slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia Wydział 324 „ Woda do spożycia “. Zmiana Dyrektywy ws. Wody do Spożycia ( DWS ) http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index\_en.html link do strony CIRCA zawierającej dokumenty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia' - liko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy

Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia

Wydział 324 „Woda do spożycia“

slide2
Zmiana Dyrektywy ws. Wody do Spożycia (DWS)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html

link do strony CIRCA zawierającej dokumenty

slide3
Główne tematy
 • Plany Bezpieczeństwa Wodnego (PBW)
 • Przegląd parametrów chemicznych + przegrupowanie
 • Przegląd parametrów mikrobiologicznych
 • Mali dostawcy (przepisy, nadzór, monitoring)
 • ESA tylko ogólny i (tylko) dla wyrobów budowlanych (WB) kontaktujących się z wodą do spożycia (WS)
 • Standaryzacja monitoringu, pobierania prób, analiz
 • Ocena oddziaływania (nie ESA, nie instalacje WS)
 • Wyraźne rozdzielenie od legislacji w zakresie żywności, woda butelkowana
slide4
Propozycja zmiany DWS wysunięta przez kilka PC
 • Artykuł 10
 • Zapewnienie jakości uzdatniania, sprzętu i materiałów
 • Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne dozapewnienia, że żadne substancje ani materiały dla nowychinstalacji wykorzystywanych w przygotowywaniu, produkcji lub dystrybucjiwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lubzanieczyszczenia związane z takimi substancjami bądźmateriałami dla nowych instalacji
 • a) nie pozostają w wodzieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi w stężeniach wyższych,niż jest to niezbędne do celów ich wykorzystania oraz
 • b) niezmniejszają, ani bezpośrednio ani pośrednio, ochrony zdrowialudzkiegoprzewidzianej w niniejszej dyrektywie oraz
 • c) nie doprowadzają jakości wody do stanu nieakceptowanego przez konsumentów ze względu na parametry organoleptyczne.
slide5
Ciąg dalszy propozycji

2. Do środków wymaganych na mocy ustępu 1 należeć będzie zatwierdzenie stosowania substancji i materiałów na podstawie ramowego systemu oceny i zwalczania ryzyk zdrowotnych określonego w Załączniku IV. Państwa Członkowskie przedłożą swój schemat zatwierdzania zgodnie z Dyrektywą98/34/WE

3. Uznaje się, że Państwo Członkowskie spełnia wymóg określony w ustępie 2, jeżeli jego krajowe przepisy odnoszą się do przedłożonych schematów zatwierdzania ustanowionych przez inne Państwa Członkowskie

4. Wytyczne Wspólnoty w sprawie oceny wymaganej na mocy ustępu 2 mogą być opracowywane i zmieniane zgodnie z procedurą określoną w Artykule 12.

5. Dokumenty interpretacyjne oraz specyfikacje techniczne stworzone na podstawie Artykułu 3 i Artykułu (1) Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych będą uwzględniać wymogi niniejszej Dyrektywy. PM Odniesienie do innych dyrektyw, np. w sprawie środków biobójczych (dezynfekujących), zamówień publicznych, urządzeń do podgrzewania wody, liczników wodnych, …

slide6
Ciąg dalszy propozycji

Artykuł 11

Przegląd załączników

(-)

2. Co najmniej raz na pięć lat Komisja dostosowuje załączniki II, III oraz IV do postępu naukowo-technicznego. Takie zmiany, jeśli są niezbędne, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12.

