edukacja le na w polsce na przyk adzie le nego kompleksu sudety zachodnie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Edukacja leśna w Polsce na przykładzie Leśnego Kompleksu Sudety Zachodnie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Edukacja leśna w Polsce na przykładzie Leśnego Kompleksu Sudety Zachodnie - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

Edukacja leśna w Polsce na przykładzie Leśnego Kompleksu Sudety Zachodnie. Strażnice, 13 października 2010. Struktura Lasów w Polsce. W Polsce dominują lasy publiczne – jest ich 82%. W tej grupie 78% lasów znajduje się

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Edukacja leśna w Polsce na przykładzie Leśnego Kompleksu Sudety Zachodnie' - liz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edukacja le na w polsce na przyk adzie le nego kompleksu sudety zachodnie

Edukacja leśna w Polsce na przykładzie Leśnego Kompleksu Sudety Zachodnie

Strażnice, 13 października 2010

struktura las w w polsce
Struktura Lasów w Polsce

W Polsce dominują lasy publiczne – jest ich 82%. W tej grupie 78% lasów znajduje się

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Do parków narodowych należy 2% lasów, do gmin – ok. 1%, pozostałe lasy Skarbu Państwa zajmują 1%.

troch historii
Trochę historii…………

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, istniejące od roku 1924, gospodaruje

na powierzchni prawie 7,6 mln ha, sprawując zarząd nad lasami Skarbu Państwa,

W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Dyrekcja Generalna LP, 17 regionalnych dyrekcji LP, 430 nadleśnictw, 22 zakłady regionalne 7 zakładów o zasięgu krajowym. W przeszłości lasy wy stępowały niemal na całym obszarze naszego

kraju.

powierzchnia las w w polsce na tle innych kraj w europy
Powierzchnia Lasów w Polsce na tle innych krajów Europy

Powierzchnia lasów Polski na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 9,1 mln ha.

Wielkość ta zalicza Polskę do grupy krajów o największej powierzchni

lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie

lesisto polski na tle europy
Lesistość Polski na tle Europy

Lesistość państw jest znacznie mniej zróżnicowana na niż wielkość powierzchni leśnej. Wyraźnie wyższą lesistością charakteryzują się przede kraje o dużym udziale te renów nieprzydatnych do innych

rodzajów użytkowania niż leśnictwo, m.in. obszarów bagiennych i górskich (kraje skandynawskie, Austria, Słowacja). Całkowita powierzchnia polskich lasów wynosi 9, 1 mln ha, co w porównaniu z powierzchnią kraju (31,2 mln ha) oznacza lesistość 29,0%. Znajdujemy się więc w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie.

Na jednego mieszkańca Polski przypada 0,24 ha lasu. Ta z kolei wielkość jest jedną z niższych w Europie, zwłaszcza w porównaniu z krajami skandynawskimi, a także z Litwą i Białorusią.

zatrudnienie w lasach pa stwowych
Zatrudnienie w Lasach Państwowych

Lasy Państwowe zatrudniają ok. 26 tys. pracowników, w tym 16 tys. w Służbie Leśnej. Zasoby drzewne w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe wynoszą prawie

1, 7 mld m3 grubizny brutto, a przeciętna zasobność drzewostanów kształtuje się na poziomie 240 m3/ha.

le ny kompleks promocyjny sudety zachodnie www lkpsudety eu
Leśny Kompleks Promocyjny Sudety Zachodnie www.lkpsudety.eu

Leśne kompleksy promocyjne można uznać również za szczególne obszary o znaczeniu naukowym i badawczym, gdzie dzięki pełnemu rozpoznaniu środowiska leśnego prowadzone są interdyscyplinarne

badania. Leśne kompleksy promocyjne są ponadto alternatywą dla nadmiernie przeciążonych ruchem tury stycznym parków narodowych, w których turystyka odbywa się według rygory stycznych, ściśle określonych zasad. Prowadzona działalność edukacyjna ma na celu promowanie proekologicznej i wielofunkcyjnej roli lasu. Kształtuje świadomość ekologiczną, uczy szacunku do otaczającej przyrody. Poprzez szacunek do otaczającej przyrody chcemy uczyć szacunku, do innych i do samego siebie?

