm, Svičs- gurķi, tomāti, skuju un lapu koki kokaudzētavās)

 • 18 AAL reģistrēti atkārtoti, 1 precizēts lietojums (10 ķīmiskie un 8 dzīvos organismus saturošie), 9 AAL no reģistra anulēti

 • 41 AAL apstiprināti marķējumi


Izsniegtas at aujas nere istr tu aal lieto anai
Izsniegtas atļaujas nereģistrētu AAL lietošanai

 • 5 dezinfekcijas līdzekļiem (karantīnas pasākumiem- kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai)

 • Nozomi- nezāļu ierobežošanai uz dzelzceļiem

 • 2 AAL gliemežu ierobežošanai- Metarex un Mesurol

 • Metabroms- koku mizas apstrādei pirms eksporta (2x)

 • Talstars- kūdras apstrāde pirms transportēšanas uz ASV

 • Feromoniem egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanai


Izsniegtas at aujas nere istr tu aal lieto anai p t jumos un eksperimentos
Izsniegtas atļaujas nereģistrētu AAL lietošanai pētījumos un eksperimentos

 • bioloģiskās efektivitātes izmēģinājumiem (pirms AAL reģistrācijas) - 80 AAL

 • pētījumiem un eksperimentiem- demonstrācijas izmēģinājumi -7 AAL


Eirop
Eiropā pētījumos un eksperimentos

 • Latvija (VAAD) pilda ES dalībvalsts pienākumus, veicot novērtējumu par atbilstību darbīgās vielas tējas koka eļļas iekļaušanai Eiropā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā- direktīvas 91/414/EEK I pielikumā


Lauksaimniec bas produktu integr t audz ana
Lauksaimniecības produktu integrētā audzēšana pētījumos un eksperimentos

 • Iekļautas integrēto audzētāju reģistrā - 93 personas (juridiskas, fiziskas)

 • Pieņemti lēmumi par atbilstību prasībām-88 personas- audzē atbilstoši prasībām, 1 neatbilst un 4 daļēji atbilst.


Patlaban strādājam pie bezmaksas, visiem viegli pieejamas datu bāzes izveides, kurā būs ērti sameklējama informācija par augiem kaitīgiem organismiem un reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem to ierobežošanai. Plānots, ka jau ar nākamo sezonu šī datu bāze būs pieejama lietotājiem.


M slo anas pl nu uzraudz ba un kontrole

Mēslošanas plānu uzraudzība un kontrole pieejamas datu bāzes izveides, kurā būs ērti sameklējama informācija par augiem kaitīgiem organismiem un reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem to ierobežošanai. Plānots, ka jau ar nākamo sezonu šī datu bāze būs pieejama lietotājiem.

MK 18.12. 2001 noteikumi Nr. 531

“Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”


Mēslošanas plānu izstrāde saistoša personām, kuras īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.

Saistošie dokumenti

 • Mēslošanas plāni un to kopsavilkums

 • Lauku vēsture

 • Augšņu agroķīmiskā izpēte (kartēšana)

 • Kūtsmēslu uzskaite

 • Minerālmēslu uzskaite


Vaad priek likumi groz jumiem mk 18 12 2001 noteikumos nr 531
VAAD priekšlikumi grozījumiem MK 18.12.2001 īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.noteikumos Nr. 531

 • Mēslošanas plānus un to kopsavilkumus dienestā iesniedz 1x gadā (pašreizējos noteikumos 2x gadā)

 • ,,Organiskie mēsli” aizstāti ar “kūtsmēsli”, t.i., nav obligāta salmu, zaļmēslojuma u.c. organisko mēslu uzskaite

 • Grozījumi 12.23. apakšpunktā

  • Pieļaujamo N normu (1. pielikums) drīkst pārsniegt, t.i., pieļaujamā bilances intensitāte ir 120% (saskaņā ar pašreizējo redakciju – 100%)


M slo anas pl nu uzraudz ba un kontrole 2009 gad
Mēslošanas plānu uzraudzība un kontrole 2009. gadā īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.

 • - Tikai SA ietvaros t.i., pie personām, kuras pieteikušās

  - vienotajam platību maksājumam

  - atsevišķam maksājumam par cukuru

  - atbalstam par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību

  - atbalstam par pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu platībām

  - Tikai ĪJT (Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Rīgas rajoni)

 • 1% no pretendentiem

 • Par pārbaužu rezultātiem VAAD būs jāsniedz informācija LADam.


