bud eta pl no ana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUDŽETA PLĀNOŠANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUDŽETA PLĀNOŠANA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

BUDŽETA PLĀNOŠANA - PowerPoint PPT Presentation


 • 575 Views
 • Uploaded on

BUDŽETA PLĀNOŠANA. Asoc. prof., Dr.oec. Anita Auziņa. LEKCIJAS PLĀNS. Budžeta būtība Budžeta veidi Budžeta izstrādāšanas veidi Budžeta izstrādāšanas secība Budžeta plānošanas pamatproblēmas Budžeta plānošanas process. BUDŽETS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BUDŽETA PLĀNOŠANA' - thaddeus-shaffer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bud eta pl no ana

BUDŽETA PLĀNOŠANA

Asoc. prof., Dr.oec. Anita Auziņa

lekcijas pl ns
LEKCIJAS PLĀNS
 • Budžeta būtība
 • Budžeta veidi
 • Budžeta izstrādāšanas veidi
 • Budžeta izstrādāšanas secība
 • Budžeta plānošanas pamatproblēmas
 • Budžeta plānošanas process
bud ets
BUDŽETS

... ir naudas vienībās sastādīts uzņēmuma finanšu plāns konkrētam laika periodam – budžeta periodam

Budžeta periods ir laiks, kurā ir spēkā atbilstošais budžets

Budžeta izstrādāšanas process ir uzņēmuma resursu sadale izvirzīto mērķu sasniegšanai

bud eta pl no ana1
BUDŽETA PLĀNOŠANA

... ļauj novērtēt, vai mērķi ir sasniedzami ierobežoto resursu apstākļos, un izvēlēties vispiemērotākos ceļus (rīcības modeļus) izvirzīto mērķu sasniegšanai

bud eta veidi
BUDŽETA VEIDI

Funkcionālie jeb saimnieciskās darbības budžeti – tiek izstrādāti katrai uzņēmuma struktūrvienībai vai funkcijai

Finanšu budžeti – dažādi finansiāla rakstura aprēķini un tāmes, kas atspoguļo naudas līdzekļu ieņēmumus, izdevumus un atlikumus

Kopējais jeb vispārējais budžets – naudas vienībās izteikts uzņēmuma finanšu plāns, kas ietver plānoto PZ aprēķinu, plānoto bilanci un naudas plūsmu

bud eta izstr d anas veidi
BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS VEIDI
 • papildbudžets
 • “nulles” budžets
 • fiksētais budžets
 • elastīgais budžets
 • periodiskais un nepārtrauktais (“ritošais”) budžets
papildbud ets

PAGĀTNE

TAGADNE

PAPILDBUDŽETS

Tā izstrādei par pamatu kalpo iepriekšējā perioda budžets, kas pielāgots pārmaiņām, kuras gaidāmas nākamajā budžeta periodā

papildbud eta izstr d anas
PRIEKŠROCĪBAS

vienkārša

samazinās darbietilpība

saistās ar mazākām izmaksām

TRŪKUMS

tiek saglabātas iepriekšējā budžeta nepilnības

PAPILDBUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS
nulles bud ets

TAGADNE

NĀKOTNE

“NULLES” BUDŽETS

Pieņem, ka nākotnes perioda izmaksu sākuma summa ir nulle

nulles bud eta tr kumi
“NULLES” BUDŽETA trūkumi
 • liela darbietilpība
 • vadītājs ir ieinteresēts uzsvērt īstermiņa peļņu
 • metode nenodrošina pietiekošu uzņēmējdarbības elastību
fiks tais bud ets
FIKSĒTAIS BUDŽETS

Tiek sagatavots vienam noteiktam ražošanas vai pārdošanas apjomam

Piemēram

uzņēmumā veikti visi budžeta rādītāju aprēķini, pieņemot, ka nākamajā gadā pārdoto produktu skaits būs 100 000 vienību

elast gais bud ets

maks. – 120 000 vienības

vidējais – 110 000 vienības

min. – 100 000 vienības

ELASTĪGAIS BUDŽETS

... ir budžets, kurā paredzētas iespējamās izmaiņas atkarībā no uzņēmējdarbības apjomu un veidu izmaiņām

Prognožu “dakša”

elast g bud eta
PRIEKŠROCĪBAS

ietvertas produktu ražošanas un pārdošanas izmaiņas

budžets labāk izmantojam kontrolei un motivēšanai

TRŪKUMI

darbietilpīga un dārga izstrādāšana

nepieciešama detalizēta informācija par ietekmējošiem faktoriem

ELASTĪGĀ BUDŽETA
periodiskais bud ets
PERIODISKAIS BUDŽETS

PERIODISKAIS budžets tiek sagatavots nākamajam finanšu gadam un kontroles vajadzībām tiek sadalīts mazākos laika periodos

nep rtrauktais jeb rito ais bud ets

Budžets

1.mēnesim

1.mēneša

faktiskie rezultāti

Budžets

2.mēnesim

2.mēneša

faktiskie rezultāti

Budžets

3.mēnesim

NEPĀRTRAUKTAIS jeb “ritošais”BUDŽETS

tiek pielāgots faktiskajiem rezultātiem

bud eta izstr d anas sec ba
BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS SECĪBA

UZŅĒMUMA VADĪBA

“NO AUGŠAS UZ LEJU” – uzņēmuma vadība centralizēti sagatavo uzņēmuma kopējo budžetu un funkcionālos budžetus, kurus dara zināmus pakļautajiem struktūrvienību vadītājiem

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

UZŅĒMUMA VADĪBA

“NO LEJAS UZ AUGŠU” – struktūrvienību vadītāju līmenī tiek sagatavoti funkcionālo budžetu projekti un iesniegti saskaņošanai un apstiprināšanai uzņēmuma vadībai

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

bud eta izstr d anas pamatprobl mas
BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS PAMATPROBLĒMAS
 • prognožu precizitāte – grūti prognozēt:

- pārdošanas apjomus un cenas

- resursu izmantošanas iespējas

- izmaksu un maksājumu izmaiņas inflācijas,

likumdošanas u.c. faktoru ietekmes rezultātā

 • atbildīgo vadītāju nostāja, viņu subjektīvā pieeja un motivācija

A – ienākuma saņemšanas centri

B – izmaksu centri

C – peļņas centri

bud eta pl no anas process 1
BUDŽETA PLĀNOŠANAS PROCESS (1)
 • Pārdošanas prognoze un pārdošanas budžets
 • Pārdošanas un izplatīšanas izmaksu budžets
 • Ražošanas budžets un tā saskaņošana ar pārdošanas budžetu
 • Ražošanas izmaksu budžets
 • tiešo materiālu izlietojuma budžets
 • materiālu iegādes budžets
 • tiešā darba spēka izlietojuma budžets
 • ražošanas vispārējo izmaksu budžets
bud eta pl no anas process 2
BUDŽETA PLĀNOŠANAS PROCESS (2)

5. Administrācijas izmaksu budžets

6. Finansēšanas un investīciju budžets

7. Kopējais budžets

 • naudas plūsma
 • plānotās bilance
 • peļņas vai zaudējuma plāns
p rdo anas prognoze un p rdo anas bud ets
Produkta A pārdošanas prognoze :

pārdošanas apjoms vietējā tirgū – 15 000 vienību

pārdošanas cena nepārsniegs – Ls 30.00

Pārdošanas prognoze un pārdošanas budžets

Produkta A pārdošanas budžets 2008.gadam

p rdo anas un izplat anas izmaksu bud ets
Pārdošanas un izplatīšanas izmaksu budžets

Produkta A pārdošanas un izplatīšanas izmaksu budžets 2008.gadam

ra o anas bud ets un t saska o ana ar p rdo anas bud etu

Produktu ražošanas apjoms

Produktu pārdošanas apjoms

Plānotie gatavo produktu un nepabeigto ražojumu krājumi gada beigās

Plānotie gatavo produktu un nepabeigto ražojumu krājumi gada sākumā

=

+

-

Ražošanas budžets un tā saskaņošana ar pārdošanas budžetu
slide23

Informācija :

 • tekošā budžeta perioda beigās paredzēti saražot, bet nepārdotie produkta A krājumi – 1000 vienības
 • Ir pieņemts lēmums palielināt krājumus līdz nākamā budžeta perioda beigām par 50%

Produkta A ražošanas budžets 2008.gadam

ra o anas izmaksu bud ets
Ražošanas izmaksu budžets
 • tiešo materiālu izlietojuma budžets
 • materiālu iegādes budžets
 • tiešā darba spēka izlietojuma budžets
 • ražošanas vispārējo izmaksu budžets
slide27

Informācija :

 • pamatmateriālu krājumi gada sākumā – 2000 kg
 • krājumu vērtība – 3800 Ls
 • līdz nākamā budžeta perioda beigām paredzēts samazināt krājumu tilpumu par 25%

Tiešo materiālu izmaksu budžets 2008.g.