1 / 49

Kvalitativt orienterade metoder

Syfte och inneh

jana
Download Presentation

Kvalitativt orienterade metoder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kvalitativt orienterade metoder Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund

  3. Litteratur & omfattning Litteratur Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Starrin, B. & Svensson, P-G (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Starrin, B. & Svensson, P-G (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Omfattning 2 sp. 2 F introduktion & 10 A (5 x 2 A) Aktivt deltagande i kursen samt utförandet av kursuppgifter individuellt eller i smågrupper.

  4. Kursens teman och innehåll Kvalitativa metoder – en introduktion Forskningsansatser Datainsamlingsmetoder Analysmetoder

  5. Kursuppgifter Kursuppgift 1 : Kvalitativa / kvantitativa studier Kursuppgift 2 Forskningsansatser Kursuppgift 3: Datainsamlingsmetoder Kursuppgift 4: Analysmetoder

  6. Deadline Deadline I : 12 december 2008 Deadline II: 30 januari 2009

  7. Vad vill jag veta mera om? Sätt er i grupper och diskutera: Vad känner ni er osäkra på inom kvalitativa metoder? Vad vill ni att vi skall behandla och diskutera under kursen? Skriv ner era tankar på ett papper och lämna det sedan till mig (anonymt om ni vill). Under kursen gång kommer jag att gå igenom det som ni vill veta mera om.

  8. Disposition för ett vetenskapligt arbete Abstrakt Inledning Teoretisk bakgrund (Tidigare forskning inom området) Metod och genomförande - Syfte och frågeställningar - Forskningsansats - Datainsamlingsmetod - Informanter - Undersökningens genomförande - Bearbetning och analys av data - Tillförlitlighet, trovärdighet, etik Resultatredovisning Diskussion / Sammanfattande diskussion Sammanfattning (utgår vid Sammanfattande diskussion) Litteratur Bilagor

  9. Kvalitativa metoder Det centrala i kvalitativa metoder är att man söker finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden. Att en metod är kvalitativ innebär således att den handlar om hur man ska karakterisera och gestalta något. Man vill beskriva egenskaperna hos något - hur någonting är beskaffat.

  10. Kännetecken på kvalitativ metod: Man beaktar och fokuserar intresset på öppen, mångtydig empiri. Man utgår från studieobjektens perspektiv, medan kvantitativa studier i högre grad utgår från forskarens idéer om vilka dimensioner och kategorier som skall stå i centrum. Alvesson och Sköldberg (1994)

  11. Kvalitativ metod går på djupet, vilket innebär: Man studerar enbart en eller några få miljöer och dessa studeras som en helhet med alla deras konkreta nyanser. Man har ett nära och direkt förhållande till det man studerar. Flexibilitet. Man söker fånga ’the actor’s point of view’, aktörernas egna verklighets­uppfattningar, motiv och tankesätt. Forskningsprocessens olika faser flyter in i varandra och blir parallella. Repstad (1993, 8-13)

  12. Kvalitativa metoder - Fördelar och nackdelar Undersökningens profil Undersökningens uppläggning Insamling av information Tolkning av information Metodtriangulering: - kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder

  13. Fyra strategier för att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder Kvalitativa undersökningar kan vara en förberedelse till kvantitativa Kvalitativa undersökningar blir en uppföljning av den kvantitativa undersökningen. Kvantitativa och kvalitativa metoder används både under insamlingen och analysen av informationen Kvalitativ information kvantifieras under analysens gång

  14. Kursuppgift 1: Kvalitativa eller kvantitativa studier? Läs abstraktet du fått dig tilldelat. Besvara följande frågor: Vilka är avhandlingens syfte och frågeställningar? Är undersökningen kvantitativ eller kvalitativ eller en kombination av båda? Varför kan undersökningen klassificeras som kvalitativ och/eller kvantitativ? Dokumentera skriftligen dina svar.

  15. Problemområde, syfte, frågeställningar Problem Varje kandidatarbete skall utgå från ett problem. Som problem för mitt arbete utgår jag från: -Hur uppfattar lärare skolk i konstskolan? Syfte I inledningen omskriver jag detta problem till en mening med ett syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare uppfattar studerandes skolk i konstskolan. Problemställningar / Frågeställningar För att få svar på mitt problem måste jag ha flera frågor. Jag uppdelar mitt problem i flera problemställningar: - Hur upplever lärare studerandes skolk? - Vilka åtgärder vidtar lärarna mot skolk?

  16. Tillförlitliga källor * Böcker * Doktorsavhandlingar * Rapporter * Vetenskapliga tidskrifter Använd information från Internet men var försiktig!

  17. Källkritik Fem ingredienser för att bedöma en källas vetenskaplighet. Författaren: redovisar eller hänvisar till egen välgjord forskning strävar till en saklig, vetenskaplig framställning använder källhänvisningar i texten eller noter har tillfogat en litteraturförteckning är forskare vid ett universitet el. motsvarande institution

  18. En vetenskapsteoretisk grund innefattar antaganden om verkligheten, människan, kunskapen och vetenskapen samt vetenskaplig metod (=Paradigm). Verklighetssyn Människosyn Kunskapssyn Vetenskapssyn Metodsyn En vetenskapsteoretisk grund

  19. Kvalitativa forskningsansatser Aktionsforskning Etnografi /Etnometodologi Fenomenologi Fenomenografi Grounded theory (grundad teori) Hermeneutik Narrativ forskning Modern forskning skiljer även mellan Poststrukturalism, Postmodernism, Diskursanalys, Feminism, Genealogi.

  20. Kursuppgift 2: Kvalitativa forskningsansatser Vilket är avhandlingens syfte? Vilken forskningsansats ligger till grund för avhandlingen? Var beskriver skribenten den valda forskningsansatsen? Vad innebär forskningsansatsen? Hur jobbar man inom ansatsen? Varför har denna forskningsansats valts som grund för avhandlingen?

  21. Litteratur Aktionsforskning Suojanen, U. (1992). Toimintatutkimus koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen välineenä. Grounded theory Hartman, J. (2001). Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund. Starrin, B., Larsson, G., Dahlgren, L. & Styrborn, S. (1991). Från upptäckt till presentation. Fenomenografi & Fenomenologi Bjurwill, C. (1995). Fenomenologi. Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi. Uljens, M. (1988). Fenomenografi-forskning om uppfattningar. Hermeneutik Ödman, P-J., (1979). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Narrativ forskning Johansson, A. (2004). Narrativ teori och metod – att analysera berättelser. Scott, C. (red.) ( 2004). Berättelsens praktik och teori - narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv

  22. Fenomenografi Huvudsyftet i ansatsen är att ur ett andra ordningens perspektiv beskriva hur fenomen och företeelser i omvärlden uppfattas av människor. Det centrala begreppet är uppfattning och med detta avses det grundläggande sätt en person gestaltar en företeelse eller ett objekt i sin omvärld. Inom fenomenografin urskiljs en VAD-aspekt och en HUR-aspekt av en uppfattning.

  23. Fenomenografi: Datainsamling & Val av undersökningspersoner De data som man insamlar kan vara av alla möjliga slag, t.ex. intervjuer, observationer, öppna enkäter, uppsatser och teckningar. Man kan också kombinera olika datainsamlingsmetoder. Inom fenomenografin har man dock i hög grad använt intervjun som metod. Eftersom man inom fenomenografiska studier vill finna så många olika uppfattningar av ett fenomen som möjligt, strävar man till att välja en heterogen grupp.

  24. Fenomenografi: Kvalitativ analys Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet

  25. Fenomenologi Edmund Husserl (1859-1938) - ansatsens grundare. Syftet är att utröna vad som är ‘essensen’ - det som är omöjligt att tänka ‘bort’ från ett fenomen. Denna ‘essens’ handlar om att nå fram till ‘sakerna själva’. Man sätter ‘allt det som normalt binder oss vid vardagligt deltagande’ inom parentes (bracketing) för att världen då skall visa sig för oss som den verkligen är. Det fenomenologiska arbetssättet – Den fenomenologiska trappan

  26. Hermeneutik Forskningens syfte Förståelse av mänskligt vara Forskningsobjekt Människors upplevelser och erfarenheter förmedlade genom språk och livsyttringar; oftast företrätt inom kultur- och humanvetenskap Forskarens förhållningssätt Inlevelse, värdering och subjektivitet; forskaren står i en inre relation till forskningsobjektet, forskaren är en del av samma verklighet som studeras Metodologi Förståelse, tolkning

  27. Aktionsforskning Kurt Lewin - aktionsforskningens grundare på 1940-talet i USA Aktionsforskning är en social aktivitet inom vilken man strävar efter förändring genom samarbete, reflektion och deltagande. Två väsentliga mål med aktionsforskning är att förbättra och engagera: Förbättring av en praktisk verksamhet Förbättring av deltagarnas förståelse av en praktisk verksamhet Förbättring av situationen inom vilken praktiken äger rum.