N kotnes pl ni
Nākotnes plāni īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.

Paredzēts piedalīties projektā par e-pakalpojumiem, kas radītu iespēju personām ievadīt informāciju datu bāzē tiešā veidā ( bez iesūtīšanas).


S klu kontrole

Sēklu kontrole īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.


S klu sertifik cija
Sēklu sertifikācija īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.

Sēklaudzēšanas lauku apskates

20082007

Platības, ha 10230 9627

Lauku skaits 1030 957

Klientu skaits 180 200

Noņemti sēklu sertifikācijas paraugi

1523 1363

Sēklu partiju pēcpārbaude uz lauka

20082007

Pārbaudītās sēklu partijas 762 772


Klientu iesniegto sēklu paraugu analīzes īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.

20082007

Paraugi 5217 2880

Vikima Seed, DLF 447 329

Trifolium (Dānija)

Bioloģisko sēklu datu bāzes uzturēšana, atļauju piešķiršana

20082007

Izsniegto atļauju skaits 908 2112

Atļauju saņēmēju skaits 450 950


Latvijas augu šķirņu kataloga uzturēšana īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.20072008

Iekļauto šķirņu skaits29 28

Šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana

20072008

Pieteiktas šķirnes iekļaušanai katalogā 27 36

Šķirņu skaits pavisam SĪN izmēģinājumos193 206

Selekcionāra tiesību aizsardzība (aizsargāto šķirņu reģistrā ir 267 šķirnes)

20072008

Reģistrēto licenču skaits233 221

Personu skaits 128 107


Uzraudz ba

Uzraudzība īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.


2007 gad
2007.gadā īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.

 • Visās jomās kopā veiktas 12447 pārbaudes

 • Ierosinātas 89 administratīvā pārkāpuma lietas (0,71%)


2008 gada 9 m ne os
2008.gada 9 mēnešos īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.

 • Visās jomās kopā veiktas 10688 pārbaudes

 • Ierosinātas 143 administratīvā pārkāpuma lietas (1,34%)


Augu aizsardz bas jom
Augu aizsardzības jomā īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.

 • 2007.gadā veiktas 2998 pārbaudes (kopā lietotāju un tirgotāju pārbaudes)

 • Ierosinātas 37 administratīvā pārkāpuma lietas (1,23%)


Augu aizsardz bas jom 2008 gada 9 m ne os
Augu aizsardzības jomā īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.2008. gada 9 mēnešos

 • Veiktas 2652 pārbaudes (2128 – augu aizsardzības līdzekļu lietošana, 524 – izplatīšana)

 • Ierosinātas 73 administratīvā pārkāpuma lietas:

  - 24 par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (1,13%)

  - 49 par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu (9,35%)


Augu karant nas jom 2008 gada 9 m ne os
Augu karantīnas jomā 2008. gada 9 mēnešos īpaši jūtīgajā teritorijā lieto mēslošanas līdzekļus 20 ha un lielākā platībā; augļu kokiem, ogulājiem un dārzeņiem - 3ha un lielākā platībā.

 • Veiktas 6558 pārbaudes

 • Ierosinātas 29 administratīvā pārkāpuma lietas (0,44%):

  - 12 par augu karantīnas prasību pārkāpšanu

  - 15 par augu, augu produktu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai bez tās

  - 2 par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu


Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības līdzekļu tirgū laišanu un direktīvai,ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai


Eiropas Komisija: aizsardzības līdzekļu tirgū laišanu un direktīvai,

 • 2006.gada 12.jūlijā nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai

 • 2006.gada 19.jūlijā nāca klajā ar Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū


Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū


Regulas projekts paredz
Regulas projekts paredz: aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

Kritērijus darbīgo vielu, drošinātājvielu, sinerģistuiekļaušanai

pozitīvajā sarakstā, kas noteikti, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un

Padomes prasīto augsto cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzības

līmeni.Darbīgo vielu apstiprina tikai tad, ja tā nav klasificēta kā:

 • 1. vai 2. kategorijas mutagēna, kancerogēna, reproduktīvai sistēmai toksiska viela;

 • endokrīnās sistēmas ietekmētāja viela;

 • POP (persistent organic pollutant),

 • PBT (persistent, bioaccumulative and toxic);

 • vPvB (very persistent and very bioaccumulative substance).

