ymp rist sektorin liikelaitosten rakennemuutos l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ympäristösektorin liikelaitosten rakennemuutos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ympäristösektorin liikelaitosten rakennemuutos

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 122
anais

Ympäristösektorin liikelaitosten rakennemuutos - PowerPoint PPT Presentation

154 Views
Download Presentation
Ympäristösektorin liikelaitosten rakennemuutos
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ympäristösektorin liikelaitosten rakennemuutos Akj. Jarkko Virtanen Johtokuntaseminaari 3.3.2010

 2. Rakennemuutoksen taustaa • Ympäristösektorin toiminnan ja rakenteiden kehittäminen jatkuu. • Yhdeksän liikelaitoksen perustaminen 1.1.2009 • Seudullisen yhteistyön kehittäminen ja PARAS-prosessi • Omistajapolitiikan hyväksyminen (Kv 5.10.2009) • Omistajapolitiikan toimeenpano (Kh 9.12.2009) • Akj. Virtaselle ja talouden vastuualueelle tehtäväksi yhteistyössä liikelaitosten kanssa laatia liikelaitosten rakennemuutossuunnitelma • Suunnitelmassa on sovittava työnjaosta, vastuutuksesta sekä aikataulusta • Suunnitelma esitetään konsernijaostolle • Kehittämistyö jakautuu liikelaitoskohtaisiin, yhteistyössä liikelaitosten välillä tehtäviin ja yhteistyössä keskushallinnon kanssa toteutettaviin toimiin.

 3. Omistajapolitiikan linjaukset – osakeyhtiön perustaminen • Liiketoiminnan harjoittamista ja pääsääntöisesti liikevoiton tuottamista varten • Perustamisen edellytyksenä on yleensä: • kaupungin lisäksi on mukana muita perustajia tai myöhemmin on suunnitteilla ottaa muita osakkaita mukaan, • kaupunki luopuu tehtäväalueen osalta kaupungin oman organisaation hallinnollisesta operatiivisesta ohjausvallastaan, • kaupunki on valmis antamaan tehtäväalueelle juridisen, osakeyhtiölain mukaisen itsenäisen vallan ja vastuun eikä edellytä tai vaadi erivapauksia tai muista omistajista poikkeavia oikeuksia, • toiminnan yhtiöittämisestä aiheutuvat verotukselliset seuraamukset ovat pienemmät kuin yhtiöittämisestä saavutettava taloudellinen hyöty, • kaupunki on valmis vastaamaan liiketoiminnan riskeistä sijoittamallaan pääomalla ja mahdollisesti antamillaan takauksilla, ja • yhtiön liikevaihto tulee pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti kaupungin ulkopuolelta.

 4. Omistajapolitiikan linjaukset – liikelaitosten rakennemuutos • Satamaliikelaitoksen yhtiöittäminen valmistellaan vuoden 2010 aikana. • Vesiliikelaitoksesta on tavoitteena muodostaa kuntien omistama vesihuoltoyhtiö, joka operoi vesihuoltoa ja hallitsee verkosto-omaisuutta. • Kiinteistöpalvelu-, Viher-, Talotoimi-.ja Kunnallistekniikkaliike-laitosten yhtiöittäminen valmistellaan vuoden 2010 aikana • Jätteenpolttoliikelaitoksen toiminnasta luovutaan vuoden 2010 aikana (mikäli ympäristölupa mahdollistaa). • Kiinteistö- ja Tilaliikelaitosten toimintaa kehitetään seudullinen näkökulma ja yhteistyömahdollisuudet huomioiden. Näiden liikelaitosten toiminta tilaajana on keskeinen tuottajaliikelaitosten kehittämiseen vaikuttava tekijä.

