Download
lede med kaldt hode varmt hjerte n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Å lede med kaldt hode & varmt hjerte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Å lede med kaldt hode & varmt hjerte

Å lede med kaldt hode & varmt hjerte

203 Views Download Presentation
Download Presentation

Å lede med kaldt hode & varmt hjerte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Å lede med kaldt hode &varmt hjerte RSK Vest-Finnmark 7 & 8 september 2011 Line Melvold

 2. Aristoteles: Enhver kan bli sint – det er lett. Men å bli sint på rett person, av riktig årsak, på riktig måte og til rett tid... Det er ikke lett. Kjenn deg selv!

 3. Jean Kerr: Hvis du holder hodet kaldt når alle andre mister det, er det mulig du ikke helt har skjønt situasjonen.

 4. Om å se Einstein ba en gang sine studenter observere og skrive ned hva de observerte. Etter en pinlig taushet spurte en av studentene hva de skulle se etter. ”Nettopp” sa Einstein, ”det er det som er poenget, for å observere må dere ha en teori”. Hennestad, Revang og Strønen 2009

 5. Det er med hjertet man ser riktig – det viktige er usynlig for øyet

 6. Dilemma Det er viktig å være en tydelig leder og stille krav, men det er også det vanskeligste. Noen blir glade for det, andre sykmelder seg og går til verneombud. Hvordan skal man være tydelig, få utført ting - og ikke få folk mot seg?

 7. Ledelsesfilosofi ”Å lede er ikke det samme som å dominere, men å motivere folk slik at de arbeider for et felles mål” fritt etter Daniel Goleman

 8. Individuelle spørsmål Hvorfor ønsker du å være leder? Tenk gjennom hvordan du tror din ledelse påvirker dine nærmeste relasjoner Hvordan tror du dine nærmeste kollegaer vil beskrive deg som leder? Hva er faglighet for deg?

 9. Emosjonell intelligens Utgangspunkt: komplekstsamspillkrevermer en språkligogmatematiskintelligens John Mayer ved University of New Hampshire ogPeter Savoleyfra Yale EQ knyttes først og fremst til høyre hjernehalvdel Dette er den delen som blir minst trenet på skolen og i arbeidslivet generelt

 10. ”Ledere uten emosjonell intelligens er en katastrofe” Dette sier ambassadør Anders Helseth, som har mer enn 30 års erfaring i Utenrikstjenesten, er seniorrådgiver i Metier Scandinavia AS og har skrevet fem bøker om blant annet verdier og livskvalitet. • Evne til å oppleve følelser • Uttrykke følelser • Håndtere følelser

 11. Hva skjer med individer og bedrifter som ikke er i besittelse av følelsenes språk, altså EQ? Den som ikke har lært det, mangler ikke bare en type verktøy, men hele verktøykassen. Det dreier seg om menneskelige verdier med røtter i vår tradisjon, filosofi og religion. Bedrifter som ikke forstår at virksomheten også dreier seg om mennesker som arbeider sammen i et sosialt fellesskap, risikerer å klappe sammen som korthus på lengre sikt.

 12. Lederferdigheter – studie 1998 • Fagtekniske ferdigheter – hva vil det si i barnehagesammenheng? • Kognitive ferdigheter – feks analytisk tenkning – hva vil det si i barnehagesammenheng? • Emosjonell intelligens – feks evnen til å forstå andres følelser

 13. Funn i studie Det viste seg at emosjonell intelligens var dobbelt så viktig som de to andre ferdighetene – og dette gjaldt på alle stillingsnivåer Det spiller en stadig større rolle i øverste stillingssjiktet – ikke minst fordi fagtekniske ferdigheter betyr mindre på dette nivået.

 14. Reiven Bar-On modell:

 15. Kroppens intelligens Daniel Golemans definisjon: Emosjonell intelligens innbefatter selvinnsikt, iver og utholdenhet samt det å kontrollere seg selv. Emosjonell intelligens er en evne som påvirker alle andre evner og enten stimulerer eller hemmer de.

