styrerm te 08 12 2011 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Styrermøte 08.12. 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Styrermøte 08.12. 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Styrermøte 08.12. 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Styrermøte 08.12. 2011. ”Øie-utvalgets innstilling”. Utvalget skal vurdere. Behovet for nasjonal regulering i forhold til lokale prioriteringer Lovregulering som styringsvirkemiddel i forhold til andre styringsvirkemidler Om regelverket bør inneholde flere kvalitets bestemmelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Styrermøte 08.12. 2011' - lindsay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
styrerm te 08 12 2011
Styrermøte

08.12. 2011

utvalget skal vurdere
Utvalget skal vurdere

Behovet for nasjonal regulering i forhold til lokale prioriteringer

Lovregulering som styringsvirkemiddel i forhold til andre styringsvirkemidler

Om regelverket bør inneholde flere kvalitetsbestemmelser

Kommunens behov for styring med barnehagetilbudet i kommunen som lokal barnehagemyndighet

Hvordan videreutvikle tilsynet på barnehageområdet, herunder forholdet mellom statlig og kommunalt tilsyn

ut fra utvalgets vurderinger av de ovenstående punktene: hvilken kompetanse som bør være tilstede på de ulike forvaltningsnivåene for å sikre at barnehagetilbudet drives og utvikles i tråd med rammeplanen og barnehageloven

problemstillinger i utvalgets arbeid
Problemstillinger i utvalgets arbeid

Krav om styrer i barnehagen

Krav til pedagogisk bemanning

Dispensasjon fra utdanningskravet

Dispensasjon fra norm om ped. bemanning

Om godkjenning av andre utdanningsgrupper

Vurdering av krav til generell bemanning

Vurdering av kompetansekrav for assistenter

(Barne- og ungdomsarbeidere)

Barnegruppens størrelse – behov for regulering?

problemstillinger 2
Problemstillinger 2

Ulike aldersgrupper – behov for ulik regulering?

Krav til barnehagens areal inne og ute

Rapporteringskrav i barnehagesektoren

Kompetanseutvikling

Bestemmelser om barns og foreldres rettigheter

Bestemmelse om barnehageeier

Barn med særlige behov (opp.læringsl. § 5-7)

Familiebarnehager

Vurdering av rutiner for tilvenning

problemstillinger 3
Problemstillinger 3

”Når” er barna 3 år

Tilsyn

Inntektsgradert betaling

Fri etableringsrett?

”En på jobb”

Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår

Samiske barnehager

Har kommunen som ansvarlig myndighet nok styringsmulighet ved opptak i barnehagen?

0-åringer. Private/kommunale. Finansiering m.m

Barnehagefaglig kompetanse i kommunene

Forskning

siste etappe
Siste etappe

Siste utvalgsmøte (nr 14) mandag 12.12.2011

- Stort sett kvalitetssikring

- Enighet eller dissenser?

Overleveres statsråden mandag 16. januar -12

- NOU,

høring o.s.v.

fra kd til udir
Fra KD til Udir
 • Stortingsmelding om framtidas barnehage blir lagt frem høsten 2012
 • Egen nettportal for barnehager, målgruppe:styrere
 • Nasjonalt system for kvalitetsutvikling
 • ”Ekspertutvalg” om språkkartlegging”
 • St.meld nr.18: Læring og fellesskap”
  • Tilpasset opplæring/spesialundervisning
  • § 5,7 i opplæringsloven foreslås lagt inn i barnehageloven
informasjon
Informasjon
 • Temabarnehager
 • Språksenter
 • Midler til barn med minoritetsspråk
 • Midler til barn med nedsatt funksjonsevne
 • Kurs/fagdager
 • Ny ABf – utdanning?
rsmelding pr 15 12 2011
Årsmelding pr.15.12.2011
 • Basil åpnes 15.12
 • Les gjennom det nye skjemaet og trykk ”hjelp”-tjenesten på hvert punkt
 • Ta dere tid når dere skal fylle inn opplysninger
 • Send inn skjema elektronisk
 • Barnehagekontoret kontrollerer skjema og sender tilbake til dere dersom noe må endres
 • Dere endrer/retter opp
 • Barnehagekontoret godkjenner skjemaet
 • Dere sender inn papirutgaven
telletidspunkt i 2012 nye rutiner
TELLETIDSPUNKT I 2012NYE RUTINER
 • Forskriften fastslår at det skal telles 15.12 hvert år
 • Bærum kommune har i tillegg bestemt at det skal telles hver måned
 • Alle meldinger om opptak/redusering av barn skal meldes på skjema
 • Melding på annen måte vil bli returnert barnehagen
 • Det er netto endring av barnetall som utløser endring. Netto endring gjelder fra 1 barn
 • Utbetaling/redusering av tilskudd avregnes hvert kvartal
 • De nye rutinene blir innført fra 1. februar 2012
 • Endring av barnetallet for januar 2012, som vil utløse endring av offentlig tilskudd, vil bli behandlet manuelt
viktige presiseringer
VIKTIGE PRESISERINGER
 • Melding om økning i barnetallet må være kommunen i hende senest innen utgangen av den måneden barnet begynner, for å utløse tilskudd for barnet oppstartmåneden
 • Det er ikke anledning til å ta inn nytt barn i oppsigelsestiden til det ”gamle” barnet
 • Det gis kun tilskudd til barn som er registrert i samordnet opptak
 • Barnet det gis tilskudd til må minimum ha gått i barnehagen i en måned
utbetalingsdatoer
UTBETALINGSDATOER

