N ringsutvikling er st rst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser
Download
1 / 59

- PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Næringsutvikling er størst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser. Høgskolen i Hedmark - forskningsdagene Seminar om næringsutvikling ØSIR 23.sept. 98 Foredrag av Harald Romstad Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk - Rena (ØSIR). Næringsutvikling - disposisjon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N ringsutvikling er st rst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser

Næringsutviklinger størst mulig verdiskapningog ikke flest mulig arbeidsplasser

Høgskolen i Hedmark - forskningsdagene

Seminar om næringsutvikling ØSIR 23.sept. 98

Foredrag av Harald Romstad

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk - Rena

(ØSIR)


N ringsutvikling disposisjon
Næringsutvikling - disposisjon

 • Næringspolitikk i lys av norsk forvaltningshistorie overordna politiske målsettinger

 • Størst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser

 • Lønnsnivå og -struktur som forutsetninger for næringsutvikling

 • Litt statistikk som grunnlag for å forstå strukturelle endringer

 • Hva koster en ansatt og hva koster det meg

 • Ressursbaserte næringer

 • Konklusjoner

Harald Romstad


Norsk forvaltningshistorie 1814 1945
Norsk forvaltningshistorie 1814-1945

 • I årene 1814-45 dominerte rettsstatsverdier.

  • Juristene var den ledende administrative profesjon. De sørget for en streng kompetansedeling og herarki

 • De neste hudrede år (1845-1945) kan karakteriseres som en overgangsperiode

  • Andre profesjoner fikk innpass i sentraladministrasjonen, for eksempel leger, lærere, agronomer og ingeniører.

  • Rettsstatsverdiene må fremdeles betraktes som dominerende

  • Verdier om en teknisk-økonomisk utvikling av landet innenfor en liberalistisk politikk vant fram. Det strengt hierarkiske organisasjonsmønstret brytes langsomt ned.

Harald Romstad


Norsk forvaltningshistorie 1945 2000
Norsk forvaltningshistorie 1945-2000

 • Etter 1945 overtar sosialøkonomene.

  • Velferdsteori og markroøkonomiske modeller gir oss tre overordna nasjonale målsettinger som fremdeles dominerer:

   • Økonomisk vekst

   • Full sysselsetting

   • Økonomisk og sosial utjevning

 • I 1972/73 kommer en regionalpolitisk målsetting

  • En sterk vektlegging av kommunalt selvstyre.

  • Norsk jordbrukspolitikk (st.meld.nr 14 1973-74)

  • Dette har etter hvert gitt en sterk vekst i

  • offentlige stillinger i kommunal virksomhet.

  • Målsettingen om økonomisk og sosial utjevning

  • gis en klar regionalpolitisk visjon

  Harald Romstad


  Norsk forvaltningshistorie 1945 20001
  Norsk forvaltningshistorie 1945-2000

  • I 1977 en overordna miljømålsetting og økt desentralisering av politisk styring

   • Direkte valg til fylkeskommunene og sterk økning av politisk styring på fylkesnivå

   • Nye organer og fagfolk kobles til sentraladministrasjon, naturvitere, geografer og landbrukskandidater.

   • Dette gir oss planleggingsloven av 1981.

  • Fra 1988 utvides de overordna målsettingene også med en internasjonal dimensjon.

   • Det blir stadig mer innlysende for alle at verdens problemer må løses gjennom internasjonal samhandling

  • Fylkesplanene skal etter planleggingsloven 1981(forfatters uthevninger):

   • "a) Fylkesplanen bør trekke opp mål for:

   • Befolkningsutvikling og bosettingsmønster

   • Nærings- og sysselsettingsutvikling

   • Utbygging av offentlig og privat tjenesteyting

   • Forvaltning av naturressurser

   • Bedring og utjevning av levekår for særlig utsatte grupper ---"

  Harald Romstad


  R 2000 overordna nasjonale m lsettinger
  År 2000 overordna nasjonale målsettinger

