m sc ing ilze andersone n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

M.sc.ing. Ilze Andersone. Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs. Kursa mērķi. Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas diplomdarbu rakstīšanā un noformēšanā Dot teorētiskas zināšanas dokumentu sastādīšanā un noformēšanā

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs' - leland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kursa m r i
Kursa mērķi
 • Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas diplomdarbu rakstīšanā un noformēšanā
 • Dot teorētiskas zināšanas dokumentu sastādīšanā un noformēšanā
 • Sniegt ieskatu zinātnisko darbu (raksti konferencēs, publikācijas) rakstīšanā
literat ra
Literatūra
 • U. Eko “Kā uzrakstīt diplomdarbu”, 2006
 • J. Zobel “Writing for Computer Science”, 1997
 • T. Fulwiler “College Writing. A Personal Approach to Academic Writing” Third Edition, 2002
 • Internets
diplomdarbs1
Diplomdarbs
 • Analītisks pētījums ar zinātniskā darba elementiem studiju programmas pārstāvētajā zinātnes nozarē par studentam individuāli uzdoto tematu
 • Diplomdarbā tiek pētīts objekts, izmantojot noteiktus darba instrumentus
 • “Daudz svarīgāka par diplomdarba tematu ir pieredze, kas iegūstama, šo darbu izstrādājot” /U. Eko/
kas nepiecie ams izstr d jot diplomdarbu
Kas nepieciešams, izstrādājot diplomdarbu?
 • Precīzi definēt tematu
 • Savākt materiālus
 • Materiālus sistematizēt
 • Balstoties uz savāktajiem materiāliem, patstāvīgi izanalizēt attiecīgo jautājumu
 • Piešķirt saviem spriedumiem un secinājumiem organisku formu
 • Parūpēties par to, lai darba lasītājs saprastu paustās domas, un vajadzības gadījumā pats spētu atrast un izvērtēt citētos avotus
t mas izv le
Tēmas izvēle
 • Tēmai jāatbilst studenta interesēm
 • Darba avotiem ir jābūt sasniedzamiem
 • Darba avotiem ir jābūt apjēdzamiem
 • Izvēlētajām darba metodēm ir jāatbilst katra konkrēta rakstītāja pieredzei un spējām
 • Monogrāfiska vai panorāmiska ievirze?
zin tnisks p t jums
Zinātnisks pētījums
 • Pētījumam ir nepieciešams definējums un citiem atpazīstams objekts
 • Pētījumā par izpētes objektu ir jāpasaka kaut kas līdz šim vēl ne reizi nepateikts
 • Pētījumam ir jābūt citiem noderīgam
 • Pētījumā ir jābūt pietiekami daudz elementiem, kas iesākto izpētes darbu ļautu turpināt citiem
ma istra darba noform ana
Maģistra darba noformēšana
 • RTU norādījumi:
  • Norādījumi studiju noslēgumu darbu noformēšanai
 • STPK norādījumi:
  • STPK mājas lapā – stpk.cs.rtu.lv
 • Var noderēt - LDK norādījumi studiju noslēguma darba noformēšanai
diplomdarba strukt ra
Diplomdarba struktūra
 • Titullapa
 • Anotācijas
 • Satura rādītājs
 • Saīsinājumu vai terminu saraksts
 • Ievads
 • Saturs izklāstīts nodaļās
 • Secinājumi
 • Literatūras saraksts
 • Pielikumi
titullapa
Titullapa
 • Pirmā lapa dokumentā, kas rada pirmo iespaidu
 • Var saturēt:
  • Iestādes nosaukumu
  • Dokumenta nosaukumu
  • Autora vārdu
  • Izdošanas gadu
  • Citus datus
 • Titullapa netiek numurēta!
ma istra darba titullapa
Maģistra darba titullapa
 • Iestādes nosaukums (universitāte, fakultāte, institūts, katedra)
 • Vārds un uzvārds
 • Maģistra darba nosaukums
 • Teksts “Maģistra darbs”
 • Darba vadītājs
 • Rakstīšanas vieta un gads
anot cija
Anotācija
 • Anotācija ir īss un precīzs darba atspoguļojums, kura apjoms nepārsniedz vienu lappusi
 • Anotācija iekļauj:
  • Atslēgvārdu sarakstu;
  • Darba mērķi;
  • Galvenos rezultātus un to nozīmi;
  • Īsas ziņas par darba apjomu – lappušu, attēlu, tabulu un pielikumu skaitu.
 • Anotācijā netiek izmantotas atsauces
atsl gv rdi
Atslēgvārdi
 • Anotācijas sākumā ir vēlams iekļaut atslēgvārdu sarakstu
 • Atslēgvārdi atspoguļo diplomdarba galvenās idejas
 • Vēlamais atslēgvārdu skaits: 3-7
satura r d t js
Satura rādītājs
 • Satura rādītājs informē lasītāju par darba struktūru
 • Satura rādītājā iekļauj trīs augstāko līmeņu virsrakstus
 • Satura rādītājā neiekļauj:
  • Titullapu
  • Darba novērtējuma lapu
  • Anotācijas
  • Satura rādītāju
 • Jāģenerē automātiski!
satura r d t ja noform jums
Satura rādītāja noformējums
 • Dažādu līmeņu virsrakstiem ir jābūt viegli izšķiramiem
 • Ieteikumi:
  • Atkāpes zemāko līmeņu virsrakstiem
  • Augstāka līmeņa virsrakstiem lielāks burtu izmērs nekā zemāka līmeņa virsrakstiem
  • Augstākā līmeņa virsraksti ar lielajiem burtiem
  • Augstākā līmeņa virsraksti treknrakstā
 • Lappušu numuriem ir jābūt izlīdzinātiem lapas labajā pusē
sa sin jumi
Saīsinājumi
 • Ja darbā tiek izmantoti daudz saīsinājumi, tad tie ir jānoformē uz atsevišķas lapas
 • Katrs saīsinājums ir jāpaskaidro, kad to tekstā lieto pirmo reizi
 • Jāseko līdzi, lai darbā lietotie saīsinājumi nepārklātos ar citiem saīsinājumiem
ievads
Ievads
 • Parāda darba vietu nozares pētījumu kontekstā
 • Sniedz pētījuma motivāciju
 • Parāda problēmas būtību
ievads1
Ievads
 • Ievads satur:
  • Ievadvārdus par problēmsfēru
  • Darba mērķi
  • Darba uzdevumus, kas izriet no mērķa
  • Darba struktūras aprakstu – īsi raksturotas darba nodaļas un pielikumi
 • Vēlamais garums ir 1-2 lappuses
noda as un apak noda as
Nodaļas un apakšnodaļas
 • Darbu strukturē nodaļās (1. līmenis) un apakšnodaļās (2., 3., ... līmenis)
 • Vēlams izmantot ne vairāk kā 3 līmeņus
 • Nodaļas un apakšnodaļas tiek hierarhiski numurētas (1., 1.1., 1.1.1. utt.)
 • Katru nodaļu sāk jaunā lappusē – tas neattiecas uz apakšnodaļām
 • Minimālais nodaļas garums ir 2/3 lappuses
noda as un apak noda as1
Nodaļas un apakšnodaļas
 • Viena līmeņa nodaļām un apakšnodaļām ir loģiski jābūt vienā līmenī
 • Augstāka līmeņa nodaļai nedrīkst būt tikai viena apakšnodaļa, tādā gadījumā var iztikt bez sīkākas dalīšanas
 • Ērti un lasītājam saprotami ir katras nodaļas beigās iekļaut kopsavilkumu, kurā ir izklāstīti galvenie nodaļā iegūtie secinājumi
virsraksti
Virsraksti
 • Nodaļu virsrakstus var rakstīt ar lielajiem burtiem
 • 1. un 2. līmeņa virsraksti tiek centrēti, bet 3.līmeņa virsraksti tiek izlīdzināti lapas kreisajā pusē
 • Nodaļu virsrakstus raksta ar 16. izmēra burtiem, apakšnodaļu – ar 14. izmēra burtiem
 • Nodaļu virsrakstus raksta treknrakstā
 • Virsrakstu noformējumam viena darba ietvaros ir jābūt vienveidīgam
secin jumi
Secinājumi
 • Nodaļa satur:
  • Kopsavilkumu par darbā apskatīto
  • Novērtējumu par to, cik lielā mērā sasniegts darba mērķis
  • Novērtējumu par to, cik lielā mērā izpildīti darba uzdevumi
  • Darbā sasniegto rezultātu uzskaitījumu
  • Kopējos secinājumus par veikto darbu
  • Turpmākos pētījumu virzienus
 • Ieteicamais apjoms 1-3 lpp.
izmantotie literat ras avoti
Izmantotie literatūras avoti
 • Izmantotos avotus apraksta tajā valodā, kādā tie ir sarakstīti
 • Tos sakārto alfabēta secībā pēc autora uzvārda vai darba nosaukumu
 • Reizēm avotus kārto tādā secībā, kādā darba tekstā uz tiem parādās atsauces
 • Latīņu valodā un kirilicā rakstīti avoti parasti tiek kārtoti atsevišķi
 • Maģistra darbā vismaz 20 literatūras avoti
izmantotie literat ras avoti1
Izmantotie literatūras avoti
 • Literatūras sarakstā ir iekļauti visi avoti, uz kuriem ir dotas atsauces darbā
 • Darbā ir jābūt atsaucēm uz visiem avotiem, kas ir minēti literatūras sarakstā
gr matu noform ana
Grāmatu noformēšana
 • Autors
 • Grāmatas nosaukums
 • Izdošanas valsts
 • Izdevējs
 • Gads
 • Lappušu skaits vai citētā lappuse
 • Braunl T. EmbeddedRobotics. Mobile Robot DesignandApplicationswithEmbeddedSystems. – Germany: Springer, 2006. – 458 p.
publik ciju noform ana
Publikāciju noformēšana
 • Autors
 • Raksta nosaukums
 • Rakstu krājuma nosaukums
 • ...
 • Publikācijas lappuses rakstu krājumā
 • Rekleitis I. M., Dudek G., Milios E. Graph-BasedExplorationusingMultiple Robots // Proceedingsof 5th InternationalSymposiumonDistributedAutonomousRoboticSystems. – USA: Springer, 2003. – p. 241-250.
interneta avotu noform ana
Interneta avotu noformēšana
 • Izmantotā avota nosaukums
 • Norāde uz to, ka tas ir interneta avots
 • Saite uz avotu
 • Vēlams norādīt, kad avots pēdējo reizi ir aplūkots
 • Rīgas Tehniskā universitāte: Studiju organizācija un programmas / Internets. - http://www.rtu.lv/Stud menu/default.html, pēdējoreiz apmeklēts 2004. gada 3. janvārī
literat ras saraksta noform ana
Literatūras saraksta noformēšana
 • Ir vairākas sistēmas, kuras var izmantot atsauču noformēšanā:
  • Numerācijas sistēma
  • Hārvardas sistēma
  • Saīsinājumu sistēma
numer cijas sist ma
Numerācijas sistēma
 • Visus literatūras avotus pēc kārtas numurē (kārto pēc alfabēta vai atsauču secībā)
 • Tekstā atsauces liek, izmantojot literatūras avotu numurus
 • Sistēma, kas ir ieteikta RTU norādījumos
h rvardas sist ma
Hārvardas sistēma
 • Hārvardas sistēma literatūras avotus nenumurē, tā vietā katram avotam pretī ir tam atbilstošais saīsinājums
 • Saīsinājums satur autora uzvārdu un izdošanas gadu
 • Ja avotam ir divi autori, tad saīsinājums satur abu autoru uzvārdus
 • Ja avotam ir trīs vai vairāk autori, tad raksta tikai pirmā autora uzvārdu kopā ar “u.c.”
h rvardas sist mas priek roc bas
Hārvardas sistēmas priekšrocības
 • Hārvardas sistēmai ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar numerācijas sistēmu:
  • Lasītājam ir vieglāk sekot līdzi atsaucēm, it sevišķi, ja viņš labi pārzina jomu
  • Autoram ir vieglāk sagatavot darbu, jo atsauces nav atkarīgas no to atrašanās vietas un literatūras avotu skaita
  • Ja darba autors labi pārzina izmantoto literatūru, tad viņam ir vieglāk pārbaudīt savu atsauču pareizību
sa sin jumu sist ma
Saīsinājumu sistēma
 • Līdzīga Hārvardas sistēmai, tikai saīsinājumos izmanto autora uzvārda trīs pirmos burtus un gadu
 • Atsauce aizņem mazāk vietas tekstā, bet nav tik informatīva kā Hārvardas sistēma
 • Netiek daudz izmantota
pielikumi
Pielikumi
 • Pielikumi ir palīgmateriāli, kas neiekļaujas darba pamatsaturā
 • Katru pielikumu sāk ar jaunu lapu un to numurē (1. pielikums, 2. pielikums utt.)
 • Katram pielikumam ir nosaukums
 • Uz katru pielikumu jādod atsauce darba tekstā
pielikumi1
Pielikumi
 • Izmanto, ja informācija:
  • ir noderīga, lai labāk izprastu darbu, taču tās klātbūtne tekstā nav būtiska
  • ir liela apjoma un tās ievietošana tekstā pārtrauktu tā dabisko plūdumu
  • tiek pieminēta vairākās nodaļās tā, ka tekstā grūti ievietot vienā loģiskā pozīcijā
  • ir papildinformācija, kas nav atrodama publikācijās
lapu numur ana
Lapu numurēšana
 • Lapas numurē ar arābu cipariem
 • Numuri raksta centrēti lapas apakšā
 • Lapu skaitīšanu sāk ar titullapu, bet uz titullapas numuru neraksta
teksta noform jums
Teksta noformējums
 • Izmanto 12. izmēra burtus ar pusotru (1,5 lines) intervālu starp rindām
 • Teksts tiek izlīdzināts no abām malām
 • Rindkopas pirmo rindu sāk ar atkāpi
 • Starp rindkopām brīvas rindas neatstāj
 • Vārdus svešvalodā ieteicams rakstīt slīprakstā
saraksti
Saraksti
 • Tekstu var strukturēt sarakstos, izmantojot aizzīmes (bullets) vai numerāciju
 • Saraksti var būt vairākos līmeņos, bet vēlams ne vairāk kā divos
 • Viena līmeņa saraksta elementi tiek noformēti vienādi
 • Visā dokumentā saraksti tiek noformēti vienā stilā!
saraksti ar aizz m m
Saraksti ar aizzīmēm
 • Lieto, ja saraksta secība nav būtiska
 • Katrā līmenī tiek izmantots savs aizzīmes simbols
 • Ja uzskaitījumā kā atdalītāju izmanto komatu vai semikolu, tad saraksta punktus sāk ar mazo burtu; ja ar punktu – lielo
numur ti saraksti
Numurēti saraksti
 • Lieto, ja ir svarīga saraksta secība
 • Numurēt var ar cipariem un burtiem
 • Ja pēc cipara/burta liek punktu, tad saraksta punktu sāk ar lielo burtu
 • Ja pēc cipara/burta liek iekavu, tad saraksta punktu sāk ar mazo burtu
att li
Attēli
 • Attēli (ilustrācijas) ir fotogrāfijas, skices, shēmas, grafiki, diagrammas u.tml.
 • Attēlus numurē nodaļas ietvaros
 • Katram attēlam ir savs nosaukums
 • Ja darbā (nodaļā) ir tikai viens attēls, to nenumurē
tabulas
Tabulas
 • Tabulas tiek numurētas nodaļas ietvaros
 • Katrai no tām ir jābūt savam nosaukumam
 • Attālums starp tabulu un turpmāko tekstu ir viena brīva rinda
 • Atšķirība no attēlu noformēšanas – numurs un nosaukums virs tabulas un novietots labajā pusē
rsatsauces uz att liem un tabul m
Šķērsatsauces uz attēliem un tabulām
 • Uz katru attēlu un tabulu ir obligāti jādod atsauce tekstā
 • Šķērsatsauces var ievietot tekstā vai arī lietot unificētas atsauces
  • 3.1. attēlā ir redzams konceptuālais modelis.
  • (sk. 3.1. att.), (3.1. att.), (skatīt 3.1. att.)
  • (sk. 3.1. tab.), (3.1. tab.), (skatīt 3.1. tab.)
 • Nav vēlams atsauci uz attēlu ievietot tieši pirms attēla (numurs un uzreiz attēls)
formulas
Formulas
 • Formulas raksta atsevišķā rindiņā
 • Visi formulā izmantotie simboli ir jāpaskaidro
 • Formulas numurē nodaļas ietvaros
 • Numuri tiek rakstīti formulu labajā pusē apaļās iekavās
 • Arī atsaucēs tiek izmantotas apaļās iekavas
 • Ja vienādojums ir pārāk garš, lai to iekļautu vienā rindā, var apsvērt jaunu mainīgo ieviešanu
termini
Termini
 • Darbā izmantotajiem terminiem ir jābūt darba pamatvalodā (latviešu valodā)
 • Izmantot terminu oriģinālvalodā drīkst tikai tad, ja tam latviešu valodā nav tulkojuma
 • Ja darbā tiek izmantots liels skaits specifisku terminu, tad darbam jāpievieno terminu vārdnīca
terminu v rdn ca
Terminu vārdnīca
 • Obligāts ir termins un termina skaidrojums
 • Kārto alfabēta secībā
 • Var pievienot atsauces
koda noform ana
Koda noformēšana
 • Programmatūras kodu parasti noformē, izmantojot fontu Courier New 10. izmēru

static void Main(string[] args)

{

MetKont obj = new MetKont ();

obj.DrukatVirkni("aaaaaa");

bool x = obj.PozitivsSkaitlis(3);

Console.WriteLine(x);

bool y = obj.UzgenerejasParaSkaitlis();

Console.WriteLine(y);

}