 5. Liikelaitosten rakennemuutoshanke • Liikelaitosten rakennemuutoshanke tullaan toteuttamaan kaksiportaisena. • Hanketta johtaa ohjausryhmä joka raportoi konsernijaostolle. • Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, muina jäseninä ovat talousjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä liikelaitosjohtoryhmä. • Jokaisen liikelaitoksen muutosprosessia varten perustetaan hankekohtainen projektiryhmä. • Näiden projektiryhmien puheenjohtajina toimivat ko. liikelaitosten liikelaitosjohtajat. Muut jäsenet ovat talouden vastuualueelta, henkilöstön vastuualueelta sekä ko. liikelaitoksesta (esim. johtoryhmä, juristi yms.). • Muutoshankekohtaiset projektiryhmät raportoivat hankkeen ohjausryhmälle.

 6. Yj-sektorin liikelaitosten rakennemuutos 2010- TILALIIKELAITOS Toiminta tilaajaliikelaitoksena jatkuu – seudullista yhteistyötä kehitetään KIINTEISTÖLIIKELAITOS Toiminta tilaajaliikelaitoksena jatkuu – seudullista yhteistyötä kehitetään JÄTTEENPOLTTOLIIKELTS. Myydään Turku Energia Oy:lle SATAMALIIKELAITOS Turun Satama Oy Turun Seudun Satama Oy KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELTS. Turun Kuntatekniikka Oy Turun Seudun Kuntatekniikka Oy VIHERLIIKELAITOS KIINTEISTÖPALVELULIIKELTS. Turun Kiinteistöpalvelu Oy Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy TALOTOIMILIIKELAITOS Turun Talotoimi Oy (tytäryhtiö) VESILIIKELAITOS Turun Seudun Vesihuolto Oy TSP Oy TSV Oy

 7. Toimintojen siirrot TILALIIKELAITOS TILALIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS JÄTTEENPOLTTOLIIKELTS. Myydään Turku Energia Oy:lle SATAMALIIKELAITOS Turun Satama Oy KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELTS. Turun Kuntatekniikka Oy VIHERLIIKELAITOS KIINTEISTÖPALVELULIIKELTS. Turun Kiinteistöpalvelu Oy TALOTOIMILIIKELAITOS Turun Talotoimi Oy (tytäryhtiö) VESILIIKELAITOS Turun Seudun Vesihuolto Oy ”Peruskaupunki” ”Peruskaupunki”

 8. Rakennepäätösten tavoiteaikataulu Kh 2011 TILALIIKELAITOS TILALIIKELAITOS Kh 09 / 2010 KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kv 06 / 2010 JÄTTEENPOLTTOLIIKELTS. Myydään Turku Energia Oy:lle Kv 10 / 2010 SATAMALIIKELAITOS Turun Satama Oy Kv 12 / 2010 (09 / 2011) KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELTS. Turun Kuntatekniikka Oy VIHERLIIKELAITOS Kv 11 / 2010 (06 / 2011) KIINTEISTÖPALVELULIIKELTS. Turun Kiinteistöpalvelu Oy Kv 11 / 2010 (06 / 2011) TALOTOIMILIIKELAITOS Turun Talotoimi Oy (tytäryhtiö) Kv XX / 201X VESILIIKELAITOS Turun Seudun Vesihuolto Oy

 9. Esityksen rakenne • Liikelaitoksena kehitettävät tilaajat: • Kiinteistöliikelaitos • Tilaliikelaitos • Myynti: • Jätteenpolttoliikelaitos • Nopeasti etenevä: • Satama • Yhtiöitettävät tuottajaliikelaitokset: • Kiinteistöpalveluliikelaitos ja Viherliikelaitos • Talotoimiliikelaitos • Kunnallistekniikkaliikelaitos • Suoraan seudulliseen: • Vesiliikelaitos

 10. Käsiteltävät asiat – liikelaitoskohtaisesti • Omistajapolitiikan linjausten tulkinta • Toimintaympäristö – kehittämisen perusta • Kehitysvisio • Selvitettävät asiat • Työvaiheet ja aikataulu • Valmistelutyön organisointi liikelaitoksessa • Toimintojen ja henkilöstön muutokset • Muu liikelaitoksen toiminnan kehittäminen • Viestintä ja yt-menettely • Luottamuselinkäsittely

