Mål, syfte, innehåll och metod innan du kan börja - PowerPoint PPT Presentation

m l syfte inneh ll och metod innan du kan b rja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mål, syfte, innehåll och metod innan du kan börja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mål, syfte, innehåll och metod innan du kan börja

play fullscreen
1 / 1
Mål, syfte, innehåll och metod innan du kan börja
114 Views
Download Presentation
Download Presentation

Mål, syfte, innehåll och metod innan du kan börja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mål, syfte, innehåll och metod innan du kan börja • PLANERING AV START AV EN WEDDTIDNING, • I en årskurs 4 • Mål • Enl Lgr 11 ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” samt alla som arbetar i skolan ska ” samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet”. Även ” att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbetsliv-, föreningsliv- och kulturliv”. • Starta och bedriva en webbtidning i årskurs 3 A,( Ht 08-Vt09) • Syfte • Att alla elever ska få möjlighet till att utveckla sina olika förmågor till skapande av en tidning. Få möjlighet till att fantisera, lösa problem, uttrycka sig, kunna reflektera, samarbeta, respektera, ta ansvar, skapa, uppleva, känna och pröva på och hitta något kommunikativt som känns positivt för dem. • Innehåll • Vad finns det för förkunskaper i klassen? Vilka olika kommunikationssätt finns det idag och vad använder eleverna? Historik om tidningen och dess funktion, vad kan vara positiv/negativt med en skol/klasstidning? Önskemål och frågor. Var är klassen kunskapsmässigt och vad ska vi sträva mot? (didaktisk transformation – progression). • Metod • Besök på VKs tidningstryckeri, bibliotek (tidningshyllan). Power Point presentation hur en tidning kan se ut och hur man går tillväga. Vad ska tidningen innehålla? Olika ansvarsområden? Vem är den riktat emot? Eleverna gör en ”Brain storm” tillsammans. ( serier, 10 i topp listor, intervjuer, recept, sälj o köp, föräldrasidor, informationsbrev från lärare och rektor) Vilka lektioner ska användas till tidningsskapade och vill fler lärare från andra ämnen delta? Ekonomi och förankring i skolledningen, vad säger lagen? Finns det intresse i närsamhället/ kulturlivet att delta? Ska vi ha ett forum för elever och föräldrar? • Vilka läromedel finns tillgängliga (datorer, kamera osv) Hur ska vi presentera den för skolan, föräldrar och ev andra skolor?