P edstaven op doprava 2007 2013
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Představení OP Doprava 2007 – 2013. Tématická konference - Jihlava 4.6.2007. Operační program Doprava. Řídící orgán : Ministerstvo dopravy Odbor fondů EU Alokace EU : 5 759,08 mil. EUR Fond soudržnosti : 4 603,64 mil. EUR ERDF: 1 155,44 mil. EUR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lizina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P edstaven op doprava 2007 2013

Představení OP Doprava2007 – 2013

Tématická konference - Jihlava

4.6.2007


Opera n program doprava
Operační program Doprava

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy

Odbor fondů EU

Alokace EU: 5 759,08 mil. EUR

Fond soudržnosti: 4 603,64 mil. EUR

ERDF: 1 155,44 mil. EUR


N vaznost opd na programovac obdob 2004 2006
Návaznost OPD na programovací období 2004 – 2006

 • OPD navazuje na OP Infrastruktura 2004 – 2006 a FS 2004 – 2006

 • odlišnosti OPD

  • MD je Řídícím orgánem

  • Financování přes státní rozpočet

  • Nově podpora MHD v Praze

  • Financování z FS i z ERDF

  • Standardní délka programovacího období: 7 let

  • Do roku 2010 pravidlo n+3 (namísto n+2)


Op doprava
OP Doprava

 • Program schválen vládou ČR dne 15.11.2006

 • Vydání Stanoviska SEA pro OPD dne 13.11.2006

 • První jednání MV OPD 16.5.2007 (schválení kritérií výběru projektu)

 • Největší operační program v České republice (22,25% finančních prostředků cíle Konvergence)

 • Vychází zejména z Dopravní politiky ČR na léta 2005-2013

 • Komplementární s GEPARDI (Generální Plán Rozvoje Dopravní Infrastruktury)

 • Vytyčuje mantinely pro fondy EU v dopravě (FS a ERDF) pro roky 2007 – 2013

 • Projekty vymezuje typově, nikoliv fakticky


Op doprava prioritn osy
OP Doprava – prioritní osy

Prioritní osa 3 Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Prioritní osa 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Prioritní osa 5 Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Prioritní osa 6 Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvojvnitrozemské vodní dopravy

Prioritní osa 1

Modernizace železniční sítě TEN-T

Prioritní osa 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Rekonstrukce a modernizace na silnicích I.třídy mimo TEN-T

Rozvoj sítě metra v Praze

Podpora multimodální nákladní přepravy

Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy

Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů

 Podpora modernizace říčních plavidel

Prioritní osa 7

Technická pomocPrioritn osa 1 modernizace elezni n s t ten t
Prioritní osa 1 dopravní sítěModernizace železniční sítě TEN-T

 • Alokace z Fondu soudržnosti, spolufinancování ze SFDI a ze SR

 • Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T

 • Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

 • Příjemci: Vlastníci/správci infrastruktury, či státní investorská organizace zřízena MD, interoperabilita-vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy


Priori tn osa 1 pot eby
Priori dopravní sítětní osa 1 – potřeby


Priori tn osa 2 v stavba a modernizace d lni n a silni n s t ten t
Priori dopravní sítětní osa 2Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

 • Alokace z Fondu soudržnosti, spolufinancování ze SFDI

 • Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

 • Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy

 • Příjemci: Vlastníci/správci infrastruktury


Priorit n osa 2 pot eby
Priorit dopravní sítění osa 2 - potřeby


Priori tn osa 3 modernizace elezni n s t mimo ten t
Priori dopravní sítětní osa 3 Modernizace železniční sítě mimo TEN-T

 • Alokace z Fondu soudržnosti, spolufinancování se SFDI

 • Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 • Příjemci: Správci infrastruktury, či státní investorská organizace zřízena MD


Priori tn osa 4 modernizace silnic i t dy mimo ten t
Priori dopravní sítětní osa 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

 • Alokace z ERDF, spolufinancování ze SFDI

 • Rekonstrukce, modernizace a odstraňování závad na rychlostních silnicích navazujících na sítě TEN-T a silnicích I. třídy

 • Příjemci: Vlastníci/správci infrastruktury


Priori tn osa 5 modernizace a rozvoj pra sk ho metra a syst m zen silni n dopravy v hl m praze
Priori dopravní sítětní osa 5Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

 • Alokace z Fondu soudržnosti

 • Rozvoj sítě metra v Praze

 • Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

 • Příjemci: Hl.m.Praha a jím vlastněné organizace


Priori tn osa 6 podpora multimod ln n kladn p epravy a rozvoj vnitrozemsk vodn dopravy
Priori dopravní sítětní osa 6 Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

 • ERDF (celá ČR mimo NUTS II Praha)

 • Podpora multimodální nákladní přepravy

 • Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

 • Podpora modernizace říčních plavidel

 • Příjemci: Příjemci podpory budou vlastníci/správci infrastruktury multimodální dopravy, právnické/fyzické osoby mající k pozemkům určeným k zastavění (podporovanou investicí) vlastnická či jiná práva, dále vlastníci dopravních prostředků, vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy


Priorit n osa 6 vodn cesty v r
Priorit dopravní sítění osa 6 – vodní cesty v ČR


Zp sob rozhodov n o projektech
Způsob rozhodování o projektech dopravní sítě

 • O podpoře projektů nad 50 mil. EUR (zhruba 1,5 mld. Kč) rozhoduje Evropská komise – výběr z tzv. indikativního seznamu investičních projektů, například:

  • podpora pražského metra,

  • podpora III. a IV. železničního koridoru

  • podpora silničních projektů na D1, D11 a R 35, pražský okruh

   (indikativní list může být v průběhu programového období ze strany ČR upravován a doplňován)

 • O podpoře projektůdo 50 mil. EUR rozhoduje Česká republika sama


Op doprava alokace zdroj eu stav platn k 30 4 2007
OP dopravní sítěDoprava – alokace zdrojů EUstav platný k 30.4.2007


Aktu ln stav
Aktuální stav dopravní sítě

 • OPD byl dne 6.3.2007 oficiálně předložen EK

 • OPD prošel formální přijatelností EK

 • Následuje projednávání s EK o obsahové stránce programového dokumentu

 • První výzvy pro předkládání projektů se předpokládají ve 3. čtvrtletí 2007 za předpokladu:

  • Schválených kritérií výběru projektů pro příslušné oblasti podpory

  • Schválený plán technické pomoci a možnost jejího čerpání při procesu hodnocení projektů

  • Funkční řídící a kontrolní systém programu a existence písemných pracovních postupů


P edstaven op doprava 2007 2013

Mgr. Radek Lintymer dopravní sítěvedoucí oddělení metodik a koordinace prgramůOdbor fondů EUMinisterstvo dopravytel: 2251 31326e-mail: radek.lintymer@mdcr.cz opd@mdcr.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST !