Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz

play fullscreen
1 / 12
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz
169 Views
Download Presentation
lobo
Download Presentation

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta SPOTKANIE INFORMACYJNE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, 8 września 2014 r. Izabela Siłkowska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

 2. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Osadnictwo i infrastruktura społeczna: • wzmacnianie powiązań między węzłami sieci osadniczej - Pomorska Kolej Metropolitalna • kształtowanie relacji między miejskimi obszarami funkcjonalnymi i całą siecią osadniczą (ponad granicami administracyjnymi poszczególnych jst.) • tworzenie standardów dostępności do usług publicznych przy uwzględnieniu uwarunkowań geograficznych oraz sąsiedztwa i rangi ośrodków • minimalizacja konfliktów wynikających z postępującej suburbanizacji !!!

 3. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Usługi publiczne: • rozwój sieci szkolnictwa zawodowego i tworzenie nowych uczelni wyższych lub ośrodków zamiejscowych publicznych uczelni wyższych uwzględniając potrzeby lokalnych rynków pracy; • ukształtowanie docelowej struktury przestrzennej sieci szpitali publicznych w regionie, która będzie dostosowana do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w ujęciu jakościowym (demografia i epidemiologia) i ilościowym (przede wszystkim zapotrzebowanie na łóżka szpitalne o odpowiednim profilu); • określenie hierarchii ośrodków i opowiadających im standardów w zakresie dostępności i wyposażeniaw usługi kultury; • kształtowanie przestrzeni publicznych związanych z nowopowstałymi (i powstającymi) instytucjami kultury o znaczeniu europejskim i wzajemne ich powiązanie systemem przestrzeni publicznych; • określenie hierarchii ośrodków i opowiadających im standardów w zakresie dostępności i wyposażenia w obiekty sportowe; !!!

 4. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Gospodarka: • wyznaczanie obszarów ochrony gleb dla celów produkcji rolnej żywnościowej oraz obszarów ochrony przed potencjalnymi funkcjami konfliktogennymi (np. zabudowa w strefach podmiejskich, eksploatacja kopalin, produkcja roślin na potrzeby OZE); • określenie rejonów predysponowanych do uprawy gatunków roślin energetycznych i oraz rejonów o dużym potencjale produkcji biogazu rolniczego (warunki przestrzenne dla rozwoju przetwórstwa biomasy energetycznej); • wyznaczanie potencjalnych terenów inwestycyjnych (główne korytarze transportowe), stref przemysłowych i obszarów rozwoju logistyki i budowy multimodalnych terminalami (np. suchy port w Kościerzynie); • rozwój turystyki wodnej poprzez (1) funkcje turystyczne małych portów morskich i przystani morskich jako ośrodków jachtingowych oraz (2) kreowanie wypoczynku turystycznego w oparciu o drogę wodną E-60, (3) kontynuowanie projektu Pętla Żuławska i (4) rozwój turystyki kajakowej„Kajakiem przez Pomorze”; • rozwój ponadregionalnych i regionalnych tras rowerowych (np. EV-10 wzdłuż Morza Bałtyckiego i EV-9 Wiślana Trasa Rowerowa); !!! !!!

 5. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Środowisko: !!! • weryfikacja i optymalizacja granic obszarów chronionych (wyznaczanie korytarzy ekologicznych i określenie optymalnej struktury obszarów ochrony przyrody) • zachowanie najwartościowszych kompleksów glebowych dla funkcji rolniczej oraz ograniczenie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane w obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo. • ochrona zasobów perspektywicznych (np. gaz z formacji łupkowych) i złóż udokumentowanych (np. złoża soli kamiennej pasmo Łeba – Puck) • ochrona zasobów i jakości wód (Główne Zbiorniki Wód Podziemnych) i uwzględnienie zapisów dokumentów dotyczących gospodarowania wodami (np. plany gospodarowania wodami w dorzeczach Wisły i Odry) • rozwijanie gospodarki turystycznej w oparciu o walory lecznicze klimatu (uzdrowiska, sanatoria) • weryfikacja listy potencjalnych parków kulturowych i pomników historii oraz tworzenie sieci szlaków kulturowych i określenie obszarów ochrony krajobrazu kulturowego (np. Obszar Żuław i Powiśla, Kraina w Kratę) • weryfikacja stref ekspozycji zabytkowychzespołów miejskich lub obiektów zabytkowych i historycznych sylwet panoramicznych, ekspozycji walorów krajobrazowych, ciągów alejowych wzdłuż dróg oraz wodnych platform widokowych i punktów widokowych !!! !!!

 6. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna (1): !!! • zaliczenie DK nr 22 (obok A1, S6, S7) do podstawowej infrastruktury drogowej poprawiającej zewnętrznądostępność województwa; • weryfikacja priorytetowych węzłów sieci transportowej w zakresie portów morskich (Ustka) oraz lotnisk i przygotowywanych do budowy terminali multimodalnych (suchy port w Zajączkowie Tczewskim i inne potencjalne lokalizacje np. Kościerzyna); • zaliczenie linii kolejowych nr 203 (Tczew-Chojnice-Kostrzyn) i nr 201 (Gdynia-Kościerzyna-Bydgoszcz), obok nr 9, nr 131, nr 202 i nr 204 do podstawowej infrastruktury kolejowej poprawiającej zewnętrznądostępność województwa; • ustalenie docelowej struktury przestrzennej sieci dróg wojewódzkich przy uwzględnieniu nowych inwestycji drogowych o znaczeniu krajowym (S6, S7 oraz Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta); • hierarchia węzłów integracyjnych transportu publicznego; • identyfikacja potrzeb budowy obwodnic miast (np. Czersk, Malbork, Starogard Gdański) oraz obejść miejscowości w ciągu dróg krajowych i ich powiązań z drogami wojewódzkimi (np. Kartuzy, Sierakowice w ciągu DW nr 211 i 214); !!! !!! !!!

 7. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna (2): !!! • aktualizacja struktury sieci kolejowej (z uwzględnieniem potrzeb obsługi portów morskich np. Dolina Logistyczna Portu w Gdyni) i określenie polityki wobec linii nieeksploatowanych np. nr 230 (Wejherowo-Garczegorze) i nr 229 (Pruszcz Gdański – Lębork); • określenie roli małych portów morskich (Ustka, Władysławowo) i możliwości wygenerowania na ich zapleczu odpowiedniej masy ładunkowej (podstrefy SSE, węzły drogowe na S6) z uwzględnieniem potencjalnych inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym (elektrownia atomowa w okolicach Żarnowca, międzynarodowa baza lotnicza w Redzikowie pod Słupskiem); • rozważenie możliwości lokalizacji tras rowerowych w pasie drogowym dróg przewidzianych do modernizacji (uwzględniając charakter trasy i BRD) • rozwój cyfryzacji poprzez rozbudowę sieci szkieletowych (gminy „białych plam” – południowo-zachodnia część województwa); !!!

 8. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Infrastruktura techniczna: !!! uwzględnienie granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego(Powiśle, Pojezierze Starogardzkie, Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie) i występowanie zdarzeń ekstremalnych (w tym związanych ze zmianami klimatycznymi i konsekwencjami np. niedobór wody); zwiększenie naturalnej retencji wodnej i inwentaryzacja stanu wszystkich zbiorników retencyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym; konieczne jest utrzymanie na terenach zurbanizowanych jak największej powierzchni obszarów biologicznie czynnych w celu naturalnej retencji; kontynuowanie działań inwestycyjnych w zakresie naturalnej retencji w zlewniach rzek; optymalizacja zasięgu obsługi systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (zbliżenie do 100% wskaźnika obsługi ludności korzystającej z sieci wodociągowej) wyznaczenie obszarów poza aglomeracjami ściekowymi, na których preferowany jest rozwój systemów indywidualnych tj. przydomowych oczyszczalni ściekowych !!!

 9. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Infrastruktura techniczna: !!! • dążenie do poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost produkcji energii elektrycznej z nowych źródeł zlokalizowanych w województwie, w tym z farm wiatrowych oraz w zakresie zwiększenia pojemności magazynowej i zdolności przeładunku ropy naftowej i gazu ziemnego; • określenie docelowej struktury przestrzennej sieci elektroenergetycznych, uwzględniającej ich integrację w korytarzach infrastruktury przesyłowej (elektroenergetycznej i gazowej) z uwzględnieniem obszarów chronionych, cennych krajobrazowo lub wrażliwych przyrodniczo; • wykorzystanie biomasy jako źródła zaopatrzenia w ciepło terenów wiejskich oraz włączenie w system ciepłowniczy małych miast źródeł niskoemisyjnych nośników energii (np. gazu ziemnego) i OZE (np. ogniwa fotowoltaiczne); • określenie kierunków gazyfikacji województwa (magistrala północna, gazociąg Kosakowo-Rafineria „LOTOS”) oraz obszary dalszej gazyfikacji (np. poprawa zasilenia w gaz południowo-wschodniej i zachodniej części regionu); !!! !!!

 10. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Infrastruktura techniczna: !!! ustabilizowanie struktury przestrzennej gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z systemem KawernowychPodziemnych Magazynów Gazu „Kosakowo” dla dalszej poprawy dostaw gazu oraz zapewnianie warunków dla wprowadzenia do systemu przesyłowego gazu ze źródeł niekonwencjonalnych (gazu z łupków); określenie strategicznych działań inwestycyjnych dotyczących paliw płynnych (np. podziemne zbiorniki w kawernach solnych w Kosakowie, budowa drugiej nitki ropociągu z Płocka do Gdańska oraz rozbudowa zdolności przeładunkowych i składowych Naftoportu) określenie działań inwestycyjnych istotnych dla lokalizacji gazoportu(gaz skroplony – LPG) oraz stanowisk przeładunku gazu na Zatoce Gdańskiej (np. budowy KPMG „Kosakowo” i zakończenie realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia) !!! !!!

 11. REKOMENDACJE do zmian PZPWP Infrastruktura techniczna: utrzymanie i funkcjonowanie obiektów wojskowych: lotnisk i obiektów baz szkoleniowych (pól roboczych poligonów wojskowych, strzelnic garnizonowych, stacji radiolokacyjnych, baz paliwowych, składów bojowych środków technicznych) w celu weryfikacji i ustanowienia nowych terenów zamkniętych i ich stref ochronnych kształtowanie struktur przestrzennych o wysokich walorach obronnych i dużej odporności na potencjalne zagrożenia terrorystyczne i katastrofy przemysłowe dostosowanie głównych ciągów komunikacyjnych w dużych miastach do potrzeb szybkiego przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych określnie standardów wyposażenia jednostek osadniczych w odpowiednią infrastrukturę bezpieczeństwa !!!

 12. Dziękuję za uwagę Izabela Siłkowska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego/Oddział w Gdańsku www.pbpr.pomorskie.eu