ymchwil prifysgol caerdydd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ymchwil Prifysgol Caerdydd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ymchwil Prifysgol Caerdydd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ymchwil Prifysgol Caerdydd - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Ymchwil Prifysgol Caerdydd. Dr Adrian Price. Eitem 1: Cwrs CiO Newydd. tri amrywiad ieithyddol rhanbarthol sef Gogledd, De-Orllewin, a De-Ddwyrain; amrywiad ac amrywiaeth leol i fod yn fater i’r canolfannau CiO yn lleol;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ymchwil Prifysgol Caerdydd' - lillian-griffith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eitem 1 cwrs cio newydd
Eitem 1: Cwrs CiO Newydd
 • tri amrywiad ieithyddol rhanbarthol sef Gogledd, De-Orllewin, a De-Ddwyrain;
 • amrywiad ac amrywiaeth leol i fod yn fater i’r canolfannau CiO yn lleol;
 • canllawiau i diwtoriaid ar y defnydd o’r iaith darged yn y dosbarth a’r tu hwnt, a hynny mewn perthynas â gweithgareddau cysylltiedig amrywiol. Dylai’r canllawiau hyn gynnwys cyngor ar gynyddu’r defnydd o’r iaith darged hyd at y pwynt lle y defnyddir yr iaith darged yn unig â dysgwyr;
 • canllawiau i ddysgwyr ar amcanion, gwerthoedd a dulliau cyflwyno’r cwrs;
 • darnau drilio byr, cyd-destunol;
 • tasgau cyfathrebol ar wahanol lefelau er mwyn ymateb i wahaniaethau ymhlith dysgwyr
eitem 2 canllaw gramadeg i ddysgwyr
Eitem 2: Canllaw Gramadeg i Ddysgwyr
 • Dylid gwneud defnydd o nifer o lyfrau safonol a phoblogaidd ym maes TEFL tra’n datblygu’r canllaw hwn, er enghraifft:
 • Raymond Murphy gyda Williams R. Smalzer ‘BasicGrammarinUseAnswerKey: ReferenceandPracticeforStudents of English’ (Cambridge University Press, 2002);
 • Raymond Murphy ‘EssentialGrammarinUsewithAnswers: A Self-StudyReferenceandPracticeBookforElementaryStudents of English’ (Cambridge University Press, 2007);
 • Raymond Murphy gyda Williams R. Smalzer ‘EnglishGrammarinUsewithAnswers: A Self-StudyReferenceandPracticeBookforIntermediateStudents of English’ (Cambridge University Press, 2002);
 • Michael Swan a Catherine Walter ‘HowEnglish Works: A GrammarPracticeBookWithAnswers’ (Oxford University Press, 1997);
 • Martin Hewings ‘Advanced GrammarinUse: A Self-StudyReferenceandPracticeBookfor Advanced Students of English’ (Cambridge University Press, 2005).
eitem 3 canllaw gramadeg i diwtoriaid
Eitem 3: Canllaw Gramadeg i Diwtoriaid
 • Yr argymhelliad yw i’r Adran Addysg a Sgiliau gomisiynu canllaw gramadeg yn benodol ar gyfer tiwtoriaid CiO sy’n ymgorffori’n neilltuol canllawiau i diwtoriaid ar sut i gyfathrebu ac egluro gramadeg i ddysgwyr.
 • Dylid defnyddio a thynnu at ei gilydd yn y canllaw hwn deunydd CiO cyfredol, perthnasol, yn unol ag awgrymiadau ymarferwyr CiO
 • Dylid gwneud defnydd o nifer o lyfrau safonol a phoblogaidd ym maes TEFL tra’n datblygu’r canllaw hwn, er enghraifft:
 • A. J. Thomson a A. V. Martinet ‘A PracticalEnglishGrammar’ (Oxford University Press, 1986);
 • Michael Swan ‘PracticalEnglishUsage’ (Oxford University Press, 2005).
eitem 4 app gramadeg i ddysgwyr
Eitem 4: App Gramadeg i Ddysgwyr
 • Dylai’r App hwn ymgorffori esboniadauyn Saesneg a thynnu ar yr arfer da canlynol ym maes TEFL:
 • Cambridge University PressEnglishGrammarinUseActivitiesAppforiPhone (<http://www.cambridge.org/other_files/wasp_video_player/inUse/EGUMobileActivities.html>);
 • Cambridge University PressEnglishGrammarUseTestsApp (http://www.cambridge.org/other_files/wasp_video_player/inUse/EGUMobileTests.html). Reviewedby EFL practitionershere (http://www.englishblog.com/2010/03/essential-apps-for-english-learners-grammar.html);
 • University College London InteractiveGrammar of English [iGE]
eitem 5 corpws cio
Eitem 5: Corpws CiO
 • Yr argymhelliad yw i’r Adran Addysg a Sgiliau gomisiynu corpws electronig yn benodol ar gyfer CiO ac yn seiliedig ar Gymraeg llafar cyfoes.
 • Dylai’r Adran Addysg a Sgiliau weithio ag arbenigwyr ym maes corpora ieithyddol ynghyd ag arbenigwyr o blith ymarferwyr CiO ac arbenigwyr mewn Cymraeg llafar cyfoes er mwyn datblygu corpws priodol.
 • Cyfanswm goblygiadau cost: lleiafswm £150,000
 • Mae’r ffigwr hwn yn seiliedig ar gostau corpora tebyg eraill.
 • Nid yw hyn o reidrwydd yn gost i AdAS. Mae cynghorau cyllido ymchwil y DU a chyrff cyllido ymchwil eraill e.e. AHRC, ESRC, Ymddiriedolaeth Leverhulme, a’r Academi Brydeinig wedi arfer â chefnogi gwaith o’r math hwn.
eitem 6 darllenwyr graddedig prosiect cwmpasu
Eitem 6: Darllenwyr Graddedig (Prosiect Cwmpasu)
 • Yr argymhelliad yw i’r corff arweiniolyn y sector CiO ymgymryd â’rdasg o ystyried ymha ffyrdd y gellir datblygu casgliad newydd o ddarllenwyr graddedig.
 • Dylai’r testunau fod yn gysylltiedig â lefelau a nodweddion penodol o’r cwrs newydd. Yn neilltuol, dylai’r testunau fod yn seiliedig ar ddealltwriaeth wyddonol o’r patrymau geirfaolac ieithyddol fel y maent yn codi trwy’r cwrs. Hefyd, dylai’r testunau fod yn ailgylchu’n fwriadol y patrymau geirfaol ac ieithyddol hyn. Yn ogystal â hyn, dylid datblygu canllawiau i diwtoriaid ynghylch defnyddio’r darllenwyr graddedig, gan cynnwys mewn Clybiau Darllen. Yn ddelfrydol, bydd ystod o adnoddau cefnogol clywedol yn gysylltiedig â’r darllenwyr graddedig hyn. Byddai modd defnyddio darllenwyr o’r math hwn i bontio’r gagendor rhwng cyrsiau.
eitem 7 gweithgareddau dysgu lled ffurfiol
Eitem 7: Gweithgareddau DysguLled-ffurfiol
 • Dylid ymgorffori’r nodweddion canlynol i’r gwaith hwn:
 • dealltwriaeth eglur a phendant o’r gwahaniaethau rhwng dysgu ffurfiol, lled-ffurfiol ac anffurfiol;
 • gweithgareddau lled-ffurfiol penodol, yn cynnwys cywair a thocynnauymateb rhyngweithiol, sy’n gysylltiedig â gwahanol lefelau ac agweddau o’r cwricwlwm CiO;
 • monitro a gwerthuso gweithgareddau lled-ffurfiol trwy ddefnyddio ‘Toolkit’ NIACE / RARPA;
 • bod gan bob canolfan CiO aelod penodol o staff â chyfrifoldeb penodol am ddatblygu a gweithredu rhaglen o weithgareddau dysgu lled-ffurfiol;
 • bod pob canolfan CiO yn gweithio yn agos â’r Mentrau Iaith sy’n lleol iddynt ar ddatblygu a gweithredu cynlluniau a gweithgareddau yn y maes hwn.
eitem 8 hyfforddiant i awduron
Eitem 8: Hyfforddiant i Awduron
 • Yr argymhelliad yw i’r Adran Addysg a Sgiliau gefnogi’r corff arweiniol ar hyfforddiant ym maes CiO i ddatblygu rhaglen hyfforddiant i gyw awduron yn y maes.
 • Dylid anelu rhan gyntaf yr hyfforddiant at ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o awduron CiO a dylid ei arwain gan awduron cyfredol CiO. Dylai ail ran yr hyfforddiant gynnwys ‘dosbarth meistr’ ar gyfer awduron profiadol ym maes CiO, a hwnnw i’w gynnal gan arbenigwr rhyngwladol. Dylid ei gynnal yn flynyddol. Mae’r ffigwr isod yn adlewyrchu’r goblygiadau cost ar gyfer un flwyddyn yn unig. Yn amlwg, byddai hyfforddiant i awduron ar sail barhaus â goblygiadau cost wrth drefnu a darparu gweithgareddau a digwyddiadau.
