REKRUTACJA 2013/14 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REKRUTACJA 2013/14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
REKRUTACJA 2013/14

play fullscreen
1 / 24
REKRUTACJA 2013/14
103 Views
Download Presentation
leslie-chang
Download Presentation

REKRUTACJA 2013/14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GIMNAZJUM nr 92im. J.U. NiemcewiczaUl. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA2013/14

 2. Położenie • Dogodny dojazd autobusami ZTM:136, 179, 193, 195, 209, 210 • Szkoła położona jest w sąsiedztwie stacji metra „URSYNÓW" 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4

 3. O szkole • Klasy sportowe obok ogólnych • Nauka dwóch języków obcych: j. angielski oraz j. niemiecki/hiszpański • Zajęcia pozalekcyjne: sportowe i zainteresowań • Zajęcia wyrównawcze • Nieodpłatne zajęcia przedegzaminacyjne • Próbne egzaminy gimnazjalne • Dzienniczek elektroniczny

 4. O szkole • Pracownie specjalistyczne (każdy przedmiot) • Studio językowe • Sala gimnastyczna • Boisko przykryte powłoką pneumatyczną • Profesjonalna siłownia • Biblioteka i sala multimedialna

 5. O szkole • Pomoc socjalna dla młodzieży • Opieka pielęgniarki – 5x w tygodniu • Możliwość wykupienia obiadów • Barek szkolny • Szatnia – każdy uczeń posiada własną szafkę • Monitoring • Wyjazdy integracyjne • Wycieczki językowe, tematyczne

 6. O szkole • Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną przy ul. Koncertowej 4 • Opieka pedagoga i 2 psychologów szkolnych • Prężnie działający: Szkolny Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców • Wolontariat szkolny • Działania dla środowiska

 7. O szkole • Brak systemu zmianowego – zajęcia lekcyjne odbywają się od rana. • Religia - o uczestnictwie dziecka w lekcjach decydują w formie pisemnej jego rodzice. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię mają zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej lub uczęszczają na etykę.

 8. Planowane oddziały w 2013/14 1A - klasa sportowa pływanie + koszykówkaj. angielski i j. niemiecki/j. hiszpański 1B - klasa sportowa siatkówka (dziewczęta) + piłka nożna(chłopcy) j. angielski i j. niemiecki 1C - klasa sportowa tenis ziemnyj. angielski i j. niemiecki/j. hiszpański 1D - klasa ogólna z dodatkowymi godzinami z matematykij. angielski i j. niemiecki 1E - klasa ogólna z dodatkowymi godz. języka ang. i niem. 1F - klasa ogólna z dodatkowymi godzinami tańca j. angielski i j. hiszpański

 9. Przeniesienie uczniaz klasy do klasy • Decyzję o przeniesieniu ucznia z klasy do klasy podejmuje dyrektor na podstawie wniosku rodziców, wychowawcy oraz zespołu uczącego w oddziale. • Następuje ono po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących i wychowawcy klasy. • Ucznia klasy sportowej spoza rejonu w przypadku obniżonej oceny z zachowania na semestr lub koniec roku, rodzice zobowiązani są przenieść do szkoły rejonowej.

 10. WSO – ocena przedmiotowa • Obowiązuje stopniowa skala ocen. • Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia to: • sprawdziany pisemne (prace klasowe: klasówki, testy, kartkówki) • odpowiedzi ustne • aktywność na lekcjach, praca w zespole • zadania, prace domowe • sprawdziany praktyczne, testy sprawdzające • dodatkowe prace nadobowiązkowe (udział w konkursach, zawodach sportowych oraz inne uwzględniające specyfikę danego przedmiotu). • W ciągu semestru uczeń powinien być oceniony, co najmniej: • 4 razy - w przypadku 1-3 godz. zajęć edukacyjnych w tygodniu, • 5 razy - w przypadku 4 i więcej godz. zajęć edukacyjnych w tygodniu.