 16. Feilkilder / misforståelser Ensbetydende med å være hyggelig og snill – når situasjonen krever det må man konfrontere andre med ubehageligheter Å la følelsene komme fritt til uttrykk hele tiden – hensikten er snarere å kontrollere de slik at man kan samarbeide effektivt mot felles mål

 17. Feilkilder / misforståelser fortsetter At kvinner er mer dyktige enn menn med hensyn til emosjonell intelligens – forskning kan imidlertid vise at kvinner har noe mer empati og tar et større sosialt ansvar – menn har større toleranse for stress Å tro at emosjonell intelligens er medfødt – den læres trolig gjennom hele livet, innebærer modenhet

 18. Så hva betyr da å lede med hjerte? Knyttes til å lede mot et felles mål som du selv tror på – som inspirerer – motiverer og som gjør at du ønsker å prestere Ledelse knyttes opp mot din egen personlighet og selvforståelse av verdier og mål i livet Ledelse med en ro over seg, en indre trygghet i seg selv og som er knyttet til hvem man er

 19. Bestanddeler i EQ Innsikt i egne emosjoner (selvbevissthet – gjenkjennelse når en følelse kommer) Styring av emosjoner (behandle følelser slik at de blir hensiktsmessige) Motivering av seg selv (tøyle emosjoner for å kunne nå et mål (”flyt” tilstand) Gjenkjennelse av emosjoner hos andre (empati) Kunsten å omgåes andre (sosial kompetanse og evnen til å lede)

 20. Kjenn deg selv! Ordforråd 6 grunnfølelser Emosjonell logikk Impulskontroll

 21. Søren Kierkegård Om jeg skal lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg først møte dette menneske der det er, og begynne der. Den som ikke gjør det lurer seg selv når han tror at han kan hjelpe andre

 22. Å sette spor Slik vi ferdes i verden og handler med godhet kanskje, eller likegyldighet eller fiendtlighet overfor dem vi møter, får vi det store spindelvevet til å riste. Det livet jeg berører på godt eller vondt, vil berøre et annet liv og det et annet i sin tur, og hvem vet hvor ristingen opphører eller hvilke fjerne steder min berøring vil merkes Fredrick Buechner

 23. Individuell oppgave Hvilke liv berører du og hvordan får du spindelvevet til å riste?

 24. Empati – empatheia - innlevelse • ikke bare evnen til å se om noen er glad eller trist, men innebærer også evnen til å forstå andres motiver for handling samt deres verdier og holdninger. Et viktig moment i empati, som skiller det fra egosentrisme, er at man opplever de andres motiver, for eksempel, som deres, og ikke bare sine egne; i empati kan andres motiver avvike fra ens egne.

 25. Den etiske fordring Vi er utlevert til hverandre. Derfor har vi aldri noe med andre mennesker å gjøre uten at vi har noe av deres liv i vår hånd. Det særegne ved det profesjonelle maktforholdet er at det er faglig formidlet. Etisk sett er det vår oppgave å bruke makten til den andres beste – å ta vare på vår nestes liv som vi har i vår hånd. (K.E. Løgstrup 1956)

 26. Forståelse (toleranse) Mine behov er ikke lik dine Skille mellom faglighet og synsing Evne til å virkelig lytte OG forstå

 27. Integritet Fra integritas; uskadd tilstand. Handler om hvor mye man står for det man mener og handler etter sin egen overbevisning Brukes som et antonym til skinnhellighet Kongruens (sammenheng mellom ord og handling) ”Walk the talk”

 28. Utfordring – hvem tør?

 29. Tydelig ledelse og kommunikasjon Se kommunikasjon som en prosess: Tillit Å forstå Å huske Å motivere Det er din jobb som leder å ta ansvar for denne prosessen

 30. Dømmekraftens kilder Menneskesyn Faglig kunnskap (inkl.etikk) Konvensjoner/rutiner Yrkeserfaring / praksis Personlig erfaring, karakter og dyd Forbilder / eksempler

 31. Hva er faglighet? Brainstorming fra tidligere individuell oppgave

 32. Hierarkiet i barnehagen…..

 33. Brikke eller aktør? Brikken: Fortell meg hva jeg skal gjøre…. Brikken kan fraskrive seg kontroll og dermed skyve ansvaret over på omgivelsene NB! Det kan føles ubehagelig å få mer ansvar i forhold til en oppgave man ikke føler seg trygg på Hvilke muligheter og utfordringer gir dette i forhold til ledelse?