 11. Kiinteistöliikelaitoksen Rakennemuutossuunnitelma

 12. 1. Omistajapolitiikan linjaukset • Toimintaa kehitetään seudullinen näkökulma huomioiden. Seutuyhteistyön malli selvitetään erikseen. • Toiminta tilaajana on keskeinen tuottajaliikelaitosten kehittämiseen vaikuttava tekijä. • Kiinteistöliikelaitos vastaa julkisesta infrastruktuurista omaisuuden hallinnalla, ylläpidolla ja investoineilla. • Kiinteistöliikelaitos rahoittaa toimintansa tulorahoituksellaan siten, että tonttiliiketoiminta on selkeästi eriytetty verorahoitteisesta kaupunginhallituksen tilaukseen perustuvasta infrastruktuurin ylläpidosta. • Ylläpitoinvestointien taso pidetään sellaisena, että infrastruktuurin korjausvelan taso ei oleellisesti heikkene

 13. 2. Toimintaympäristö – kehittämisen perusta • Yritysten ja asukkaiden tarvitsemien toimintaympäristöjen luonnin ja ylläpidon taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuusvaatimus kasvavat • Kaupungin omistamasta kehitettävästä kiinteästä omaisuudesta paremman tuoton saaminen • Rakennemuutoksella ja seudullisella yhteistyöllä parannetaan toiminnallista tehokkuutta ja kilpailukykyä; luodaan ja avataan markkinoita, jolla turvataan tarvittavien palveluiden saatavuus taloudellisesti myös tulevaisuudessa

 14. 3. Kehitysvisio • Kiinteistöliikelaitos on vahva ja osaava kaupungin omistaman kehitettävän maa- ja kiinteistöomaisuuden sekä julkisen infrastruktuurin omistaja, isännöitsijä ja tilaaja • Julkisen infrastruktuurin isännöintiin haetaan seudullista yhteistyöratkaisua • Kiinteistöliikelaitos rahoittaa toimintansa tulorahoituksellaan siten, että tonttiliiketoiminta on selkeästi eriytetty verorahoitteisesta kaupunginhallituksen tilaukseen perustuvasta infrastruktuurin ylläpidosta. • Ylläpitoinvestointien taso pidetään sellaisena, että infrastruktuurin korjausvelan taso ei oleellisesti heikkene

 15. Strateginen kumppani: • Tuotantoliikelaitoksista muodostettavat yhtiöt • Vesi- ja satamaliikelaitoksista muodostettavat yhtiöt • Turku Energia • Seudun muut kunnat • Seudullinen yhteistyö infrastruktuurin hallinnoinnissa

 16. 4. Selvitettävät asiat • Omistajapoliittisten linjausten perusteella täsmennetään tuotantoliikelaitosten yhtiöittämiseen liittyen valmistelu tilaajatoimintojen kehittämiseksi • Seudullisen tilaajayhteistyön osalta valmistellaan selvitystä tilaajatoimintojen seudullisista järjestämismalleista

 17. 5. Työvaiheet ja aikataulu Tiivistyvä verkostollinen yhteistyö ”Isännöinti” –malli Tilaamista keskitetään Seudullinen infraomaisuuden hallintayksikkö Selvitys valmis 8.2010 TILAAMINEN Tku Kunnallistekniikkaliikelaitos Kaarinan tuotanto Raision liikenneverkot yksikkö Naantalin ja muiden vastaavat.. Turun Seudun Kuntatekniikka OY Kaarinan tuotanto Raision….. Turun Seudun kuntatekniikka Oy TUOTANTO 2009 2013 2011

 18. 6. Valmistelutyön organisointi liikelaitoksessa • Liiketoimintamuodon muuttamisen valmistelu osoitetaan tätä varten kootun liikelaitoksen hankeryhmän tehtäväksi. • Hankeryhmäntehtävänä on huolehtia tuotantoyhtiöittämista tukevien tilaajatoimintojen valmistelusta siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä ja näin luoda edellytykset tuotantoliikelaitoksen toiminnan siirtämiseksi perustettavalle osakeyhtiölle. • Seudullista tilaajaorganisaatiota valmistellaan ao. seudullisessa työryhmässä konsulttina toimivan Pöyryn avustuksella – viedään johtokuntaan, KH:n iltakouluun, PARAS TekSek koordinointiryhmän ja PARAS ohjausryhmän käsittelyyn.

