1 / 8

BUD-projektet

BUD-projektet. B redband U tbyggnad och D rift. Samordning av fiberutbyggnaden Arholma till Landsort. Sune Fogelström 070-5388448. Sune Fogelström 070-5388448. Varför fiber?. ?.

Download Presentation

BUD-projektet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BUD-projektet Bredband Utbyggnad och Drift Samordning av fiberutbyggnaden Arholma till Landsort Sune Fogelström 070-5388448

  2. Sune Fogelström 070-5388448

  3. Varför fiber? ? • fiber löser både internet, telefoni och TV - pålitligt och till lägre löpande kostnader än för motsvarande mobila lösningar • fiber begränsar inte mängden Mbit'ar - en befrielse inte minst för familjer med uppväxande barn • för distansarbete kräver en del arbetsgivare fiber (inte mobila lösningar) • samhällets planering bl a för framtida äldrevård i hemmet och annan sjukvård kräver tillförlitligt internet • bredband när du är hemma, vill vara säker på att det fungerar och ha koll på kostnaderna • mobila lösningar när du är mobil • vi vill inte ha skärgården full av mobilmaster Sune Fogelström 070-5388448

  4. Hur får man det att hända! • Driv frågan i er förening • Avgränsa ert område, ön eller öarna • Väck intresset • Kontrollera med kommunen • Använd byalagsmetoden • Behåll kontrollen över nätet själva • Vänta inte Sune Fogelström 070-5388448

  5. Byalagsmetoden Lokal förening projekterar och söker bidrag på Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutar efter kontroll att ”marknaden” inte bygger Länsstyrelsen, Pts och Kommunen finansierar ca 60% Abonnenten finansierar ca 40 % Föreningen bygger nätet Föreningen handlar upp kommunikationsoperatör som driver nätet och säljer tjänster dvs TV, Internet och Telefoni Sune Fogelström 070-5388448

  6. Villkor! Det är bara lokala föreningar som kan få bidragen Om ”marknaden” kan tänkas bygga inom 3 år utgår inga bidrag Sune Fogelström 070-5388448

  7. Vi har kommit en bit på väg Ö Antal abonnenter inom 1 år Antal abonnenter inom 3 år Gräskö 116 135 Marö 40 41 Blidö (del) 80 100 Bruket 80 110 Ingmarsö 150 250 Harö 130 200 Möja 300 500 Runmarö 120 300 Nämdö 120 300 Ornö 250 750 1386 2636 Totalt investeras nu ca 74 Mkr i fiberutbyggnad på dessa öar Sune Fogelström 070-5388448

  8. Kostnader! Anslutningsavgift Abonnemangsavgift Finansiering! Egenfinansiering Bidrag från EU,staten och kommunen Föreningsengagemang Sune Fogelström 070-5388448

More Related