 34. Aktør Sitter ikke med hendene i fanget og venter på at lederen skal delegere oppgaver Tar føring i sitt eget liv og vedkjenner seg dermed ansvaret for handlingene sine Bruker flere sider ved egen personlighet Hvilke muligheter og utfordringer gir dette i forhold til ledelse?

 35. Feedback Begrepet dukket først opp i systemteorien og stod for utveksling av data om hvordan en del av systemet virker i forhold til de andre delene av systemet Sett i lys av dette, er kritikk en av de viktigste oppgavene en leder har – samtidig som det også er en av de mest ubehagelige (og derfor ofte blir utsatt)

 36. Skarp kritikk Kritikk som formes som personangrep gjør at folk kommer i forsvarsposisjon: ”du klarer nå å ødelegge alt…” ”kanskje du ikke har nok kompetanse slik at jeg må be en annen om å se på det?” ”har du i det hele tatt forsøkt å få det til?” Slik kritikk avslører hvilken uvitenhet om de følelser kritikken vil utløse hos dem kritikken rettes mot

 37. Hva skjer når folk er emosjonelt opprørte? Klarer ikke huske (manglende konsentrasjon) Er ikke oppmerksomme Kan ikke lære noe nytt eller fatte beslutninger med klart hode

 38. Klok kritikk Vær konkret: karakteristisk episode som man kan gjøre noe med. Sette søkelys på det konkrete (like viktig i forhold til ros som kritikk – først da kan man lære noe) Foreslå en løsning: hvordan kan problemet løses? Åpne for muligheter og alternativer som vedkomne ikke har oppdaget

 39. Vær til stede: kanskje banalt å si til dere, men vanskelige ting tar man ansikt til ansikt (ikke mail eller telefon) Vær følsom: les empati Se kritikk som en verdifull informasjon om hvordan ting kan gjøres bedre og ikke som et angrep på en selv

 40. Motivasjon og medarbeiderskap To retninger innen medarbeiderskapstenkning (Veltén et al., 2008) Den ene retningen beskriver ansatte som er i stand til å ”lede seg selv” i større og større grad Den andre retningen legger vekt på god samhandling mellom ledere og medarbeidere Anders Dysvik – Handelshøgskolen BI

 41. Motivasjon – generell definisjon Det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening Motiv for å handle Målsøkende atferd Forårsaker aktivitet Gir mål og mening

 42. Ulike typer av motivasjon • Ytre motivasjon • atferd hvor kilden til motivasjonen ligger utenfor det å utføre jobbaktiviteten, men i stedet er knyttet til resultatet som følge av jobbaktiviteten • Indre motivasjon • atferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, interesse, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører Kilde: Kuvaas 2008

 43. Indre og ytre motivasjon • Mine arbeidsoppgavererisegselv en viktigdrivkraftijobben min • Detergøy å jobbe med de arbeidsoppgavenejeghar • Jegføler at den jobbenjeggjørermeningsfull • Jobben min erveldigspennende • Jobben min ersåinteressant at den isegselversterktmotiverende • Av ogtilblirjegsåinspirertavjobben min at jegnestenglemmer ting rundt meg • Dersomjegskallegge inn en ekstrainnsatsskaljeg ha betalt for det • For meg erdetviktig å ha en ”gulrot” å strekke meg etter for å gjøre en god jobb • Økonomiskeekstragodersom bonus ogprovisjonerviktig for hvordanjegutførerjobben min • Dersomjeghaddeblitttilbudtbedreøkonomiskebetingelserhaddejeggjort en myebedrejobb Kilde: Kuvaas 2008 Anders Dysvik

 44. Forskning viser Medarbeidere jobber hardere på grunn av høyere involvering, forpliktelse og engasjement som skyldes høy grad av medbestemmelse og egenkontroll Medarbeidere jobber smartere fordi de blir oppfordret til å utvikle sine ferdigheter og sin kompetanse Medarbeidere jobber mer ansvarlig fordi ansvaret er plassert i deres hender Kilde: Pfeffer og Veiga 1999

 45. Fagskriving og diskusjon Hva er de viktigste begrepene vi har tatt for oss i dag? Var det noe spesielt du festet deg ved i dag? Diskuter rundt hvordan dere opplever disse begrepene i hverdagen i barnehagen. Tidsramme: