gymn zium p poto n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium Přípotoční PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium Přípotoční

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Gymnázium Přípotoční - PowerPoint PPT Presentation


  • 196 Views
  • Uploaded on

Gymnázium Přípotoční. Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10. Historie Vršovic. V Hájkově Kronice české z roku 1541 najdeme první zmínku o založení městské části (založena mužem velmi silným z rodu Lechova, bratra Čechova, jménem Vrš).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnázium Přípotoční' - limei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historie vr ovic

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Historie Vršovic

V Hájkově Kronice české z roku 1541 najdeme první zmínku o založení městské části (založena mužem velmi silným z rodu Lechova, bratra Čechova, jménem Vrš).

První historicky doložená zmínka o obci je v zakládací listině Vyšehradské kapituly 1088.

Roku 1902 Vršovice se stávají městem a získávají právo užívat vlastní znak(rybářská vrš).

Roku 1922 je město Vršovice připojeno k Praze a stává se desátým pražským obvodem...

historie koly

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Historie školy

• 1797 - ve Vršovicích první škola v chalupě č.12

• 1908 - povoleno zřízení české státní reálky

• 1919/20 - první školní rok ve vlastní budově

• 1928/29 - Státní reálné gymnázium v Praze 13 v Kodaňské ulici

• 1.9. 1961 - nová budova v Přípotoční ulici, kde ústav sídlí dodnes, sdružovala 3 školy:

- základní devítiletou

- střední všeobecně vzdělávací

- střední školu pro pracující

modern historie koly

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Moderní historie školy

• 1968 - vytvoření gymnázia

• 1983/84 - vytvoření samostatné sportovní školy (zaměření plavání, lehká atletika)

• 1993/94 - oficiální název „Gymnázium a sportovní gymnázium Přípotoční“

• 1.4. 2006 - oficiální název „Gymnázium“ – studium ve 2 oborech – všeobecné a sportovní příprava

• 2005/06 - škola nabízí navíc studium v oboru zaměření tělesná výchova

z kladn daje o kole

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Základní údaje o škole

Adresa: Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Web: http://www.gsgpraha.cz

E-mail: info@gsgpraha.cz

Vzdělávací program školy: čtyřletý

Studijní forma vzdělávání: denní

Ředitel školy: Mgr. Roman Vlček

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jan Vorreth

Motto: Nestačí znát, vědomosti musíme i používat. (Goethe)

co v m m eme nab dnout

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Co vám můžeme nabídnout?

» Tradice a dobré jméno školy

» Všeobecné zaměření školy

» Široká nabídka volitelných předmětů

» Vysoká úspěšnost přijímání na VŠ (90%)

» Úroveň výuky jazyků

» Kvalifikovaný učitelský sbor

» Dostatek mimoškolních aktivit

» Výměnné zahraniční projekty

» Neformální a příjemná atmosféra

» Dobré vztahy mezi pedagogy a studenty, mezi studenty i mezi pedagogy a rodiči

na e c le vzd l v n

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Naše cíle vzdělávání

» Kvalitní příprava žáka pro studium na VŠ

» Budování pozitivního vztahu ke vzdělávání

» Rozvoj sportovního talentu

» Harmonický rozvoj osobnosti studenta

» Umožnit studentovi, aby se během čtyř let studia dokázal profilovat díky možnostem výběru různých zkušeností z různých oborů a díky vlastním prezentacím

» Dát všem příležitost přiblížit se různým profesím a v případě zájmu si na vlastní práci ověřit předpoklady pro daný obor

sou asn stav

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Současný stav

(Ke dni 31.10.07)

Počet tříd: 20

Počet žáků: 556

Průměrný počet žáků na třídu: 27,85

Počet pedagogických pracovníků: 61

Struktura tříd v ročníku:

- obor všeobecné 3 třídy

- obor sportovní příprava 1 třída

- obor tělesná výchova 1 třída

obory

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Obory

Všeobecné - Čtyřletý vzdělávací program má všeobecné zaměření s důrazem na volitelnost, možnost profilace každého studenta

Sportovní příprava - Skloubení sportovní přípravy a středoškolského vzdělávaní studentů, kteří prokazují vysokou sportovní výkonnost

