sv tov obchodn organizace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Světová obchodní organizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Světová obchodní organizace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Světová obchodní organizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Světová obchodní organizace. Mezinárodní organizace. Historie obchodu. 16. st. – počátky současného ekonomického systému Merkantilismus – ekonomické myšlení do průmyslové revoluce Spojený s protekcionismem a kolonialismem 18./19. st. – vliv myšlenek A. Smithe a D. Ricarda

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Světová obchodní organizace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sv tov obchodn organizace

Světová obchodní organizace

Mezinárodní organizace

historie obchodu
Historie obchodu
 • 16. st. – počátky současného ekonomického systému
  • Merkantilismus – ekonomické myšlení do průmyslové revoluce
  • Spojený s protekcionismem a kolonialismem
 • 18./19. st. – vliv myšlenek A. Smithe a D. Ricarda
  • Vzestup obchodníků jako nové společenské třídy
historie obchodu1
Historie obchodu
 • A. Smith: vláda by neměla zasahovat do obchodu (přístup laissez faire – neviditelná ruka trhu)
 • D. Ricardo: komparativní výhoda = světový trh (ne vlády) by měl určit, na co se mají státy specializovat.
 • Mezinárodní obchod rostl po r. 1846, kdy byly odvolány britské obilné zákony.
  • Došlo k jednostrannému snížení cel na zemědělské produkty
 • Průmyslová a technologická revoluce diverzifikovala produkty, se kterými se obchodovalo
historie obchodu2
Historie obchodu
 • Od 40. let se začínají uzavírat mnohostranné smlouvy mezi státy
  • Snižování cel, omezené používání kvót
  • Obsahují i doložku nejvyšších výhod
 • Od 80. let 19. století návrat protekcionismu
  • Německo zvyšuje celní tarify na mnoho dovážených produktů
  • V 90. letech se přidává Francie a také zvyšuje cla
  • Výjimkou např. Holandsko
historie obchodu3
Historie obchodu
 • Meziválečné období
  • Růst protekcionismu
  • Ochrana průmyslu a obchodu
 • Velká hospodářská krize → posílení protekcionismu
  • USA: Smoot-Hawley Act (1930) – zvýšení cel na více než 50 % u dovozu
  • Protekcionismus prohloubil krizi
 • Omezení mezinárodního obchodu → i během 2. světové války
brettonwoodsk syst m
Brettonwoodský systém
 • Během a po 2. světové válce snaha řešit problém protekcionismu a vytvořit liberální ekonomický řád (zájem USA a VB)
  • tzv. Atlantická charta (1941): USA a VB deklarují, že vytvoří systém, který by všem státům umožnil přístup ke světovému obchodu za rovnocenných podmínek.
  • USA prosazují, aby se po 2. světové válce odstranila diskriminační opatření v obchodu (cla, kvóty)
brettonwoodsk syst m1
Brettonwoodský systém
 • 1944: konference v Bretton Woods
  • Cíle:
   • obnova válkou zničeného hospodářství
   • podpora světového obchodu.
   • Snížení překážek světového obchodu
  • Rozvoj obchodu mezi státy může zabránit další válce
  • Do systému se mohly zapojit vítězné i poražené státy
brettonwoodsk syst m2
Brettonwoodský systém
 • Vlády se zavázaly k liberálním principům v mezinárodním obchodu.
 • Zároveň vzájemně uznaly, že mají své národní hospodářské zájmy a právo regulovat vlastní ekonomiku.
 • Zavazují se ale participovat na mezinárodních jednání a koordinovat své aktivity.
 • Tři pilíře:
  • Ekonomický rozvoj
  • Monetární stabilita
  • Obchod
brettonwoodsk syst m3
Brettonwoodský systém
 • Ekonomický rozvoj a monetární politika byly zakotveny ve Světové bance a MMF
 • Obchod měl být zakotven v Mezinárodní obchodní organizaci (ITO), o níž se vedla jednání. Jedno z nejdůležitějších se konalo v Ženevě v r. 1947, stanoveny 3 cíle:
  • vypracovat Chartu ITO
  • vypracovat rozvrh jednání o snížení obchodních překážek
  • vypracovat mezinárodní smlouvu, která by obsahovala obecné principy, na kterých měl být založen světový obchod
  • Výsledkem bylo přijetí Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT)
brettonwoodsk syst m4
Brettonwoodský systém
 • GATT byl implementován bez čekání na vznik ITO prostřednictvím Protokolu o provizorní aplikaci GATT platném od 1. ledna 1948
 • O konečném ustavení ITO se jednalo v r. 1948 v Havaně. Zde došlo k přijetí charty ITO.