  28. Aktionsforskning Typiskt för aktionsforskning är en självreflekterande spiral som består av cykler av planering (planning), verksamhet (acting), observation (observing) och reflektion (reflecting). Aktionsforskning är forskning i den egna praktiken - det är endast praktikern själv eller en grupp av praktiker som kan genomföra aktionsforskning. Kritik: Hur kan man som forskare förhålla sig objektivt till den egna praktiken?

  29. Grounded theory The theory can be characterized as a qualitative research method using a systematic set of procedures to develop an inductively derived grounded theory about a specific phenomenon. Kodning av data Förhållandet mellan data och teori Att utveckla teoretisk känslighet Att handskas med idéer eller hur man skall förhålla sig till tidigare forskning Att samla på teoretiska pusselbitar Från data till teori

  30. Grounded theory Två olika typer av kodning Öppen kodning Selektiv kodning Två grundläggande koder Substantiva koder Teoretiska koder

  31. Narrativ forskning - fyra innebörder En forskningsansats som baseras på en konstruktivistisk kunskapssyn där kunskap betraktas som personlig, lokal och subjektiv. Forskaren utgår från ett forskningsmaterial av narrativ karaktär, berättelser i skriftlig eller muntlig form. Metodologiska aspekter: Det redskap för analys av forskningsmaterial eller den framställning forskaren gör på basen av forskningsmaterialet. Ett praktiskt verktyg för att inte bara beskriva olika aspekter av världen, utan också att förändra den.

  32. Narrativ forskning Narrativ analys eller analys av narrativer Karaktäristiskt för rapporteringen av narrativ forskning är sammanflätningen av teori och empiri Den narrativa forskningsprocessen Forskarens vistelse i fält (fältupplevelse) Insamlandet av data som representerar fältupplevelsen (fälttexter) Skapandet av en text som utgående från de två tidigare nämnda riktar sig till en publik av t.ex. andra forskare eller beslutsfattare.

  33. Disposition Abstrakt Inledning Teoretisk bakgrund (Tidigare forskning inom området) Metod och genomförande - Syfte och frågeställningar - Forskningsansats - Datainsamlingsmetod - Informanter - Undersökningens genomförande - Bearbetning och analys av data - Reliabilitet, validitet, etik Resultatredovisning Diskussion / Sammanfattande diskussion Sammanfattning (utgår vid Sammanfattande diskussion) Litteratur Bilagor

  34. Syfte Forskningsansats Datainsamlingsmetod Analysmetod

  35. Datainsamlingsmetoder Intervju Enkät (med öppna frågor) Observation Teckning Befintliga data / källanalys Uppsats Dagbok. Befintliga data /källanalys

  36. Olika metoder att samla information DIREKT Spontana Deltagande Planerad Test iakttagelser observation observation LÅGSTRUKTURERAD HÖGSTRUKTURERAD Rollspel Planerad intervju Fri intervju Enkät med Enkät med fasta öppna svar svarsalternativ INDIREKT

  37. Kursuppgift 3 Datainsamlingsmetoder Läs en vetenskaplig artikel och analysera följande frågor: - Vilka är studiens syfte och frågeställningar? - Vilken datainsamlingsmetod har valts? - Vad innebär datainsamlingsmetoden? - Hur går man tillväga när man forskar med metoden? - Vilka för- och nackdelar finns med metoden? Dokumentera skriftligen dina svar.

  38. Källkritik Fem ingredienser för att bedöma en källas vetenskaplighet. Författaren: redovisar eller hänvisar till egen välgjord forskning strävar till en saklig, vetenskaplig framställning använder källhänvisningar i texten eller noter har tillfogat en litteraturförteckning är forskare vid ett universitet el. motsvarande institution Ifall det för en virtuell tidskrift anges att den är peer reviewed, är den i allmänhet att betrakta som vetenskaplig.