 • Cyfanswm goblygiadau cost yn fras: £3,500
eitem 9 hyfforddiant i diwtoriaid
Eitem 9: Hyfforddiant i Diwtoriaid
 • Dylai’r hyfforddiant fod â’r nodweddion canlynol:
 • Drilio – hyfforddiant yn y gwahanol ffyrdd o gyflwyno drilio a’r gwahanol arddulliau drilio, er mwyn osgoi gorlwytho semantig / syrffed ystyregol [Saesneg - semanticsatiation];
 • Gramadeg – hyfforddiant ar y defnydd o derminoleg priodol a dulliau o gyflwyno esboniadau gramadegol, er mwyn osgoi cysoni / gorgyffredinol [Saesneg – overgeneralisation];
 • Adborth – hyfforddiant ar adborth sy’n benodol i gynnydd ieithyddol, yn unol ag ymagweddau asesu ar gyfer dysgu. Hefyd, arweiniad ar weithio gyda thempledi / ffurflenni adborth i ddysgwyr a ‘gwaith cartref’ fel cyfleon i ddarparu adborth;
 • Geirfa – hyfforddiant yn y dull ‘adolygu strwythuredig’ [Saesneg - structuredreviewing];
 • Gweithgareddau gwahaniaethol – hyfforddiant ar y defnydd priodol o weithgareddau gwahaniaethol o safbwynt gwahaniaethau mewn gallu ymhlith dysgwyr.
eitem 10 hyfforddiant i ddysgwyr
Eitem 10: Hyfforddiant i Ddysgwyr
 • Dylai nodweddion allweddol hyn fod yn cynnwys y canlynol:
 • gosod targedau synhwyrol,
 • rheoli amser (amser cyfeiriol yn cynnwys amser cyswllt / amser yn y dosbarth a gweithgareddau amser cyfeiriol eraill),
 • derbyn a deall adborth.
eitem 11 rhannu arfer da
Eitem 11: Rhannu Arfer Da
 • Yr argymhelliad yw i CiO fel sector wneud gwell ddefnydd o’r ‘Moodle’ cenedlaethol CiO na’r defnydd a wnaed o’r mecanweithiau blaenorol yn y sector, sef y porth CiOar y we a’r cyhoeddiad sectorol ‘Y Tiwtor’<http://www.ytiwtor.org/rhifyn19/newyddion/y-bont.html>, er mwyn sicrhau bod arfer da yn y sector CiO ac o feysydd perthnasol eraill yn cael ei adnabod a’i raeadru’n eang.
 • Mae’r ymchwil wedi adnabod technoleg a DDD fel meysydd sydd o flaenoriaeth yn y cyd-destun hwn.
 • Dim goblygiadau cost newydd
eitem 12 ymchwil weithredol
Eitem 12: Ymchwil Weithredol
 • Mae’r ymchwil wedi adnabod y meysydd canlynol fel blaenoriaethau:
 • defnydd cyfredol dysgwyr o gefnogaeth dechnoleg-seiliedig;
 • gwahaniaethau rhwng dysgwyr;
 • syrffed ystyregol wrth ddrilio;
 • patrymau mewn cysoni / gorgyffredinoli. 
eitem 13 ymchwil bellach
Eitem 13: Ymchwil Bellach
 • Yr argymhelliad yw i’r Adran Addysg a Sgiliau ystyried ymchwilio ymhellach i fater y continwwm ieithyddol I2 [Saesneg - L2] yn y Gymraeg.
 • Yn yr ymchwil, daeth y maes hwn i’r amlwg fel mater sylweddol a chymhleth. Mae ‘Cymraeg i’r Teulu’, dyfeisiadnewydd yn y sector CiO, wedi uwcholeuo’r mater ac yn neilltuol natur problemus y continwwm I2 [Saesneg - L2] yn y Gymraeg. Hefyd, mae lleiafrif sylweddol (o leiaf) o ddysgwyr CiO yn nodi iddynt ddod i gysylltiad â’r Gymraeg fel ail iaith, am y t ro cyntaf, yn y sector addysg statudol. Er enghraifft, dim ond 13.2% o ddysgwyr oedd heb astudio’r Gymraeg o’r blaen yn ôl un arolwg o Ogledd Cymru ac roedd 31.3% ohonynt wedi dysgu o leiaif peth Cymraeg yn yr ysgol gynradd (Baker etal, 2011: 49).
 • Dim goblygiadau cost newydd heblaw y cymerir penderfyniad i gomisiynu ymchwil.
eitem 14 meincnodi
Eitem 14: Meincnodi
 • Yr argymhelliad yw i’r Adran Addysg a Sgiliau ystyried annog y Canolfannau CiO i ehangu meincnodi er mwyn cynnwys cymaryddion rhyngwladol.
 • Mae’r arfer hwn wedi’i ddatblygu gan unedau tebyg i Ganolfannau CiO mewn gwledydd eraill (e.e. National University of Ireland, Cork: 2011: 9).
 • Dim goblygiadau cost newydd.