slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Yrd. Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Yrd. Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİNDEKİ GELİŞMELER VE ENDÜSTRİYEL SU YÖNETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü. Su Fakirlik İndeksi : Türkiye 78. sırada.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yrd. Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü' - loe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİNDEKİ GELİŞMELER VE ENDÜSTRİYEL SU YÖNETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü

su fakirlik ndeksi t rkiye 78 s rada
Su Fakirlik İndeksi: Türkiye 78. sırada

Lawrance P., Meigh J., Sullivan C., The Water Poverty Index: an International Comparison, Keele Economics Research Papers, Keele University, October 2002.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

su zenginli i kar la t rmas 147 lke
Su zenginliği karşılaştırması (147 ülke)

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

su potansiyelimiz
Su Potansiyelimiz
 • 112 milyar m3 : yıllık ortalama tüketilebiliryerüstü

ve yeraltısupotansiyeli

 • 46milyar m3 : yıllık kullanılan miktar (2008)
 • Nüfus yoğun bölgelerde su kaynakları yetersiz

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 TÜYAP Fuar Merkezi - BURSA

ki i ba na kullan labilir su
Kişi başına kullanılabilir su

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇevreselGöstergeler2009 Kitapçığı.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

sekt rel kullan m
Sektörel Kullanım

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇevreselGöstergeler2009 Kitapçığı.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

su y netiminin geli tirilmesi
Su Yönetiminin Geliştirilmesi
 • Kurumsal
  • Toprakvesukaynaklarıileilgilikamuyönetiminingüçlendirilmesi,
  • Havzayönetimininesasalınması, entegre su kaynakları yönetiminin benimsenmesi,
  • Su ileilgilidüşüncekuruluşlarınınoluşturulması,
  • Su konusundaaraştırma, geliştirmeveeğitimçalışmalarıyapanüniversite, enstitü vb. kurumlarlakamukuruluşlarıarasındakoordinasyonsağlanması,
  • Siviltoplumkuruluşlarınıngüçlendirilmesi.
 • Yasal
  • Su Yasası’nın çıkartılması,
  • AB Su Mevzuatına tam uyum sağlanması.
   • Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC)

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

su kullan m nda verimlilik
Su Kullanımında Verimlilik
 • Eğitim,
 • Tarımdaverimlisulamatekniklerininyaygınlaştırılması,
 • Endüstriyeltesislerde “sıfırdeşarj” yaklaşımınınuygulanması,
 • Atıksularıngeri kazanımı, tarımda ve sanayide yeniden kullanımı,
 • Su kullanımındatasarrufluolunması, vb.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

biz neredeyiz
Biz neredeyiz?

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

t rkiye de geli meler

Türkiye’de Gelişmeler

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi

TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, Aralık 2010

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

ulusal bilim teknoloji ve yenilik stratejisi
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

ulusal bilim teknoloji ve yenilik stratejisi1
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

ulusal su kalitesi y netimi strateji belgesi tasla 2012 2023 orman ve su leri bakanl
Ulusal Su Kalitesi Yönetimi Strateji Belgesi Taslağı (2012-2023)Orman ve Su İşleri Bakanlığı

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

yasal d zenlemeler su kanunu tasla
Yasal DüzenlemelerSu Kanunu Taslağı
 • Sukaynaklarınailişkinolarakmevzuatımızdakidüzenlemelerdebulunandağınıklığınveilgilikurumvekuruluşlarınyetkilerindekiçakışmalarıngiderilmesi,
 • Su kaynaklarınıntekeldenvehavzabazındayönetilmesi,
 • Suyuntahsisininihtiyaçlaragöreyapılması,
 • Sürdürülebilirsukullanımınınsağlanması hedeflenmiştir.
 • Ülkemizinulusalsumevzuatını AB mevzuatıileuyumlaştırmasıve AB ÇevreFaslı Su Sektörükapanışkriteriniyerinegetirmeyükümlülüğü vardır.
 • Su KanunuTasarısıtaslağı, sukalitesinin “iyisudurumu”nagetirilmesinihedefleyenvehavzaesaslısuyönetiminibenimseyen 2000/60/EC sayılı AB Su ÇerçeveDirektifiileuyumludur.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

su kanunu tasla nda end striyel su kullan m
Su Kanunu Taslağında Endüstriyel Su Kullanımı
 • Su kaynaklarındanfaydalanmavekullanmahakkınıntesisindeönceliksırası;
 • İçmevekullanma suyu
 • Tabiihayat için gerekli su,
 • Ziraisulama suyu,
 • Enerjivesanayi suyu,
 • Ticaret, turizm, rekreasyon, projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları.
 • Öneriler:
 • Endüstriyelatıksularıngerikazanılmasıveyenidenkullanılmasıiçinmevcut en iyiteknolojilerinkullanımının özendirilmesi,
 • Endüstrilerde sıfırdeşarjyaklaşımınınbenimsenmesi.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

ab su mevzuat na uyum al malar
AB Su Mevzuatına Uyum Çalışmaları
 • Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (30.11.2012)
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (26.11.2005)
 • AB Entegre Kirlilik Kontrol ve Önleme Direktifi (Endüstriyel Emisyonlar Direktifi)’ne uyuma yönelik hazırlıklar
  • Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Kontrol ve Önleme Tebliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği revizyon çalışmaları.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