Endringer i desember, januar og februar – avregnes 1. april

Endringer i mars, april og mai – avregnes 1. juli

Endringer i juni, juli og august avregnes – 1. oktober

Endringer i september, oktober og november – avregnes 1. januar

vilk r for offentlig tilskudd
VILKÅR FOR OFFENTLIG TILSKUDD
 • Barnehager som mottar 100 % av det tilskuddet de kommunale barnehagene mottar, har plikt til å sørge for at de ansatte, som et minimum, har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i kommunens egne barnehager
 • Barnehagen skal ta inn nye barn på plasser som blir ledig. Dette gjelder plasser som barnehagen allerede har mottatt tilskudd for, på bakgrunn av tellingen 15. desember

Dette forutsatt at det er barn på venteliste, og at det er praktisk mulig i forhold til sammensetning av barnegrupper.

3. Barn det ytes tilskudd for skal ha søkt plass gjennom samordnet opptak.

vilk r for offentlig tilskudd fortsetter
VILKÅR FOR OFFENTLIG TILSKUDD - fortsetter
 • Det ytes ikke offentlig tilskudd for barn det ikke samtidig kreves foreldrebetaling for.
 • Dersom kommunen har stilt kommunal garanti for lån, kreves det at et eventuelt driftsoverskudd skal tilbakeføres til barnehagedriften.

6. Der kommunen har stilt kommunal garanti for lån, plikter barnehagen årlig å avsette midler til et vedlikeholdsfond.

endrede rutiner
ENDREDE RUTINER

VED LEDIG PLASS

 • Skjema BK 189 fylles ut og sendes inn for godkjenning
 • For å kunne registrere tilbud må barnet stå på barnehagens oppdaterte venteliste.
 • Dersom barnet ikke har søkt plass i din barnehage, må foreldrene søke umiddelbart
 • Barn som ikke er registrert i Extens/Dexter vil ikke få tilskudd.

VED TILBUD OM PLASS

 • Etter godkjenning fra Barnehagekontoret kan tilbud sendes ut
 • Benytt ”Mal for tilbud om plass” som finnes på Dexters hovedside under lenker.
 • Om malen ikke brukes, må all informasjon i malen være med i eget tilbudsbrev.
endrede rutiner fortsetter
ENDREDE RUTINER - fortsetter

SVAR PÅ TILBUD

 • Alle ja og nei svar må meldes Barnehagekontoret v/opptakskonsulenten umiddelbart, da de danner grunnlag for beregning av barnehagens tilskudd

JA - SVAR

 • Send e-post med barnets navn til Barnehagekontoret v/opptakskonsulenten. Ny startdato må skrives, dersom den er endret fra tidligere innsendt skjema.
 • Startdatoen er viktig grunnet kontantstøtte og korrekt beregning av tilskudd
endrede rutiner fortsetter19
ENDREDE RUTINER - fortsetter

NEI - SVAR

 • Send e-post med barnets navn til Barnehagekontoret v/opptakskonsulenten Barnehagekontoret registrerer og sletter søknaden fra ventelisten.
 • Skjema ”BK 189” sendes Barnehagekontoret dersom nytt tilbud sendes ut.

UBESVART

 • Send e-post med barnets navn til Barnehagekontoret v/opptakskonsulenten. Dette gjøres med en gang etter at svar-og evt. purrefrist har gått ut.
 • Barnehagekontoret registrerer og sletter søknaden fra ventelisten.
 • Skjema ”BK 189” sendes Barnehagekontoret dersom nytt tilbud sendes ut.