slide7
Ciąg dalszy propozycji
 • Elementy, które mają zostać dodane do Załącznika IV
 • Ramowy system oceny i zwalczania
 • 1. Wstęp
  • 1.1 Powiązanie załącznika z Artykułem 10, Artykułem 4 (wszystkie substancje) oraz Załącznikiem I (konkretne parametry)
  • 1.2Odniesienie do nowych przepisów w sprawie PBW
  • 1.3Odniesienie do stosownych dyrektyw w sprawie wyrobów, między innymi DWB oraz Dyrektywy ws. środków biobójczych
slide8
Ciąg dalszy propozycji
 • 2. Ogólny system ramowy
  • 2.1 Zakres (od ujęcia do kranu)
  • 2.2 Ocena na podstawie pełnej formulacji substancji i materiałów
  • 2.3 Kryteria oceny (organoleptyczne, ogólne higieniczne, przenikanie konkretnych substancji, badania przesiewowe substancji niepodejrzanych i zwiększenie wzrostu mikroorganizmów).
  • 2.4 Określenie poziomów akceptacji (wspólne zasady)
  • 2.5 Wykaz zatwierdzonych substancji i materiałów (ogólny). Odniesienie do wspólnych wykazów, które mają być opracowane zgodnie z Artykułem 10.4 (nowość), w tym odniesienie do Dyrektywy Komisji 2002/72/EC)
  • 2.6 Podejście do badań powiązane z typem materiałów (matryca przeniesiona z propozycji ESA; materiały organiczne, metalowe, cementowe); szczegóły kwestii regulacyjnych takie, jak liczba przypadków przenikania, temperatura wody użytej w badaniach oraz zasady konwersji w wytycznych wspólnotowych zostaną ustalone zgodnie z Artykułem 10.4 (nowość).
  • 2.7 Środki chemiczne stosowane do uzdatniania: odniesienie do istniejących norm EN
  • 2.8 Odniesienie do norm badawczych CEN oraz zharmonizowanych norm dla produktów
 • 3. Zapewnianie jakości (badania i audyt prowadzone przez jednostki niezależne)
 • 4. Wymogi w dziedzinie powiadamiania i sprawozdawczości
odpowiedzialno za wod
Odpowiedzialność za wodę

Woda surowa w wodociągach, woda do spożycia do momentu wypływu z kranu konsumenta

Ministerstwo Zdrowia

Woda do spożycia po wypłynięciu z kranu

Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta

Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego

Dostarczanie wody w sytuacjach wyjątkowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Kwestie administracyjne związane z dostarczaniem wody

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Technologii

relacja przepisy normy
Ustawa o wodzie do spożyciaRelacja przepisy / normy

Sektor p

prywatny

Ustawodawca

szczegółowe wymagania określone w formie zasad technicznych

Ogólne wytyczne

Wartości graniczne

np.: - wolna od patogenów

- odpowiednia do konsumpcji

- czysta

slide11
PIERWSZA BARIERA: Spójna ochrona zasobów wody do spożycia
 • Spójna ochrona zasobów wody do spożycia
 • Obszary ochrony wody do spożycia
 • Monitoring
 • Sustainable Protection of Drinking Water Resources:
 • Drinking Water Protection Areas
 • Monitoring
slide12
DRUGA BARIERA: Wykorzystanie Standardów Technicznych w procesie dostarczania wody

Dostawcy wody odpowiedzialni są za pobieranie, uzdatnianie, przechowywanie, transport i dystrybucję wody do spożycia. Przestrzegać muszą Standardów Technicznych oraz wymagań UE w dziedzinie jakości wody do spożycia

 • Dostarczanie wody do spożycia:
 • Pobieranie
 • Uzdatnianie
 • Przechowywanie
 • Transport
 • Dystrybucja
 • zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami technicznymi
slide13
Instalacja domowa

TRZECIA BARIERA: Bezpieczna domowa instalacja wodna

 • Instalacja domowa:
 • Ostrożność w doborze materiałów kontaktujących się z WS
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Profesjonalne wykonanie instalacji

Odpowiedzialność dostawcy wody kończy się na wodomierzu. Instalacja domowa ma na celu zapewnić wysoką jakość wody do spożycia w kranie.

slide14
TRZECIA BARIERA: Bezpieczna domowa instalacja wodna

Materiały kontaktujące się z wodą do spożycia nie powinny zmieniać jej właściwości mikrobiologicznych i chemicznych.

Wykorzystywane materiały: stal (cynkowana na gorąco, nierdzewna), miedź, plastiki.

slide15
TRZECIA BARIERA: Bezpieczna domowa instalacja wodna

Ponadto należy montować urządzenia zapobiegające odwróconemu cofaniu się wody, np. przerywacze próżni

Prace na instalacji domowej powierza się jedynie wykwalifikowanemu hydraulikowi – nie „złotej rączce”!

Przerywacz próżni

slide16
SYSTEM WIELOBARIEROWY:

Podstawa nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę w Europie

 • Interakcja wszystkich trzech barier:
 • spójna ochrona zasobów wody
 • projektowanie, budowa i eksploatacja systemu zaopatrzenia w wodę zgodnie ze Standardami Technicznymi (DIN, DVGW)
 • profesjonalne zaplanowanie, montaż i eksploatacja instalacji domowych zgodnie ze Standardami Technicznymi przez wykwalifikowanych hydraulików gwarantuje, że konsumentowi dostarczona zostanie woda do spożycia najwyższej jakości!
najwa niejsze regulacje w niemczech
Najważniejsze regulacje w Niemczech
 • Federalna ustawa o wodzie (wdroż. 00/60/EC)
  • przepisy dotyczące zasobów wodnych w 16 krajach związkowych (ustawy o wodzie krajów związkowych)
  • podstawowe przepisy dotyczące środków stosowanych w zarządzaniu zasobami wodnymi
 • Rozporządzenie o wodzie do spożycia 2001(wroż. 98/83/EC)
  • wydane na podstawie ustawy o ochronie przed zakażeniami z 2000 r.
  • za wykonanie odpowiedzialne są kraje związkowe (landy)
 • Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków dostaw wody
 • Rozporządzenia w poszczególnych krajach związkowych
  • np. kontrola wody surowej
slide18
Za wykonanie odpowie-dzialne są kraje związkowe

Bez wpływu ze strony minister-stwa!

rozporz dzenie ws wody do spo ycia tre
Rozporządzenie ws. wody do spożycia: Treść
 • Szczegółowe wymagania w stosunku do jakości wody przeznaczonej do spożycia i produkcji żywności oraz w stosunku do uzdatniania wody do spożycia
 • Przepisy dotyczące jakości wody do spożycia, obowiązki operatorów zakładów dostarczających wodę oraz nadzór higieniczny nad operatorami ze strony publicznych instytucji ochrony zdrowia.
 • Wartości graniczne dla substancji szkodliwych dla zdrowia (np. metali ciężkich, azotanów, związków organicznych) oraz patogenów; określenie zakresu i częstotliwości nadzoru
 • Brak szczegółowego określenia sposobu osiągnięcia tych wartości, np. z jakich materiałów powinny być zbudowane rury, aby osiągnąć zgodność
 • Wyłącznie ogólne wymagania odsyłające do „powszechnie przyjętych standardów technicznych”
slide20
Powiązanie przestrzegania Standardów Technicznych z jakością wody do spożycia w Rozporządzeniu ws. Wody do Spożycia:

§ 4

(1) Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi być wolna od patogenów, zdatna do użycia i czysta. Przyjmuje się, że wymóg ten spełniony jest, jeżeli podczas poboru, uzdatniania i dystrybucji wody przestrzegać się będzie powszechnie uznanych standardów technicznych, a woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniać będzie wymagania określone w rozdziałach 5 do 7.

slide21
Rozporządzenie ws. Wody do Spożycia:
 • § 17
 • Wymagania specjalne
 • Do budowy lub konserwacji instalacji stosowanych w celu uzdatniania lub dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi można stosować wyłącznie materiały, które w kontakcie z wodą nie wydzielają substancji w stężeniach wyższych, niż jest to niezbędne zgodnie z powszechnie uznanymi standardami technicznymi oraz nie zmniejszają, ani bezpośrednio ani pośrednio, ochrony zdrowia ludzkiego przewidzianej w niniejszym Rozporządzeniu, ani nie zmieniają smaku ani zapachu wody; powyższy zapis obowiązuje bez uszczerbku dla przepisów rozdziału 31 Ustawy o Żywności i Towarach z dnia 9 września 1997 r. (BGBl. I p. 2296). Wymóg określony w zdaniu pierwszym uznaje się za spełniony, jeżeli planowanie, budowa i eksploatacja instalacji zgodna jest co najmniej z powszechnie uznanymi standardami technicznymi.
slide22
Rozporządzenie ws. Wody do Spożycia:

§ 17

Wymagania specjalne

(2) Instalacje zaopatrzenia w wodę służące do dostarczania wody do spożycia przez ludzi nie mogą być podłączane do sieci, którymi dostarczana jest lub usuwana woda nie przeznaczona do spożycia przez ludzi w rozumieniu rozdziału 3 p. 1. Przedsiębiorca oraz każdy właściciel instalacji zaopatrzenia w wodę w rozumieniu rozdziału 3 p. 2 musi oznaczyć różnymi kolorami rury należące do poszczególnych systemów zaopatrzenia w sposób trwały lub zlecić takie oznaczenie podczas montażu systemów. Właściciel musi w sposób trwały oznaczyć krany, którymi płynie woda nie przeznaczona do spożycia przez ludzi w rozumieniu rozdziału 3 p. 1 lub zlecić ich oznaczenie podczas montażu.

ad