uticaj predrasuda i stereotipa o nasilju u porodici na proces za tite n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTICAJ PREDRASUDA I STEREOTIPA O NASILJU U PORODICI NA PROCES ZAŠTITE PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTICAJ PREDRASUDA I STEREOTIPA O NASILJU U PORODICI NA PROCES ZAŠTITE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

UTICAJ PREDRASUDA I STEREOTIPA O NASILJU U PORODICI NA PROCES ZAŠTITE - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

UTICAJ PREDRASUDA I STEREOTIPA O NASILJU U PORODICI NA PROCES ZAŠTITE. Miroslava Vukovi ć. Zašto je važno obratiti pažnju na stavove i predrasude ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UTICAJ PREDRASUDA I STEREOTIPA O NASILJU U PORODICI NA PROCES ZAŠTITE' - lirit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
za to je va no obratiti pa nju na stavove i predrasude
Zašto je važno obratiti pažnju na stavove i predrasude ?
 • Naše profesionalno delovanje nije samo zasnovano na profesionalnim znanjima i informacijama koje stičemo tokom obrazovanja. Kao u svim drugim aspektima života, naši stavovi i moguće predrasude, takođe, određuju ne samo selekciju informacija kojima pridajemo veći značaj, već i utiču na donošenje profesionalnih odluka, odnosno izbor mogućih akcija. Profesija sudije je u tom smislu posebno složena.
 • Svaki stav ima kognitivnu, emotivnu i konativnu (motivatornu) komponentu.
 • Predrasude i stereotipi na izvestan način simplifikuju realnost i“olakšavaju” snalaženje u kompleksnim situacijama.
 • Prepoznavanje svojih ličnih stavova i očekivanje suočavanja sa izvesnom podložnošću nekim od uvreženih stereotipa i predrasuda, vrlo je važno, jer nam daje mogućnost da budemo svesni njihovog uticaja, odnosno da ih korigujemo.
neki od rasprostranjenih predrasuda i stereotipa o nasilju
NEKI OD RASPROSTRANJENIH PREDRASUDA I STEREOTIPA O NASILJU:
 • Nasilje se dešava u određenim rasnim, kulturnim ili ekonomskim sredinama.
 • Nasilje se uvek dešava pod uticajem alkohola ili droga.
 • Nasilje je privatna stvar između partnera i u to niko ne treba da se meša.
 • Žene provociraju muškarca da ih zlostavlja.
 • Nasilje podrazumeva samo upotrebu fizičke sile.
 • Žene mora da uživaju u nasilju inače bi otišle.
 • Nasilje mora da nije bilo baš tako jako, čim su se vratile počiniocu.
 • Fizičko kažnjavanje dece je proverena vaspitna metoda.
 • Oni koji seksualno zlostavljaju decu su nepoznate, vidno “poremećene” osobe.
 • .................
diskusija
DISKUSIJA:
 • Elaboracija zasnovanosti ovih stavova na činjenicama
 • Pokušaj rasvetljavanja konsekvenci
 • Istine nasuprot mitovima
nasilje se de ava u odre enim rasnim kulturnim ili ekonomskim sredinama
Nasilje se dešava u određenim rasnim, kulturnim ili ekonomskim sredinama.

- jedna od stigmatizacija određenih manjinskih grupa.

- u nekim grupama se još teže može idenitikovati – manje je vidljivo (veća izolovanost, marginalizovane, još ređe se obraćaju za pomoć)

- počinioci– svi obrazovni, profesionalni profili, svi društveni slojevi – što viši soc. status – to je teže, ređe obelodanjivanje

nasilje se uvek de ava pod uticajem alkohola ili droga
Nasilje se uvek dešava pod uticajem alkohola ili droga.