 11. WSO – ocena zachowania • Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów, który odpowiada ocenie poprawnej. • Zachowanie uczniów oceniane jest punktami: dodatnimi (zachowanie pozytywne) lub ujemnymi (zachowanie negatywne). • Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali:

 12. Osiągnięcia • Liczne nagrody, wyróżnienia, tytuły zdobyte w pozaszkolnychkonkursach: • przedmiotowych • tematycznych • interdyscyplinarnych • Za sukces uważamy też uczestnictwo naszej młodzieży w kolejnych etapach konkursów wieloetapowych. • Nasza młodzież bierze udział w wielu występach, spotkaniach, prezentacjach, wystawach twórczości uczniowskiej, akcjach na rzecz środowiska oraz charytatywnych, współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami.

 13. Konkursy przedmiotowe MKO 2011/121 LaureatKonkursu Geograficznego1 FinalistaKonkursu Biologicznego 2010/113 Laureatki i 1 FinalistkaKonkursu Biologicznego 2009/101 LaureatKonkursu Biologicznego1 FinalistaKonkursu Historycznego

 14. W 2012/2013 • Konkurs J. Angielskiego – 2 finalistów • Konkurs Historyczny – 1 finalista • Konkurs Biologiczny – 7 finalistów • Konkurs Geograficzny – 2 finalistów Wkrótce wyniki III etapu

 15. Wybrane osiągnięcia sportowe XLV Warszawska Olimpiada MłodzieżyIV m-ce Szkoły XLIII, XLIV Warszawska Olimpiada MłodzieżyIII m-ce Szkoły XI Mazowieckie Igrzyska MłodzieżyV m-ce Szkoły

 16. Wybrane osiągnięcia sportowe OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA 2012 złoty medal w koszykówce chłopców MISTRZOSTWA POLSKI U16 2012 srebrny medal w koszykówce chłopców MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY 2009-2012 złote medale w pływaniu srebrny medal w siatkówce dziewcząt srebrny medal dziewcząt i brązowy chłopców w dwuboju nowoczesnym MISTRZOSTWA POLSKI 2008-2012 wiele medali w pływaniu

 17. Szkolne koło teatralne „Bliżej teatru”Grupa: „Zaczarowani teatrem” • Forma pracy - zajęcia dramy • Wycieczki do teatru • Realizacja spektakli szkolnych • Udział w konkursach teatralnych Zespół taneczny • Różne techniki tańca: nowoczesny, klasyka, akrobatyka, modern, jazz, hip-hop, breakdance, ludowy • Występy na uroczystościach • Udział w konkursach

 18. Naszych absolwentów spotkaszw znanych i cenionych liceach LO im.A. Kamińskiego LOim. L. Kossutha LO im. A.Dobiszewskiego LOim.T. Reytana LOim.St. Staszica LOim.T. Czackiego

 19. Zaprasza Serdecznie zapraszamy do Gimnazjum Nr 92 Dyrekcja szkołyGrono pedagogiczneUczniowie

 20. Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się drogą elektroniczną

 21. Zasady przyjmowania • Do Gimnazjum nr 92 przyjmowani będą: • Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły. • Ogłoszenie listy uczniów zamieszkałych w obwodzie – nie później niż miesiąc przed końcem roku szkolnego. • Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły - w miarę posiadania wolnych miejsc, w kolejności uzyskanych punktów jako suma składników:- wyniki sprawdzianu – max 40 pkt.- śr. ocen na świadectwie – nie niższa niż 3,50 – max 60pkt.- ocena zachowania – nie niższa niż dobre, wg skali: wzorowe – 20pkt, bdb – 15 pkt, db – 10 pkt.

 22. Dokumenty, które składa kandydat • Podanie podpisane przez rodziców ucznia • Oryginały: - świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w kl. VI • Karta zdrowia + karta szczepień • 2 zdjęcia legitymacyjne (30x42 mm) • Klasy sportowe: - zaświadczenie lekarza medycyny sportowej, - oświadczenie rodzica.

 23. Terminarz rekrutacji • Składanie dokumentów: 15.04-10.05. 2013 r. • Próby sprawności fizycznej: 25.05.2013 • Wyniki testu sprawności fizycznej: 29.05.2013 • Możliwość zmiany preferencji: 21-26.06.2013 • Złożenie oryginałów: do 03.07.2013 • Ogłoszenie list: 09.07.2013

 24. „Popołudnie na Koncertowej” 14 marca 2013, w godz. 1800 – 2000 Dzień otwarty w szkole http://gimnazjum92.internetdsl.pl