cts projektet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CTS-projektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
CTS-projektet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

CTS-projektet - PowerPoint PPT Presentation


  • 205 Views
  • Uploaded on

nästan en riktig EA-process Karin Kårström IT-arkitekt. CTS-projektet. Kort presentation Tullverket, IT-avdelningen och Arkitekturenheten Drivkrafter utvecklingsarbete runt 2005 CTS-projektet (CTS = CustomsTradeSystem) Hur började det…? Hur arbetar vi idag…? 5-årsplanen Erfarenheter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CTS-projektet' - liluye


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uppl gg
Kort presentation Tullverket, IT-avdelningen och Arkitekturenheten

Drivkrafter utvecklingsarbete runt 2005

CTS-projektet (CTS = CustomsTradeSystem)

Hur började det…?

Hur arbetar vi idag…?

5-årsplanen

Erfarenheter

Sen då?

Upplägg
tullverket
Tullverket

GENERALTULLDIREKTÖR

OCH ÖVERDIREKTÖR

INTERNREVISION

VERKSLEDNINGSSTAB

EFFEKTIV HANDEL

ADMINISTRATION

OCH STÖD

Administrationsavdelning

Informationsstab

IT-avdelning

Personalavdelning

Rättssekretariat

BROTTSBEKÄMPNING

it avdelningen
IT-avdelningen

AVDELNINGSCHEF

STAB

DRIFT

Operativ drift

Applikationsdrift

Kundstöd

IT-sevice

ARKITEKTUR

SYSTEM

Effektiv Handel

Brottsbekämpning

Gemensamma system

Interna system

arkitekturenheten
Arkitekturenheten

Enhets-/Sektionschef

3 IT-arkitekter verksamhet

IT-arkitekt verktyg och std

IT-arkitekt infrastruktur

IT-arkitekt kommunikation

IT-arkitekt säkerhet

IT-säkerhetschef

Processutvecklare

2 metodutvecklare

(Verksamhetsarkitekt)

ARKITEKTUR

Reaktivt

Traditionell IT-arkitektur

Äldre lösningar

Proaktivt

SOA

Moderna IT-lösningar

tullverket1
Tullverket

GENERALTULLDIREKTÖR

OCH ÖVERDIREKTÖR

INTERNREVISION

VERKSLEDNINGSSTAB

EFFEKTIV HANDEL

Kundrelationer

Marknadsanalyser

Tillstånd

Kvalitetssäkring

Klarering

Uppbörd

ADMINISTRATION

OCH STÖD

Administrationsavdelning

Informationsstab

IT-avdelning

Personalavdelning

Rättssekretariat

BROTTSBEKÄMPNING

drivkrafter effektiv handel anno 2005
Tullverkets vision 2012

eCustoms Multi Annual Strategic Plan (MASP)

harmonisering av tullprocedur och lagstiftning

Tvingande krav med tvingande datum!

Effektiviseringsbehov

processer, arbetsmetoder

Drivkrafter Effektiv handel anno 2005

ETT TULLVERK

med effektiva och moderna arbetsmetoder förenklar det legala och förhindrar det illegala

MÅL

Minst 80% av varuflödet är kvalitetssäkrat

drivkrafter it anno 2005
Utdaterat IT-stöd

textbaserade gränssnitt (TullDataSystemet) byggt på Ingres, c-funktioner, VAX/VMS och True64 osv

Nya behov – nya krav på teknisk plattform

EU-initiativ harmonisering – ökat utbyte av IT-stöd mellan medlemsstater

SOA

den funktionalitet som behövs finns i våra silos, men är ”felpaketerad”

Behov att ”mäta” IT-stödet

Spårbarhet mot verksamhetsmål

Helhetsperspektiv – verksamhetsdrivet – I TID!

Drivkrafter IT anno 2005
cts b rjan
”Det svenska Tullverket står i dag inför sin största tekniska utmaning sen införandet av Tulldatasystemet, TDS, i början av 1990-talet. TDS har varit ett mycket väl fungerande system under många år, men nu har de nya kraven från EU samt våra interna krav på förändringar lett fram till ett beslut att bygga ett helt nytt tulldatasystem. Ett nytt TDS ska bli det nya systemstöd som tillgodoser de krav och beskrivningar som kommer från både Europeiska kommissionen och från Tullverket.”

Citat projektledare CTS

CTS – början
cts b rjan1
Kartlägga verksamheten

IBM/CBM: målbild 2012 kopplad mot EU-krav

avsiktsförklaring: sätta ambitionsnivå per verksamhetsområde

prioritera verksamhetsområden: Trade Logistics

prioritera verksamhetskomponenter: Import & Export Controls, klareringsprocessen först ut

viss nulägeskartläggning för att identifiera gap

roadmap påbörjas

Grundläggande tekniska beslut

Ny strategisk plattform (Linux, Java, SOA)

CTS – början

Strategisk diskussion

cts b rjan2
CTS – Början

Arkitekturella produkter och tjänster

Avsiktsförklaring

Verksamhets-

Komponenter (CBM)