  Rezultātā no tirgus ārā iet aptuveni 20 % AAL


Regulas projekts paredz1
Regulas projekts paredz: aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

 • Dalībvalstu iedalījumu 3 zonās, lai izvairītos no darba dublēšanas, samazinātu nozares un dalībvalstu administratīvo slodzi un nodrošinātu saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu pieejamību, vienas valsts izsniegtās atļaujas jāatzīst citām dalībvalstīm, kurās lauksaimniecības, augu veselības, vides, t.sk. klimatiskie apstākļi ir relatīvi līdzīgi;

 • Ieviest salīdzinošo novērtējumu (regulas IV pielikums) un AAL aizstāšanas principu, gadījumos, kad darbīgā viela ir identificēta kā kandidāte aizstāšanai;

 • Vienkāršākus nosacījumus datu aizsardzības prasībām;

 • Nosacījumus AAL ražotājiem, piegādātājiem, izplatītājiem un profesionāliem lietotājiem veikt AAL uzskaiti par saražotiem, izlietotiem daudzumiem u.c.


Lv poz cija par regulas projektu
LV pozīcija par regulas projektu: aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

 • I Latvija neatbalsta regulas projektu attiecībā par AAL reģistrāciju vienas zonas ietvarā esošajā redakcijā, jo šāda AAL reģistrācijas kārtība radīs draudus Latvijas lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai un pastāvēšanai. Latvijā būs apdraudēta tādu nozaru kā augļkopība, dārzeņkopība un citu pastāvēšana, jo jau patlaban Latvijā trūkst AAL lietošanai kultūraugos iepriekš minētajās nozarēs.

 • Latvija uzskata, ka mazajās lauksaimnieciskajās kultūrās Ziemeļu zonas dalībvalstīm jābūt tiesībām izmantot Centrālās zonas dalībvalstu augu aizsardzības līdzekļu lietojumus.


Lv poz cija par regulas projektu1
LV pozīcija par regulas projektu: aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

 • II Latvija neatbalsta regulas projektu attiecībā par AAL salīdzinošo novērtējumu. Rezultātā varētu izveidoties situācija, ka AAL var tikt aizstāts ar videi un cilvēku veselībai drošāku AAL, taču neefektīvu AAL, kas nespēs ierobežot kaitīgo organismu.

 • Latvija uzskata, ka regulas projektu jāpapildina, paredzot, ka esošais AAL vai neķīmiskā kontroles vai profilakses metode ir tik pat efektīva kaitīgo organismu ierobežošanā, cik aizstāšanai paredzētais AAL.


Lv poz cija par regulas projektu2
LV pozīcija par regulas projektu: aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

 • III Latvija ierosina:

 • regulā iekļaut prasību, ka marķējuma projektu reģistrācijas pieteicējs iesniedz dalībvalsts valodā, kurā tas tiek reģistrēts;

 • ka pieņemot lēmumu par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, jāapstiprina arī augu aizsardzības līdzekļa marķējuma teksts;

 • regulas projektā jāiekļauj procedūra un nosacījumi augu aizsardzības līdzekļu paralēlajam importam.


Regula
Regula: aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

 • Padomes darba grupās tika skatīta Somijas, Vācijas, Portugāles, Slovēnijas un Francijas prezidentūras laikā (sākot no 2006.gada septembra);

 • 2007.gada 23.oktobrī notika regulas pirmais lasījums Eiropas Parlamentā- Parlamentam bija 222 grozījumi regulai-rezultātā no tirgus ārā ietu aptuveni 80 % AAL;

 • 2008.gada 11.martā Eiropas Komisija iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei labotu regulas projektu;

 • Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē 2008.gada 23.jūnijā tika panākta politiska vienošanās;

 • 2008.gada 15.septembrī – panākta Padomes kopējā nostāja.


Padomes kop j nost j papildus komisijas priek likumam iek auti
Padomes kopējā nostājā papildus Komisijas priekšlikumam iekļauti:

 • Nosacījumi AAL paralēlajai tirdzniecībai;

 • Nosacījums, ka uz brīvprātības principiem dalībvalstis var atzīt citas zonas dalībvalsts AAL reģistrāciju;

 • Nosacījumu, ka izņēmumu gadījumos uz noteiktu laiku līdz 5 gadiem, ar iespēju šo termiņu pagarināt vēl uz 5 gadiem, var tikt izmantotas darbīgās vielas, kas neatbilst darbīgo vielu apstiprināšanas kritērijiem (t.sk. endokrīnās sistēmas nomācējas u.c. vielas) u.c.