 19. Tuotantoyksiköiden yhtiöittäminen • Tuotteet, alueurakointi, kilpailutus, markkinoiden avaaminen/luominen, tilaamisen kehittäminen. • KPUrakka-asiakirjat 3/2010, kilpailu 5/2010, alku 10/ 2010 • Mahdolliset Siirtymäsopimukset 2011 ennen yhtiön aloittamista – siirtymäkausi 3-8 vuoteen • Urakointi YSEn mukaan – vaatii resurssointia – sopimukset, laskenta etc. • Paras • Seudullisen tilaajaorganisaation mallintaminen ja rakentaminen • Tässä vaiheessa viedään eteenpäin nykyresurssein • Kunnallistekniikan suunnittelu • Kadut, viheralueet, vesihuolto yhdessä paikassa • Suunnittelun ohjaus ja päätöksenteko • Satama • Sataman maaomaisuus Kilalle • Vesi • Tilaajayksikkö (2 henk) vastaa yleissuunnittelusta • Hulevesiasiat • Kiinteistökehitys • Tarvitaan lisäresursseja • Lipaken tekemisen roolit • Kila – Vila – Kiho -Tila 7. Toimintojen ja henkilöstön muutokset • Henkilöstömuutokset • Tilaajatoimintojen lisäresurssointi Katu- ja viheralueisiin • Tonttituotantoon • Maanhankintaan – isännöintiin • Suunnitteluttamiseen • Htv 140 -> 150

 20. 8. Muu liikelaitoksen toiminnan kehittäminen • Tilaliikelaitoksesta tulleen omaisuuden ja asiakkaiden haltuunotto, salkutus, kohteiden jalostaminen ja tuloutus. • Tonttituotantoprosessin synkronointi – hankkeiden projektisointi – prosessin seuranta- ja hallintajärjestelmä -> luovutuksen nopeuttaminen ja ennakointi. • Tilaajatoimintojen kehittäminen • PARAS yhteinen tilaajaorganisaatio –IHO • Omat tuotantoyhtiöt • Markkinoiden avaaminen • Tuottavuuden kehittäminen – TUKEFIN • Asiakaspalautejärjelmä • Asiakaspalvelu - Sähköinen asiointi

 21. Tehostettu maanhankinta - tehostettu vapaaehtoinen ja tarvittaessa lunastus • Tehokas jalostus- ja luovutustoiminta • Myynti- ja vuokraustulojen kotiuttaminen - uudenlaisia luovutusmenettelyjä • Logicity-alueen kehittäminen, hankkeen organisointi ja projektisointi uudessa tilanteessa • Muiden laajempien kehityshankkeiden projektisalkun hallinta- ja operointi • Kaupunkirakenteen tiivistämistoimenpiteet • Kaupunkimittauspalveluiden toimintojen uudelleen järjestely • Toimintaprosessien uudelleenorganisointi • Maastomittauksen toiminnan tehostamisen jatkaminen

 22. 9. Viestintä ja yt-menettely • Muutoksesta viestiminen tapahtuu säännöllisesti liikelaitosjohtajan katsauksissa johtokunnalle ja henkilökunnalle. • Yt-menettelyn osalta on sovittu säännöllisestä kokoontumisesta 3 kk välein ja tarvittaessa myös erikseen.

 23. 10. Luottamuselinkäsittely • Johtokunta • Seutuinfratilaajaselvitys, syksy 2010 • Kaupunginhallitus • Maankäytön strateginen ohjaus, iltakoulu 06 / 2010 + ohjauspäätös 09 / 2010 • Seutuinfratilaajaselvitys, syksy 2010, iltakoulu 09 / 2010 • PARAS ohjausryhmä • Seutuinfratilaajaselvitys, syksy 2010

 24. TURUN TILALIIKELAITOKSEN RAKENNEMUUTOS-SUUNNITELMA

 25. 1. OMISTAJAPOLITIIKKA • Tilaliikelaitoksen seudullista yhteistyötä kehitetään verkostoyhteistyön pohjalta yhteistyötä syventäen. • Valmistellaan Talotoimen hankinta-, kilpailutus- ja valvontaosaamisen keskittäminen Tilaliikelaitokseen ja soveltuvin osin rakennusosaamisen keskittäminen Kiinteistöpalveluliikelaitokseen 2010 loppuun mennessä • Kiinteistöliikelaitoksen ja Tilaliikelaitoksen ylläpitoinvestointien taso pidetään sellaisena, että infrastruktuurin korjausvelan taso ei oleellisesti heikkene. Tilaliikelaitos

 26. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ • Kiinteistöpalveluliikelaitos muutetaan osakeyhtiöksi v. 2012 alusta • Talotoimiliikelaitos muutetaan osakeyhtiöksi v. 2012 alusta • Em. yhtiöt toimivat alustavasti in-house -yhtiöinä, jotka myyvät tuotteitaan/palveluitaan pääsääntöisesti Tilaliikelaitokselle / omistajakunnille. • Yhtiöt mahdollisesti tarjoavat jatkossa avoimien tarjouskilpailujen kautta tuotteitaan/palvelujaan kunnille ja muille asiakkaille. • Osa Talotoimiliikelaitoksen työntekijöistä siirtyy Tilaliikelaitokselle: • hallinto (osa) • suunnittelu (kaikki) • talotekniikka-asiantuntijat (kaikki) • Henkilöstösiirrot tapahtuvat v. 2011 alusta Tilaliikelaitos

 27. 3. KEHITYSVISIO • Tilaliikelaitos on vahva omistaja- ja tilaajaorganisaatio, jolla on riittävät resurssit toimintojen hoitamiseen. • Seudullista yhteistyötä kehitetään. Tilaliikelaitos

 28. 4. SELVITETTÄVÄT/VALMISTELTAVAT ASIAKOKONAISUUDET • Sopimustekniikka in house -yhtiöiden kanssa. • Hinnoitteluperiaatteet in house -yhtiöiden kanssa. • Onko mahdollista käyttää yhteisiä resursseja in house -yhtiöiden kanssa: • kirjaamo • johtokunta- / hallituspalvelut • yhteinen kiinteistönpidon tietojärjestelmä • Aiemmin strategisten yhteistyökumppaneiden vastuulla olleiden tilaajalle kuuluvien toimintojen siirtäminen Tilaliikelaitokselle. • Henkilöstön osaamisen ja toimenkuvien kartoitus ja koulutussuunnitelma (myös talotoimesta siirtyvien osalta). • Mistä Tilaliikelaitokselle riittävät resurssit tilaaja- ja valvontatehtäviin: • tuottajilta siirtyvistä työntekijöistä • Tarvitaanko ulkoisia rekrytointeja? Tilaliikelaitos

 29. 5. VALMISTELUVASTUUT JA ORGANISOINTI • Tilaliikelaitos neuvottelee/sopii yksityiskohtaisemmat rakennemuutostoimenpiteet Talotoimiliikelaitoksen ja Kiinteistöpalveluliikelaitoksen kanssa: • Sopimustekniikka • Hinnoitteluperiaatteet • Henkilöstösiirrot • Prosessissa ei ole tarkoitus käyttää ulkopuolisia konsultteja. Tilaliikelaitos

 30. 6. TYÖVAIHEET JA AIKATAULU Tilaliikelaitos

 31. TALOTOIMILIIKELAITOS: Suunnittelu Talotekniikka-asiantuntijat Hallinto Yhteensä n. 30-35 hlöä 7. HENKILÖSTÖN MUUTOKSET Tilaliikelaitos Tilaliikelaitos Tilaliikelaitos KIINTEISTÖPALVELULIIKELAITOS: Valvomo Tekninen isännöinti Yhteensä 3 hlöä Tilaliikelaitos Tilaliikelaitos Tilaliikelaitos