havza koruma eylem planlar
Havza Koruma Eylem Planları
 • 25 hidrolojik havza için planların hazırlanması,
 • Havzadaki mevcut yüzey, yeraltı ve kıyı sularının miktar, özellik ve kirlilik durumu bakımından incelenmesi,
 • Havzadaki kentsel, endüstriyel, tarımsal, ekonomik vb. faaliyetlere bağlı olarak oluşan baskı ve etkilerin tespit edilmesi,
 • Havzada mevcut su kaynaklarının miktarı ve kullanım potansiyeli ile havza bazında tespit edilen kirlilik kaynakları ve yüklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi,
 • Su kalitesi haritalarının oluşturulması, çevresel altyapı durumunun tespit edilmesi, havzanın korunması, kirliliğin azaltılması ve iyileştirilmesi için havzadaki tüm paydaşların katılımı ile kısa, orta ve uzun vadede tedbirlere yönelik çalışmaların yapılması,
 • Sanayide ortak ileri atıksu arıtma tesislerinin kurulması, daha az su, daha az kirletici hammadde kullanımına geçilmesi, vb.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

ergene havzas
Ergene Havzası

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

ergene havzas ergene ormansu gov tr
Ergene Havzası(ergene.ormansu.gov.tr)

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

kurumsal d zenlemeler
Kurumsal Düzenlemeler
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruldu:
   • Su kaynaklarınınkorunması, iyileştirilmesivekullanılmasıileilgilipolitikalarıbelirlemek;
   • Su yönetimininulusalveuluslararasıdüzeydekoordinasyonunusağlamak,
   • Bütüncülnehirhavzalarıyönetimiileilgilimevzuatçalışmalarınıyürütmek, vb.
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde Türkiye Su Enstitüsü kuruldu:
   • Su ileilgiligeleceğeyönelikçalışmalarıyönlendirmek, takip etmek,
   • Ülkemizinkısaveuzundönemlisuyönetimistratejisinigeliştirmek,
   • Su yönetimiileilgiligörevyapankurumvekuruluşlararasındaeşgüdümsağlamayayönelikbilgiüretmek,vb.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

ki yeni enstit
İki Yeni Enstitü!
 • Ülkemizdesuileilgiliikiyenienstitükurulmuştur:
   • Ankara Üniversitesi Su YönetimiEnstitüsü
   • 28.03.1983 tarihlive 2809 sayılıKanununEk 30. MaddesinegöreBakanlarKurulunun 2010/103 sayılıkararıile 01.02.2010 tarihindekurulmuştur.
   • Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi’nde faaliyet göstermektedir.
   • SüleymanDemirelÜniversitesi Su Enstitüsü
    • 26 Şubat 2010 Cuma tarihli ve 27505 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığının 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2010 tarihinde kurulmuştur.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

ankara niversitesi su y netimi enstit s enst t su
Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü (ENSTİTÜ-SU)

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

enst t su ama
ENSTİTÜ-SUAmaç
 • Araştırma
   • Tarım, sanayi ve kentsel su kullanımında su kullanım verimliliğini artırmak için modern teknik ve yöntemler geliştirmek,
   • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak su kaynaklı sorunlara çözüm yolları geliştirmek ve karar vericilere yardımcı olacak strateji dokümanları üretmek.
 • Eğitim
  • Ülkemizin su yönetimi konusunda ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmek.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

enst t su al ma konular
ENSTİTÜ-SUÇalışma Konuları
 • Entegre Su Yönetimi
 • Havza Yönetimi
 • İklim Değişikliğine Adaptasyon
 • Suya Erişim ve Su Hakkı
 • Su ve Tarımsal Üretim
 • Sulama ve Drenaj
 • Su Politikaları
 • Termal ve Mineralli Sular
 • İçme Suyu ve Atıksu Yönetimi
 • İleri Arıtma Teknikleri
 • Su Kalitesi, Sağlık ve Çevre

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

proje er
PROJE İÇERİĞİ
 • Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren tarımsal işletmeler belirlenmiştir.
 • Sulu tarım yapılan yerlerde ve hayvancılık tesislerinde kullanılan su kaynaklarından örnekler alınmıştır.
 • Su örnekleri, sulama suyu ve hayvanların içme suyu standartlarına uygunluğu bakımından değerlendirilmiştir.
 • Gölbaşı bölgesinde toprağın doğal yapısından kaynaklanan bor kirliliği söz konusu olduğundan, örnekleme yapılan kuyu sularında bor miktarları tespit edilerek bitki türüne göre sulama suyunda ve hayvanların içme suyunda olması gereken sınır değerlerle karşılaştırma yapılmaktadır.
 • Kullanılabilir su miktarı ve su kalitesi yönünden sorunlar yaşanan bölgede tarımsal işletmelerde kullanılan yıllık su miktarı hesaplanacak ve su tasarrufu amacıyla gerekli önlemler belirlenecektir.
 • Bölgede sulu tarım yapan çiftçilere eğitim verilecek ve proje sonuçlarının paylaşılması amacıyla bir çalıştay düzenlenecektir.
 • Türkiye ve İngiltere ekipleri arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmektedir.
 • Projenin, gelecekte Türkiye ve İngiltere’deki üniversiteler arasında yeni işbirliği olanakları yaratması beklenmektedir.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

de erlendirme
Değerlendirme
 • Ülkemizde su yönetimi konusunda son yıllarda önemli kurumsal ve yasal gelişmeler yaşanmaktadır.
 • Havza bazında su yönetimine geçilmesi, sürdürülebilir su kullanımının sağlanması için faydalı olacaktır.
 • Ülkemizde su ile ilgili faaliyet gösteren tüm kuruluşlar arasında daha sıkı işbirliğine ihtiyaç vardır.

1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı 06-09 Aralık 2012 Tüyap Fuar Merkezi - Bursa

ad