Download
harvialan koulu ja p iv koti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Harvialan koulu ja päiväkoti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Harvialan koulu ja päiväkoti

Harvialan koulu ja päiväkoti

243 Views Download Presentation
Download Presentation

Harvialan koulu ja päiväkoti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Harvialan koulu ja päiväkoti Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö lukuvuosi 2012- 2013

 2. Yhteistyön taustatekijät • päiväkoti aloitti toimintansa koulun yhteydessä syksyllä 2008 • yhteistyön muotoja hiottiin pikkuhiljaa kohti tiiviimpää yhteistyötä (yhteiset tapahtumat ja juhlat, yhteiset tunnit liikunnassa ja musiikissa sekä pajakokeilut keväällä 2010) • EET-toiminta aloitettiin syksyllä 2010

 3. Kelpo -hanke • koulu ja päiväkoti lähtivät mukaan Kelpo –hankkeeseen syksyllä 2009, aiheenaan lapsihavainnointi • lapsihavainnointihanketta kehiteltiin pikkuhiljaa koskemaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, havainnointitulokset ovat pohjana tulevalle työskentelylle

 4. Toiminnassa mukana • esikoululaisia 17, ekaluokkalaisia 19 ja tokaluokkalaisia 22, yhteensä 58 lasta • ryhmissä mukana 2 luokanopettajaa, lastentarhanopettaja, kouluohjaaja ja lastenhoitaja sekä erityisopettaja • toimijat muodostavat tiimin, jossa kaikkien vahvuudet tuodaan esille

 5. Yhteistyön ajatus • esi- ja alkuopetuksen sisällöt kulkevat käsi kädessä • nivelvaihetta esikoululaisesta koululaiseksi helpotetaan • kokonaisopetuksen ajatus syvenee • lasten ja aikuisten yhteistyötaidot kehittyvät • mallioppiminen, vuorovaikutus

 6. Pedagogiset pajat • yhteistoiminnalliset pedagogiset pajat toteutetaan kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja keskiviikkoisin, klo. 9.00 – 10.30 • oppilaat jaetaan kolmeen ryhmään oppimistyylien mukaisesti • luokanopettajat ja lastentarhanopettaja vastaavat ryhmien toiminnasta ja sisällön suunnittelusta • pajatoiminta toteutetaan kolmen viikon jaksoina, jonka aikana jokainen opettaja opettaa kaikkia kolmea ryhmää, huomioiden erilaiset oppimistyylit

 7. pajatyöskentelyn pohjana ovat ympäristö- ja luonnontiedon aihealueet • pajoissa opitaan myös taito- ja taideaineita sekä äidinkieltä ja matematiikkaa • pajatyöskentelyn aiheita ohjaa vuosittain vaihtuva teema kolmen vuoden kiertoa noudattaen: Maahisen vuosi, Vesihiiden vuosi ja Ilmattaren vuosi

 8. Oppimistyyliryhmät • oppilailla on erilaisia tapoja oppia • oppimistyylit kuvaavat lapsen tapaa lähestyä ja jäsentää opittavaa asiaa • yksilöllisyys otetaan huomioon • oppimistyyliryhmät eivät ole tasoryhmiä • ryhmittely tehdään havainnoinnin ja oppilaantuntemuksen avulla • yhteistoiminnallisuus korostuu ryhmissä • oppilaat jaetaan kolmeen väriryhmään: sinisiin, punaisiin ja keltaisiin

 9. Siniset • verbaalisia • aktiivisia • nopeita, tehokkaita • käytännönälykkäitä • toimivat mielellään ryhmässä • eivät pidä säännöistä, rajoituksista tai tarkasti rajoitetuista oppimistehtävistä • oppivat toiminnan ja tekemisen kautta

 10. Punaiset • pohtijoita • miksi -kyselijöitä • teoreettisia • järjestelmällisiä • loppuun asti suorittajat • tekevät töitä mieluiten yksin • pitävät haasteista • eivät häiriinny ympäristön metelistä • eivät jännitä uusia tilanteita

 11. Keltaiset • huolellisia • harkitsevia • haluavat rauhallisen oppimisympäristön ja tarvitsevat aikaa • jännittävät uusia tilanteita • ajattelevat ennen kuin toimivat • kaipaavat aikuisen tukea

 12. Tulevaisuuden visiot • toimintatapa vakiinnuttaa paikkansa esi- ja alkuopetuksessa • oppimistyyliryhmittelyä siirretään vähitellen myös ylempien luokkien toimintaan • erilaisten yhteistyömuotojen ja toiminnan kehittäminen edelleen • joustava esi- ja alkuopetus • pysyvä henkilökunta • Harvialan yksikkö tarjoaa luonnollisen jatkumon lapsen kasvulle varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kuudennelle luokalle asti