zintegrowane informatyczne systemy zarz dzania dla sektora msp l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania dla sektora MSP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania dla sektora MSP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania dla sektora MSP - PowerPoint PPT Presentation


 • 331 Views
 • Uploaded on

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania dla sektora MSP. Wstęp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania dla sektora MSP


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wst p
Wstęp

Ogólnie przez informatyczny system zarządzania można rozumieć taki system zarządzania, w którym niektóre funkcje zarządzania polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu informacji oraz wyznaczaniu decyzji są realizowane za pomocą komputerów.

Pojęcie informatyczny system zarządzania używane jest często w węższym i bardziej właściwym sensie na oznaczenie takiego samoistnego systemu lub takiej części większego systemu zarządzania, w którym wszystkie funkcje są realizowane lub wspomagane komputerowo.

Celem kadry zarządzającej nowoczesnymi przedsiębiorstwami jest osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych oraz zapewnienie optymalnej organizacji firmy. Do takich działań potrzebna jest aktualna baza informacyjna, którą można szybko otrzymać przy pomocy informatycznych systemów zarządzania.

zintegrowany system informatyczny zsi
Zintegrowany system informatyczny (ZSI)

Mówiąc o zintegrowanym systemie informatycznym (ZSI) przedsiębiorstwa należy, mieć na uwadze modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery jego działalności, począwszy od marketingu i planowania oraz zaopatrzenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, aż do prac finansowo-księgowych i gospodarki zasobami ludzkimi. Modułowa budowa systemów umożliwia etapowe wdrażanie tych składowych, które są niezbędne z uwagi na charakter obiektu i specyfikę jego działalności.

Podstawowym celem zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania jest wspomaganie procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach (w teorii organizacji i zarządzania mówi się tu o wspomaganiu procesów informacyjno - decyzyjnych).

Zakres informacji, jej wiarygodność, poufność oraz czas jej pozyskania są określane i definiowane na etapie projektowania systemu oraz wynikają ze specyficznych uwarunkowań organizacyjno- technicznych.

platforma integracji
Platforma integracji

Platforma integracji jest definiowana jako środowisko sprzętu i oprogramowania, świadczące usługi, umożliwiające rozproszenie funkcji, pozyskanie danych, zapewniają przenośność, wielodostęp, otwartość.

Zastosowanie platformy integracji umożliwia odizolowanie aplikacji, procesów biznesowych i użytkowników od szczegółów w zakresie rozwiązań IT. Zapewnia współdziałanie aplikacji, które mają wzajemny dostęp do siebie. Dzięki zastosowaniu standardowych wywołań możliwe jest uproszczenie funkcji IT, które dotyczą tu jedynie magazynowania informacji i zapewnienia zdalnego dostępu do danych.

Obecnie platformy integracji są często realizowane jako środowiska przetwarzania rozproszonego w architekturze klient – serwer.

system niezintegrowany
System niezintegrowany
 • Przez systemy niezintegrowane należy rozumieć oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem w określonym zakresie.
 • W skład tego oprogramowania, w zależności od producenta wchodzą systemy:
 • Sprzedaży,
 • Finansowo- księgowe,
 • Kadrowo- płacowe,
 • Gospodarki magazynowej,
 • Wspomagania produkcji,
 • Obsługi kas fiskalnych,
 • Wspomagania decyzji,
 • Naliczania podatku zryczałtowanego, itp.
 • Tworzą one najczęściej osobne moduły, które nie są powiązane między sobą. Czasami zdarza się, że moduły te mogą być częściowo powiązane poprzez odpowiednią komunikację między nimi.
 • Brak integracji w tych systemach polega na tym, że akcja w jednym z modułów nie powoduje interakcji w innym. Najczęściej nie mają także one wspólnej bazy danych.
sektor msp
Sektor MSP

Sektor MSP rozumiany jest jako sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Odgrywa on ogromną rolę w sferze ekonomicznej i socjalnej państwa. Stymuluje bowiem wzrost ekonomiczny, generuje nowe miejsca pracy i daje możliwość samozatrudnienia poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej w małej firmie.

W krajach Unii Europejskiej sektor MSP gwarantuje miejsca pracy dla 2/3 zatrudnionych i wytwarza blisko 60 % Produktu Krajowego Brutto.