Tělesná výchova - Prostor ke středoškolskému vzdělávání sportovně všestranných studentů, pro které je sport životní filozofií

profil absolventa

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Profil absolventa

» Je tolerantní a umí být i kritický k názorům druhých, k jiným lidem a kulturám

» Dokáže si stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností

» Umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam dalšího vzdělávání

» Získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně propojit a využít v praktickém životě

» Umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací

» Je schopen pracovat samostatně i v kolektivu

rozsah a obsah studia

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Rozsah a obsah studia

Výuka probíhá podle učebního plánu pro čtyřleté studium schváleného MŠMT ČR

Naše priorita je možnost profilace každého studenta

dle volitelných předmětů a seminářů

Další naší prioritou je také jazyková výuka

obsah studia

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Obsah studia

1. ročník - pojatý všeobecně

- Volba dvou cizích jazyků (Aj, Nj, Fj, Šj, Rj) s posílením 1. cizího jazyka ze ZŠ

- Na závěr 1.ročníku volba volitelného bloku dle zájmu

2. ročník - zvýšení profilace studenta

- Volba bloku předmětů, ty budou posíleny 1 hodinou týdně až do konce studia (3x1)

Bloky: Přírodovědný - Bi, Ma, Fy

Humanitní - Čj, Dě, ZSV

obsah studia1

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Obsah studia

3. ročník - další volitelný předmět (2 roky)

- další volitelný předmět bez ohledu na volitelný blok

- přírodovědné i humanitní semináře, programování, deskriptivní geometrie, třetí jazyk

4. ročník - prohloubení přípravy na VŠ

- posílení předmětů pro další prohloubení přípravy na VŠ dle nabídky školy

- volba z přibližně 15 předmětů (psychologie, dějiny umění - architektura, Bi, Fy, dějepis 20.století, filozofie a etika, jazykové semináře...)

kurzy a v jezdy

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Kurzy a výjezdy

1. ročník - seznamovací výjezd, zaměřený na problémy přechodu na střední školu, efektivní způsoby studia, vzájemné poznání a přípravu

na vstup do nového prostředí

2. ročník - lyžařský kurz v českých nebo rakouských horách

3.ročník - sportovní kurz

mimo koln aktivity

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Mimoškolní aktivity

Akce pro všechny - projektové dny a dny exkurzí, besedy s odborníky různých profesí, návštěvy divadel, filmových představení...

Školní sport - lyžařské zájezdy do zahraničí, vodácký kroužek, košíková, volejbal, posilovna...

Umělecká realizace - pěvecký kroužek, dramatický kroužek, Filmový klub...

Poznávací zájezdy - Anglie, Irsko, Španělsko, Německo, Dánsko, Finsko, Švýcarsko, Francie...

materi ln z zem

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Materiální zázemí

» Příjemné prostředí a kvalitní vybavení speciálních učeben dovolují různorodou a efektivní výuku

» Speciální učebna s interaktivní tabulí

» Laboratoře na fyziku, chemii, biologii

» Multimediální učebny

» Učebny informatiky a výpočetní techniky připojené k Internetu a propojené v síti Novell

» Čtyři učebny cizích jazyků

» Odborné učebny hudební a výtvarné výchovy

» Studovna a knihovna

» Posilovna, hřiště s umělým povrchem a tělocvičny

» Jídelna a bufet

ciz jazyky i

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Cizí jazyky I

Anglický jazyk

» první jazyk pro všechny

» všichni studenti rozděleni do skupin podle úrovně znalostí v rámci třídy

» týdně 4 hodiny v každém ročníku

» rodilí mluvčí

» semináře z anglického jazyka ve 4. ročníku

» příprava na zkoušky FCE

ciz jazyky ii

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Cizí jazyky II

Další jazyk

» němčina, francouzština, ruština, spanělština

» týdně 3 hodiny

» rodilí mluvčí pro španělský jazyk

» semináře z druhého jazyka ve 4.ročníku

» ve 3. ročníku možnost studovat 3. jazyk formou volitelného předmětu

» nepovinné kroužky z druhého jazyka

- výuka je podporována mezinárodními projekty (Comenius), rozšiřující možnost uplatnění absolventa

mezin rodn spolupr ce

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Mezinárodní spolupráce

» Projekty Comenius (Sokrates)

- Dlouholetá spolupráce s partnerskou školou IES Monte Castello Burela, Galicie, Španělsko

1. Současné projevy umění v Galicii a Čechách, 2002-03

2. Evropa - kultura nakloněná přírodě , 2005-06

3. Pohled do minulosti Flash - Back, 2007-09

4. Spolupráce škol 2002-05: Einheit und Vielfalt - Die ausgewelte Feste im Lauf des Jahres

» Internetové konference eTwinning

» Návštěvy zahraničních studentů a učitelů

vzd l v n nadan ch student

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Vzdělávání nadaných studentů

» Podpora účasti na soutěžích, olympiádách, SOČ

» Školní konference - prezentace a obhajoba studentských prací

» Vytváření studijních skupin napříč ročníky v dnech věnovaných projektům

» Zařazování volitelných předmětů dle zájmu studentů

» Studijní individuální plány pro talentované sportovce

» Vyhlášení nejlepšího studenta a sportovce ročníku

n kolik dobr ch d vod pro u n s studovat

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Několik dobrých důvodů, proč u nás studovat...

1. Získáš kompetence, které potřebuješ k přijetí a dalšímu studiu na vysoké škole

2. Můžeš si zvolit část studijního programu výběrem z volitelných předmětů

3. Dostaneš prostor pro prezentaci - časopis, školní konference, projektové dny, mezinárodní projekty

4. Můžeš se realizovat umělecky - divadelní kroužek, pěvecký sbor, tradiční ples školy v Lucerně, Filmový klub, Večery poezie...

5. Můžeš pečovat o své tělo - posilovna, školní i mimoškolní turnaje, lyžařské kurzy, vodácké zájezdy, soustředění pro studenty sportovních tříd...

n kolik dobr ch d vod pro u n s studovat1

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Několik dobrých důvodů, proč u nás studovat...

6. Můžeš dělat něco pro ostatní - školní Vánoce, vánoční a velikonoční dílny, dobrovolnictví, adopce na dálku (Areif Yasmin - adoptivní syn školy)

7. Můžeš poznávat a cestovat - výměnné jazykové pobyty, poznávací zahraniční zájezdy

8. Máme kvalitně vybavené odborné učebny, počítače pro všechny

9. Naučíš se mluvit v cizím jazyce - zahraniční lektoři, výjezdy do zahraničí, mezinárodní projekty, semináře a jazykové kroužky

10. Najdeš přátelské studijní prostředí a vstřícný vztah učitel - student

slavn absolventi

Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10

Slavní absolventi...

Od roku 1961 prošly naší školou tisíce studentů...

Ač každou chvíli jiný název, přece stále stejnáPŘÍPOTOČNÍ...

Od 1.4. 2006 název Gymnázium Přípotoční, Praha 10

Pavel Richter, (1. a 2. ročník 1970 - 72), Hokejový trenér, Mistr světa 1985 ledním hokeji

Jana Kratochvílová, (1969 - 73), zpěvačka

MUDr. Michael Pipka, (1969 - 73), zdravotnický zástupce přednosty, FN Královské Vinohrady

MUDr Jan Škovránek, CSc., (1962 - 65), přednosta dětského kardiocentra, Fakultní nemocnice Motol

Doc. MUDr. Jan Bultas, CSc., (1964 - 67), odborník v kardiologii, docent kardiologie 1.LF.UK v Praze

slavn absolventi1

Slavní absolventi...

Jiří Lábus, (1965 - 68), herec, cena Thálie

MUDr Jiří Běhounek, (1967 -70), od 1989 primář ortopedie v Pelhřimově

Zdeněk Svěrák, (1952 - 1954), herec, režisér, scénárista

Ilona Hlaváčková, (1992 - 96), plavkyně, ME, 2. na MS

Marek Epstein, (1991 - 94), scénárista, spisovatel

Hilgertová Štěpánka, (1982 - 86), královna divoké vody, zlatá OH Atlanta 1996, Sydney 2000

Olga Šípková, (1983 - 87), mistryně Evropy a Světa v aerobicu

Daniel Hůlka, (1984 - 88), zpěvák

Barbora Špotáková, (1995 - 99), atletka

Barbora Tachecí, (1978 - 82), novinářka

Tomáš Vegner, (2001 - 05), krasobruslař

© 2007 Gymnázium Přípotoční. Všechna práva vyhrazena.