dzia ania 1 4 4 1 4 2 oraz 5 4 poig n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Działania 1.4-4.1, 4.2 oraz 5.4 POIG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Działania 1.4-4.1, 4.2 oraz 5.4 POIG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64
quemby-kent

Działania 1.4-4.1, 4.2 oraz 5.4 POIG - PowerPoint PPT Presentation

170 Views
Download Presentation
Działania 1.4-4.1, 4.2 oraz 5.4 POIG
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Działania 1.4-4.1, 4.2 oraz 5.4 POIG Warszawa, listopad 2007 r.

 2. Wnioskodawcy: MSP oraz duzi przedsiębiorcy w przypadku działań 1.4-4.1 i 4.2 oraz MSP w przypadku działania 5.4

 3. Wykluczenia Działalność gospodarcza w zakresie: • produkcji pierwotnej produktów rolnych • wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne • w sektorze węgla • w sektorze rybołówstwa i akwakultury • w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych • w sektorze budownictwa okrętowego • pomoc na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej (uprzywilejowana pozycja produktów krajowych) • pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy

 4. Działanie 1.4-4.1 POIG 1.4 „Wsparcie projektów celowych” 4.1 „Wsparcie wdrożeń projektów B+R”

 5. Schemat działania 1.4 Etap I: Prace badawcze Efekt: prototyp Etap II: Przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników Etapu I 4.1

 6. Działanie 1.4-4.1 POIG Etap I (Działanie 1.4): • Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu Etap II (Działanie 4.1): • Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

 7. Działanie 1.4-4.1 POIG Badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych

 8. Działanie 1.4-4.1 POIG Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług, w szczególności: • tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych

 9. Działanie 1.4-4.1 POIG • (cd.) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej • działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie

 10. Działanie 1.4-4.1 POIG Wsparcie wdrożeń projektów z Inicjatywy Technologicznej I: • Uprawnieni przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w Inicjatywie Technologicznej I; możliwość otrzymania dofinansowania wdrożenia wyników projektu badawczego • Umowa obejmuje tylko dofinansowanie dotyczące części 4.1 projektu na zasadach obowiązujących w 4.1

 11. Działanie 1.4-4.1 POIG * dotyczy województw łódzkiego i mazowieckiego

 12. Działanie 1.4 POIG

 13. Działanie 4.1 POIG

 14. Działanie 1.4 POIG Wydatki kwalifikowane – etap I: • wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających projektem • pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem • pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem • nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w zakresie i przez okres, w jakim jest on wykorzystywany na potrzeby projektu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych

 15. Działanie 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane – etap I (cd.): • nabycie na warunkach rynkowych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej • zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu • pokrycie pozostałych kosztów ogólnych i operacyjnych, w tym kosztów zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych towarów bezpośrednio związanych z realizacją projektu

 16. Działanie 4.1 POIG Wydatki kwalifikowane – etap II: • cena nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w zakresie i przez okres, w jakim jest on wykorzystywany na potrzeby projektu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych • cena nabycia prawa własności budynku lub budowli • cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę • cena nabycia robót i materiałów budowlanych

 17. Działanie 4.1 POIG Wydatki kwalifikowane – etap II (cd.): • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej • raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, z wyłączeniem leasingu zwrotnego • raty spłat wartości początkowej środków trwałych, innych niż określone w pkt. 6, lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem leasingu zwrotnego • cena zakupu usług doradczych (dla MSP) do 10% pozostałych wydatków w części 4.1 (intensywność 50%)

 18. Działanie 1.4-4.1 POIG

 19. Działanie 1.4-4.1 POIG Warunki uzyskania wsparcia na II etap: • Zakończenie I-go etapu (części badawczej) potwierdzone złożonym sprawozdaniem z jego realizacji • Zasadność ekonomiczna wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku realizacji części badawczej - wyniki badań rynku wskazują na opłacalność wdrożenia i komercjalizacji technologii będącej przedmiotem projektu (potencjał rynkowy projektu)

 20. Działanie 1.4-4.1 POIG Brak konieczności zwrotu wsparcia: • W trakcie I etapu, gdy dalsze prowadzenie badań nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników • po zakończeniu realizacji I etapu, jeżeli okaże się, że część badawcza nie przyniosła spodziewanych efektów • po zakończeniu I etapu, jeżeli okaże się, że warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia

 21. Ocena będzie przebiegała dwustopniowo: • Ocena formalna • Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria: • 2.1 Kryteria obligatoryjne - ocena 0-1. • 2.2 Kryteria merytoryczne – ocena punktowa (3 z 8)

 22. Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Wymogi formalne - wniosek: • złożenie wniosku we właściwej instytucji, • złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, • złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, • kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, • wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 23. Działanie 1.4-4.1 POIG Wymogi formalne - wnioskodawca: • kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, • wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 24. Działanie 1.4-4.1 POIG Wymogi formalne - projekt: • projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), • realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, • kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania, • wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, • projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych wymienionych w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zgodnie z deklaracją wnioskodawcy

 25. Działanie 1.4-4.1 POIG Wymogi formalne – projekt (cd.): • projekt ma zapewnione finansowanie w części nie objętej wsparciem, przy czym część wydatków kwalifikowanych stanowiąca różnicę pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych ogółem a możliwym, maksymalnym udziałem wsparcia zostanie pokryte ze środków własnych beneficjenta pochodzących z innych źródeł niż pomoc publiczna/wsparcie ze środków publicznych (jeśli dotyczy), • przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy). • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

 26. Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne (dotyczą również projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Technologicznej I): Wszystkie kryteria obligatoryjne muszą być spełnione, aby projekt przeszedł do dalszej oceny punktowej.

 27. Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (ocena Tak/Nie): • Projekt ma charakter innowacyjny • Projekt jest zgodny z celami działań 1.4-4.1 POIG • projekt dotyczy nowej inwestycji oznaczającej inwestycję w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją, produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu • wnioskodawca zapewni trwałość i utrzymanie własności rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia inwestycji

 28. Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (cd.): • istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt / technologię / usługę będącą rezultatem projektu, wskazujące na opłacalność projektu, • wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac, • projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. • zdolność wnioskodawcy do wdrożenia wyników części badawczej projektu,

 29. Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (cd.): • wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu, • wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu. • harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia

 30. Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria dodatkowe – Inicjatywa Technologiczna I: • Wnioskodawca jest stroną ważnej umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I • Część inwestycyjna projektu dotyczy wdrożenia wyników projektu badawczego/celowego realizowanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I • Część inwestycyjna projektu nie została rozpoczęta

 31. Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (ocena 0-1): Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do wsparcia musi uzyskać w ocenie merytorycznej fakultatywnej co najmniej 3 punkty na 8 możliwych. • realizacja projektu prowadzi do utworzenia trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze wnioskodawcy • wnioskodawca jest MSP • projekt należy do kluczowej grupy tematycznej (info, techno lub bio)

 32. Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.): • projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości szans, • projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, • wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, • wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, • wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS.

 33. Podsumowanie

 34. Działanie 4.2 POIG Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

 35. Działanie 4.2 POIG Możliwe typy projektów: • W zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenie go do produkcji • W zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności w celu przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo–rozwojowe

 36. Działanie 4.2 POIG

 37. Działanie 4.2 POIG Intensywność wsparcia na doradztwo i szkolenia * do 10% wartości projektu

 38. Działanie 4.2 POIGIntensywność wsparcia na inwestycje

 39. Działanie 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane: • cena nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w zakresie i przez okres, w jakim jest on wykorzystywany na potrzeby projektu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych • cena nabycia prawa własności budynku lub budowli • cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych prowadzeniem badań i prac rozwojowych lub opracowaniem i wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego przez przedsiębiorcę • cena nabycia robót i materiałów budowlanych

 40. Działanie 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane (cd.): • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej • raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, z wyłączeniem leasingu zwrotnego • raty spłat wartości początkowej środków trwałych, innych niż określone w pkt. 6, lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem leasingu zwrotnego

 41. Działanie 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane (cd.): • cena zakupu usług doradczych związanych z inwestycją • wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z nabyciem, wytworzeniem, leasingiem środków trwałych lub wartości niematerialnych (do 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych – nie więcej niż 1 mln PLN)

 42. Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz fakultatywne

 43. Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R (punktacja Tak/Nie): • wnioskodawca lub podmiot powiązany z nim kapitałowo prowadził prace w zakresie B+R w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 44. Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących wzornictwa (punktacja Tak/Nie): • projekt zakończy się wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego, • projekt zawiera komponent doradczy w zakresie wzornictwa lub wnioskodawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistyczną w dziedzinie wzornictwa, • projekt jest opłacalny

 45. Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla wszystkich projektów (punktacja Tak/Nie): • projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 4.2 POIG, • projekt dotyczy inwestycji początkowej w rozumieniu art.2 ust.1 pkt c) ppkt i) rozporządzenia 1628/2006 • wnioskodawca zapewnia trwałość i utrzymanie rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat (3 lat w przypadku MSP), • wnioskodawca dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację projektów, (np. know-how, doświadczenie pracowników, potencjał ekonomiczny),

 46. Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (cd.): • planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu, • informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu, • projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE w zakresie (wpływ neutralny): • ochrony środowiska, • równości szans

 47. Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne: • istnieje zapotrzebowanie na wyrób / usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym (dotyczy projektów w zakresie wzornictwa), • wnioskodawca jest MSP, • projekt zakłada uzyskanie przez wnioskodawcę statusu CBR (dotyczy projektów z zakresu rozwoju działalności B+R)

 48. Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.): • projekt przewiduje współpracę z jednostką naukowo – badawczą (dotyczy projektów z zakresu rozwoju działalności B+R), • projekt dotyczy wdrożenia wzoru użytkowego (dotyczy projektów w zakresie wzornictwa), • wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu dotyczącym stosowania metody przygotowania nowego produktu w oparciu o wzornictwo przemysłowe, realizowanym w ramach projektu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo” (dotyczy projektów w zakresie wzornictwa),

 49. Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.): • projekt ma pozytywny wpływ na: • ochronę środowiska* • realizację polityki równości szans * Kryterium uważa się za spełnione, kiedy wprowadzane rozwiązanie dotyczy technologii sprzyjających ograniczaniu i proekologicznemu zagospodarowaniu odpadów u źródeł ich powstawania. W przypadku tzw. „technologii końca rury”, w której dopiero po procesie produkcyjnym następuje analiza ilości i składu odpadów oraz możliwości ich unieszkodliwiania kryterium nie uważa się za spełnione

 50. Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.): • wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, • wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, • wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS