1 / 33

Etniske minoriteter Ung og anderledes - eller som danskere er flest

Etniske minoriteter Ung og anderledes - eller som danskere er flest. Ea Bøhm Jepsen Speciallæge i Psykiatri Odense den 20. marts 2013 Interessegruppen for Socialpsykiatrimedarbejdere. Godt nyhedsstof…. Etniske unge gør oprør

livi
Download Presentation

Etniske minoriteter Ung og anderledes - eller som danskere er flest

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Etniske minoriteterUng og anderledes - eller som danskere er flest Ea Bøhm Jepsen Speciallæge i Psykiatri Odense den 20. marts 2013 Interessegruppen for Socialpsykiatrimedarbejdere

 2. Godt nyhedsstof… • Etniske unge gør oprør • Etnisk Ung, en åben rådgivning under Landsorganisationen af kvindekrisecentre • Unge nydanskere træner til politiskolen • Fra dr nyheder • Fra andengenerations indvandrer til førstegenerations håndværker • www.orbicon.dk

 3. Migration

 4. Hvorfor flytte? • Frivillig migration • Pull factor • Bedret livskvalitet – varmere klima • Bedre levestandard - løn- og/eller arbejdsvilkår • Bedre sociale forhold – offentlige ydelser • Familie, venner, ægtefælle

 5. Hvorfor flytte? • Tvungen migration • Push factor • Naturkatastrofer • Krige, etniske udrensninger • Flugt fra forfølgelse • Hungersnød

 6. Migration • Integrationsmåder • Assimilation • Fuldstændig i den nye kultur • Integration • Begge kulturer • Marginalisation • At leve isoleret • Segregation • Den ”gamle” kultur

 7. Migration • Integration • At forene til et hele • Assimilation • At leve fuldstændig i et lands kultur • Segregation • Adskillelse af befolkningsgrupper • Marginalisation

 8. Migration - faser • 1. fase - Honey moon • mellem kaos og frigørelse • Fortrøstningsfuld, ser muligheder >< uro, krise, sorg • Udviklingsopgaven: • At bearbejde tab • Faremomenter: • overtilpasning/benægten af tab/akut psykose

 9. Migration - faser (cont) • 2. fase • mellem tilknytning og isolation • Udviklingsopgaven: • Bearbejde ambivalente følelser overfor det nye land • Faremomenter: • Nostalgisk fastlåsthed. Obs. evt. tilbagevenden

 10. Migration - faser (cont) • 3. fase - livslang? • mellem udvikling og stagnation • Udviklingsopgaven: • Fremtidsorientering (forblive i det nye land) • Faremomenter: • Resignation

 11. MigrationPre-migrationen • Rolle, status • Arbejde • Mad • Hjem • Økonomi • Sprog • Kernefamilie • Storfamilie • Venner • Samfundsmæssigt delte sociale værdier • Hjemegn • Politisk og religiøst tilhørsforhold

 12. Post-migration • At føle sig velkommen i det nye land • Marginaliseret sprog • Kernefamilie • Marginaliserede sociale værdier • Religiøst tilhørsforhold

 13. Migration • At navigere i ”System-Danmark” • Nyt sprog • Nye kulturelle værdier • Arbejde

 14. Migration • Stress - sårbarhed • Mange undersøgelser - ikke endeligt konklusive • Udvandring af særligt sårbare individer eller • er det de robuste og sunde, som emigrerer? • Bosættelse i værtslandet • Sproglig forskelle = belastning • Talmæssigt beskedne grupper = belastning

 15. Tilpassede eller utilpasede unge • Fra familier med social problematik, ikke specielt med anden etnisk baggrund end dansk • Unge fra traumatiserede familier • Samfundets strategi i forhold til de unge • Integration, assimilation, separation og rejektion • De unges strategi i forhold til samfundet og forældrene • Integration, assimilation, separation og marginalisering

 16. PTSD

 17. PTSD • PTSD kan ramme alle • Primær PTSD: • Den det konkret går ud over • Sekundær PTSD: • Familie, venner, behandlere, lærere, kontaktpersoner... • Ens symptomerne ved primær og sekundær PTSD

 18. PTSD - symptomer Derskalvære et traume, somer en ekseptionelsværbelastningafkatastrofekarakter Dog: • Ikkealleudvikler PTSD efter et/fleretraumer • Noglefår PTSD symptomer, selvomtraumeteraf ”mindrekarakter”

 19. PTSD - symptomer (2) • Genkalder sig traumet/påtrængende erindringer • Amnesi • Flash back • På alle sanser • Ikke psykotisk • Giver angst/ubehag • ”Kommer pludseligt”

 20. PTSD - symptomer (3) • Ind- ellergennemsovningsbesvær, mareridt • Irritabilitetellervredesudbrud • Koncentrations- og hukommelsesbesvær • Øgetalarmberedskab • Øgetstøjfølsomhed • Isolationstendens • Mistro • Føler sig som ”levendedød” • Overlevelsesskyld

 21. PTSD - symptomer (4) • Fysiskeskadereftertortur • Somatiskeklager • Smerter • Hovedpine, smerterifødder, ben, ryg, nakke, skulder, mave og bryst • Problemer med • Vejrtrækning, fordøjelse, svimmelhed, træthed, termoregulering • Socialeproblemer • Problemerifamilien, intet arbejde, dårligøkonomi, problemer med at følge med isprogundervisningosv.

