slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ryzyko podatkowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ryzyko podatkowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Ryzyko podatkowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Ryzyko podatkowe. Szymon Parulski Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Ryzyko podatkowe. Niepewność co do traktowania danego zdarzenia w punktu widzenia podatków (wysokość i termin zapłaty) Istotny element ryzyka biznesowego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ryzyko podatkowe' - studs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ryzyko podatkowe

Ryzyko podatkowe

Szymon Parulski

Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan

ryzyko podatkowe1
Ryzyko podatkowe

Niepewność co do traktowania danego zdarzenia w punktu widzenia podatków (wysokość i termin zapłaty)

Istotny element ryzyka biznesowego

Zarządzanie ryzykiem podatkowym – wpływa na efektywność zarządzania przedsiębiorstwem

g wne czynniki wp ywaj ce na powstanie ryzyka podatkowego
Główne czynniki wpływające na powstanie ryzyka podatkowego
 • niejasność i zmienność przepisów podatkowych
 • fiskalizm Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych, Urzędów Kontroli Skarbowej
 • brak wiedzy i doświadczenia osób odpowiedzialnych za podatki
 • niespójne działania w ramach danego przedsiębiorstwa
 • brak świadomości istotności podatków w działalności bieżącej
potencjalne skutki materializacji powsta ego ryzyka podatkowego
Potencjalne skutki materializacji powstałego ryzyka podatkowego
 • powstanie zaległości podatkowej wraz z odsetkami
 • sankcje karnoskarbowe
 • utrata uprawnień wynikających z przepisów
 • nadwyrężenie reputacji i wizerunku
 • wykluczenie z przetargów
 • obniżenie zdolności kredytowej
slide6
Szacowanie, identyfikacja oraz