  39. E-tidskrifter Tritonia Nelli Åbo Akademi Välj e-tidskrift - skriv in namn på önskad tidskrift alt. - sök enligt alfabetisk lista Fulltext tillgänglig – öppna och läs! Skriv ut önskad artikel

  40. Vetenskapliga tidskrifter - Exempel Scandinavian Journal of Educational Research e-tidskrift British Journal of Educational Psychology e-tidskrift Psychological Review e-tidskrift Journal of curriculum studies e-tidskrift Educational Researcher e-tidskrift Didaktisk tidskrift Tritonia, vån.1 Kasvatus Tritonia, vån.1 Nordisk pedagogik Tritonia, vån.1 Pedagogisk forskning i Sverige Tritonia, vån 1

  41. Syfte Forskningsansats Datainsamlingsmetod Analysmetod

  42. Olika analysmetoder Meningskoncentrering Meningskategorisering Narrativ strukturering Meningstolkning Att skapa mening genom ad hoc-metoder

  43. Kursuppgift 4: ”Barns tankar om vänskap” Analysera teckningarna kvalitativt, ”läs” teckningarna och försök att identifiera det huvudsakliga innehållet i varje teckning. Utgå från de kategorier som Eva-Maria uppställt. Inordna teckningarna i de uppställda kategorierna. Jämför dina resultat med Eva-Marias resultat. Vilka likheter och skillnader finns mellan analyserna? Dokumentera skriftligen dina svar.

  44. ”Barns tankar om vänskap” Teckning: Barns tankar om vänskap Enkät- / intervjufrågor: - Varför är det bra att ha vänner och hur ska en vän vara? - Varför är det bra att ha vänner och varförär vänskap viktigt? - Vad är det för skillnad på att vara vän med flickor och pojkar?

  45. Barns tankar om vänskap Antal flickor: 73 Antal pojkar: 76 Totala antalet teckningar: 149 ______________________________________________________________________ Kategori Totalt % ______________________________________________________________________ Kat. A: Social gemenskap, att vara tillsammans med någon 89 55 Kat. B: Emotionellt och socialt stöd 50 31 Kat. C: Trygghet, att man känner sig trygg 24 15 ______________________________________________________________________ OBS! Antal elever = 149, antal utsagor = 163

  46. Kvalitativ analys – resultatredovisning Börja med en kort introduktion av syftet för studien. Redovisa aspekter som gäller för hela redovisningen, t.ex. - att en person kan befinna sig i flera kategorier - att kategorierna är uppgjorda i en viss ordningsföljd -- Hierarkisk ordning -- Horisontell ordning Redovisa de kategorisystem som är ett resultat av den kvalitativa, analysen. Kategorinamnen i ett kategorisystem skall gärna ha samma ‘form’, t.ex. A. Inlärning innebär en kvantitativ ökning av kunskaper B. Inlärning innebär ett memorerande

  47. Kvalitativ analys – resultatredovisning Redovisa en kategori i taget - skriv ut kategorinamnet: A. Inlärning innebär en kvantitativ ökning av kunskaper Den första kategorin kännetecknades av att eleverna ansåg att… Skriv i löpande text vad som utmärker varje kategori. Infoga direkta citat från datamaterialet för att bestyrka att den kategori som man funnit verkligen kan identifieras i materialet. Vad tror du att inlärning handlar om? Nå, inte vet jag, kanske att minnas något, inte vet jag…

  48. Kvalitativ analys – resultatredovisning Visa på kvalitativa skillnader inom en kategori. Skillnader inom en kategori kan karakteriseras som underkategorier Redovisa alla kategorier efter samma modell. Gör en tabell där antal personer som inordnats respektive kategori framkommer (ange även %). Redovisa endast resultaten - egna synpunkter i diskussionen Abstrahera kategorierna och resultaten till till en högre abstraktionsnvå.

  49. Disposition Abstrakt Inledning Tidigare forskning inom området (s.k. teoridel) Metod och genomförande - Syfte och frågeställningar - Forskningsansats och datainsamlingsmetod - Undersökningens genomförande - Bearbetning och analys av data - Reliabilitet, validitet och etik Resultatredovisning Diskussion / Sammanfattande diskussion Sammanfattning (utgår vid en Sammanfattande diskussion) Litteratur Bilagor

More Related