 32. 8. VIESTINTÄ JA YT-MENETTELY • Rakennemuutoksen etenemisestä viestitään henkilöstölle säännöllisesti (viikkopalaverit). • Yt-menettely merkittävistä muutoksista. • Mahdolliset toimenkuvien muutokset käydään läpi ao. henkilöiden kanssa. • Työntekijöiden määrän kasvaessa sovittu yhteistoimintajärjestelmä on päivitettävä. Tilaliikelaitos

 33. 9. TILALIIKELAITOKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN • Tilaaja- ja valvontatehtäviin on oltava riittävät resurssit. • Esimiesresurssit uudessa toimintamallissa. • Energiansäästöä on kehitettävä edelleen. • Sopimustekniikka yhtiöiden kanssa. • Hinnoitteluperiaatteet yhtiöiden kanssa. • Viestintä. • Kiinteistönpidon tietojärjestelmän omistajuus. • Ohjelmistojen hyödyntäminen täysimääräisesti uudessa toimintaympäristössä. Tilaliikelaitos

 34. 10. LUOTTAMUSELINKÄSITTELY • Johtokunta: • Esitys kh:lle muutokset huomioivasta johtosäännöstä • Lausunto kj:lle henkilöstösiirroista • Muutokset huomioivan toimintasäännön hyväksyminen • Syksy 2010 • Kaupunginhallitus: • Esitys kv:lle muutokset huomioivasta johtosäännöstä • Syksy 2010 • Kaupunginvaltuusto: • Muutokset huomioivan johtosäännön hyväksyminen • Syksy 2010 Tilaliikelaitos

 35. Turun Jätteenpolttoliikelaitoksen Rakennemuutossuunnitelma

 36. 1. Omistajapolitiikan linjaukset • Kaupunki ei harjoita liiketoimintaa sellaisilla toimialoilla, joilla palvelua on laajasti saatavana. • Turun kaupunki ei pidä omassa omistuksessaan erillistä jätteenpolttolaitosta. • Jätteenpolttoliikelaitoksen toiminnasta luovutaan viimeistään 2010 aikana, mikäli jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvitus mahdollistaa sen. Jätteenpolttoliikelaitos

 37. 1.b. Kaupungin vuoden 2010 talousarvio • Sitova teksti: • Jätteenpolttolaitoksen myynti Turku Energia Oy:lle vuoden 2010 aikana • + 5.000.000 € Jätteenpolttoliikelaitos

 38. 2. Toimintaympäristö • Jätehuollon käytännön toteutus on v. 2004 annettu Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle ( TSJ ); polttolaitos jäi silloin kaupungille. • Polttolaitos sai uuden ympäristöluvan 31.12.2014 saakka, mutta luvasta on valitettu. • Polttokelpoista jätettä syntyy Turun seudulla n. 70 000 tonnia vuodessa. Polttolaitoksen kapasiteetti n. 50 000 tonnia vuodessa. • TSJ pyrkii löytämään kestävän jätteenkäsittelyratkaisun. • Biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoitetaan lähivuosina. • Jätelakia uudistetaan parhaillaan; jätehuollon vastuisiin saattaa tulla muutoksia. • Markkinat eivät tällä hetkellä toimi omistajapolitiikassa tarkoitetulla tavalla, eikä palvelua ole laajalti saatavana. Jätteenpolttoliikelaitos

 39. 3. Selvitettävät asiat • - Laitoksen ( Liiketoiminnan ) arvo • - Jos toimii 31.12.2014 saakka • - Jos saa toimia 31.12.2017 saakka • Kiinteistön arvo (tontti ja rakennus) • Henkilöstösopimus • Siirtyvä omaisuus • Sopimus Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa • Muut voimassa olevat sopimukset Jätteenpolttoliikelaitos

 40. 4. Työvaiheet ja aikataulu • Omistajanvaihdos esitetään tapahtuvaksi 1.1.2011. Jätteenpolttoliikelaitos