  • Økonomisk vekst

  • Full sysselsetting

  • Økt velferd (velferd blir ikke oppfattet som bare størst mulig BNP/individ)

  • Økonomisk og sosial utjevning mellom mennesker

  • Økonomisk og sosial utjevning mellom regioner

  • Målsetting om vern og utvikling av våre naturressurser og miljø

  • En internasjonal dimensjon

  Verdiskapning er det viktigste virkemidlet

  Harald Romstad


  Utviklingen i norsk konomi 1985 1998
  Utviklingen i norsk økonomi 1985-1998

  Internasjonalisering, deindustrialisering og nysentralisering.

  • Fra 1980 til 1985 opplevde Norge en "høykonjunktur", mens OECD-landene hadde en generell lavkonjunktur. Årsak: store oljeinntekter og økonomiske utjevningspolitikk

  • Nedgangen måtte også komme til Norge pga svekkelsen i konkurranseevnen.

  • Nedgangen utsettes pga den sterke utlånsveksten i kreditt-foretakene, som egentlig skyldes en deregulering av de samme foretakene.

  • Norge får dermed en lånefinansiert høykonjunktur(1986-90).

  • Kontraksjonen var nødt til å komme og sterkere og med større negativene konsekvenser jo mer en utsatte den nødvendige justeringen av norsk økonomi.

  I 1980 ble Phillipskurven forkastet av OECD. OECD opplevde en stagflasjon (svak produktivitetsvekst, økende arbeidsløshet og en sterk vekst i råvare- og energikostnader samtidig som en hadde en høy prisstigning). OECD gikk derfor inn for en ny økonomisk politikk med større vekt på konkurranse som middel til omlegging (tilpasning for) og ny vekst. Virkemidlene skulle være generelle. Dvs et dramatisk kutt med bransjeselektive virkemidler og tiltak.

  Harald Romstad


  Utviklingen i norsk konomi 1985 19981
  Utviklingen i norsk økonomi 1985-1998

  Internasjonalisering, deindustrialisering og nysentralisering.

  • Kontraksjonen i økonomien gir en rekordhøy arbeidsløshet og flere banker trenger statlige redningsaksjoner.

  • Krisen i norsk økonomi medfører en sentralisering og en økt vektlegging på økonomisk vekst som virkemiddel for full sysselsetting.

  • Den økonomiske politikken gjør en klar dreining i retning av OECD's tilrådninger.

  "Ny" økonomisk politikk med større vekt på konkurranse som middel til omlegging (tilpasning) og ny vekst. Virkemidlene skulle være generelle. Dvs et dramatisk kutt med bransjeselektive virkemidler og tiltak.

  Dette er ikke noe særnorsk fenomen. Veksten i norsk eksport var på 10% i 1997. Veksten i verdenshandelen var på 9% i samme periode, mens veksten i BNP samlet var på ca. 4%. Dette viser klart at verdenshandelen utnytter komparative fortrinn og at de enkelte lands produksjoner blir mer og mer spesialisert, samtidig som de enkelte land blir mer og mer avhengig av hverandres økonomiske fortrinn. Veksten i internasjonale investeringer har økt 10 ganger raskere enn veksten i BNP de sistene årene. (St.meld.nr.1 (1997-98)).

  • Samtidig blir norsk økonomi stadig mer åpen.

  • Norsk velferdsutvikling blir i stadig større grad avhengig av å kjøpe billig på import.

  Harald Romstad


  Verdens utvikling i eksport og bnp
  Verdens utvikling i eksport og BNP

  Eksport

  Bruttoprodukt

  Kilde: Fin.dep. 1998

  Harald Romstad


  Utviklingen i norsk konomi 1985 19982
  Utviklingen i norsk økonomi 1985-1998

  Internasjonalisering, deindustrialisering og nysentralisering.

  • Kontraksjonen i økonomien ledet i sin tur til en rekke økonomiske virkemidler som fremdeles er i bruk, selv om Norge har hatt en høykonjunktur som er i ferd med å snu.

