slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
“Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

“Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim) - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

GEN İ TOÜR İ NER S İ STEM HASTALIKLARIN A GİRİŞ: SEMPTOM VE BULGULAR TERMİNOLOJİSİ Yrd.Doç. Dr. Murat UĞRAŞ Üroloji Anabilim Dal ı. “Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim). ı. Üriner Terminoloji Ders Plan ı :. Sistemik bulgular Ağrı Gastrointestinal semptomlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“Hastal ı k yoktur, hasta vard ı r...” (Anonim)' - lis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GENİTOÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARINAGİRİŞ:SEMPTOM VE BULGULARTERMİNOLOJİSİYrd.Doç.Dr. Murat UĞRAŞÜroloji Anabilim Dalı

riner terminoloji ders plan
Üriner Terminoloji Ders Planı:
 • Sistemik bulgular
 • Ağrı
 • Gastrointestinal semptomlar
 • İşeme ile ilgili semptomlar
 • Cinsel fonksiyonlarla ilgili semptomlar
 • Diğer objektif bulgular
slide5
Sistemik bulgu??

Hem de ürogenital hastalıklarda!!..

1 sistemik bulgular
1. Sistemik Bulgular:

a. Ateş:

Erişkinlerde 37,50C , çocuklarda 380C nin üzeri

i.Enfeksiyon

- Akut pyelonefrit

-Komplike sistit

ii.Tümör

Basit sistit ve kronik pyelonefritafebril hastalıklardır.

slide7
b. Kilo kaybı:

i.Tümör-ileri evre

ii.Böbrek yetmezliği

Kronik obstrüksiyon

Enfeksiyon

Otoimmun

slide8
c. Büyüme ve gelişme geriliği:

i.Böbrek yetmezliği

ii.Kronik pyelonefrit

2 a r
2. Ağrı:
 • Lokalize ağrı:

Organın kendisinde görülür.

Testis- Penis- Böbrek loju

 • Yayılan ağrı:

Hasta organın uzağında, genellikle sağlam olan bir başka dokuda, ortak innervasyon nedeniyle görülür.

Üst üreter taşları- skrotum, l.majus

Akut sistit- penis ucu

GİS veya jinekolojik

b brek kaynakl a r
Böbrek kaynaklı ağrı:
 • Sürekli-aralıklı (ondülan)
 • Künt- kolik
 • Lokalize-yayılan
 • Flank bölgede hissedilir, Umblikus’a yayılır.
slide12
Akut renal kolik
 • Renal kapsülün ANİ-AKUT gerilmesi

-Üreterin akut obstrüksiyonu, akut enflamasyon

-Kanser, kronik pyelonefrit, böbrek taşı, tbc, polikistik hastalık

 • Kostovertebral açı hassasiyeti: Sakrospinalis kası - 12. kot
slide13
Pseudorenal ağrı:

T10-12.ci vertebra zorlanmalarında

Sabah azdır, gün içinde artar.

Fibromyalji, lomber disk hernisi, kronik pankreatit

slide14
Üreter ağrısı:

Akut obstrüksiyon!

Böbrek ağrısına ek olarak, renal pelvik kaslar ile üreter kas spazmına bağlı kolik!!

Yayılım:

Mesane- skrotum- testis

Vulva- L. Major

Sağ tarafta apandisit, sol tarafta divertikülit ile karışabilir.

slide15
Vezikal ağrı:

Akut üriner retansiyon-akut suprapubik ağrı

Mesanenin doldukça artan, işeme ile azalan ağrı

Akut sistit: Distal üretrada hissedilen yanma

slide16
Prostatik ağrı:

- Akut enflamasyon

- Perine ve perianal alanda ağrı

- Genellikle dizüri, sık işeme ve aniden idrara sıkışmahissi ile birlikte

slide17
Testiküler ağrı:
 • Travma, enfeksiyon, torsiyon
 • Hidrosel, spermatosel, komplike olmamış testistümörü genellikle ağrı yapmaz.
 • Varikosel, egzersiz ile artan ağrı yapabilir.
 • Üst üreter taşları ve indirekt inguinal hernide

yayılan ağrı testiste hissedilir.

slide18
Epididim ağrısı:

Akut enfeksiyon-epididimit

Sırt ve bacak ağrısı:

Mesane çıkış obstrüksiyonu bulguları

ile birlikte ise:Kemik metastazı?

3 riner hastal klar n gastrointestinal semptom ve bulgular
3. Üriner hastalıkların gastrointestinal semptom ve bulguları:
 • Komşuluk:

i.İnflamasyon

ii.Enfeksiyon

iii.Tümör

 • Renointestinal refleksler

İki sistemin innervasyonunun ortak olması

 • Peritoneal irritasyon:

Böbreklerin ön yüzü periton arka yaprağı ile komşudur.

Defans-rijidite ve rebound!!