Regula1
Regula: iekļauti

 • Parlaments paliek pie sava un Kopējā nostājā ierosina:

 • - nedalīt dalībvalstis zonās- viena Eiropa, viena zona;

 • - stingrākus kritērijus darbīgo vielu apstiprināšanai- attiecībā uz cilvēku veselību (endokrīnās sistēmas nomācēji), ietekmi uz bitēm, noturību vidē u.c.;

 • - nepiekrīt juridiskajam pamatojumam;

 • - vēlas regulatīvo kontroles procedūru parastās regulatīvās procedūras vietā;

 • - papildus definīcijas u.c. grozījumus.


Regula2
Regula: iekļauti

 • 2008.gada 6.oktobrī Parlaments paliek pie 80 % AAL samazinājuma;

 • Zemkopības ministrija, Valsts augu aizsardzības dienests, Zemnieku saeima, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija nosūta Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā aicinājumu pārstāvēt Latvijas intereses 2008.gada 5.novembra Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas sēdē;

 • No 2008.gada novembra Briselē notiek intensīvas atašeju/vēstnieku sanāksmes, trīspusējas tikšanās, lai panāktu kompromisu par regulas projektu;


Regula3
Regula: iekļauti

 • Šobrīd gatavojamies 18.decembra vēstnieku/atašeju sanāksmei.

 • Patlaban dalībvalstīm būtiski ir piekāpties mazāk svarīgos jautājumos, lai vienotos ar Parlamentu par būtiskāko- atbilstošākās komitoloģijas piemērošanu. Ja vienošanās netiek panākta, tiek pielietota Samierināšanas procedūra. Pieredzējušākās dalībvalstis brīdina, ka tā ir smaga procedūra ar dalībvalstīm parasti nelabvēlīgu iznākumu , jo var tikt zaudētas iepriekš panāktās vienošanās, kompromisi u.t.t.


Regula4
Regula: iekļauti

 • 2009.gada janvārī- regula tiks skatīta Eiropas Parlamentā 2.lasījumā.

  Regula ir jāpieņem koplēmuma procedūrā- Padomei un Parlamentam ir vienāda ietekme lēmuma pieņemšanas procesā- Padome nevar pieņemt lēmumu, ja Parlaments to neakceptē un otrādi.


Priekšlikums iekļautiEiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai


Direkt va paredz
Direktīva paredz: iekļauti

 • trīs gadu laikā no direktīvas spēkā stāšanās, dalībvalstīm jāpieņem rīcības plāns, kurā ir izvirzīti mērķi, līdzekļi un termiņi, saskaņā ar kuriem ir jāsamazina apdraudējums, risks un atkarība no pesticīdu lietošanas;

 • jāgādā, lai augu aizsardzības līdzekļu profesionālie lietotāji, izplatītāji un konsultanti saņemtu atbilstošu apmācību (tēmas I pielikumā);

 • visi izplatītāji, kas pārdod augu aizsardzības līdzekļus, kuri ir klasificēti kā toksiski vai ļoti toksiski, nodarbinātu vismaz vienu darbinieku, kurš būtu izgājis apmācības kursu un kurš strādā vai atrodas pārdošanas vietā, lai sniegtu pircējiem informāciju par pesticīdu pareizu lietošanu;

 • jāgādā, lai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas, kuras ekspluatē profesionāli lietotāji, un attiecīgos lietošanas piederumus regulāri pārbaudītu;


Direkt va paredz1
Direktīva paredz: iekļauti

 • jāaizliedz augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšana no gaisa, taču pastāv iespēja ārkārtas gadījumos šādu atļauju izsniegt;

 • jāgādā, lai lietojot augu aizsardzības līdzekļus blakus ūdenstvertnēmpriekšroka tiktu dota produktiem, kas nav bīstami ūdens videi un visefektīvākajām augu aizsardzības lietošanas metodēm, lai tiktu noteiktas aizsargjoslas ūdensceļu tuvumā, aizsargjoslas izmērus nosakot atkarībā no piesārņojuma apdraudējuma un attiecīgās teritorijas lauksaimnieciskajām īpašībām;

 • jāaizliedz augu aizsardzības līdzekļu lietošana vai jāsamazina tā cik iespējams teritorijās, kuras izmanto sabiedrība vai jutīgas grupas- parkos, publiskos dārzos, sporta laukumos, skolu teritorijās un rotaļu laukumos, aizliegt vai ierobežot augu aizsardzības līdzekļu lietošanu īpaši aizsargātās teritorijās;


Direkt va paredz2
Direktīva paredz: iekļauti

 • integrētās augu aizsardzības sekmēšanu- jānodrošina, ka augu aizsardzības līdzekļu profesionālie lietotāji pievēršas videi draudzīgākām kultūraugu aizsardzības metodēm un līdz 2014.gada 1.janvārim ir ieviesuši integrētās augu aizsardzības standartus.