 • Charta ale nebyla ratifikována v americkém kongresu (republikánská většina). Kritika, že Charta nedostatečně chrání americký průmysl a dělníky, obava, ze ztráty suverenity (USA by neměly právo veta nad rozhodnutími ITO)
 • V r. 1950 prezident Truman oznámil, že nebude dále usilovat o schválení Charty ITO v kongresu.
slide11
GATT
 • Mezivládní dohoda o regulaci mezinárodních obchodních vztahů
 • členy byly smluvní strany GATT
 • každoročně se konala jednání smluvních stran
 • sídlo bylo v Ženevě
 • mezinárodní režim, ale měl i prvky i mezinárodní organizace (sídlo), ale neměl:
  • Členy – smluvní strany
  • Chartu – GATT tudíž neměla právní subjektivitu, neměla právně zakotvené mechanismy a organizační strukturu
 • od začátku byla chápána jako provizorní řešení → to podrývalo autoritu GATT
slide12
GATT
 • Zakotvila liberální principy ve světovém obchodu, ale ty byly omezené
  • Liberalismus, ale zároveň zachování dostatečné národní suverenity v domácí obchodní politice
  • Smluvní strany si mohly ponechat v platnosti legislativu, která platila před přijetím GATT, i když s dohodou nebyla v souladu (tzv. grandfathers‘ rights)
 • Hlavním cílem bylo snížení cel a kvót – tzv. tarifních překážek obchodu
 • Vztahovala se na průmyslové zboží
slide13
GATT
 • Principy:
  • Nediskriminace (princip doložky nejvyšších výhod — všem stranám je poskytováno stejné zacházení)
  • Národní zacházení (v přístupu na trh není činěn rozdíl mezi domácími a zahraničními dodavateli)
  • Předvídatelnost, stabilita a transparentnost (obchodní partneři se mohou spolehnout na právní závaznost a dlouhodobou neměnnost obchodních pravidel)
  • Rozvojový princip (podpora rozvoje a ekonomických reforem)
slide14
GATT
 • O snižování překážek se jedná v tzv. kolech (rounds)
  • Hlavním nástrojem se stala doložka nejvyšších výhod = smluvní strany musely zacházet s ostatními stejně (pokud se učinila výhoda jednomu, musela se rozšířit na ostatní členy) → vyloučení diskriminace
  • Preferenční zacházení povoleno v rámci zón volného obchodu a celní unie
 • Mechanismus řešení sporů
  • předložení stížnosti GATT – smluvní strany umožnily vyšetření sporu a GATT učinil doporučení řešení sporu
slide15
GATT
 • Nastavený pro země s tržní ekonomikou – komunistické státy se jednání neúčastnily
 • Kola: vliv největší obchodní země – dlouhodobě USA a ES/EU
   • Ženeva (1947)
   • Annecy (1948)
   • Torquay (1950)
   • Ženeva (1956)
   • Dillon (1961)
   • Kennedy (1962-1967)
   • Tokio (1973-1979)
   • Uruguay(1986-1994)
slide16
GATT
 • Hlavním cílem prvních šesti kol bylo snížit tarifní překážky obchodu (cla a kvóty), což se podařilo
  • V r. 1947 dovozní clo na zboží činilo 40 % dovozní ceny výrobku, v r. 2000 jen cca 3 %
 • Tokijské a Uruguayské kolo řešily netarifní překážky obchodu, které je těžší identifikovat a jednat o nich (státní podpory, národní regulační opatření)
  • Byla zavedena pravidla omezující míru státní podpory a antidumpingová opatření
  • Dohoda o stanovování národních standardů → standardy nesmí být využívány jako obchodní bariéry, nesmí být přísnější než minimální mezinárodní standardy, musí se uznávat standardy ostatních členů
 • Výsledkem Uruguayského kola byl vznik WTO
 • Závěrečný akt byl podepsán v dubnu 1994 v Marrakéši (Maroko)
slide17
WTO
 • Problémy GATT:
  • Nedostatečný rámec, od začátku se jednalo o provizorium
  • Pravidla urovnávání sporů se vytvářela ad hoc → samotný proces byl chaotický a komplikovaný
  • GATT nebyla dostatečnou autoritou pro řešení sporů
  • Na každém kole jednání GATT se řešily institucionální problémy
  • Mandát byl omezený (průmyslové výrobky, mimo zemědělství, služby)
slide18
WTO
 • Začala fungovat v lednu 1995
 • Sídlo v Ženevě, mezivládní organizace
 • 153 členů (mimo např. Rusko)
 • Zvláštní pozici má Evropská unie
  • Za členské státy vstupuje do jednání Komise v rámci společné obchodní politiky
 • Přijetí nových členů je komplikovaný proces
  • Přijetí musí odsouhlasit 2/3 Konference ministrů, v praxi se uplatňuje konsensus (nikdo nemůže být proti)
slide19
WTO
 • Cíle:
  • vytvářet místo pro jednání členských států
  • řešit obchodní spory mezi členskými státy
  • monitorovat obchodní politiky členských států
  • spolupracovat v případě potřeby s MMF a SB
 • WTO má na rozdíl od GATT právní subjektivitu
 • Pravidla jsou závazná pro všechny členy. Nelze se již odvolávat na grandfathers‘ rights.