Sektor MSP wpływa w sposób istotny na rozwój ekonomiczny i konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

podzia sektora msp
Podział sektora MSP

Tabela 1. Podział sektora MSP ze względu na zatrudnienie i kryteria ekonomiczne.

Źródło: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U 2004 nr 173, poz. 1807

udzia sektora msp w polsce
Udział sektora MSP w Polsce
 • Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 99% całkowitej liczby przedsiębiorstw i wywierają znaczącą rolę w gospodarce naszego państwa, mając swój udział w tak ważnych dziedzinach jak:
 • Wzrost ekonomiczny,
 • Konkurencyjność,
 • Zmiana struktury i ilości zatrudnienia.

Wykres 1. Udział sektora MSP w tworzeniu PKB w roku 2003.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl, 2006

wzrost liczby przedsi biorstw w sektorze msp w polsce
Wzrost liczby przedsiębiorstw w sektorze MSP w Polsce

Wykres 2. Wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1994-2002. Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl, 2006

struktura sektora msp w polsce
Struktura sektora MSP w Polsce

Sektor MSP w Polsce charakteryzuje się znaczącym wkładem bardzo małych przedsiębiorstw zwanych mikro- przedsiębiorstwami (zatrudniającymi do 9 pracowników), których liczba w roku 2000 wyniosła procentowo 95,2% oraz niewielkim udziałem małych (10-49 pracowników) – 3,7 %, a także średnich przedsiębiorstw (50- 249 pracowników) – 0,9%.

Wykres3. Struktura małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Źródło: Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku,

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003,

zsi dla sektora msp
ZSI dla sektora MSP

Zaawansowane rozwiązania IT nie są produktami zarezerwowanymi jedynie dla dużych korporacji. Coraz częściej tworzy się systemy zintegrowane dla sektora MSP. Tendencja ta nie wynika tylko z potrzeb rozwoju rynku w branży IT, ale jest także wynikiem szerszych możliwości wyboru właściwego rozwiązania dostosowanego do potrzeb oraz możliwości finansowych przedsiębiorstw tego sektora.

Zintegrowane Systemy Informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły do niedawna margines usług informatycznych w Polsce. Obowiązywała zasada, że duży dostawca poszukuje dużych klientów na swój system, a ceny licencji i usług wdrożeniowych utrzymywały się na wysokim poziomie. Ponadto sektor MSP długo nie był gotowy do wdrażania zaawansowanych aplikacji. Wyzwania sprostania rosnącej konkurencyjności sprawiły, że od kilku lat wyraźnie obserwuje się ożywione zainteresowania zintegrowanymi systemami klasy ERP, co już przekłada się na rosnący udział małych i średnich przedsiębiorstw w produkcie krajowym.

slide12

Problemy z implementacją ZSI dla MSP

 • Problemy z implementacją ZIS dla sektora MSP związane są z następującymi zagadnieniami:
 • Koszty rozwiązań IT są w większości przypadków zbyt wysokie,
 • Infrastruktura ZIS jest skomplikowana,
 • Czas realizacji i wdrożenia systemu jest zbyt długi,
 • Przewidywany koszt i czas realizacji integracji jest nieakceptowalny,
 • Refundacja części kosztów jest trudna do uzyskania,
 • Zbyt wielu producentów dostarcza podobnych rozwiązań.
kierunki rozwoju oprogramowania dla msp
Kierunki rozwoju oprogramowania dla MSP

Rys. 1 Kierunki rozwoju oprogramowania dla sektora MSP.

Źródło: Kowalczyk, Tomaszewski, Radziewicz, Software Development Conditions for SME in Poland,

Politechnika Opolska 2005.

rozwi zania typu asp
Rozwiązania typu ASP

Dynamiczny rozwój usług sieciowych sprawił, że wielu producentów oprogramowania zaczęło postrzegać Internet jako nowy, nośny kanał dystrybucji dla swoich produktów.

Istotnym etapem w dostarczaniu oprogramowania firmom stało się wykreowanie modelu ASP (Application Service Provisioning), polegającego na dzierżawie oprogramowania przez Internet.

Model ASP pozwala uruchomić aplikację wymagającą infrastruktury serwerowej bez jej kupowania i uruchamiania.

W technologii ASP interfejsem użytkownika może być przeglądarka internetowa lub usługa terminalowa.

zalety i wady technologii asp
Zalety i wady technologii ASP
 • Zalety technologii ASP:
 • Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania,
 • Brak inwestycji związanych z zakupem oprogramowania,
 • Stałe, wcześniej określone opłaty za zdefiniowane usługi,
 • Zmniejszenie kosztów (mniejsze wydatki na sprzęt i personel działu IT),
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych,
 • Zdalny dostęp do danych i oprogramowania z dowolnego miejsca o dowolnej porze,
 • Zwiększenie efektywności pracy
 • Wady technologii ASP:
 • Konieczność stałego dostępu do Internetu,
 • Często niska szybkość łącz internetowych w Polsce,
 • Brak bazy danych na własnym serwerze,
 • Uzależnienie od firmy hostingującej

Argumenty wydają się być wystarczające, by zachęcić do ASP firmy wykorzystujące technologie informatyczne. Mimo że ASP dla wielu przedsiębiorstw mogłoby być rozwiązaniem idealnym, większość z nich nie bierze nawet pod uwagę takiej możliwości.

Powodów jest kilka: mała świadomość tego rodzaju usług, kiepska jakość sprzętu, jakim dysponują potencjalni klienci oraz drogi i słabo dostępny Internet. Mimo pełnej gamy oprogramowania, zainteresowanie jego dzierżawą jest marginalne.

fazy wyboru zisz
Fazy wyboru ZISZ
 • Wybór systemu informatycznego dla potrzeb przedsiębiorstwa powinien
 • obejmować następujące fazy:
 • Ocena aktualnej technologii przetwarzania danych w informatyzowanym przedsiębiorstwie,
 • Zdefiniowanie założeń przedsięwzięcia informatycznego,
 • Opracowanie zapytania ofertowego, określenie postaci odpowiedzi ofertowej wraz z procedurą ich oceny,
 • Ocena odpowiedzi oferentów, ich klasyfikacja i utworzenie tzw. krótkiej listy,
 • Prezentacje i wizyty referencyjne,
 • Negocjacje, wybór ZSI i podpisanie umów realizacyjnych.
przyk ad zisz dla sektora msp
Przykład ZISZ dla sektora MSP
 • InsERT Sp. z o.o. jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Zasadą działalności Insertu jest realizacja systemów ogólnodostępnych.
 • W ciągu wieloletniej działalności do października 2005 roku firma InsERT sprzedała już 250 000 pakietów oprogramowania. Obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie jest modułowy system GT.
 • W skład systemu GT wchodzą:
 • Systemy sprzedaży (Subiekt GT i Subiekt GT Sfera),
 • Systemy finansowo księgowe (Rewizor GT i Rachmistrz GT),
 • System kadrowo- płacowy (Gratyfikant GT).
 • Rozwiązania te dostępne są także w technologii ASP.
 • Ponadto osobnym systemem jest system wspomagania produkcji Fabrykant.
cechy przyk adowego zis dla msp
Cechy przykładowego ZIS dla MSP
 • System GT cechuje:
 • Intuicyjność i prostotę obsługi,
 • Bogatą funkcjonalność,
 • Przystępną cenę,
 • Wysoką niezawodność,
 • Fachową opiekę przed- i posprzedażną ze strony dystrybutorów i serwisantów,
 • Profesjonalne porady konsultantów w ramach specjalistycznej pomocy technicznej
 • Bieżące aktualizacje uwzględniające zmiany prawne i sugestie użytkowników
subiekt gt przyk ad
Subiekt GT- przykład

Rys. 2 Subiekt GT jako przykład oprogramowania dla sektora MSP.

podsumowanie
Podsumowanie
 • Sektor MSP odgrywa znaczącą rolę w gospodarce kraju,
 • Sektor MSP obejmuje blisko 99% polskich przedsiębiorstw,
 • Około 95% przedsiębiorstw, to mikro- przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników,
 • Rozwiązania w postaci ZISZ dla MSP zwykle są za drogie, a wdrożenie oraz integracja trwają zbyt długo,
 • Postęp technologiczny i malejące koszty rozwiązań IT umożliwiają coraz większej liczbie firm sektora MSP na wdrożenie systemów częściowo lub całkowicie zintegrowanych, także w technologii ASP,
 • Wzrost konkurencyjności i ogromny potencjał gospodarczy sektora MSP zmusił

producentów ZISZ do tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw tego sektora.