Download
4 wybrane procedury podatkowe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4. Wybrane procedury podatkowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
4. Wybrane procedury podatkowe

4. Wybrane procedury podatkowe

217 Views Download Presentation
Download Presentation

4. Wybrane procedury podatkowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 4. Wybrane procedury podatkowe Podatki w przedsiębiorstwie (4) Wybrane procedury podatkowe

 2. Organy podatkowe (4) Wybrane procedury podatkowe

 3. Główne kompetencje organów podatkowych (4) Wybrane procedury podatkowe

 4. Jak ustalić właściwy organ podatkowy? Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Ustalana ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej - np. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Art. 7. Podatek od nieruchomości (…) ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. - np. ustawa o PTU Art. 3. 1. Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. - np. ustawa o grach hazardowych Art. 77 Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według siedziby organu właściwego do udzielenia zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe. Określana według przepisów ustaw szczegółowych - np. ustawa o CIT art. 27 Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny. - np. ustawa o podatku leśnym Art. 6 Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). (4) Wybrane procedury podatkowe

 5. Struktura organów podatkowych (4) Wybrane procedury podatkowe

 6. Kompetencje podatkowe Ministra Finansów (4) Wybrane procedury podatkowe

 7. Niektóre procedury podatkowe (4) Wybrane procedury podatkowe

 8. Urzędowe interpretacje podatkowe (4) Wybrane procedury podatkowe

 9. Co podatnik musi wiedzieć o interpretacjach podatkowych? • Interpretacje podatkowe nie są ani źródłem prawa, ani decyzją administracyjną • Interpretacje urzędowe nie są wiążące: • …. dla podatnika, który może zachować się sprzecznie z ich wskazówkami, • …. dla organów podatkowych, które mogą wydać decyzję wbrew wskazaniom interpretacji • …. dla sądów administracyjnych, które rozpatrując wniosek podatnika mogą zmienić urzędową interpretację • Mimo powyższego, obowiązuje zasada, że zastosowanie się podatnika do interpretacji nie może mu szkodzić. • Niekorzystną interpretację podatkową podatnik może zaskarżyć do WSA, który może ją uchylić lub utrzymać w mocy. (4) Wybrane procedury podatkowe

 10. Ochrona wnioskodawcy, który zastosował się do wskazówek interpretacyjnych (4) Wybrane procedury podatkowe

 11. Kontrola podatkowa (4) Wybrane procedury podatkowe

 12. Kontrola skarbowa (4) Wybrane procedury podatkowe

 13. Porozumienia cenowe.Problem podmiotów powiązanych (4) Wybrane procedury podatkowe

 14. Porozumienia cenowePrzebieg procedury (4) Wybrane procedury podatkowe

 15. Procedura samowymiaru podatku (4) Wybrane procedury podatkowe

 16. Urzędowy wymiar podatku(na przykładzie opodatkowania dochodów nieujawnionych) (4) Wybrane procedury podatkowe

 17. Procedura odwołania od decyzji podatkowej(wyciąg z przepisów Ordynacji podatkowej) Art. 220. § 1. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. § 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Art. 222. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Art. 223. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. § 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie; Art. 234. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny. Art. 239a. Decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Art. 239e. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie. (4) Wybrane procedury podatkowe

 18. Schemat procedury odwoławczej (4) Wybrane procedury podatkowe