Roadmap

Måldokument

Principer

Riktlinjer

Uppdragsspecifikationer

Modeller

process

Beslutsunderlag

cts f re
CTS – Före

Verksamhets

expert

System

arkitekt

Utvecklings

samordnare

Verksamhets

arkitekt

Teknisk

expert

BPÄ

PPÄ

Strateger

mfl

IT

arkitekt

Process

designer

CORE TEAM

Sakkunnig

Verksamhets

analytiker

VIRTUAL TEAM

cts f re1
Core Team

Identifierar förändringsområden

inom prioriterad verksamhet…

Gör målnedbrytning

Initierar uppdrag/delprojekt/projekt

Skapar riktlinjer och inriktningsbeslut

Förankrar med strategisk ledning och styrning

CTS – Före

Strategisk diskussion

cts f re2
CTS – Före

Arkitekturella produkter och tjänster

Omsättningsplan

Principer

Roadmap

Riktlinjer

5-årsplan

Tekniska

plattformar

Modeller

Referensarkitektur

integration

Referensarkitektur

portal

Uppdragsspecifikationer

Säkerhetslösning

Beslutsunderlag

cts under
Det handlar om (del)projekt…

In: principer, riktlinjer, referensarkitektur, modeller osv

Styrs av inriktnings- och omfattningsbeslut

Styrs av RUP och PROPS

”nya” dicipliner: verksamhetsmodellering och användbarhet

”nya” aktiviteter: tjänsteidentifikation

Återkoppling mot före-arbetet!

CTS – Under

Utveckling inom arkitektur

cts under1
CTS – Under

Arkitekturella produkter och tjänster

Projektunderlag

InriktningOmfattning

Granskningar

Inriktning

omfattning

Stöd

cts efter
CTS – Efter

Införande

Uppföljning

5 rsplan
Omfattar idag Trade Logistics och i dagsläget inte en plan utan en rekommentation

Framtagen som förankringsverktyg

5-årsplan
5 rsplan nul ge
Stora investeringar för import, export och transitering är gjorda, men den tekniska livslängden är begränsad (kortare än den funktionella)

Befintliga verksamhetsrutiner är splittrade

Inte processtödjande IT-stöd – stuprör

Rutiner och IT-stöd för klarering av certifierade kunder är bristfällig

5-årsplan - nuläge
befintligt l ge grafik
Befintligt läge - grafik

Exp

Imp

AEX

Tr

(NCTS)

DIV

E-post

FGP

Kvoter

TET

m.m.

ECS

f ranm lan klarering huvudfl de
Föranmälan/Klarering huvudflöde

Urval

Automatisk

Exp

Beg. klarering

GP/Presentation

Kontroll

&

Resultat

Klareringstjänstemannen

Kartlägg hela Klareringsprocessen?

* Fler beslut

framtida l ge delm l 2009
Framtida läge, delmål 2009+

Beg. klarering

Urval

Kontroll

&

Resultat

GP/Presentation

Exp

Tr

(NCTS)

Imp

Summarisk införsel-

deklaration Import

Imp

Tr

(NCTS)

Exp

framtida l ge 2013

Exp

Tr

(NCTS)

Imp

Imp

Tr

(NCTS)

Exp

Framtida läge, 2013+

Beg. klarering

Urval

Kontroll

&

Resultat

GP/Presentation

Nytt IT-stöd

för

ärendehantering

5 rsplan hur
Fördela ut nämnda steg i de olika verksamhetsförändringsprojekten.

Identifiera nödvändiga åtgärder för att effektivisera drift och förvaltning av befintliga TDS (5-10 års perspektiv)

Första delprojektet:

Nytt IT-stöd för summarisk införseldeklaration som utgör plattform för kommande ärendestöd byggs

Bas för effektivare uppföljning och analyser införs

Processtödjande gränssnitt införs

Generell lösning för EU-kommunikation införs

Avveckla funktioner i TDS som ersätts av nytt samlat IT-stöd

Block av verksamhetslogisk karaktär som är möjliga att utan negativ påverkan för användare och IT-avdelning realiseras enligt nya arkitekturen skall övervägas om så ska göras

Övriga krav införs i befintligt IT-stöd

 Kontinuerlig dialog mellan delprojektet och CTS-förearbete och sponsor

5-årsplan – hur?
5 rsplan1
Förankrad och klar5-årsplan

Principer

Riktlinjer

Inriktningsbeslut

erfarenheter
Proaktivt arbete är toppen!

Tydligare mål – spårbarhet till mål – verksamhetsdrivet

Förbättrad kommunikation – strategiska/taktiska beslut istället för projektbeslut

Förankring – forum

Bättre helhetsperspektiv

Just enough – just in time

Tungt för ”första-projektet”

Motstånd…

Förankring

Projektform

Gräns mot planeringsprocess och projektprocess inte glasklar

Erfarenheter
sen d
Just nu pågår arbete med att definiera EA-processen inom Tullverket:

Delprocesser och aktiviteter

Roller!!

Artefakter, produkter, tjänster

Gränsytor

Arkivskåpet!

Osv…

Slutet gott – allting gott!

Sen då…?
slide31
Frågor?

karin.karstrom@tullverket.se

0920-25 97 25