 41. 5. Valmistelutyön organisointi liikelaitoksessa • Valmistelutyöstä vastaa liikelaitosjohtaja Pohjanen apulaiskaupunginjohtaja Virtasen ohjauksessa. • Valmistelussa mukana talouden, henkilöstön ja lakiasioiden vastuualueet. • Turku Energia valmistelee omalta osaltaan. • Asiaa käsitellään johtoryhmän kokouksissa kuukausittain. Jätteenpolttoliikelaitos

 42. 6. Toimintojen ja henkilöstön muutokset • Koko henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen. • Henkilöstön asema ei heikkene muutoksessa. • Yhtiöittämisen yhteydessä Turun Jätteenpolttoliikelaitoksessa 31.12.2010 oleva työsuhteinen henkilöstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö otetaan ostajayhtiön palvelukseen. • Virkasuhteessa olevien työntekijöiden virat muuttuvat työsuhteisiksi. • Yhtiössä sovelletaan siirtymähetken työehtosopimuksia ja eläkejärjestelmää. • Henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteen mukaan (TSL 1 luku, 10 § ja laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 luku 25 §). Jätteenpolttoliikelaitos

 43. 7. Viestintä ja yt-menettely • Muutoksesta viestitään henkilöstölle johtoryhmän pöytäkirjojen avulla kuukausittain. • Työpaikkakokouksia järjestetään tarpeen mukaan. • Jätteenpolttoliikelaitoksen johtoryhmä toimii myös YT-elimenä, joten työpaikka- ja laitostason yhteistoiminta hoituu johtoryhmätyöskentelyn kautta ns. jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteella. • Kaupungin yhteistyöelimessä asia käsitellään ennen kuin se viedään kaupunginhallituksen ja valtuuston ratkaistavaksi. Jätteenpolttoliikelaitos

 44. 8. Luottamuselinkäsittely • Johtokunnalle raportoidaan asiasta kuukausittain. • Apulaiskaupunginjohtaja raportoi Konsernijaostolle. • Kaupunginvaltuusto päättää liiketoimintakaupasta ja johtosäännön kumoamisesta kesäkuussa 2010. Jätteenpolttoliikelaitos

 45. Satamaliikelaitoksen Rakennemuutossuunnitelma

 46. 1. Omistajapolitiikan linjaukset • Valmistellaan sataman yhtiöittäminen 2010 aikana. • Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. • Samalla selvitetään mahdollisuus perustaa seudullinen satamayhtiö, joka voidaan rakentaa esimerkiksi erillisillä osakesarjoilla turvaten nykyisten omistajien vähintään nykyistä vastaavan tulomuodostuksin. • Sataman hallitsema maapohja pidetään kaupungin omistuksessa liiketoimintamuodosta riippumatta. Maapohjasta voidaan luopua vain erityisestä syystä. Satama

 47. Muita yhtiöittämisen perusteita: • Markkinaehtoista toimintaa tulisi harjoittaa tavanomaisissa yksityisoikeudellisissa yhteisömuodoissa jolloin liikelaitosmuotoon liittyvät kilpailua vääristävät tekijät poistuisivat (julkityöryhmän raportti) • Turun Sataman liiketoiminta on selkeästi luonteeltaan osakeyhtiötoimintaan soveltuvaa • Yhtiöittäminen antaa mahdollisuudet parantaa toiminnallista tehokkuutta ja kilpailukykyä • Tulevien investointien rahoitukseen liittyvä joustavuus sekä omistajien taloudellisen vastuun rajaaminen Satama

 48. 2. Toimintaympäristö – kehittämisen perusta Nykytila, vertailuna 2008, Kotka, Helsinki, Turku, Rauma Satama

 49. 3. Kehitysvisio • Sataman toimintastrategiaksi valitaan satamapitäjän rooli kehittämisvastuulla. • Ulkopuolisen kumppanin mukaan ottaminen yhtiöön esitetään päätettäväksi erikseen yhtiön käynnistymisen jälkeen. • Satamayhtiö pyrkii osakkaaksi koko sataman kehitykseen ja menestykseen kannalta merkityksellisiin yrityksiin (vrt. Turun Vapaavarasto). Satama