slide8
Wykorzystanie naturalnych walorów LKP do Wykorzystanie naturalnych walorów LKP do prowadzenia działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

przebieg szlaków turystycznych przez obszary leśne,

korzystne warunki klimatyczne, urozmaicona rzeźba terenu,

lokalizacja schronisk górskich, domów wczasowych i wypoczynkowych,

lokalizacja wyciągów narciarskich, ścieżek spacerowych i rowerowych, tras narciarstwa biegowego

osobliwości przyrodnicze (przyrody ożywionej i nieożywionej),

lokalizacja rezerwatów przyrody,

miejsca pamięci, muzea, zabytki,

bliskość Karkonoskiego Parku Narodowego,

bliska lokalizacja przejść granicznych,

elementy kl ski ekologicznej
Elementy klęski ekologicznej

Ogółem w wyniku klęski ekologicznej całkowitemu wylesieniu uległo 15 000 ha z czego 8400 w obecnym LKP, co stanowi 39 % jego ogólnej powierzchni

slide10

1-Lekcje terenowe, wycieczki z leśnikiem( odbywające się zazwyczaj na ścieżkach edukacyjnych Nadleśnictwa)

2-Lekcje w sali edukacyjnej (pogadanka na temat otaczającej nas przyrody, prezentacja urządzeń leśnych, dla starszych dzieci prezentacja nowoczesnych technik mapowych GIS

3-Spotkania z leśnikiem w szkołach,

4-Spotkania poza szkołą,

5-Konkursy (plastyczne, recytatorskie z motywem przyrodniczym, np. wykonanie zielnika)

6-Akcje (np. wspólnie z gimnazjum akcja wymiany szkła na sadzonki drzew leśnych dla mieszkańców wsi, imprezy cykliczne np. święto drzewa w październiku impreza o charakterze ponadregionalnym

7-Wystawy edukacyjne(prezentacja LKP w Warszawie w ramach obchodów Dni Ziemi, festyny regionalne np. Dary Lasu

8-Współpraca z mediami o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym http://wroclaw.lasy.gov.pl w aktualnościach

9-Współpraca transgraniczna np.. projekt ”Zrównoważony Las” finansowany z funduszu norweskiego, Spacery transgraniczne organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Pogranicze w Lubaniu

Formy edukacji realizowane w Lasach Państwowych na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Sudety Zachodnie
praca z m odzie podczas imprezy zielony rower
Praca z młodzieżą podczas imprezy „Zielony Rower”

Zielony Rower cykliczna impreza podczas której leśnicy jadą rowerem do szkół i tam prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą

realizacja 2 letniego programu czym skorupka za m odu nasi knie
Realizacja 2-letniego programu „Czym skorupka za młodu nasiąknie………….
  • Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych,
  • Zajęcia warsztatowe,
  • Realizacja wspólnie z Gorczańskim Parkiem narodowym
finansowanie dzia alno ci edukacyjnej
Finansowanie działalności edukacyjnej

Działalność edukacyjna na w Lasach Pań stwowych w 2008 r. była finansowana głównie ze środków własnych nadleśnictw oraz z funduszu leśnego (15 mln zł). Ze środków budżetowych pozyskano

1,1 mln zł, z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – po nad 1,5 mln zł, a z pozostałych źródeł – niespełna 0,5 mln zł. Nakłady te umożliwiły tworzenie nowych obiektów edukacyjnych, prowadzenie szkoleń,

zakup materiałów i środków dydaktycznych oraz wy dawanie mate

riałów informacyjno-edukacyjnych.

slide25

Alina Sudoł-Kornalewicz specjalista Służby LeśnejNadleśnictwo Szklarska Porębaul. Krasińskiego 658-580 Szklarska Porębabiuro.szklarska@wroclaw.lasy.gov.pltel. +48 75 717 23 32, fax +48 75 717 23 60

Dziękuję za uwagę

ad