Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

F inan țări nerambursabile în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 2007 - 2013. Zolt án SOMODI Sinaia, 3 iulie 2008. Autoritate de Management. Organism Intermediar. C A D R U I N S T I T U Ţ I O N A L. Program Operaţional. MIMMCTPL. MEdC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lenora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Finanțări nerambursabile în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)

2007-2013

Zoltán SOMODI

Sinaia, 3 iulie 2008


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Autoritate de Management

Organism Intermediar

C

A

D

R

U

I

N

S

T

I

T

U

Ţ

I

O

N

A

L

Program Operaţional

MIMMCTPL

MEdC

Creşterea competitivităţii economice

Ministerul Economiei şi Finanțelor

MCTI

MEF-Energie

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Infrastructură transport

Dezvoltarea Resurselor Umane

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

MEdC

ANOFM

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

Agenţii Regionale de Protecţia Mediului

Protecţia Mediului

Administraţie publică/ Capacitate adm.

Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Agenţii de Dezvoltare Regională

Dezvoltare Regională

Ministerul Dezvoltării

Asistenţă tehnică

Ministerul Economiei şi Finanțelor


Programul opera ional sectorial cre terea competitivit ii economice pos cce 2007 2013
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”(POS CCE) 2007-2013

 • Aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007.

  • Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea

  • decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE

  • O creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anualpâna în 2015 şi

  • atingerea unui nivel de aproximativ 55% din media UE.

OBIECTIV

GENERAL


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

POS CCE 2007-2013

Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru

sectoarele privat şi public

Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securitatii furnizării

in contextul combaterii schimbărilor climatice

Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

SISTEMUL GENERAL DE IMPLEMENTARE ALPOS CCE

AUTORITATEA

DE MANAGEMENT

(AM - MEF)

ORGANISMUL

INTERMEDIAR

COMITETUL

DE MONITORIZARE

 • managementul şi implementarea POS CCE

aprobă criteriile de selecţie,

monitorizează POS CCE

MCTI

OIPSI - Axa prioritară III

UNITATEA

DE PLATĂ

AUTORITATEA

DE CERTIFICARE

ŞI PLATĂ

AUTORITATEA

DE AUDIT

 • certifică sumele autorizate de AM

 • la nivel de POS CCE,asigură transferul sumelor de la CE

structură în cadrul AM

transferă plăţile către beneficiari

 • audit la nivel de sistem pentru POS CCE,

 • audit prin eşantionare la nivelul proiectelor


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

AXA PRIORITARĂ III

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public

Creşterea competitivităţii economice prin

valorificarea pe deplin a potentialului TIC

de către sectoarele privat şi public

OBIECTIV


Alocarea financiar indicativ pentru pos cce
Alocarea financiară indicativă pentru POS CCE

Axa I -Un sistem inovativ şi eco—eficient de producţie

Axa II -Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate

Axa III - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public

Axa IV - Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii schimbărilor climatice

Axa V - Asistenţă Tehnică

Total fonduri alocate

FEDR 2.5 mld. Euro

Buget de Stat – 0.5 mld. Euro


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

ALOCAREA FINANCIARĂ COMUNITARĂ

pentru Axa prioritară III

2007 - 2013

~ 383 mil. euro

Domeniul 3

1 - Susţinerea utilizării TIC

~ 115 mil. euro

Domeniul 1

~ 149 mil. euro

2 - Dezvoltarea şi eficientizarea

serviciilor electronice

Domeniul 2

~ 119 mil. euro

3 - Dezvoltarea e- economieiZolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Domeniul 1 - Susţinerea accesului şi utilizãrii TIC

Operaţiunea 1

Operaţiunea 2

Operaţiunea 3

Operaţiunea 4

Sprijin pentru APL pentru realizarea de reţele broadband şi PAPI (puncte de acces public la internet) în zonele defavorizate d.p.d.v. al accesului (rurale şi mici urbane)

APL, asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe;

IMMuri, ONG-uri

Sprijin acordat IMM-urilor pentru realizarea de reţele broadband şi PAPI (puncte de acces public la internet) în zonele defavorizate d.p.d.v. al accesului (rurale şi mici urbane)

IMM (operatorii şi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice)

Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband.

Ministerul Educației,inspectorate şcolare judeţene

Valoarea maximă a finanţării acordate

2000000 EUR

2000000 EUR

25.000 EUR

200000 EUR/ 1000000 EUR


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Domeniul 2 - Dezvoltarea şi eficientizarea e-serviciilor

Operaţiunea 1

Operaţiunea 2

Operaţiunea 3

Operaţiunea 4

Susţinerea implementării de solutii de e guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;

APC, APL

asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Susţinerea Implementării sistemelor TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice;

APC, APL, asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Susţinerea implementării aplicaţiilor de e-learning;

APC, asociaţii de dezvoltare intercomunitarăuniversităţi publice

Susţinerea implementării de aplicaţii de e–sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, dacă este necesar

Instituţii publice sanitare, APC, APL, asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Valoarea maximă a finanţării acordate

6.000.000 Euro

nivel naţional

1.500.000 EUR nivel local

6.000.000 EUR

nivel naţional

1.500.000 EUR

nivel local

20.000.000 EUR

nivel naţional

1.500.000 EUR nivel local

2.500.000 Euro

nivel naţional

500.000 EUR nivel local


Activit i eligibile
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Achiziţionarea de servicii de consultanţă (pregătirea, configurarea şi implementare )

Conectarea la internet în bandă largă (acolo unde nu există şi este necesară)

Achiziţionarea de aplicaţii software necesare pentru realizarea proiectului

Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică

Configurarea infrastructurii software şi hardware şi construirea reţelei LAN necesară

Implementarea tuturor produselor software achizitionate şi integrarea aplicaţiilor

(pentru proiectele integrate)

Configurarea şi implementarea bazelor de date

Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest website

Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate

Interoperarea sistemelor informatice existente (operaţiunea 3.2.2)

Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului (operaţiunea 3.2.3)


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Domeniul 3 - Dezvoltarea e-economiei

Operaţiunea 2

Operaţiunea 1

Suport pentru implementarea de sisteme informatice integrate şi alte aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor

IMMuri

Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii electronice pentru facilitarea operaţiunilor B2B

IMMuri

Valoarea maximă a finanţării acordate

300.000 EUR

500.000 EUR


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Rate maxime de co–finanţare

Susţinerea

utilizării TIC

Dezvoltarea şi

eficientizarea

serviciilor electronice

Dezvoltarea

e-economiei

80% IMM-uri

95% ONG-uri

65% pentru investiţii IMM-uri

55% dacă sunt localizate

în regiunea Bucureşti-Ilfov

50% pentru consultanţă

45% pentru instruire specifică

98% pentru administraţia locală(APL)

60/70% pt. investiţiiIMM-uri

50/60% dacă sunt localizate în regiunea Bucureşti – Ilfov

80%consultanţă

instruirespecifică

98%

98%


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

CIRCUITUL PROIECTULUI

Comitet de

monitorizare

Listă proiecte

selectate

Evaluarea

eligibilităţii

Verificare tehnică

şi financiară

Cerere

finanţare

Organismul

Intermediar

Autoritatea de

Management

Organismul

Intermediar

Beneficiar

Evaluarea şi selecţia proiectelor

Plată

Încheiere contract

de finanţare

U.E.

Cerere de rambursare

verificată

Cerere de rambursare

autorizată

Autoritatea de Management

Unitatea de Plată (AM)

Autoritatea Certificare/Plată

Implementare

Organismul

Intermediar

Plată certificată

Beneficiar

Cerere de rambursare


Prefinan area
Prefinanţarea

 • Eligibilitatea beneficiarilor

 • Beneficiari din sectorul public/ONGuri

 • Dimensiunea alocării

 • La nivel de proiect

 • max. 15% din valoarea eligibilă a

 • contractului de finanţare încheiat între OI şi

 • beneficiar

 • Condiţii de accesare

 • Contractul de finanţare încheiat

 • între beneficiar şiOI

 • 2. Contractul beneficiarului cu un

 • operator economic, prestator de lucrări/

 • servicii să fie încheiat

 • 3. Solicitarea prefinanţării de către

 • beneficiar, conform contractului de

 • finanţare încheiat cu OI


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE PE PROIECT

Contribuţie proprie eligibilă

Contribuţie proprie

Neeligibilă

Finanţare din

FEDR

- numerar

- împrumuturi

- numerar

- împrumuturi

ATENŢIE

Contribuţia în natură nu este eligibilă şi nu poate fi trecută ca şi contribuţie proprie eligibilă solicitantului .


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Ce trebuie să ştie în acest moment

un potenţial beneficiar de Fonduri Structurale

 • Identificarea proiectelor eligibile în cadrul Axei III, POS CCE;

 • Documentele necesare pentru depunerea proiectelor – cerere finanţare şi anexe;

 • Asigurarea co-finanţării;

 • Costuri - corelate cu lista indicativă a cheltuielilor eligibile din Ghidul solicitantului;

 • Indicatori - POS CCE, DCI şi specifici proiectului;

 • Asistenţa din partea OIPSI.Obiectivele ebc
Obiectivele EBC

 • reducereadiscrepanţelor de educaţie TIC la nivelulîntregiipopulaţii;

 • asigurareaaccesuluicetăţenilor la informaţieîn format digital;

 • oferirea de serviciielectroniceguvernamentale la nivelulcomunităţilor locale;

 • asigurareamecanismelor de încurajare a iniţiativelorantreprenoriale.


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

CeînseamnăProgramul de FinanţareNerambursabilă e-creştere! (9.000.000 USD)

 • Oportunitatea de a primi o finanţarenerambursabilă din partea MCTI - UMP, încadrulProiectului EBC, finanţat de cătreGuvernulRomânieişiBancaMondială

 • Finanţareaproiectelor care au ca obiectivcreştereacompetitivităţiifirmelorromâneştipepiaţainternăşipepieţeleinternaţionaleprinadoptarea de tehnologiiinovatoareşisoluţiiinformatice de tip e-business.


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Cine poatebeneficia de fonduri PFN?


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Priorităţile PFN e-creştere!

 • implementareasoluţiilor de tip e-business

 • îmbunătăţirearentabilităţiicompaniilorprininvestiţiiîntehnologiiinovatoareşisistemeinformatice, servicii de consultanţă, dezvoltarearesurselorumaneşistrategii de marketing online.

 • sprijinireaproiectelor care săvalorificelicenţe, patente, invenţiişiinovaţii, prinrealizarea de bunurişiservicii care să fie comercializatepepiaţă.

 • sprijinireamarketinguluiafacerilorprinmijloaceelectroniceşiprezenţape Internet, cu avantaje competitive şioportunităţi de parteneriat.


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Costurieligibile PFN -1

 • Achiziţionareautilajelor de producţie care săconţinăelementeinovatoaresautehnologiimoderne, precumşiechipamente TIC (una din acestecategoriisau o combinaţie a acestora) – max. 60% din valoareatotală a proiectului

 • Achiziţionarea de licenţe de producţie, patente, invenţii, inovaţii, necesarepentruimplementareaprocesuluiinovator de producţie, precumşilicenţe software şisisteme TIC (una din acestecategoriisau o combinaţie a acestora) – max. 40% din valoareatotală a proiectului

 • Achiziţionarea de soluţii software care pot include următoarele: analizaproceselor, dezvoltarea, implementareaşitestareaaplicaţiei – max. 40% din valoareatotală a proiectului


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Costurieligibile PFN -2

 • Achiziţionarea de servicii de consultanţăpentru: planuri de afaceripentrudezvoltareasoluţiilor de tip e-business, studii de piaţă, pregătireadocumentaţieiproiectului, implementareaproiectului (una din acestecategoriisau o combinaţie a acestora) – min. 10% şi max. 20% din valoareatotală a proiectului

 • Achiziţionarea de servicii de instruire (numaitaxelepentrucursuri) – min. 10% şi max. 20% din valoareatotală a proiectului

 • Participarea la expoziţiişitârgurinaţionaleşiinternaţionale (numaitaxa de participare) siserviciipentru marketing online (una din acestecategoriisau o combinaţie a acestora) - max. 10% din valoareatotală a proiectului

 • Costuripentru audit – max. 10% din valoareatotală a proiectului.


Zolt n somodi sinaia 3 iulie 2008

Vă mulţumesc pentru atenţie!

E-mail: fonduri@mcti.ro

kep@mcti.ro

Tel: (021) 311 41 57

Tel/ Fax: (021) 311 41 45