 22. Ud over PTSD'en lever de med • Sorgreaktion over tab • Familiemedlemmer • Ejendom • Identitet • Forsørgelsesgrundlag • At have et liv i eksil • Uafklarede forhold • Økonomi • Bolig • Sociale forhold generelt Alt i alt: Den basale tryghed er truet

 23. PTSD - tortur, fængsling og kontroltab Det ultimative kontroltab og en ”villet skade” Behovstilfredsstillelse Forudsigelighed I alarmberedskab Manglende tidsfornemmelse

 24. PTSD • Egenomsorg/omsorg for den professionelle • Viden • Supervision • Erfaringsdeling • Forskelligartede opgaver i arbejdet • En levende fritid • Se realistisk på målene med arbejdet • Mødet • Relationen

 25. Der er forskel på de unge • Familiesammenført • Flygtning med familien • Uledsaget ung • Født og opvokset i Danmark • Forældrenes evne til at passe på den unge

 26. Det at være ung… • Muligheder og åbenhed • Sårbarhed og udsathed • Mange arenaer og –skift • Kroppen ændrer sig, seksualitet, følelsesliv • Selvforståelse og identitet • Arbejde/uddannelse • Venner, familie, netværk

 27. At være ung i Danmark • At falde mellem to kulturer • Hjemme • Skole, fritid, venner/netværk • Hvem passer ”de gamle”? • Et ønske om uddannelse >< kan forældrene klare sig selv? • Hjælp fra familien eller • Plejehjem • Er der relevante tilbud til forældrene i den offentlige sektor

 28. Undersøgelsen om trivsel og mistrivsel • 6,2 % med én eller to forældre fra ikke-vestligt land (indvandrere eller efterkommere) • Typisk opvokset/levet det meste af deres liv i DK • Næsten 50 % fra Tyrkiet eller Mellemøsten • Forældrene : • Mor grundskole = 33,2% (men 11,2% hos oprindeligt etnisk danske) – ikke korte eller længerevarende udd. men ofte længerevarende

 29. Undersøgelsen om trivsel og mistrivsel • De etnisk unge fordeler sig på uddannelserne som de oprindeligt etnisk danske – men betydelig social mobilitet • Skelsættende begivenheder i barndommen – der er forskel på én parameter: Ikke mange etnisk ikke-danske unge har oplevet alkohol problemer i hjemmet

 30. Undersøgelsen om trivsel og mistrivsel • Livet lige nu og selvtillid • Ingen forskel • Overvejelser om selvmord • Flere blandt unge kvinder med anden etnisk baggrund (31 %) mod 19,5% blandt alle unge kvinder • Følelsen af isolation • Ingen sammenhæng • Selvskade – cutting • Ingen sammenhæng • Alkohol • Lidt tvetydigt, flere kvinder med minoritetsbaggrund, men også flere helt uden alkohol brug/misbrug • Kriminalitet • Ca. 13,5 % med minoritets baggrund mod 6,1 % har erfaring med alvorligere kriminalitet

 31. Undersøgelsen om trivsel og mistrivsel • Mobning • 18,9% af alle unge er blevet mobbet (9,3% for anden etnisk baggrund – særligt drengene er ikke) • Popularitet • Flere med anden etnisk baggrund end dansk føler sig hhv. mere og mindre populære • Stress • Øget tilbøjelighed – især hos kvinderne • Vurdering af helbred • Ingen forskel • Kropsproblematiker • Over 50 % af kvinder med anden etnisk baggrund tænker ofte eller altid over vægten • Anaboliske steroider • Flere med anden etnisk baggrund overvejer eller har taget (mændene)

 32. Kilder (til inspiration) • Alberdi F, Nørregaard C, Kastrup M et al: Transkulturel Psykiatri. Hans Reitzels Forlag. 2002 • Christensen LB, Sundby A. Tandsundhed blandt børn med forskellig etnisk baggrund. Københavns Kommune (2008) • Jensen HE, Holstein BE: Sundhed og trivsel blandt indvandrere, efterkommere og etniske danskere i 5., 7. og 9. klasse. Statens Institut for Folkesundhed (2010). • Singhammer J. Etniske Minoriteters Sundhed. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland (2008) • Nielsen JC, Sørensen NU, Osmec MN: Når det er svært at være ung i Danmark – unges trivsel og mistrivsel i tal (2010)

 33. Har vi nu svaret??Ung og anderledes – eller som danskere er flest? Alle skal behandles forskelligt – i øjenhøjde, hvor han/hun er… Hvor stor betydning har baggrunden? Hvad skal vi gøre? Racist eller halalhippie? Racist: person, som mener man kan rangordne andre – så nogle er overlegne Hahalhippie: person som er overdrevent, nærmest ukritisk tolerant over for flygtninge og indvandrere

More Related