nuorten talousosaamisen edist minen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nuorten talousosaamisen edistäminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Nuorten talousosaamisen edistäminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Nuorten talousosaamisen edistäminen. Opas toimijoille. Sisältö. Johdanto Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen Vastuu talousosaamisen edistämisestä on monilla toimijoilla Suosituksia nuorten talousosaamisen edistämiseksi. 1. Johdanto. Oppaan tarkoitus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nuorten talousosaamisen edistäminen' - len-davenport


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sis lt
Sisältö
 • Johdanto
 • Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen
 • Vastuu talousosaamisen edistämisestä on monilla toimijoilla
 • Suosituksia nuorten talousosaamisen edistämiseksi
1 johdanto
1. Johdanto

Oppaan tarkoitus

 • Opas on suunnattu nuorten talousosaamisesta kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville toimijoille julkisella ja yksityisellä sektoreilla sekä eri alojen järjestöissä ja yhdistyksissä
 • Opas sisältää taustamateriaalia, tietoa ja suosituksia 15–20-vuotiaiden nuorten taloustaitojen edistämiseen
 • Opas perustuu Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen tuloksiin
slide4
Miksi talousosaaminen on tärkeää?
 • Nuorten toimintaympäristön monimuotoisuus
 • Kuluttamisen keskeinen merkitys nuorten elämässä, nuoret hankkivat ensimmäisenä uusia tuotteita ja palveluita
 • Nuoret ovat edelläkävijöitä uuden teknologian omaksumisessa
 • Taloustiedon tarpeen lisääntyminen elämän käännekohdissa: täysi-ikäisyys, muutto omaan kotiin, opiskelu, parisuhde jne.
 • Eliniän pidentyessä vastuun lisääntyminen henkilökohtaista taloutta koskevissa asioissa
slide5
Mitä talousosaaminen on?
 • Talousosaaminen on tietoa, taitoa ja vastuullisuutta toimia omaa taloutta koskevissa päätöksissä
 • Talousosaaminen on osa elämänhallintaa
 • Hyvä talousosaaminen parantaa hyvinvointia
 • Puutteellinen talousosaaminen voi aiheuttaa psyykkisiä ongelmia ja stressiä
2 nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen
2. Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeen

Miksi nuorten talousosaamiseen tulee panostaa ?

 • Nuoret käyttävät finanssituotteita ja -palveluita, mutta eivät aina ymmärrä tuotteiden monimutkaisuutta
 • Osa nuorista taloudellisissa vaikeuksissa tulojen vähäisyyden johdosta, osalla myös maksuhäiriöitä
 • Talouden hoito ei ole kovin suunnitelmallista
 • Kiinnostus talousasioihin vaihtelee
 • Nuoret tuntevat huonosti saatavilla olevaa informaatiota
 • Koulun talousopetuksesta ei ole muodostunut kokonaiskäsitystä oman talouden hoidosta
slide7
OPISKELU, ARMEIJA,

TYÖPAIKKA, TYÖTTÖMYYS,

OMA KOTI, PARISUHDE

Elämäntilanteita ja osaamistarpeita talousasioissa

 • FINANSSITUOTTEIDEN VALINTA
 • Sopimusten ja terminologianymmärtäminen
 • Informaation etsiminen ja vertailu pankkipalveluissa, luotoissa sekä säästämis- ja sijoitustuotteissa
 • Tuotteisiin liittyvien kustan-nustenja riskien tunteminen
 • Riskeihin varautuminen (vakuutukset)
 • TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN
 • Inflaation, korkojen ym. muutosten vaikutusten ymmärtäminen
 • Reklamaatioiden tekeminen
 • Taito hakea tukea ja neuvoa kysymyksissä/ongelmissa
 • Identiteettivarkauksientunnistaminen
 • Ymmärrys omien valintojen seurauksista
 • PÄIVITTÄISTALOUDEN HOITO
 • Tarpeiden ja halujen erottaminen toisistaan
 • Elämisen kustannusten hahmottaminen
 • Vastuunottaminen päivittäisistäraha-asioista
 • Taito budjetoida ja seurata omaa rahankäyttöä
 • Ymmärrys talouteen liittyvistä sopimuksista
 • Taito käyttää maksukortteja ja muita pankkituotteita
 • TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU
 • Säästötavoitteiden asettaminen ja keinot niihin pääsemiseksi
 • Yllättäviin menoihin varautuminen
 • Ymmärrys veroista ja erilaisista sosiaalisista etuuksista
 • Varallisuuden kartuttaminen
 • Kuvat: iStockphoto
slide8
Nuorten tietotarpeiden selvittäminen

Lähtökohtana tulee olla tilanteen kartoitus ja analyysi

 • Mitä nuoret tietävät asiasta?
 • Millaisia aukkoja osaamisessa on?
 • Mistä asioista nuoret tarvitsevat tietoa?
 • Millaisia taitoja nuorille tulisi korostaa?
 • Miten nuorten käyttäytymisen tulisi muuttua?
slide9
Mitä toimijoiden on huomioitava, että taloustieto ja talouskasvatus toimivat hyvin?
 • Taloustiedon herätettävä nuoren mielenkiinto
 • Tunnettava, miten nuoret etsivät tietoa
 • Taloustietoa ja -neuvontaa vietävä nuorten käyttämiin kanaviin
 • Pyrittävä nuorten käyttäytymisen muuttamiseen
slide10
Nuorten mielenkiinnon herättäminen
 • Eri-ikäisiä nuoria kiinnostavat erilaiset lähestymistavat – esim. pelillisyys teini-ikäisiä, selkeä informaatio nuoria aikuisia
 • Nuorten ajattelun logiikan tunteminen tärkeää
 • Tiedon tulee löytyä helposti ja nopeasti
 • Talousasioista kerrottava selkeästi, yksinkertaisesti ja lyhyesti, arkikielellä
 • Osaamista mittaavat testit antavat tietoa osaamisen tasosta; testiin tulee liittää palaute
 • Tositarinat ja esimerkit, joihin nuori voi samaistua, auttavat kiinnostuksen herättämisessä
 • Viestinnän visuaalisuuteen tulee kiinnittää huomiota
slide11
Nuoret informaation etsijöinä
 • Nuoret eivät aina tiedä, millaista tietoa he tarvitsevat
 • Jos nuoret eivät tunne toimijoita, he voivat turvautua mihin tahansa tietoon välittämättä tiedon tarjoajasta
 • Kaikilla ei ole kykyä tehdä eroa asiantuntevan ja ei-asiantuntevan tiedon välillä
 • Nuorille kerrottava, mistä he löytävät puolueetonta tietoa
 • Tietoa tulee olla saatavilla nuoren elämän käännekohdissa ja tärkeissä tilanteissa
slide12
Taloustietoa ja -neuvontaa vietävä nuorten käyttämiin kanaviin
 • Epämuodollinen oppiminen tärkeää, koska se tapahtuu päivittäisissä toiminnoissa, esimerkiksi vapaa-ajalla
 • Tunnettava nuorten arkea sekä nuorten käyttämiä medioita ja kanavia
slide13
Erilaisia tapoja nuorten tavoittamiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi
 • Sekä sähköiseen että henkilökohtaiseen viestintään perustuvien palveluiden kehittäminen
 • Sosiaalinen media: nuoret jakavat tietoa, keskustelevat ja kertovat kiinnostuksen kohteistaan
 • Älypuhelimissa voidaan jakaa informaatiota; finanssiyritykset voivat ottaa käyttöön taloudenhallinnan sovellutuksia
 • Nuoret toimivat talousasioiden oppaina muille nuorille
slide14
Internet on luontevin kanava tarjota informaatiota
 • Internetissä tiedon tulee löytyä helposti ja nopeasti

- selkeä avaussivu

- sivuilla etenemisen tulee olla helppoa

 • Internetin vuorovaikutteisuutta tulee hyödyntää

- esim. videoyhteyteen perustuvat puhelinpalvelut, keskustelufoorumit, kysymys- ja vastauspalstat, interaktiiviset laskurit ym. työvälineet

slide15
Nuoret eivät toimi aina rationaalisesti, vaikka heillä on riittävästi tietoa päätöksenteon pohjaksi. Käyttäytymisen muutosta talousasioissa edistävät
 • Yhteenkuuluvuus viestin lähettäjän tai lähettäjänä toimivan roolimallin kanssa
 • Kannustimet tai suostuttelukeinot, jotka voivat olla rahallisia tai ei-rahallisia
 • Informaation esittäminen poikkeavalla tavalla: esimerkiksi euroina ilmaistujen hyötyjen tai menetysten sijaan voidaan puhua työtunneista tai päivittäisistä ostoista arjessa
 • Skenaarioita voidaan käyttää kuvaamaan, mitä seurauksia toimimalla järkevästi tai välinpitämättömästi voi olla omaan talouteen
toimintamuotoja ja haasteita toimijoittain
Toimintamuotoja ja haasteita toimijoittain

Perhe, viiteryhmä ja media

 • Perheessä opitut taidot, saadut arvot ja kokemukset ovat perusta taloudelliselle käyttäytymiselle. Jos vanhemmilta puuttuu tietämystä, on riski, että nuori ei kykene järkeviin taloudellisiin päätöksiin.
 • Nuoret omaksuvat viiteryhmänsä sosiaalisia normeja. Viiteryhmässä tapahtuva ei-formaalinen oppiminen kanavoituu muun muassa sosiaalisen median kautta.
 • Perinteisen median rooli on keskeinen ajankohtaisuuden vuoksi. Nuorille media tarkoittaa usein internetiä.
slide18
Viranomaiset ja julkiset toimijat
 • Mm. Finanssivalvonta, Kuluttajavirasto, Suomen Pankki ja Taloudenhallinnan neuvottelukunta tuottavat materiaalia; lisäksi monien viranomaisten tehtävät koskettavat talousasioita
 • Haasteita
 • tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen, jotta taloustieto saavuttaa nuoret nykyistä paremmin
 • informaation selkeyden ja ymmärrettävyyden parantaminen
 • viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen taloustiedon jakamisessa
slide19
Opetusala
 • Yksityistalouden opetus peruskoulun jälkeen vähäistä
 • Kuluttajavirastolla merkittävä rooli materiaalin tuottamisessa opetushallituksen ohella. Kansainvälisestä yhteistyöstä on esimerkkinä DOLCETA-verkkoaineisto.
 • Opetusalan haasteena
 • uudentyyppisten menetelmien, lähestymistapojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen
 • opettajien kouluttaminen ja kiinnostuksen lisääminen
 • nuoren arjen ja toimintaympäristön soveltaminen opetukseen
 • talousasioiden opetuksen laajentaminen toisella asteella ja korkeakouluissa
finanssialan ja elinkeinoel m n toimijat
Finanssialan ja elinkeinoelämän toimijat
 • Finanssiala (mm. pankit ja vakuutusyhtiöt, Finanssialan Keskusliitto) on keskeinen toimija nuorten elämässä. Pankit ja vakuutusyhtiöt voivat tukea nuorten talousosaamista

- lisäämällä tuoteinformaation ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä esimerkiksi sopimusehtoja selkiyttämällä ja tuomalla kasvatuksellisia elementtejä tuoteinformaatioon

- korostamalla nuorten velvollisuuksia talousasioissa sekä kertomalla myös talouteen liittyvistä riskeistä ja tuotteiden kustannuksista

- tarjoamalla interaktiivisia, uutta teknologiaahyödyntäviä työvälineitä kulutuksen kontrollointiin, kulutuksen rakenteen tarkasteluun jne.

- panostamalla nuoren asiakkaan henkilökohtaiseen kohtaamiseen

- tarjoamalla kannusteita uusia tuotteiden ja palveluiden käyttöön

- pyrkimällä eri tavoin luottamuksen vahvistamiseen

slide21
Yhdistykset, järjestöt, säätiöt
 • Toimijoita mm. Kuluttajaliitto, Martat, Pörssisäätiö, Suomen lasten ja nuorten säätiö sekä Takuu-Säätiö. Kolmas sektori voi tukea eri tavoin nuorten talousosaamista.
 • Ruohonjuuritason toimijoina monilla on hyvä tuntuma nuorten arkeen sekä mahdollisuus kehittää toimintaa kokeiluin ja uusin yhteistyömuodoin
 • Paikallisella tasolla toimintaa voidaan kehittää mm. luomalla yhteistyöverkostoja ja soveltamalla voimaannuttavia menetelmiä
 • Peer-to-peer-toiminnassa nuoria koulutetaan toimimaan talousasioiden neuvojina muille nuorille
 • Talousongelmissa olevien nuorten saavuttaminen ja auttaminen
 • Tunnettuuden lisääminen tiedottamalla nykyisistä materiaaleista ja toimintamuodoista sekä pyrkimällä monimuotoiseen yhteistyöhön
 • Uusien tahojen saaminen mukaan hankkeisiin (mm. lähellä nuorisoa toimivat tahot)
slide22
Toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen
 • Yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen julkisen, yksityisen ja järjestösektorin välillä tärkeää
 • Materiaalin kehittäminen innovatiivisesti ja laadukkaasti
 • Uusien organisaatioiden saaminen mukaan hankkeisiin
 • Uusien yhteistyömuotojen ja -hankkeiden kehittäminen

- nuorten kanssa toimivien järjestöjen jäsenistönkouluttaminen opastamaan nuoria talousasioissa

- vanhemmille suunnatun materiaalin tms.toteuttaminen yhteistyönä

- hyvien käytäntöjen kehittäminen finanssialalla

4 suosituksia nuorten talous osaamisen edist miseksi
4. Suosituksia nuorten talous-osaamisen edistämiseksi
 • Talousosaamisen säännöllinen tutkimus ja nuorten talousosaamisen testaaminen
 • Opettajien motivointi ja kiinnostavien kouluhankkeiden kehittäminen
 • Yhteistyön edistäminen toimijoiden välillä
 • Materiaalin, palveluiden ja työkalujen kokoaminen nuorten talousportaaliksi
 • Kansallinen talousosaamisen strategian kehittäminen, jossa määritellään toiminnan tavoitteet ja suuntaviivat sekä eri toimijoiden roolit ja vastuut
tokata hankkeessa 2011 2012 toteutetut tutkimukset
TOKATA-hankkeessa(2011–2012) toteutetut tutkimukset

Jokinen, N. 2012. Yhteistyöstä vaikuttavuutta viestintään. Taloudellisen toimintaympäristön toimijoiden roolit ja yhteistyö talousosaamisen edistämisessä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Lehtinen, A-R. 2012. Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen. Työselosteita ja esitelmiä 142/2012. Helsnki. Kuluttajatutkimuskeskus.

Luukkanen L. 2012. Taloudellisen osaamisen edistäminen – vastuuroolit, kanavat ja tavat nuoren kuluttajan näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Peura-Kapanen, L. & Lehtinen, A-R. 2011. Nuorten taloudellinen osaaminen – määrittelyä, toimijoita, materiaaleja. Julkaisuja 3/2011. Helsinki. Kuluttajatutkimuskeskus.

Peura-Kapanen, L., Raijas, A. & Uusitalo, O. 2012. The Role of Banks in Promoting Young People’s Financial Capabilities. Teoksessa J. Aspara, R. Rajala & V. Tuunainen (toim.) The Future of Banking Services. Helsinki. Aalto University Business + Economy, 25–37.

Raijas, A. & Uusitalo, O. (toim.). 2012. Nuoret ja talousosaaminen. Toimijat, kanavat ja tavat nuorten talousosaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeen loppuraportti. Helsinki. Kuluttajatutkimuskeskus.

http://www.ncrc.fi/tutkimus/toimivat_markkinat_kuluttajien_arjessa/tokata_toimijat_kanavat_ja_tavat_nuorten_taloudellisen_osaamisen_edistamisessa

linkkej toimijoihin ja materiaaleihin
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Viranomaiset, julkiset toimijat ja opetusala

http://www.asiakastieto.fi/

- Suomen Asiakastieto on mm. mukana tapahtumissa (mm. Tarkka Fyrkka)

www.dolceta.eu/suomi/index.php- Kuluttajakasvatuksen verkkosivusto DOLCETA

www.edu.fi- Opetushallituksen eri kouluasteille soveltuva opettajien verkkopalvelu

www.edu.fi/lukiodiplomit/kotitalouden_lukiodiplomi

- Sisältää myös talousteemoja

www.euro.fi

- Suomen Pankin Enemmän eurosta -sivusto kouluille ja nuorille, järjestää Talous tutuksi -koulutuksia

www.finanssiasiakas.fi

- Tietoa finanssituotteiden käyttäjille, Finanssihai-peli

www.kela.fi

- Tietoa etuuksista, opintotuen keskustelupalsta, laskureita ym.

linkkej toimijoihin ja materiaaleihin1
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Viranomaiset, julkiset toimijat ja opetusala

www.kuluttajavirasto.fi

- Tietoja (mm. Raha-asiat-kokonaisuus) sekä materiaalia opettajille ja nuorille (mm. Talousneuvoja armeija-aikaan, Rahankäytön opas selkokielisesti)

www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/velkaneuvo.aspx

- Talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot

www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/index.html

- Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista -opas nuorille

www.tem.fi/index.phtml?s=2273

- Taloudenhallinnan neuvottelukunta tuottaa ja kokoaa materiaalia (esim. www.kalliitkulissit.fi; www.raha-asiat.fi), osallistuu taloudenhallinnan tapahtumiin

www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Nuoret

- Verohallituksen Nuorten omat sivut

www.yle.fi

- Talouskasvatukseen liittyviä ohjelmia, mm. Teinipomo (v. 2012)

.

linkkej toimijoihin ja materiaaleihin2
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin
 • Järjestöt, yhdistykset, säätiöt
 • www.allison.fi/raha+ja+talous/
 • - Nuorten raha-aiheiset tietosivut
 • www.hyol.fi
 • - Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto kokoaa materiaalia, Talous tutuksi -koulutukset
 • www.kuluttajaliitto.fi
 • - Valtti – tietosuora nuoren talouteen -verkkosivusto
 • www.martat.fi
 • - Hankkeita (mm. Keittiö K18, Pidä kiinni rahoistasi),
 • työvälineitä taloudenhallintaan
 • www.martha.fi
 • - Ruotsinkielisen marttajärjestön sivut, työvälineitä taloudenhallintaan
 • www.nal.fi
 • Nuorisoasuntoliitolla Nuorten asunto-opas ja www.asumisenabc.fi
linkkej toimijoihin ja materiaaleihin3
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin
 • Järjestöt, yhdistykset, säätiöt
 • www.nuori.fi
 • - Suomen lasten ja nuorten säätiöllä Nuorten taloustaito -hanke
 • www.nuortenakatemia.fi
 • - Järjestää kouluvierailuja, Lainat, vipit ja rahapelit -hanke
 • www.omaonni.sedu.fi
 • - Kuortaneen säästöpankkisäätiön, Töysän säästöpankkisäätiön ja Koulutuskeskus Sedun yhteistyöhanke alueen peruskoulujen kanssa
 • www.porssisaatio.fi
 • - järjestää Talous Tutuksi -koulutuksia, materiaalia sijoittamisesta
 • www.setlementti.fi
 • - Suomen Setlementtiliiton Haltsaa taloutesi -hanke
 • www.sininuorisoliitto.fi
 • TiedätSä-kampanja
linkkej toimijoihin ja materiaaleihin4
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Järjestöt, yhdistykset, säätiöt

www.takuu-saatio.fi

- Työvälineitä ja materiaalia raha-asioiden hallintaan, Velkalinja

www.talouskasvatusseura.fi

- Linkkejä materiaaleihin ja taloustiedon tuottajiin

www.taloustieto.net

- Taloustiedon opettajat ry kokoaa materiaalia, järjestää kilpailuja

www.vaestoliitto.fi

- Ylläpitää mm. varusmiehille tarkoitettua tukipuhelinta

www.4h.fi

- Hankkeita nuorille, mm. Ajokortti työelämään

linkkej toimijoihin ja materiaaleihin5
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin
 • Finanssialan ja elinkeinoelämän toimijat
 • adeconomics.wordpress.com/peli/
 • - FundaGamesinfinanssiaiheisten pelikorttien sivu
 • www.fine.fi
 • - Rahoitus- ja vakuutusneuvonnan HUPSIS! Nuoren vakuuttajan nettitietopaketti
 • www.fkl.fi
 • - Finanssialan Keskusliitto tuottaa materiaalia (esim. www.zaldo.fi), mukana monissa yhteistyöhankkeissa ja tapahtumissa, tutkimuksia talousosaamisesta
 • www.tapiola.fi
 • Tukee järjestöjä ja tekee yhteistyötä nuorten talouskasvatushankkeissa
linkkej toimijoihin ja materiaaleihin6
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin
 • Finanssialan ja elinkeinoelämän toimijat
 • http://www.tat.fi/
 • Taloudellisella tiedotustoimistolla mm. kouluihin suunnattu Yrityskylä-hanke
 • http://www.yrityskyla.fi/
 • http://www.turva.fi/turva/yksityisasiakkaat- Vakuutusyhtiö Turvan tietopaketti (www.turvassa.turhatvakuutukset.fi)
 • www.veronmaksajat.fi/verotietoanuorille
 • - Tietoa verotuksesta, linkkejä materiaaleihin
linkkej toimijoihin ja materiaaleihin7
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Kansainvälisiä sivustoja

www.childfinanceinternational.org

- Kansainvälisellä järjestöllä (CYFI) runsaasti nuorten talouteen liittyvää materiaalia ja hankkeita

www.getsmarteraboutmoney.ca

- Kanadalaisella sivustolla talouskasvatusmateriaalia opiskelijoille

www.jungeseiten.de/finanzen.php

- Saksankielinen nuorten sivusto, myös raha-asiaa

www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/young-people-and-money

- Brittiläinen, materiaalia ja työvälineitä nuorille

www.moneysmart.gov.au/

- Australialainen sivusto, alle 25-vuotiaille oma tietopaketti

linkkej toimijoihin ja materiaaleihin8
Linkkejä toimijoihin ja materiaaleihin

Kansainvälisiä sivustoja

www.nibud.nl/scholieren

- Hollantilainen nuorten taloutta käsittelevä sivusto

www.sorted.org.nz/

- Uusiseelantilainen sivusto, jossa tietoa ja vihjeitä myös nuorille

www.ung.no

- Norjalainen nuorten teemasivusto

www.ungkonsument.se

- Ruotsalaisen Konsumentverketin sivusto nuorille

www.youngscot.org

- Skotlantilainen nuorten teemasivusto

ad