slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA. DZIAŁANIA PREWENCYJNE. I.STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA § 2 pkt. 1 ust. pkt 3 i 4 ramowego statutu publicznego przedszkola Statut przedszkola określa: 3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA' - avak


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PROCEDURY

BEZPIECZEŃSTWA

dzia ania prewencyjne
DZIAŁANIA PREWENCYJNE

I.STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

§ 2 pkt. 1 ust. pkt 3 i 4 ramowego statutu publicznego przedszkola

Statut przedszkola określa:

3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu

oraz zajęć poza przedszkolem

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z

przedszkola przez rodziców ( opiekunów prawnych) lub upoważnioną

przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

II. KONTAKT Z SPECJALISTA DS. NIELETNICH Z JEDNOSTKI

POLICJI

sytuacja i
SYTUACJA I

gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholulubnarkotyków.

slide4
Brak podstaw prawnych badania stanu nietrzeźwości rodzica/opiekuna przez personel przedszkola

Tylko i wyłącznie na podstawie obserwacji (wiedza, doświadczenie) życiowe można ocenić stan fizyczny osoby odbierającej dziecko z placówki

 • stan nietrzeźwości
 • stan po spożyciu alkoholu
 • stan pod wpływem środków odurzających

SN z 28.07.1995 r. II KRN 55/95, poza wynikami chemicznego badania krwi na zawartość alkoholu, ustaleniu nietrzeźwości mogą służyć także inne źródła dowodowe np.zeznania świadków.

podstawy prawne badania stanu nietrze wo ci
PODSTAWY PRAWNE BADANIA STANU NIETRZEŹWOŚCI

1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania

badań na zawartośćalkoholu w organizmiewobec

1)osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu, na żądanie organu właściwego do prowadzenia śledztwa, dochodzenia lub postępowania w sprawach o wykroczenia, sądu ( sądu grodzkiego) np. art.51 kw zakłócanie porządku.

slide6
2) pracowników nie dopuszczonych do pracy z powodu uzasadnionegopodejrzenia, że stawili się do pracy po spożyciu alkoholu albo spożywalialkohol w czasie pracy (przeprowadza się na jego żądanie) np.

art. 70.kw

1.Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto powierza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną,podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe.

dzia ania pointerwencyjne
DZIAŁANIA POINTERWENCYJNE

1.Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

2.Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania statutu przedszkola.

3. W przypadkach powtarzających się sytuacji, w których rodzic (opiekun prawny) odbierający dziecko z przedszkola, znajduje się pod wpływem alkoholu ( narkotyków), wychowawca ma obowiązek powiadomienia o tym fakciepolicję (specjalisty ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka i podjęcia odpowiednich działań prawnych lub powiadamia Sąd Rodzinny.

slide9
podstawa prawna –.

art.23 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu.

alkoholizmowi..

Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje

może być udzielona wbrew woli rodziców lub opiekunów

będących w stanie nietrzeźwym.

slide10
podstawa prawna –

art. 40 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem

dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w

zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach

zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu

lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do

izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub

innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez

Jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca

zamieszkania lub pobytu.

sytuacja ii
SYTUACJA II

gdy po odbiór dziecka z przedszkola zgłasza się osoba

niepełnoletnia

slide12
BRAK JEDNOLITYCH PRZEPISÓWUPRAWNIAJACYCH DO PRZEKAZANIA PIECZY NAD DZIECKIEM OSOBIE NIEPEŁNOLETNIEJ

KODEKS KARNY

ART. 10 par 2

KODEKS RUCHU DROGOWEGO

ART. 43

KODEKS CYWILNY

ART. 11,12,15

KODEKS WYKROCZEN

ART. 89,106,82

slide13
Osoba niepełnoletnia czyli taka, która nie ukończyła 18 roku życia i nie posiada pełni praw ze względu na wiek. Osoba niepełnoletnia, która za zgodą sądu zawrze związek małżeński (kobieta powyżej 16 roku życia) przestaje być małoletnia.
slide14
art. 43 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia

20 czerwca 1997 roku

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod

opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Przepis w/w nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla

pieszych.

art 89 z dnia 20 maja 1971 r kodeks wykrocze
art. 89 z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do

lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze

publicznej lub na torach pojazdu szynowego,podlega karze

grzywny albo karze nagany.

art 106 z dnia 20 maja 1971 r kodeks wykrocze
art. 106 z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń
 • .

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad

małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną

rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem,

dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach

niebezpiecznych dla zdrowia człowieka,podlega karze

grzywny albo karze nagany.

art 82 z dnia 20 maja 1971 r kodeks wykrocze
art. 82 z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń

Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach

umożliwiających mu wzniecenie pożaru,podlega karze

grzywnyalbo karze nagany.

art 15 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny
art. 15 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny

OGRANICZONAZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

mająją małoletni, którzy ukończyli lat 13 a nie ukończyli lat 18

orazosoby częściowo ubezwłasnowolnione.

Nieletni może wówczas bez zgody przedstawiciela ustawowego:

 • zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życiacodziennego,
 • rozporządzać przedmiotami majątkowymi,
 • rozporządzać swoim zarobkiem
art 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny
art. 12 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny
 • BRAK ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nieukończyły lat13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Nieletni może bez zgody przedstawiciela ustawowego

dokonywaćdrobnychczynności życia codziennego :

 • dysponować swoim kieszonkowym,
 • dokonywać zakupu biletów dokina,
 • robić drobne zakupy żywnościowe
 • dysponować przedmiotami osobistymi o niewielkiejwartości.
sytuacje odbierania dziecka przez osob niepe noletni okre la statut
Sytuacje odbierania dziecka przez osobę niepełnoletnią określa statut.
 • Całkowity brak możliwości przekazania dziecka pod opiekę osoby niepełnoletniej.

(prowadzenie procedury jak w przypadku odbierania dziecka przez osobę nieuprawnioną)

 • Dopuszczalność powierzenia opieki nad dzieckiem osobie niepełnoletniej.

(informacja dla wszystkich rodziców o procedurach umożliwiających odbieranie dziecka przez osobę niepełnoletnią)

slide21
Sytuacja I

Kiedy dziecko niepełnoletnie jest jedną z osób wpisaną w

karcie zgłoszenia upoważnioną do odbioru dziecka w

sytuacjach kiedy rodzic/opiekun nie może stawić się w

placówce osobiście.

W przypadku wprowadzenia w/w zapisu należy przekazać

rodzicom algorytm postępowania w przypadku zaistnienia

konieczności odebrania dziecka przez osobę niepełnoletnią)

np.telefoniczne zgłoszenie rodzica/opiekuna o zaistniałej

wyjątkowej sytuacji ze wskazaniem przyczyny braku

możliwości osobistego odebrania dziecka (potwierdzić dane

osobowe osoby zgłaszającej).

slide22
Sytuacja II

Kiedy po dziecko zgłasza się osoba niepełnoletnia nie

upoważniona do odbioru dziecka z placówki.

Postępowanie jak w przypadku odbierania dziecka przez

Osobę nieuprawnioną.

sytuacja iii
SYTUACJA III

gdy rodzic/opiekun prawny notorycznieodbiera

dziecko zprzedszkola po godzinach urzędowania

placówki

slide24
1. Powiadomienie dyrektora placówki

2. Udokumentowanie przypadku w formie notatki służbowej

i przekazanie jej dyrektorowi przedszkola

3. Wezwanie na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego

opiekuna,powiadomieniego okonsekwencjach

nieprzestrzegania obowiązujących zasad.

a.powiadomienie specjalisty ds. nieletnich jednostki policji celem rozpoznania sytuacji rodzinnej małoletniego

b. powiadomienie Sądu Rodzinnego

sytuacja iv
SYTUACJA IV

gdy wychowawca otrzymuje informacje, że istnieje

sytuacja, w której dziecko pozostawiane jest w

domu bez opieki, zaniedbane

slide26
1Spisanie danych osoby zgłaszającej

2. Powiadomienie o zgłoszeniu dyrektora placówki

3. Sporządzenie notatki służbowej

4. Kontakt ze specjalistą ds. nieletnich jednostki Policji z terenu funkcjonowania placówki

slide27
Nazwa i adres instytucji

lub osób zawiadamiających Sąd

Sąd Rejonowy

…Wydział Rodzinny i Nieletnich

Kraków

Zawiadomienie

Na podstawie art. 572 kpc zawiadamiamy Sąd o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczej

małoletnich dzieci – Anny i Artura Kowalskich ur 1.05.2006 r.zam. Kraków, ul. Grodzka 5.

Dzieci pozostają pod bezpośrednią opieką rodziców Joanny i Józefa Kowalskich,

którzy często nadużywają alkoholu, w okresie ostatnich trzech miesięcy po odbiór

dzieci z placówki przedszkolnej przychodzili w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Ponadto zaobserwowano, iż zaniedbują oni opiekę nad małoletnimi (rodzeństwo chodzi

brudne, w znoszonej, nie pranej odzieży).

Wielokrotne rozmowy z rodzicami nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, a sytuacja nie

Uległa poprawie.Rodzice odmawiają też współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w

sferze zmiany swoich postaw są zainteresowani wyłącznie otrzymywaniem pomocy

finansowej, którą MOPS świadczy rodzinie ze względu na dobro dzieci.

Z uwagi na powyższe prosimy o wgląd w sytuację opiekuńczą wymienionych dzieci i podjęcie dalszych, stosownych decyzji.

Podpis, pieczątka

sytuacja v
SYTUACJA V

gdy wychowawca znajduje na terenieprzedszkola

niebezpieczne przedmioty i rzeczy zagrażające

życiu i zdrowiu dzieci

slide29
W przypadku braku potrzeby zgłaszania interwencyjnego

1. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.

2. Podjecie działań uniemożliwiających dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.

3. Zabezpieczenie przedmiotów i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.

4. W przypadku przedmiotów przyniesionych przez dziecko,

przeprowadzenie z rodzicami rozmowy celem zobowiązania ich dodokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera zdomu do przedszkola.

5. Sporządzenie notatki służbowej z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.

sytuacja vi
SYTUACJA VI

gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku

nieszczęśliwy wypadek

slide31
Zapewnienie poszkodowanemu dziecku niezwłocznie, opieki przez pracownika placówki, który powziął wiadomość o wypadku poprzez sprowadzenie fachowej pomocy medycznej, a w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy
 • Powiadomienie dyrektora placówki( osoby upoważnionej), który/ao wypadku zawiadamia niezwłocznie:
 • rodziców /opiekunów dziecka
 • jeżeli zdarzenie nie zagraża życiu dziecka inie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców
 • Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców/opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń. 
slide32
b. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy

c radę rodziców

d. prokuratora i kuratora oświaty -o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym

e. państwowego inspektora sanitarnego o wypadku do którego doszło na skutek zatrucia

3. Zabezpiecza miejsce zdarzenia przez dyrektora (osobę upoważnioną)

4.Sporządzenie notatki służbowej opisującej przebieg zdarzenia/wpis do rejestru wypadków.

5. W przypadku zdarzenia wyczerpującego znamiona wykroczenia lub przestępstwa należy o sytuacji poinformować Policję

dzia ania wymagaj ce interwencji ze strony policji
DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE INTERWENCJI ZE STRONY POLICJI
 • BRAK MOŻLIWOSCI PRZEKAZANIA DZIECKA OSOBIE UPRAWNIONEJ
 • NARUSZONE ZOSTAŁY NORMY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO LUB POPEŁNIONE ZOSTAŁO INNE PRZESTEPSTWO( np. uprowadzenie dziecka) LUB WYKROCZENIE (np.zakłócenie porządku osobę odbierającą dziecko)
 • ZAISTNIAŁ WYPADEK
dzia ania wymagaj ce interwencji ze strony innych instytucji
DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE INTERWENCJI ZE STRONY INNYCH INSTYTUCJI

Rozporządzenie14 listopada 2007 r. wchodzi w życie Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w

sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

ZAKRES REGULACJI

Rozporządzenie określa m.in. działania na rzecz realizacji praw dziecka, procedury kwalifikowania, kierowania dziecka do placówki i jego powrotu do rodziny, tryb kierowania i przyjmowania do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców.

slide35
15 ust 4. 

Placówki przyjmują bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13. roku życia i zapewniają mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki:

 • na polecenie sędziego,
 • doprowadzone przez Policję
 • szkołę
 • osoby stwierdzające porzucenie dziecka lub zagrożenie jego życia lub zdrowia.

15 ust 5.

 W przypadku braku miejsc w placówce dyrektor może odmówić

przyjęcia dziecka, o którym mowa w ust. 4.

Dyrektor jest jednak zobowiązany do przewiezienia dziecka do

innej tego typu placówki, w której aktualnie jest miejsce.

slide36
17 ust 2 i 3

Dyrektor placówki, do której zostało przyjęte dziecko bez skierowania w trybie określonym w § 15 ust. 4 powiadamia o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd oraz właściwe centrum pomocy.

Centrum pomocy wspólnie z dyrektorem placówki podejmuje niezbędne działania zmierzające do uregulowania sytuacji dziecka.

art 572 ustawa z dnia 17 listopada 1964 r kodeks post powania cywilnego
art. 572. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie

postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd

opiekuńczy.

Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach

stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach,

komornikach, organach samorządu i administracji rządowej,

organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach

społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się

opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

zbi r przepis w prawnych dotycz cych organizacji turystyki dzieci i m odzie y szkolnej
Zbiór przepisów prawnych dotyczących organizacji turystyki dzieci i młodzieży szkolnej:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach .
slide40
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu .
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
slide41
NIEPOKOJACE SYGNAŁY ŚWIADCZĄCE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA BEZPIECZNĄ PODRÓŻ DZIECI POWINNY BYĆ ZGŁOSZONE POLICJI

KONTROLE AUTOBUSÓW PRZED WYJAZDEM W TRASĘ MOGĄ ZGŁASZAĆ

OPIEKUNOWIE ZORGANIZOWANYCH GRUP ORAZ RODZICE POD NR TEL. 997i112

slide42

WYCIECZKI AUTOKAROWE !!!

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA STAN TECHNICZNY AUTOKARU I OSOBIE KIERUJACEGO

 • Niepokojące objawy:
 • zapach alkoholu od kierowcy jego chwiejny krok i nienaturalne zachowanie;
 • skorodowane elementy karoserii autobusu;
 • wycieki płynów eksploatacyjnych;
 • zużyte lub uszkodzone opony;
 • niesprawne oświetlenie autobusu;
 • nieustalone hałasy słyszalne podczas uruchomienia autobusu.