minimalizacja ryzyka podatkowego

szacowanie ryzyka podatkowego
Szacowanie ryzyka podatkowego
 • Przy ocenie ryzyka podatkowego należy uwzględnić:
  • konsekwencje finansowe uznania danego stanowiska za nieprawidłowe
  • możliwość obrony stanowiska w drodze sporu przed organem podatkowym oraz sądem administracyjnym
  • możliwość eliminacji lub ograniczenia powstałego ryzyka podatkowego
  • złożoność ryzyka podatkowego
   • wpływa na możliwość skutecznej identyfikacji nieprawidłowości przez organy podatkowe
identyfikacja ryzyka podatkowego
Identyfikacja ryzyka podatkowego
 • Na skutek:
  • wewnętrznej kontroli
   • co do zasady możliwość podjęcia działań naprawczych
   • pozytywna identyfikacja
  • audytu zewnętrznego
   • co do zasady możliwość podjęcia działań naprawczych
   • pozytywna identyfikacja
  • kontroli organów podatkowych
   • ryzyko określenia zaległości podatkowej
   • ryzyko powstania odpowiedzialności karno-skarbowej
   • negatywna identyfikacja
minimalizacja ryzyka podatkowego
Minimalizacja ryzyka podatkowego
 • Na minimalizację ryzyka podatkowego wpływa:
  • odpowiednie zarządzenia ryzykiem podatkowym w zakresie: czynnika ludzkiego, procedur wewnętrznych, systemów informatycznych, możliwości wynikających z systemu podatkowego
  • możliwie szybka pozytywna identyfikacja ryzyka podatkowego (na skutek kontroli wewnętrznej lub audytu zewnętrznego)
  • podjęcie działań ograniczających oraz minimalizujących ryzyko podatkowe
   • w zakresie konsekwencji karnoskarbowych złożenie czynnego żalu
elementy zarz dzania ryzykiem podatkowym
Elementy zarządzania ryzykiem podatkowym
 • budowanie świadomości ryzyka podatkowego
 • ocena ryzyka podatkowego (audyty wewnętrzne/zewnętrzne)
 • minimalizacja/wyeliminowanie zidentyfikowanego ryzyka
 • bieżąca obserwacja istotnych kwestii podatkowych
 • bieżąca weryfikacja podejmowanych działań z punktu widzenia podatków
 • przygotowanie się do istotnych transakcji i restrukturyzacji od strony podatkowej
g wne obszary zarz dzania ryzykiem podatkowym
Główne obszary zarządzania ryzykiem podatkowym
 • Czynnik ludzki
 • Możliwości wynikające z systemu podatkowego
 • Procedury wewnętrzne
 • Systemy informatyczne
czynnik ludzki zarz dzanie
Czynnik ludzki – zarządzanie
 • Dobór odpowiedniej kadry pracowniczej o praktycznej znajomości kwestii podatkowych
 • Precyzyjne określenie zakresu obowiązków
 • Wewnętrzny system kontroli
mo liwo ci wynikaj ce z systemu podatkowego zarz dzanie
Możliwości wynikające z systemu podatkowego – zarządzanie
 • Zabezpieczanie pozycji podatkowej poprzez uzyskiwanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
 • Aktywny udział w kontroli i postępowaniach podatkowych
 • Ocena ryzyka związanego z optymalizacją rozliczeń podatkowych
  • ryzyko ewentualnej kontroli podatkowej
procedury wewn trzne zarz dzanie
Procedury wewnętrzne – zarządzanie
 • Ściśle określony obieg dokumentów
  • wskazanie terminów na przekazanie dokumentów do kolejnych działów
 • Wskazanie osób odpowiedzialnych za obieg dokumentów na poszczególnych etapach
 • Wskazanie osób nadzorujących procesy w poszczególnych działach
 • Szczegółowo określony sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami
systemy informatyczne zarz dzanie
Systemy informatyczne – zarządzanie
 • Dokonanie właściwej implementacji systemu informatycznego
 • Okresowe kontrole prawidłowości założeń systemu informatycznego związane ze zmianami prawa podatkowego
  • w szczególności w zakresie stawek podatkowych, zwolnień z podatku czy prawa do odliczenia podatku
 • Wykorzystywanie optymalnych rozwiązań systemów informatycznych
moc prawna interpretacji
Moc prawna interpretacji
 • Interpretacje:
  • ogólne
  • Indywidualne
 • Podatnicy oraz organy podatkowe nie są związane interpretacjami podatkowymi
  • istnieje ochrona prawna podatników
skutki prawne uzyskania interpretacji indywidualnej
Skutki prawne uzyskania interpretacji indywidualnej
 • Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej/ogólnej przed jej zmianą lub w przypadku jej nieuwzględnienia przez organy podatkowe:
  • nie powoduje obowiązku zapłaty podatku
 • Zwolnienie obejmuje w przypadku:
  • rocznego rozliczenia podatkowego – okres do końca danego roku
  • kwartalnego rozliczenia podatkowego – okres do końca danego kwartału
  • miesięcznego rozliczenia podatkowego – okres do końca danego miesiąca
 • Interpretacja podatkowa chroni podatnika wyłącznie w zakresie przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
zasady wydawania interpretacji indywidualnych
Zasady wydawania interpretacji indywidualnych
 • Int. indywidualne wydawane w imieniu Ministra Finansów przez upoważnionych Dyrektorów Izb Skarbowych
 • Możliwa zmiana interpretacji przez Ministra Finansów z urzędu
 • Termin na wydanie interpretacji indywidualnej – 3 miesiące – istotny dla zachowania terminu moment wydania interpretacji (uchwała całej Izby Finansowej NSA o sygn. II FPS 7/09 )
  • ryzyko podatkowe w przypadku milczącej interpretacji
odpowiedzialno podatkowa
Odpowiedzialność podatkowa
 • Podatnik odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem
 • Możliwa odpowiedzialność osób trzecich
  • szczególnie istotna odpowiedzialność subsydiarna z odpowiedzialnością osób prawnych
odpowiedzialno podatkowa os b prawnych
Odpowiedzialność podatkowa osób prawnych
 • Członków zarządu - za zaległości podatkowe: spółek z o.o., spółek z o.o. w organizacji, spółek akcyjnych, spółek akcyjnych w organizacji – całym majątkiem solidarnie oraz subsydiarnie ze Spółką
 • Członków organów zarządzających innych niż powyżej wskazane osób prawnych – solidarna całym swoim majątkiem
 • Jeżeli nie ma jeszcze ustanowionego zarządu spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany – w przypadku spółek z o.o. w organizacji oraz spółek akcyjnych w organizacji
 • Odpowiedzialność dotyczy również byłych członków zarządów, byłych pełnomocników lub byłych wspólników
odpowiedzialno cz onk w zarz du
Odpowiedzialność członków zarządu
 • Zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków
 • Inne zaległości traktowane jak zaległości podatkowe (np. nienależny zwrot nadpłaty podatku) powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu
 • W przypadku członków organów zarządzających innych osób prawnych powyższe zasady stosuje się odpowiednio
 • Specyficzne regulacje przy przejęciu, podziale osoby prawnej, podziale osoby prawnej przez wydzielenie
wy czenie odpowiedzialno ci
Wyłączenie odpowiedzialności
 • Możliwość wyłączenia z odpowiedzialności członka zarządu za zaległości osoby prawnej w przypadku:
  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez jego winy
  • wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części
 • W przypadku członków organów zarządzających innych osób prawnych powyższe zasady stosuje się odpowiednio
premie pieni ne a vat
Premie pieniężne a VAT
 • Wypłata nabywcy towarów określonej kwoty pieniężnej związana z realizacją określonego poziomu zakupu usług lub towarów – forma gratyfikacji klienta w celu maksymalizacji sprzedaży
 • Kontrowersje czy premie pieniężne należy traktować na gruncie VAT jako:
  • wynagrodzenie za świadczenie usług
  • rabat
  • zdarzenie nie podlegające VAT
premie pieni ne praktyka
Premie pieniężne – praktyka
 • Organy podatkowe – premie pieniężne stanowią:
  • rabat
   • gdy premię pieniężną można powiązać z konkretną dostawą
   • pomniejsza podstawę opodatkowania
   • faktury korygujące
  • świadczenie usług
   • gdy premii pieniężnej nie można powiązać z żadną konkretną dostawą
   • faktura VAT
 • Orzecznictwo sądowe – premie pieniężne stanowią:
  • w okresie do 2008 r.
   • świadczenie usług
   • nie podlegają VAT
    • noty księgowe
  • w okresie po 2008 r.
   • co do zasady nie podlegają VAT (ewentualnie świadczenie usług)
konsekwencje zakwestionowania przyj tego rozwi zania 1
Konsekwencje zakwestionowania przyjętego rozwiązania (1)
 • W przypadku uznania, że premia pieniężna:
  • nie podlega VAT a wcześniej uznano że stanowiła świadczenie usług
   • powstanie nadpłaty podatku u podmiotu otrzymującego premię pieniężną
   • brak prawa do odliczenia u podmiotu wypłacającego premię pieniężną
  • nie podlega VAT a wcześniej uznano ją za rabat
   • brak konsekwencji prawnych
   • rozwiązanie niekorzystne biznesowo
  • stanowi świadczenie usług a wcześniej uznano ją za nie podlegającą VAT
   • opodatkowanie podatkiem VAT
   • obowiązek korekty rozliczeń po obu stronach transakcji
konsekwencje zakwestionowania przyj tego rozwi zania 2
Konsekwencje zakwestionowania przyjętego rozwiązania (2)
 • stanowi świadczenie usług a wcześniej uznano ją za rabat
  • opodatkowanie podatkiem VAT
  • obowiązek korekty rozliczeń po obu stronach transakcji
 • stanowi rabat a wcześniej uznano ją za nie podlegającą VAT
  • obowiązek wystawienia faktury korygującej i korekty rozliczeń po obu stronach transakcji
 • stanowi rabat a wcześniej uznano ją za świadczenie usług
  • powstanie nadpłaty podatku u podmiotu otrzymującego premię pieniężną
  • brak prawa do odliczenia u podmiotu wypłacającego premię pieniężną
  • obowiązek wystawienia faktury korygującej i korekty rozliczeń po obu stronach transakcji
pakiety medyczne stanowisko organ w podatkowych
Pakiety medyczne – stanowisko organów podatkowych
 • Stanowisko organów podatkowych
  • w 1998 r.
   • wartość pakietów medycznych nie stanowi przychodu z tytuły nieodpłatnego świadczenia
  • okres po 1998 r.
   • wartość pakietów medycznych stanowi przychód z tytuły nieodpłatnego świadczenia
 • Stanowisko sądów administracyjnych
  • okres do 24 maja 2010 r.
   • rozbieżność orzecznictwa
  • uchwała NSA w składzie 7 sędziów, o sygn. akt II FPS 1/10 z dnia 24 maja 2010 r.
   • wartość pakietów medycznych stanowi przychód z tytuły nieodpłatnego świadczenia
pakiety medyczne 2
Pakiety medyczne (2)
 • NSA 5 października 2010 r., sygn. akt II FSK 541/09 ponownie przedstawił składowi 7 sędziów NSA kwestię pakietów medycznych
 • Postanowieniem z 24 stycznia 2011 r., skład 7 sędziów NSA przedstawił zagadnienie prawne dot. pakietów medycznych do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby Finansowej
 • Nowelizacja?
  • w projekcie drugiej ustawy deregulacyjnej przewidziano:
   • zwolnienie z PIT dla pakietów medycznych
   • abolicję dla podatników
    • jest to projekt opracowany przez Ministerstwo Gospodarki a nie przez Ministerstwo Finansów
wnioski
Wnioski
 • Rozbieżność interpretacyjne w zakresie premii pieniężnych oraz pakietów medycznych stawiają podatników w różnej sytuacji prawnej:
  • uzyskanie korzystnej pozycji podatkowej wpływa na:
   • konkurencyjność podatników
  • konieczność dostosowywania się do powstających zmian w zakresie wykładni prawa podatkowego
 • Istotna rola indywidualnych interpretacji podatkowych