  • Dvs vi har nå en risiko for overstimulering av økonomien

  • På lovsiden ble Planleggingsloven endret(1996): Den reduserer den politiske innflytelsen fylkeskommunene hadde innenfor næring- og resurs- og miljøpolitikk

  • Veksten i norsk økonomi etter 1990 er oljebasert!

  Harald Romstad


  Utviklingen i norsk konomi
  Utviklingen i norsk økonomi

  Kilde: Fin.dep. 1998

  Harald Romstad


  N ringsutvikling er st rst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser

  Verdiskapning fordelt på hovednæringer over tid

  Offentlig tjenesteyting

  Privat Tjenesteyting

  Olje,raffinering

  Bergverk, industri

  Primærnæringer

  Kilde: Fin.dep & SSB

  Harald Romstad


  St rst mulig verdiskapning
  Størst mulig verdiskapning

  • Verdiskapning fordelt på hovednæringer

  Harald Romstad

  Kilde: Fin.dep. SSB


  St rst mulig verdiskapning1
  Størst mulig verdiskapning

  • Verdiskapning fordelt på hovednæringer uten olje

  Harald Romstad


  Utviklingen i timeverk
  Utviklingen i timeverk

  Kilde:SSB

  Harald Romstad


  Bruttoprodukt pr arbeidstime
  Bruttoprodukt pr arbeidstime

  Kilde: Fin.dep. Og SSB

  Harald Romstad


  N ringsutvikling er st rst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser

  Bruttoprodukt pr arbeidstime

  Harald Romstad

  Kilde:SSB & Fin.dep.


  N ringsutvikling er st rst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser

  Bruttoprodukt pr arbeidstime

  Kilde:SSB & Fin.dep.

  Harald Romstad


  N ringsutvikling er st rst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser

  Bruttoprodukt pr arbeidstime

  • Konklusjon 1: Sats på kapitalintensive næringer?

   • Vil ikke presse arbeidsmarkedet pga få ansatte

   • Vil ikke "øke temperaturen" i norsk økonomi hvis:

    • Teknologi og produksjonsutstyr kjøpes eksternt Norge

    • Bygging av anlegg settes ut på internasjonale anbud

  Kilde:SSB & Fin.dep.

  Harald Romstad


  Bruttoprodukt pr arbeidstime1
  Bruttoprodukt pr arbeidstime

  Kilde:SSB & Fin.dep.

  Harald Romstad


  Bruttoprodukt pr arbeidstime2
  Bruttoprodukt pr arbeidstime

  • Konklusjon 2: "Styr unna" "rosa" næringer med lavt bruttoprodukt pr arbeidstime?, fordi:

   • de reduserer vår totale velferd

   • de har lav verdiskapning

  Kilde:SSB & Fin.dep.

  Harald Romstad


  L nnsniv et i norge
  Lønnsnivået i Norge

  Kilde: SSB/Fin.dep.

  Harald Romstad


  L nnsspredning
  Lønnsspredning

  Lønnsspredning i enkelte land målt med forholdet mellom 9. og 1. desil

  Kilde: Fin.dep.

  Harald Romstad


  L nnsspredning1
  Lønnsspredning

  Lønnsnivå

  Lønnsspredning

  hos handelspartnere

  Lønnsspredning

  i Norge

  Ansvar, utdanning, verdiskapning

  Harald Romstad


  L nnsspredning2
  Lønnsspredning

  Lønnsnivå

  Lønnsspredning

  hos handelspartnere

  Lønnsspredning

  i Norge

  Ansvar, utdanning, verdiskapning

  • Konklusjon 3: Sats på kompetansebaserte næringer som er "høytlønnet" i Norge; fordi:

   • disse gruppene sannsynligvis er lavere lønnet enn arbeidskollegaer hos våre handelspartnere

   • ikke noe land er i ferd med å få så mange med høgre utdanning som Norge (unntatt Canada)