 • Původní mandát GATT byl rozšířen na zemědělské produkty, služby a ochranu duševního vlastnictví.
slide20
WTO
 • Organizační struktura
  • Konference ministrů
   • Vrcholný orgán složený z ministrů obchodu členských zemí
   • Setkává se nejméně jednou za dva roky, dlouhodobé strategické plánování
  • Generální rada
   • Orgán, který zasedá mezi zasedáními Konference ministrů
   • Pod ní spadá Těleso pro řešení sporů a Těleso dohlížející na obchodní politiky členů
   • Dále pod ní spadají specializované rady a komise
slide21
WTO
 • Sekretariát:
  • Generální ředitel (Pascal Lamy) a čtyři zástupci
  • Generální ředitel je volený Konferencí ministrů, která také určuje jeho pravomoci
  • Generální ředitel hraje významnou roli při jednání WTO, při sestavování agendy, působí jako mediátor
  • experti, kteří analyzují obchodní politiky členských států a sledují, zda plní normy a dohodnutá pravidla
  • neutrální těleso, hájí zájmy světového obchodu, snaha denacionalizovat obchod
slide23
WTO
 • Financování se odvíjí od podílu člena na celkovém obchodu mezi členy WTO
  • nad rozpočtem dohlíží Generální rada
  • rozpočet je připravovaný Generálním ředitelem a komisí pro rozpočet
 • Rozhodovací mechanismy:
  • Hlavním rozhodovacím mechanismem je konsensus – rozhodnutí je přijato, pokud žádný člen není proti
  • Hlasování většinou (mohou být stanoveny 2/3 nebo ¾ většina)
  • Každý stát má jeden hlas
slide24
WTO
 • Má mechanismus řešení sporů (Ujednání o řešení sporů)
  • Umožňuje vymáhání pravidel
  • Urovnáváním sporů je pověřen Těleso pro řešení sporů (Dispute Settlement Body, DSB)
  • DSB má pravomoc zřizovat skupiny odborníků (tzv. panely), kteří případ posuzují. Žádný člen nemůže vetovat ustavení panelu.
  • Nález a doporučení činí a přijímá panel.
  • Pokud daná země nesplní nález a doporučení, může DSB povolit přijetí protiopatření žalující stranou.
slide26
WTO
 • Rozvojové kolo z Dohá
  • Začalo v listopadu r. 2001 v Doha
  • Prosazeno rozvinutými zeměmi, které chtěly liberalizovat další oblasti obchodu
  • EU od r. 1996 prosazovala jednání o tzv. Singapurských bodech (hospodářská soutěž, investice, zadávání veřejných zakázek a usnadnění obchodu)
  • USA a Kanada chtěly posílit transparentnost mechanismu řešení sporů. USA chtěly jednat o pracovních standardech
  • Rozvojové země obecně nechtěly začít nové kolo jednání.
slide27
WTO
 • Agenda jednání:
  • liberalizace v zemědělství
  • liberalizace obchodu s nezemědělskými výrobky
  • duševní vlastnictví
  • životní prostředí
  • usnadňování obchodu (celní procedury)
  • pravidla mnohostranného obchodu (antidumping, preferenční dohody a subvence a vyrovnávací opatření)
slide28
WTO
 • V r. 2003 jednání v Cancúnu → neúspěch
  • rozpory mezi rozvojovými zeměmi a rozvinutými (EU, USA)
  • hlavní problém bylo zemědělství, Singapurské body a bavlna
  • zemědělství – rozvojové země v čele s Brazílií a Indií chtěly širokou liberalizaci v zemědělství → radikální snížení domácích podpor zemědělcům (více než byly ochotny připustit EU a USA)
  • Singapurské body – rozvojové země odmítly tyto body jako celek
  • Bavlna → některé africké země prosazovaly odstranění domácích podpor pěstitelům bavlny (x USA)
slide29
WTO
 • V r. 2004 jednání na nižší úrovni v Ženevě → snaha dohodnout o snížení podpor pro zemědělce ve vyspělých zemích výměnou za lepší přístup na trhy rozvojových zemích
 • V r. 2005 → jednání v Paříži → dohoda suspendována kvůli opozici Francie
 • V r. 2005 → jednání v Hong Kongu → slabá dohoda o ukončení podpory farmářů do r. 2013
slide30
WTO
 • 2008 – jednání v Ženevě
  • Jednání ztroskotala na otázce tzv. zvláštních ochranných opatření (SSM) pro rozvojové země
  • Konflikt mezi USA a Indií s Čínou
  • Bavlna a výše domácích podpor v USA.