- odražava čuđenje,

- minimizira odgovornost počinioca i ohrabruje mit o njima kao osobama koje nisu odgovorne za svoje ponašanje, što često skreće pažnju sa nasilja,

- nekada se dešava pod uticajem psihoaktivnih supstanci, obratiti pažnju na druge situacije u kojima se alkoholisanost ne posmatra kao olakšavajuća okolnost

nasilje je privatna stvar izme u partnera i u to niko ne treba da se me a
Nasilje je privatna stvar između partnera i u to niko ne treba da se meša

- zakonske promene koje odražavaju promenjen stav države, društva prema ovom problemu, čemu je doprineo boji uvid u posledice ovih oblika nasilja

- uticaj na sve članove porodice, posebno decu

- problem transgeneracijskog prenošenja (razlike M – Ž pol)

ene provociraju mu karca da ih zlostavlja
Žene provociraju muškarca da ih zlostavlja.

- izražavanje osećanja kroz nasilje nije prihvatljivo

- počinioci su odgovorni za svoje ponašanje, a ovaj stav povlači minimiziranje njihovog udela, a naglašava odgovornost žrtve

nasilje podrazumeva upotrebu fizi ke sile
Nasilje podrazumeva upotrebu fizičke sile.

- znatno širi spektar ponašanja koja imaju predznak nasilja – samo naizgled suptilnije forme (npr. emocionalno)

- posledice fizičkog nasilja su samo obično vidljivije, lakše prepoznatljive

- posledice po žrtvu nisu manje u drugim slučajevima

- važno imati na umu da se i seksualno nasilje nad decom često odigrava bez upotrebe fiz. sile, već korišćenjem mnogo perfidnijih manipulacija

ene mora da u ivaju u nasilju ina e bi oti le
Žene mora da uživaju u nasilju inače bi otišle.

- grubo izjednačavanje odgovornosti između počinioca i žrtve

- nada da će se nastaviti “dobar period” između incidenata nasilja

- ideja da je to najbolje za decu, da je deci potreban otac, naročito kada je fokus nasilnika na ženi

- strah, zato što počinilac preti

- 60% ubistava žena u Kanadi je počinjeno od strane intimnih partnera, najopasniji period je taj – kada odluči da ga napusti

- nasilje sistematski devalvira samopoštovanje i inicijativnost, kroz kontinuiranu degradaciju

nasilje mora da nije bilo ba tako jako im se vratila
Nasilje mora da nije bilo baš tako jako, čim se vratila.

- obećanja počinioca – samo da se vrati

- pritisak ili nagovor dece (otac im nedostaje)

- suočavanje sa tim koliko malo podrške ima, obzirom na teškoće samostalnog odgajanja dece

- siromaštvo, nedostatak elementarnih sredstava, uslova za život

fizi ko ka njavanje dece je proverena vaspitna metoda
Fizičko kažnjavanje dece je proverena vaspitna metoda.

- “i mene su moji tukli, pa šta mi fali”

- mora da shvati da to ne sme da radi, disciplina je važna – strah od kazne

- disciplinovanje je obučavanje, usmeravanje deteta da postepeno razvija svoje prosuđivanje u različitim situacijama, i ne podrazumeva samo kažnjavanje, već čitav niz postupaka koji pohvaljuju, podržavaju, potkrepljuju pozitivne oblike ponašanja deteta

- roditelji su značajni uzori, nude model ponašanja koji dete usvaja tokom odrastanja – transgeneracijsko prenošenje nasilnih modela interakcija

oni koji seksualno zlostavljaju decu su njima nepoznate vidno poreme ene osobe
Oni koji seksualno zlostavljaju decu su njima nepoznate, vidno “poremećene” osobe.

- mit koji skreće pažnju sa činjenice da je većina počinilaca dobro poznata detetu, njima je dete kao žrtva lako dostupno jer zloupotrebljavaju poverenja koje dete ima u njih

- većina funkcioniše krajnje neupadljivo u okruženju, ne ispoljava druge oblike nasilnog ponašanja, “svi se začude” kada se zlostavljanje obelodani

- različitog su uzrasta, profesija, soc.-ek.statusa, bračnog statusa, nisu psihijatrijski lečeni i sl.