  Harald Romstad


  Nasjonale konkurransefortrinn
  Nasjonale konkurransefortrinn

  • Høg kompetanse som er lavtlønnet i forhold til konkurrentene

  • Vi er et lite land med stor integritet

  • Telekommunikasjonene er meget godt utbygd

  • Datateknologien er "alle manns eie" i Norge

  Harald Romstad


  Nasjonale konkurransefortrinn1
  Nasjonale konkurransefortrinn

  • Høg kompetanse som er lavtlønnet i forhold til konkurrentene

  • Vi er et lite land med stor integritet

  • Telekommunikasjonene er meget godt utbygd

  • Datateknologien er "alle manns eie" i Norge

  • Konklusjon 4: Sats mer på høgre utdanning og forskning, fordi:

   • dette vil bidra til å holde lønnsnivået på kompetansepersoner "nede"

   • dette gir næringer med høg verdiskapning pr arbeidstime

  Harald Romstad


  Hva koster en ansatt
  Hva koster en ansatt?

  Harald Romstad


  Hva koster en ansatt1
  Hva koster en ansatt

  Utfaktureringsgrad uttrykker hvor stor andel av tilgjengelig arbeidstid som er effektiv for kunden og utfakturerbar

  Harald Romstad  Hva m jeg tjene for betale tjenesten1
  Hva må jeg tjene for å betale tjenesten

  • Ikke utgiftsførbar

   • ca. 3 - 6 ganger så mye som den som utfører tjenesten

    • dvs med lønnsspredningen i Norge så kjøper jeg tjenesten fordi jeg ikke har kompetanse til å gjøre det selv

  • Utgiftsførbar

   • ca. 1,5 ganger så mye som den som utfører tjenesten

  Jfr kongresshotellstrategien

  Harald Romstad


  Hva m jeg tjene for betale tjenesten2
  Hva må jeg tjene for å betale tjenesten

  • Ikke utgiftsførbar

   • ca. 3 - 6 ganger så mye som den som utfører tjenesten

    • dvs med lønnsspredningen i Norge så kjøper jeg tjenesten fordi jeg ikke har kompetanse til å gjøre det selv

  • Utgiftsførbar

   • ca. 1,5 ganger så mye som den som utfører tjenesten

  • Sats på selveide hytter og ikke hoteller i forbindelse med alpinturisme

  • Sats på infrastruktur for bobiler framfor å bygge flere campingplasser

  • Konklusjon 5: Lønnsspredningen i Norge vanske-liggjør næringsutvikling av servicenæringer og turisme som er basert på service

   • dvs en må basere seg på selvbetjeningsprinsippet

   • arbeidskraft erstattes av "kapital"

  Harald Romstad


  Strukturell endring av produksjonsfaktorene
  Strukturell endring av produksjonsfaktorene

  Overskudd, underskudd

  100%

  kapitalkostnader

  år

  1900

  I dag

  Utviklingen av total kostnadsfordeling i en ”normal” produksjonsbedrift over tid

  • Overskuddet synes å være rimelig stabilt, men det svinger mer og mer

  • Kapitalkost-nadene synes å ha en svak økning

  Harald Romstad


  Strukturell endring av produksjonsfaktorene1
  Strukturell endring av produksjonsfaktorene

  Utviklingen av total kostnadsfordeling i en ”normal” produksjonsbedrift over tid

  • Indir. Kost. Som administrasjon og faste kostnader ekskl. kap.kost . Er noe redusert

  Overskudd, underskudd

  100%

  kapitalkostnader

  Indirekte kostnader

  år

  1900

  I dag

  Harald Romstad


  Strukturell endring av produksjonsfaktorene2
  Strukturell endring av produksjonsfaktorene

  Utviklingen av total kostnadsfordeling i en ”normal” produksjonsbedrift over tid

  • Råvarekost. har økt, men prisen pr råvareenhet har gått ned

  • Lønnskostnaden er betydelig redusert mot en svak økning i kapitalkost.