Lv poz cija par direkt vas projektu
LV pozīcija par direktīvas projektu: iekļauti

 • Latvija neatbalsta direktīvas projekta pieņemšanu pašreizējā redakcijā, jo nepiekrīt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apjoma samazināšanai, kas jāparedz, izstrādājot valsts rīcības plānu.

 • Latvijā augu aizsardzības līdzekļi tiek lietoti optimālā daudzumā un Latvijas mērķis būtu saglabāt un noturēt šādu lietošanas apjomu un neplānot samazinājumu. Patreizējā redakcija nostāda nevienlīdzīgā situācijā tās dalībvalstis, kurās 90.gados notika būtiskas izmaiņas ekonomikā.


Lv poz cija par direkt vas projektu1
LV pozīcija par direktīvas projektu: iekļauti

 • Latvija uzskata, ka Eiropas Komisijai ir jāizstrādā noteikts slieksnis, jāiestrādā tas direktīvas projektā, un tikai sasniedzot dalībvalstīm šo slieksni, tām būtu jāizstrādā valsts rīcības plāns.

 • III Latvija nepiekrīt direktīvas projektā paredzētajam aizliegumam vai samazinājumam pesticīdu lietošanai gar ceļiem un dzelzceļiem, parkos u.c. (direktīvas projekta 10.pants Specifiskie pasākumi ūdens vides aizsardzībai un 11.pants Pesticīdu lietošanas samazināšana jutīgajās teritorijās).


Lv poz cija par direkt vas projektu2
LV pozīcija par direktīvas projektu: iekļauti

 • IV Latvija piekrīt augu aizsardzības līdzekļu smidzināšanas aizliegumam no gaisa, ja vien tiek paredzēti izņēmuma gadījumi, kad tas tiek atļauts. Latvija ierosina paredzēt arī šādu atļaujas izsniegšanu ārkārtas gadījumos, kad var tikt lietoti augu aizsardzības līdzekļi, kuri nav apstiprināti vispār, vai nav apstiprināti izsmidzināšanai no gaisa.

 • V Latvija atbalsta direktīvas projektā piedāvāto profesionālo lietotāju, izplatītāju un konsultantu apmācību, kā arī lietošanas iekārtas pārbaužu sistēmu izveidi.


Direkt va
Direktīva: iekļauti

 • Padomes darba grupās tika skatīta Somijas, Vācijas, Portugāles un Slovēnijas (sākot no 2006.gada septembra);

 • 2008.gada 19.maijā Padome pieņēma kopējo nostāju par direktīvu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai un iesniedza to EP


Direkt va1
Direktīva: iekļauti

 • 2008.gada 5.novembrī EP Vides komiteja, gatavojoties otrajam lasījumam, pieņēma 47 grozījumus Padomes kopējā nostājā par direktīvu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai- būtiskākais AAL lietošanas kvantitatīvais samazinājums, kam Latvija un arī vairākums citu dalībvalstu nevarēja piekrist, taču Parlaments nepiekāpās. Pēdējā direktīvas variantā uzsvars tiek likts uz kvantitatīvu riska samazināšanas pieeju.


Direkt va2
Direktīva: iekļauti

 • Ja vairākums DV, kuras iepriekš neatbalstīja kvantitatīvās samazināšanas mērķa definēšanu atbalsta PRES piedāvāto priekšlikumu par kvantitatīvo uzdevumu, mērķu (quantitative objectives, targets) u.t.t. definēšanu DV nacionālajos rīcības plānos riska un ietekmes mazināšanai no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, arī LV var to atbalstīt, taču vēlas uzsvērt, ka DV savos nacionālajos plānos jābūt elastīgām, ņemot vērā katras DV atšķirīgo ekonomisko, lauksaimniecības u.c. apstākļus.


Direkt va3
Direktīva: iekļauti

 • Plānots, ka 2009.gada janvārī direktīva tiks skatīta Eiropas Parlamentā 2.lasījumā.


ad