3 eme ile ilgili semptomlar
3. İşeme ile ilgili semptomlar:
 • Erişkin mesane kapasitesi: yaklaşık 400 ml
 • Günlük işeme sayısı: 4-5
 • Gece işeme sayısı: 0!
slide25
1-İrritatif semptomlar

2-Obstrüktif semptomlar

3-İnkontinans

4-Diğer semptomlar

rritat i f semptomlar
İrritatif Semptomlar:
 • Frequency: pollaküri (Sık idrara çıkma)

i.Fonksiyonel mesane kapasitesinin azalması1.İşedikten sonra idrar kalması

2.Mesane kompliyansının azalması

3.Mesane duvarı gerildiğinde ağrı meydana gelmesi

ii.Mesane duvar fibrozisi:

1.Tbc

2.Radyasyon sistiti

3.İnterstisyel sistit

4. Şistozomiazis

slide27
Noktüri: (Gece idrar için uykudan kalkma)

i.Fonksiyonel mesane kapasitesinin azalması

ii.Kardiyak noktüri

iii.Böbrek konsantrasyon fonksiyonu bozukluğu

iv. Aşırı sıvı ve/veya diüretik

slide28
Urgency: (Ani ve şiddetli sıkışma hissi)

i.İnflamasyon

ii.Enfeksiyon

iii.Mesanenin nörolojik bozuklukları

iv.Çok düşük pH (KOAH)

slide29
Dizüri: (İşerken ağrı duyma)

i.Akut enfeksiyon

ii. Taş

Erkeklerde distal üretrada

Kadınlarda tüm üretrada

İşeme bittiğinde ağrı sona erer.

obstr ktif semptomlar
Obstrüktif semptomlar:

İdrarın mesaneden atılmasının engellendiği durumlarda

 • Hesitancy: (Duraksama)

Hastanın idrarını yapmak için beklediği sürenin uzaması

- BPH, üretra darlığı

slide32
İdrar akım gücü ve kalibresinin azalması:

< 20 ml/sn

 • Terminal dribbling: (İdrar sonu damlama)
 • Akut üriner retansiyon-glob vesicale
 • Kesik kesik işeme
 • Rezidüel idrar hissi
nkontinans drar n tutamama
İnkontinans: (İdrarını tutamama)
 •  Sürekli inkontinans: Total inkontinans

İdrarın her zaman kontrolsüz kaybı

slide35
i.Ektopik üreter ağzı

ii.Vezikovajinal fistül

iii. Sfinkterik fonksiyonun tamamen kaybı

slide37
Stres inkontinans:

Karın içi basıncı artıran durumlarda idrar kaçırma

i.Sfinkterik fonksiyonun hafif derecede azalması

ii.Fazla sayıda doğum

iii.Pelvik taban kaslarının zayıflığı

iv.Mesane ve sfinkterin bazı nörolojik hastalıkları

slide38
Urge inkontinans:

Ani sıkışma hissi ile birlikte kotrolsüz idrar kaçırma

i.Akut sistit

ii.Nörolojik bazı hastalıklar (Üstmotor nöron bozuklukları)

iii.Sinirli ve gergin kadınlar

slide39
Enürezis nocturna:

Gece, uyurken ve farkında olmadan idrar kaçırma

i.Psikolojik

ii.Nöromuskuler sistemin gelişmebozukluğu

iii.Enfeksiyon-inflamasyon

slide40
Paradoks inkontinans:

(Taşma inkontinansı, overflow inkontinans)

Tam boşalamayan idrarın basıncı, sfinkterik

basıncı aştığı zaman idrar kaçırma

i. Mesane çıkış obstrüksiyonu

ii. Kronik idrar retansiyonu

iii. Flask (gevşek) mesane

di er semptomlar
Diğer semptomlar:
 • Oligüri- Anüri:

Az idrar yapma veya hiç idrar yapmama

1. Prerenal

i.Sıvı açığı

ii.3. Boşluklara sıvı kaçışı

iii.Kalp yetmezliği

2. Renal

i.Akut böbrek yetmezliği

ii.Kronik böbrek yetmezliğinin son dönemi

3.Postrenal

i.Obstrüksiyon

slide42
Pnömatüri:

İdrar içinde hava varlığı

i.Üriner sistem ile intestinal sistem arasında fistül

ii.Gaz oluşturan mikroorganizmalarla enfeksiyon

 • Bulanık idrar:

i.Alkali idrar

ii. Fosfatüri

slide43
Şilüri:

İdrarın süt rengi ve kıvamında gelmesi

Lenfatik sistem fistülü

- Travma, tbc, tümör, filariazis

slide44
Hematüri:

İdrarın kan ile karışık gelmesi

Makroskopik: 1 cc idrarda 105 < adet eritrosit

Mikroskopik: 200 büyütmede her sahada 2-3 eritrosit

Menstrüasyona dikkat!!

slide45
1.Üriner sistem tümörleri

2.Taş hastalığı

3.Enfeksiyon

4.Enstrümantasyon

5.Travma

6.Renal hastalıklar

7.Akut dekompresyon

slide46
Kanamanın zamanlamasına göre:

a.İnisyal hematüri

b.Terminal hematüri

c. Total hematüri

slide48
Libido kaybı

i.Testosteron eksikliği

ii. Psikojenik

slide49
Erektil disfonksiyon

Vajinal penetrasyona uygun rijiditede ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi

i.Psikojenik

ii.Organik

1.Damar yapıları

2.Kas yapıları

3. Sinirler

slide50
Ejekülasyon olmaması (Anejekülasyon)

i.Androjen yetmezliği

ii.Sempatik denervasyon

iii.İlaçlar (alfa blokerler)

iv. Mesane boynu – prostat cerrahisi

slide51
Anorgazmi

i.Psikojenik

ii.Periferal nöropati (Diyabet)

 • Prematür ejekülasyon

Cinsel ilişkinin başlamasından sonra 1 dakika içinde ejekülasyon meydana gelmesi

i. Psikojenik

6 di er objektif bulgular
6. Diğer objektif bulgular
 • Üretral akıntı:

i.Üretrit: N. gonorrhoeae veya C. trachomatis

 • Kanlı ejekülasyon:Hematospermi

i.Prostat-seminal vezikül enfeksiyonu

ii.Tbc

iii. Hipertansiyon

slide53
Jinekomasti:

i.Östrojen kullanan erkekler

ii.Bazı testis tümörleri:

1.Koryokarsinom

2. Sertoli cell Ca

ad