  Overskudd, underskudd

  100%

  kapitalkostnader

  Indirekte kostnader

  råvarekostnader

  lønnskostnader

  år

  1900

  I dag

  Harald Romstad


  Strukturell endring av produksjonsfaktorene3
  Strukturell endring av produksjonsfaktorene

  Utviklingen av total kostnadsfordeling i en ”normal” produksjonsbedrift over tid

  • Dvs at prod/ ansatt har økt svært mye i samme periode

  Overskudd, underskudd

  100%

  kapitalkostnader

  Indirekte kostnader

  råvarekostnader

  lønnskostnader

  år

  1900

  I dag

  Produksjon/ ansatt

  Harald Romstad


  Strukturell endring av produksjonsfaktorene4
  Strukturell endring av produksjonsfaktorene

  Utviklingen av total kostnadsfordeling i en ”normal” produksjonsbedrift over tid

  • Dvs at prod/ ansatt har økt svært mye i samme periode

  Overskudd, underskudd

  100%

  kapitalkostnader

  Indirekte kostnader

  råvarekostnader

  lønnskostnader

  år

  1900

  Norsk treforedlings-industri har hatt en produksjonsøkning på 5,1% i snitt pr. år siden 1960

  I dag

  Produksjon/ ansatt

  Harald Romstad


  Strukturell endring av produksjonsfaktorene5
  Strukturell endring av produksjonsfaktorene

  Antall bedrifter

  Produksjon/ bedrift

  Antall bedrifter

  1900

  år

  I dag

  Produksjon/ ansatt

  Utviklingen av total kostnadsfordeling i en ”normal” produksjonsbedrift over tid

  Harald Romstad


  Prisutviklingen p r varer
  Prisutviklingen på råvarer

  • Hvis oljeprisen synker målt i faste kroner i framtida vil det lønne seg å utvinne oljen så raskt som mulig

  • Hvis oljepriser øker mer en Norges ”samfunnsmessige kalkulasjonsrente” målt i faste kroner vil det lønne seg å redusere utvinningstakten

  • Utvinningstakten i Nordsjøen dreier seg altså om prisutviklingen på olje

  Harald Romstad


  Prisutviklingen p r varer i nominelle enheter
  Prisutviklingen på råvarer i nominelle enheter

  • Prisene synes å øke?

  Harald Romstad


  Prisutviklingen p r varer i faste enheter
  Prisutviklingen på råvarer i faste enheter

  • Prisene går ned!!!

  • 1-2% pr år i faste kroner

  Harald Romstad


  Ekspensjonsd den
  Ekspensjonsdøden

  • Mest synlig hvor bedrifter henvender seg på et lokalt eller regionalt marked med elastisk etterspørsel

  • Stor risiko på alle markeder med uelastisk etterspørsel

  • Tilpasning skjer i området for bedriftens maksimale produksjonskapasitet og kostnadsoptimum og ikke vinningsoptimum

  • Bedriftens argumentasjon kan ofte være at de vil ha større markedsandeler eller at de rett og slett tror at den valgte tilpasning gir best mulig resultat

  • Ekspensjon i gode tider gir økonomiske problemer i dårliger tider pga ireversiblekostnader (investeringer i anlegg og utstyr)

  Harald Romstad


  N ringsutvikling er st rst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser

  VinningsoptimumDEK = DEI => x1

  Kostnadsoptimum DEK = TEK = x2

  Nedre dekningspunkt

  x2

  x1

  Ekspensjonsdøden

  Harald Romstad


  N ringsutvikling er st rst mulig verdiskapning og ikke flest mulig arbeidsplasser

  VinningsoptimumDEK = DEI => x1

  Kostnadsoptimum DEK = TEK = x2

  Valgt ikke optimalt tilpasningsområde, svakt eller negativt resultat, manglende forståelse av grenseinntekt

  x2

  x1

  Ekspensjonsdøden

  Nedre dekningspunkt

  Harald Romstad


  Uttynningsd den
  Uttynningsdøden

  • La oss se på et konkret eksempel

  • Prosessindustri as er eneste bedrift i Norge av sitt slag og produserer stort sett for eksport

  • Bedriften har i dag 180 ansatte

  • Ledelsen mener at bransjens effektivitetsvekst er på ca. 3% og at dette tas ut som prisreduksjoner i markedet

  • Bedriften må øke effektiviteten og en står overfor følgende valg:

   • å øke produksjonen

   • å redusere bemanningen

   • kombinasjon av disse to ytterlighetene

  • I denne sammenheng har en gjort noen beregninger og undersøkelser for å belyse problemene

  Harald Romstad


  Uttynningsd den1
  Uttynningsdøden

  Harald Romstad


  Uttynningsd den2
  Uttynningsdøden

  Harald Romstad


  Uttynningsd den3
  Uttynningsdøden

  Harald Romstad


  Produktivitetsvekst i norsk treforedling 1962 1993
  Produktivitetsvekst i norsk treforedling 1962 - 1993

  • Gjennomsnittlig produktivitets-vekst har vært 5,1%

  • Industrien har siden 1962 økt sin produktivitet 5,4 ganger

  Harald Romstad


  Ressursbaserte n ringer
  Ressursbaserte næringer

  • Konklusjon 6: Internasjonalt konkurranse-utsatt industri bør ha en gjennomsnittlig produksjonsvekst på minst 4-6% pr år for å overleve

   • 5% vekst i produksjonen tilsvarer en fordobling hvert 14 år. Dvs at Norge da ikke vil ha nok virke til egen skogindustri

   • Ressursbaserte næringer vil nå et produksjonstak basert på regionale/nasjonale råstoff før eller siden

   • Resultat: bedrifter må "skvises" ut av næring for at andre skal kunne vokse for å opprettholde sin konkurranseevne

  Harald Romstad


  Ensidige prosessmilj er hj rnestensbedrifter vil etterhvert d ut
  Ensidige prosessmiljøer (hjørnestensbedrifter) vil etterhvert “dø ut”

  • Et ensidig prosessindustrimiljø har ikke tilstrekkelig infrastruktur til å møte de krav markedet setter til en kontinuerlig teknologisk, produktteknisk og strukturell utvikling.

  • Kravet til effektivitetsvekst vil etterhvert medføre at kompetansemiljøet uttynnes og et ensidig miljø vil få større og større problemer med å utvikle seg i konkurranse med bedrifter i mer integrerte miljøer.

  • Slike ensidige prosessmiljøer kjennetegnes ved store engangsinvesteringer som kan oppfattes som “redningsaksjoner” før de nedlegges.

  Harald Romstad


  Uttynningsd den4
  Uttynningsdøden etterhvert “dø ut”

  Strategier for å unngå uttynningsdøden

  • Fusjonere med andre bedrifter av samme type og:

   • inngå avtaler om spesialisering av produksjonen

   • felles salg og markedsavdeling

   • felles teknisk og kompetansestab

  • Bygge opp et komplementerende industrimiljø og infrastruktur (industri- og kompetansepark)

   • feks Kongsberg industripark, Porsgrunn industripark

   • Oppsplitting av ulike miljøer i flere resultatenheter hvor fellesfunksjoner, feks, verksted, vedlikehold, regnskap, interntransport og transport, logistikk rene konsulentfirmaer etc. er organisert som egne resultatenheter for alle bedriftene i industriparken

  Harald Romstad


  Viktig trend den fleksible bedriften
  Viktig trend - den fleksible bedriften etterhvert “dø ut”

  Kompetansekrevende og trenger

  teknisk fagpersonell

  krever store produserte

  produksjonsmidler

  Dvs: bruke gammel eksisterende

  egen fabrikk på Raufoss

  • Fleksible bedrifter og diversifisering

   • Transportkostnadene har gått radikalt ned de siste 50 åra, dvs

   • utviklingsfleksibilitet på kort sikt sikres ved å bygge "element"-fabrikker etter "lavest-kostnads-lokalisering-teorier" dvs:

  Arbeidsintensiv produksjon,

  internasjonalt råstoff +

  lokalt råstoff latex

  dvs lavkostland

  Indonesia

  Produktutvikling, markedsføring og ledelse har hovedkontor så nært Hovedflyplassen som mulig

  Meget arbeidskrevende,

  mangler teknologi for

  automasjon

  forurensningsproblemer

  arbeidsmiljøproblemer

  dvs: U-land

  Ny teknologi muliggjør

  stor grad av automasjon.

  Kvalitetssikring og kompetanse

  er viktige produksjonselementer.

  "greenfield-anlegg" i Norge i

  en "forstad" til Oslo

  Arbeidsintensiv og krever

  teknisk produksjonspersonell. Store utviklingskostnader.

  Råstoff og deler er inter-nasjonale. Produksjon settes bort til et firma i Taiwan

  Meget energikrevende produksjon,

  lavt arbeidsforbruk

  internasjonalt råstoff store kvanta,

  dvs, god havn, billig energi (Vestlandet)

  Element-produksjon 1

  Bearbeide råstoff 1+3

  Element-produksjon 2

  Sette sammen- fabrikken

  Bearbeide råstoff 2

  Produksjon av datateknologi del

  Harald Romstad


  Bedriftsst rrelse og antall sysselsatte
  Bedriftsstørrelse og antall sysselsatte etterhvert “dø ut”

  Kilde: Fin.dep.

  Harald Romstad


  Utvikling av n ringer i norge
  Utvikling av næringer i Norge etterhvert “dø ut”

  Tradisjonelle

  Olje og gass

  Tjenester

  Kilde: Fin.dep.

  Harald Romstad


  Eksport i prosent av bnp
  Eksport i prosent av BNP etterhvert “dø ut”

  Kilde: Fin.dep.

  Harald Romstad


  Konklusjoner
  Konklusjoner etterhvert “dø ut”

  • Sats på kapitalintensive næringer?

  • "Styr unna" næringer med lavt bruttoprodukt pr arbeidstime?

  • Sats på kompetansebaserte næringer som er "høytlønnet" i Norge, men lavere lønnet enn hos konkurrentene

  • Sats mer på høgre utdanning og forskning

  • Lønnsnivå og -spredningen i Norge vanskeliggjør næringsutvikling av service-næringer og turisme som er basert på service

  • Konkurranseutsatt industri bør vokse minst 4-6% pr år for å opprettholde konkurranseevnen på lang sikt

  • Ressursbaserte næringer vil tynnes ut etter hvert som de når "råstofftaket"

  Harald Romstad


  Generelle konklusjoner
  Generelle konklusjoner etterhvert “dø ut”

  • Mange "gode" tiltak synes å ha en motsatt negativ effekt.

  • Vi står ofte overfor et valg mellom å akseptere store vanskeligheter en kortere periode, eller å leve med en lang rekke problemer spredt over lang tid.

  • Et tiltak som på kort sikt kan være en god løsning synes på sikt å forsterke det egentlige problemet og gjør det vanskeligere å løse problemet i neste omgang.

  • Sitter vi med et strukturelt problem, så ta det med en gang.

  • Ensidige industrimiljøer lider en uttynningsdød

  Harald Romstad


  H yt flygende m kemodell
  “Høyt flygende måkemodell” etterhvert “dø ut”

  Resultat

  Planen

  Utvikling den siste tida

  Akseptabelt nivå

  Dette skjedde

  Ikke akseptabelt nivå

  Tid

  Krav om at nå må noen lage en plan

  Det er laget en plan

  • En vil aldri klare å snu utviklingen med mindre en erkjenner grunnen til utviklingen

  • Problemet kan ofte være at de som er grunnen til utviklingen skal lage PLANEN

  • Det er vondt å inn-rømme egen (egen organisasjons) udyktighet

  • Resultatet blir ofte en “høyt flygende måke-modell”

  Harald Romstad