Uqeqesho lwe microsoft office excel 2007
Download
1 / 59

UQeqesho lwe-Microsoft ® Office Excel ® 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

UQeqesho lwe-Microsoft ® Office Excel ® 2007. Yila incwadi yokusebenzela yakho yokuqala. Iziqulatho zeZifundo. Ushwankathelo: Kuqalwa phi? Isifundo 1: Dibana nencwadi yokusebenzela Isifundo 2: Ngenisa idatha Isifundo 3: Hlela idatha kwaye uqwalasele iishithi zokusebenzela kwakhona.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UQeqesho lwe-Microsoft ® Office Excel ® 2007' - leena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uqeqesho lwe microsoft office excel 2007

UQeqesho lwe-Microsoft® Office Excel® 2007

Yila incwadi yokusebenzela yakho yokuqala


Iziqulatho zezifundo
Iziqulatho zeZifundo

 • Ushwankathelo: Kuqalwa phi?

 • Isifundo 1: Dibana nencwadi yokusebenzela

 • Isifundo 2: Ngenisa idatha

 • Isifundo 3: Hlela idatha kwaye uqwalasele iishithi zokusebenzela kwakhona

Isifundongasinyesiquletheuluhlulweethaskiezicetyisiweyokunyenoluhlulwemibuzoyovavanyo.


Ushwankathelo kuqalwa phi
Ushwankathelo: Kuqalwa phi?

Uceliweukubaungeniseidathakwi-Excel 2007, kodwaawuzangewakhewasebenzange-Excel. Uqala phi?

Okanyemhlawumbiwakhewasebenzange-Excel kodwausaxakiwekukwenzaezinyezezintoezisisisekonjengokungenisanokuhlelaitekstinamanani, okanyeukongezanokucimaiikholamnemiqolo.

Aphauzakufundaizakhonoozidingayoekusebenzisenikwi-Excel, ngokukhawulezanangokuphaphazelangentoencinci.


Imigomo yesifundo
Imigomo yeSifundo

 • Yilaincwadiyokusebenzelaentsha.

 • Ngenisaitekstinamanani.

 • Hlelaitekstinamanani.

 • Fakelakwayeucimeiikholamnemiqolo.


Isifundo 1

Isifundo 1:

Dibana nencwadi yokusebenzela


Dibana nencwadi yokusebenzela
Dibana nencwadi yokusebenzela

Xa uqalisa i-Excel, ujongana negridi enkulu engenanto eyenziwe ngeekholam, imiqolo, neeseli.

Ukuba umtsha ku-Excel, unokuxakwa kukuba wenze ntoni na elandelayo.

Ngoko ke esi sifundo siya kuqala ngokukunceda uqhelane neziseko ezithile ze-Excel eziya kukukhokela xa ungenisa idatha kwi-Excel.


Iribhoni
IRibhoni

Ibhendi ekumphezulu wefestile ye-Excel 2007 kuthiwa iRibhoni.

iKhaya

Fakela

Cima

Sota &

Hluza

Fomatha

iiSeli

Ukuhlela

IRibhoni yenziwe ngezahlukileyo iithebu, nganye kuzo izalana neendidi ezithile zomsebenzi owenziwa ngabantu ku-Excel.

Ucofa iithebhu kumphezulu weRibhoni ukubona imiyalelo eyahlukileyo kwithebhu nganye.


Iribhoni1
IRibhoni

I eKhayathebhu, yokuqalaekhohlo, iquletheyonkeimiyaleloesetyenziswakakhulungabantu.

iKhaya

Fakela

Cima

Sota &

Hluza

Fomatha

iiSeli

Ukuhlela

UmfanekisoubonakalisaeKhayaimiyaleloyethebhukwiRibhoni.

IRibhoni ingxabalaza kumphezulu wefestile ye-Excel.

Imiyalelo ekwiRibhoni ilungelelaniswe ngamancinci azalanayo amaqela. Umzekelo, imiyalelo yokusebenza ngeziqulatho zeeseli ihlanganyiswe ndawonye kwi Ukuhlela qela, kwaye imiyalelo yokusebenza ngeeseli ngokwazo ikwi iiSeli qela.


Iincwadi zokusebenzela neeshiti zokusebenzela
Iincwadi zokusebenzela neeshiti zokusebenzela

Xa uqalisa i-Excel, uvula ifayili ekuthiwa yi ncwadi yokusebenzela.

Incwadiyokusebenzelaentshanganyeizanezintathuii-worksheetongenisakuzoidatha.

iNcwadi1 – i-Microsoft Excel

Aphainjani?

iShiti2

iShiti1

iShiti3

Okubonisweaphayishitiyokusebenzelaengenantokwincwadiyokusebenzelaentsha.

Incwadiyokusebenzelayokuqalaoyakuyivulakuthiwa yiNcwadi1. Esisihlokosibonakalakwibhaephezuluyefestileudeubeuyigcinengesihlokoesisesakhoincwadiyokusebenzela.


Iincwadi zokusebenzela neeshiti zokusebenzela1
Iincwadi zokusebenzela neeshiti zokusebenzela

Xa uqalisa i-Excel, uvula ifayili ekuthiwa yi ncwadi yokusebenzela.

Incwadiyokusebenzelaentshanganyeizanezintathuii-worksheetongenisakuzoidatha.

iNcwadi1 – i-Microsoft Excel

Aphainjani?

iShiti2

iShiti1

iShiti3

Okuboniswe apha yishiti yokusebenzela engenanto kwincwadi yokusebenzela entsha.

Iithebhu zeShiti zibonakala kumphantsi wefestile. Yingcinga elungileyo ukuzithiya ngokutsha iithebhu zeshiti ukwenza ulwazi olukwishiti nganye lwazeke ngokulula.


Iincwadi zokusebenzela neeshiti zokusebenzela2
Iincwadi zokusebenzela neeshiti zokusebenzela

Unokuba usaxakiwe ukuba iyilwa njani na incwadi yokusebenzela entsha.

iNcwadi1 – i-Microsoft Excel

Aphainjani?

iShiti2

iShiti1

iShiti3

CofaiiQhoshalika-Microsoft Officekwinxenyeengaphezulwanakwikhohlo le-window.

Cofa eNtsha.

Kwi iNcwadi yokuSebenzela entsha festile, cofa iNcwadi yokuSebenzela eNgenanto.


Iikholam imiqolo neeseli
Iikholam, imiqolo, neeseli

IiShiti zokusebenzela zahlulwe ngokweekholam, imiqolo, neeseli.

Le yigridi oyibonayo xa uvula incwadi yokusebenzela.

Iikholam zisuka phezulu ziye phantsi kwishiti yokusebenzela, ngokuthe nkqo. Ikholam nganye inesihloko soonobumba kumphezulu.

Imiqolo ihamba ngokunqamleze ishiti yokusebenzela, ngokuthe tyaba. Umqolo ngamnye nawo unesihloko. Izihloko zemiqolo zingamanani, asuka kwi-1 ukuya kwi-1,048,576.


Iikholam imiqolo neeseli1
Iikholam, imiqolo, neeseli

IiShiti zokusebenzela zahlulwe ngokweekholam, imiqolo, neeseli.

Le yigridi oyibonayo xa uvula incwadi yokusebenzela.

Izihloko zoonobumba ezikwiikholam kunye nezihloko zamanani ezikwimiqolo zikuxelela ukuba uphi na kwishiti yokusebenzela xa ucofa iseli.

Izihloko ziyadibana ukwenza idilesi yeseli. Umzekelo, iseli esekunqamlezeni kwekholam A nomqolo 3 kuthiwa yiseli A3. Le kukwathiwa yi referensi yeeseli.


Iiseli zilapho iya khona idatha
iiSelizilaphoiyakhonaidatha

iiSeli zilapho ungena kushishino kwaye ungenisa idatha kwi-worksheet.

Umfanekiso osekhohlo ubonisa okubonayo xa uvula incwadi yokusebenzela entsha.

Iseli yokuqala ekwikona ephezulwana yasekhohlo yeshiti yokusebenzela yi seli esebenzayo. Inemida emnyama, ebonisa ukuba nayiphi na idatha oyingenisayo iya kungena apho.


Iiseli zilapho iya khona idatha1
iiSelizilaphoiyakhonaidatha

Ungangenisa idatha naphi na apho uthanda khona ngokucofa nayiphi na iseli kwishiti yokusebenzela ukukhetha iseli.

Xa ukhetha nayiphi na iseli, iba yiseli esebenzayo. Njengoko kuchazwe ngaphambili, yenzelwa umda omnyama.

Izihloko zekholam nomqolo ekulapho iseli ifumaneka nazo zikwaqaqanjisiwe.


Iiseli zilapho iya khona idatha2
iiSelizilaphoiyakhonaidatha

Ungangenisa idatha naphi na apho uthanda khona ngokucofa nayiphi na iseli kwishiti yokusebenzela ukukhetha iseli.

Umzekelo, ukuba ukhetha iseli ekwikholam C kumqolo 5, njengoko kuboniswe kumfanekiso osekunene:

Ikholam C iqaqanjisiwe.

Umqolo 5 uqaqanjisiwe.


Iiseli zilapho iya khona idatha3
iiSelizilaphoiyakhonaidatha

Ungangenisa idatha naphi na apho uthanda khona ngokucofa nayiphi na iseli kwishiti yokusebenzela ukukhetha iseli.

Umzekelo, ukuba ukhetha iseli ekwikholam C kumqolo 5, njengoko kuboniswe kumfanekiso osekunene:

Iseli esebenzayo, i-C5 kule meko, iqaqanjisiwe. Kwaye igama layo—ekwaziwa njenge referensi yeseli—iboniswe kwiGama leBhokisi kwikona ye-worksheet ephezulwana ekhohlo.


Iiseli zilapho iya khona idatha4
iiSelizilaphoiyakhonaidatha

Iselieyenzelweumda, ikholameqaqanjisiweyonezihlokozomqolo, nembonakaloyereferensiyeselikwiGamaleBhokisiyenzakubelulakuweukubonaukuba i-C5 iyiseliesebenzayo.

Ezizibonisiazibalulekangakakhuluxaungaphezulukweshitiyokusebenzelakwiiseliezimbalwazokuqalangqa.

Kodwaxausebenzaphambilinaphambiliphantsiokanyengaphesheyakweshitiyokusebenzela, zingakuncedangokwenene.


Iziphakamiso zomsebenzi
Iziphakamiso zomsebenzi

 • Thiya ngokutsha ithebhu yeshiti yokusebenzela.

 • Hambisela ishiti yokusebenzela enye ukuya kwenye.

 • Yongeza umbala kwiithebhu zeeshiti zokusebenzela.

 • Yongeza futhi ucime iishiti zokusebenzela.

 • Funda ngokutsha izihloko futhi usebenzise iGama leBhokisi.


Uvavanyo 1 umbuzo 1
Uvavanyo 1, umbuzo 1

Udinga incwadi yokusebenzela entsha. Uyiyila njani? (Chonga impendulo ibe nye.)

KwiiiSeliqela, cofaFakela, kwayeuzeucofeFakelai-Sheet.

CofaiiQhoshalika-Microsoft Office, kwayeuzeucofeeNtsha. KwiiNcwadiyokuSebenzelaentshafestile, cofaiNcwadiyokuSebenzelaeNgenanto.

KwiiiSeliqela, cofaFakela, kwayeuzeucofeiNcwadiyokuSebenzela.


Uvavanyo 1 umbuzo 1 impendulo
Uvavanyo 1, umbuzo 1: Impendulo

CofaiiQhoshalika-Microsoft OfficekwayeuzeucofeeNtsha. KwiiNcwadiyokuSebenzelaeNtsha window, cofaiNcwadiyokuSebenzelaeNgenanto.


Uvavanyo 1 umbuzo 2
Uvavanyo 1, umbuzo 2

IGama leBhokisi libonisa iziqulatho zeseli esebenzayo. (Chonga impendulo ibe nye.)

Inyaniso.

Ubuxoki.


Uvavanyo 1 umbuzo 2 impendulo
Uvavanyo 1, umbuzo 2: Impendulo

Ubuxoki.

IGama leBhokisi likunika ireferensi yeseli esebenzayo. Usenokusebenzisa iGama leBhokisi ukukhetha iseli, ngokutayipha loo referensi yeseli kwibhokisi.


Uvavanyo 1 umbuzo 3
Uvavanyo 1, umbuzo 3

Kwishiti yokusebenzela entsha, kufuneka uqalise ngokutayipha kwiseli A1. (Chonga impendulo ibe nye.)

Inyaniso.

Ubuxoki.


Uvavanyo 1 umbuzo 3 impendulo
Uvavanyo 1, umbuzo 3: Impendulo

Ubuxoki.

Ukhululekile ukuba ubhadule kwaye utayiphe naphi na apho ufunayo. Cofa kuyo nayiphi na iseli futhi uqalise ukutayipha. Kodwa musa ukwenza abafundi basikrole ukubona idatha ebingaqalisa kwi-seli A1 okanye A2.


Isifundo 2

Isifundo 2:

Ngenisa idatha


Ngenisa idatha
Ngenisa idatha

Ungasebenzisai-Excel ukungenisazonkeiintlobozedatha, eyobuchuleokanyeeyobuqu.

Ungangenisaiindidiezimbiniezisisisekozedathakwiiselizeshitiyokusebenzela: amananineteksti.

Amabanga abafundi

iNgxelo yeentengiso

Iindleko zekhefu

Ngokoungasebenzisai-Excel ukuyilaiibhajethi, ukusebenzangeerhafu, ukurekhodaamabangaokanyeubukhobabafundi, okanyeuluhlulweemvelisoozithengisayo. ungadeulogeimisetyenzanayemihlangemihla, ulandeleukuhlakobunzimabakho, okanyeulandeleumkhondowendlekozokubunjwangokutshakwendluyakho. Iindlelazokusebenzisaaziphelingenene.

Ngokumasintywilelekungenisolwedatha.


Yiba nobubele kubafundi bakho qala ngezihloko zeekholam
Yibanobubelekubafundibakho: qalangezihlokozeekholam

Xa ungenisa idatha, yingcinga entle ukuqala ngokungenisa izihloko kumphezulu wekholam nganye.

Ngale ndlela, nabani na owabelana naye ngeshiti yokusebenzela yakho angakuqonda okuthethwa yidatha (kwaye nawe ungakuqonda, kamva).

Kwakhona uya kufuna izihloko zemiqolo rhoqo.


Yiba nobubele kubafundi bakho qala ngezihloko zeekholam1
Yibanobubelekubafundibakho: qalangezihlokozeekholam

Ishiti yokusebenzela ekumfanekiso ibonisa iintsingiselo zokwenene nezilindelekileyo ngaphezu kweminyaka eyahlukeneyo.

Isebenzisa izihloko zeekholam nezemiqolo:

Izihloko zeekholam, ngaphesheya kumphezulu weshiti yokusebenzela, ziyiminyaka.

Izihloko zemiqolo ngaphantsi kwecala lasekhohlo zingamagama enkampani.


Qalisa ukutayipha
Qalisa ukutayipha

Masithi uyila uluhlu lwamagama abathengisi.

Uluhlu nalo luya kuba nemihla yeentengiso, kunye neemali zazo.

Igama

Umhla

Imali

Ngoko uya kudinga ezi zihloko zeekholam: Igama, Umhla, ne Imali.


Qalisa ukutayipha1
Qalisa ukutayipha

Masithi uyila uluhlu lwamagama abathengisi.

Uluhlu nalo luya kuba nemihla yeentengiso, kunye neemali zazo.

Igama

Umhla

Imali

Umfanekiso ubonisa iprosesi yokutayipha ulwazi nokuhambisa iseli uyisa kwenye iseli:

TayiphaIgamakwiseli A1 futhiucinezeleTAB. KwakhonatayiphaUmhlakwiseli B1, ucinezeleTAB, uphindeutayipheImalikwiseli C1.


Qalisa ukutayipha2
Qalisa ukutayipha

Masithi uyila uluhlu lwamagama abathengisi.

Uluhlu nalo luya kuba nemihla yeentengiso, kunye neemali zazo.

Igama

Umhla

Imali

I-Buchanan

I-Suyama

Ipikoko

Umfanekiso ubonisa iprosesi yokutayipha ulwazi nokuhambisa iseli uyisa kwenye iseli:

Emvakokutayiphaizihlokozeekholam, cofakwiseli A2 ukuqalisaukutayiphaamagamaabathengisi. Tayiphaigamalokuqala, kwayeuzeucinezeleENTER ukuhambisaukhethophantsiikholamngeseliukuyakwiseli A3. Uzeutayipheigamaelilandelayo, njl-njl.


Ngenisa imihla okanye amaxesha
Ngenisa imihla okanye amaxesha

I-Excel ilungelelanisa iteksti kwicala lasekhohlo leeseli, kodwa ilungelelanisa imihla kwicala lasekunene leeseli.

Igama

Umhla

Imali

I-Buchanan

2009/05/03

I-Suyama

2009/06/05

Ipikoko

2009/05/05

Ukungenisa umhla kwikholam B, i Umhla kholam, kumele usebenzise isileshi okanye ihayifeni ukwahlula iindawo: 2009/07/16 okanye 16-eyeKhala-2009. I-Excel iya kuwuqaphela njengomhla nokuba ngowuphi na.


Ngenisa amanani
Ngenisa amanani

I-Excel ilungelelanisa amanani kwicala lasekhohlo leeseli.

Igama

Umhla

Imali

I-Buchanan

2009/05/03

5500

I-Suyama

2009/06/05

6300

Ipikoko

2009/05/05

4180


Ngenisa amanani1
Ngenisa amanani

Amanye amanani kwanendlela owangenisa ngayo

 • Ukungenisa amaqhezu, shiya isithuba phakathi kwenani elipheleleyo kunye neqhezu. Umzekelo, 1 1/8.

 • Ukungenisa iqhezu kuphela, ngenisa uziro kuqala, umzekelo, 0 1/4. Ukuba ungenisa 1/4 ngaphandle kukaziro, i-Excel iya kulitolika inani njengomhla, uJanyuwari 4.

 • Ukuba utayipha (100) ukubonisa inani elinegethivu ngezigweqe, i-Excel iya kulibonisa inani njenge -100.


Iziphakamiso zomsebenzi1
Iziphakamiso zomsebenzi

 • Ngenisaidathausebenzisa TAB no ENTER.

 • Lungisaiimposisonjengokoutayipha.

 • Ngenisaimihlanamaxesha.

 • Ngenisaamanani.


Uvavanyo 2 umbuzo 1
Uvavanyo 2, umbuzo 1

Ukucinezela ENTER kuhambiselaukhetholweselienyeekunene. (Chongaimpenduloibenye.)

Inyaniso.

Ubuxoki.


Uvavanyo 2 umbuzo 1 impendulo
Uvavanyo 2, umbuzo 1: Impendulo

Ubuxoki.

UkucinezelaENTER kuhambiselaphantsiukhetho. UkucinezelaTAB kuhambiselaukhethoekunene.


Uvavanyo 2 umbuzo 2
Uvavanyo 2, umbuzo 2

Yeyiphi kule eya kuqatshelwa yi-Excel njengomhla? (Chonga impendulo ibe nye.)

eyoMdumba6 1947.

2,6,47.

2-eyoMdumba-47.


Uvavanyo 2 umbuzo 2 impendulo
Uvavanyo 2, umbuzo 2: Impendulo

2-eyoMdumba-47.

Usebenzisa isileshi okanye ihayifeni ukwahlula iindawo zomhla.


Isifundo 3

Isifundo 3:

Hlela idatha kwaye uqwalasele iishithi zokusebenzela kwakhona


Hlela idatha kwaye uqwalasele iishithi zokusebenzela kwakhona
Hlelaidathakwayeuqwalaseleiishithizokusebenzelakwakhona

Wonkeubaniwenzaiimposiso. Nkqunedathaoyingenisengokuchanekileyoingadinga ii-updates kamva.

Maxawambi, iyonkeishitiyokusebenzelaidingautshintsho.

Fakela iKholam

Hlela iDatha

13256

123456

Fakela uMqolo

Masicingeukubaudingaukongezaenyeikholamyedatha, kumbindiweshitiyokusebenzelayakho. Okanyesicingeukubaudwelisaabaqeshwangabanyekumqolongamnye, ngokulandelelanakoonobumba—wenzantonixauqesheumntuomtsha?

Esisifundosibonisaukubakululakanjaninaukuhlelaidathanokucimaiikholamnemiqoloyeshitiyokusebenzela.


Hlela idatha
Hlela idatha

Masithi ubufuna ukungenisa 5400 kwiseli A2, kodwa ungenise 4500 ngemposiso.

Wakuba uyibonile imposiso, kukho iindlela ezimbini zokuyilungisa.

4500

2007

2008

2009

4500

2700

3900

Hlela

Cofa kabini kwiseli ukuhlela idatha ekuyo.

Okanye, emva kokucofa kwiseli, hlela idatha kwiBha yeFomula.

Emva kokucofa iseli nokuba kungendlela, ishiti yokusebenzela ithi Hlela kwibha yesikhundla ekwikona engaphantsana ekhohlo.


Hlela idatha1
Hlela idatha

Uyintoni umahluko phakathi kweendlela ezimbini?

Uncedo lwakho. Unokufumanisa iBha yeFomula, okanye iseli uqobo lwayo, kulula ukusebenza ngayo.

4500

2007

2008

2009

4500

2700

3900

Hlela

Naluuhloboongazenzangaloiinguqulelonokubakukweyiphinaindawo:

 • CimaoonobumbaokanyeamananingokucinezelaBACKSPACE okanyengokuwakhethakwayeuzeucinezeleDELETE.

 • Hlelaoonobumbaokanyeamananingokuwakhethafuthinangokutayipha into eyahlukileyo.


Hlela idatha2
Hlela idatha

Uyintoni umahluko phakathi kweendlela ezimbini?

Uncedo lwakho. Unokufumanisa iBha yeFomula, okanye iseli uqobo lwayo, kulula ukusebenza ngayo.

4500

2007

2008

2009

4500

2700

3900

Hlela

Naluuhloboongazenzangaloiinguqulelonokubakukweyiphinaindawo:

 • Fakela oonobumba okanye amanani amatsha kwiseli yedatha ngokubeka ikhesa nokutayipha.


Hlela idatha3
Hlela idatha

Uyintoni umahluko phakathi kweendlela ezimbini?

Uncedo lwakho. Unokufumanisa iBha yeFomula, okanye iseli uqobo lwayo, kulula ukusebenza ngayo.

5400

2007

2008

2009

5400

2700

3900

Hlela

Nokubawenzantonina, xaugqibekonke, khumbulaukucinezelaENTER okanyeTAB khon' ukuzeiinguqulelozakhozihlalezikwiseli.


Shenxisa ukufomathwa kwedatha
Shenxisa ukufomathwa kwedatha

Isimangaliso! Umntuothileongomnyeusebenziseishitiyokusebenzelayakho, wafakelaidathaethile, wazawalenzangqindililinabomvuinanielikwiseli B6 ukuqaqambisaukuba ama-2008 yayiyeyonavolyumiphantsikakhulu.

iKhaya

A

B

2007

2008

5400

2700

A

B

2007

2008

5400

Susa Konke

Susa iiFomathi

A

B

2007

2008

4000

5400

Kodwa loo volyum itshintshile.

Ufuna ukulungisa imeko.


Shenxisa ukufomathwa kwedatha1
Shenxisa ukufomathwa kwedatha

Isimangaliso! Umntuothileongomnyeusebenziseishitiyokusebenzelayakho, wafakelaidathaethile, wazawalenzangqindililinabomvuinanielikwiseli B6 ukuqaqambisaukuba ama-2008 yayiyeyonavolyumiphantsikakhulu.

iKhaya

A

B

2007

2008

5400

2700

A

B

2007

2008

5400

Susa Konke

Susa iiFomathi

A

B

2007

2008

4000

5400

Njengoko ubonisa umfanekiso:

Inani yokuqala yafomathwa ngqindilili nabomvu.

Ngoko ucima inani.

Ungenisa inani elitsha. Kodwa lisengqindilili nabomvu! Yintoni enika?


Shenxisa ukufomathwa kwedatha2
Shenxisa ukufomathwa kwedatha

Into eqhubekayo yeyokuba ubuqu beseli bufomathiwe, hayi idatha ekwiseli.

iKhaya

A

B

2007

2008

5400

2700

A

B

2007

2008

5400

Susa Konke

Susa iiFomathi

A

B

2007

2008

4000

5400

Ngoko xa ucima idatha enokufomathwa okukhethekileyo, unokudingeka ukuba ucime ukufomathwa okukwiseli.

Ude wenze njalo, nayiphi na idatha oyingenisa kulo seli iya kuba nokufomathwa okukhethekileyo.


Shenxisa ukufomathwa kwedatha3
Shenxisa ukufomathwa kwedatha

Nalu uhlobo lokushenxisa ukufomathwa.

iKhaya

A

B

2007

2008

5400

2700

A

B

2007

2008

5400

Susa Konke

Susa iiFomathi

A

B

2007

2008

4000

5400

Cofa kwiseli, kwaye uze kwi eKhaya thebhu, ekwi Ukuhlela qela, cofa utolo ku Susa .

Cofa Susa iiFomathi, esusa ifomathi kwiseli. Okanye ungacofa Susa Konke ukushenxisa zombini idatha nokufomatha ngaxeshanye.


Fakela ikholam okanye umqolo
Fakela ikholam okanye umqolo

Emvakokungenisaidatha, unokufumanisaukubaudingaukongezaiikholamokanyeimiqoloukubambaulwaziolongezelelweyo.

Ufunaukuqalisakwakhona? Ngenene, akunjalo.

Fakela

Fakela iiSeli…

Fakela iMiqolo

Fakela iiKholam

Fakelaiphepha

Ukufakela ikholam enye:

Cofanayiphinaiseliekwikholamngokonangokoekunenekwalaphoufunaiyekhonaikholamentsha.

kwieKhayathebhu, ekwiiiSeliqela, cofautolokuFakela. Kwimenyuyokwehliselaphantsi, cofaFakelaiiKholamiPhepha. Ikholamentshaengenantoifakelwe.


Fakela ikholam okanye umqolo1
Fakela ikholam okanye umqolo

Emvakokungenisaidatha, unokufumanisaukubaudingaukongezaiikholamokanyeimiqoloukubambaulwaziolongezelelweyo.

Ufunaukuqalisakwakhona? Ngenene, akunjalo.

Fakela

Fakela iiSeli…

Fakela iMiqolo

Fakela iiKholam

Fakelaiphepha

Ukufakela ikholam enye:

Cofanayiphinaiseliekumqolongokonangokongaphantsikwalaphouwufunakhonaumqoloomtsha.

KwiiiSeliqela, cofautolokuFakela. Kwimenyuyokwehliselaphantsi, cofaFakelaiMiqoloiPhepha. Ikholamentshaengenantoifakelwe.


Iziphakamiso zomsebenzi2
Iziphakamiso zomsebenzi

 • Hlela idatha.

 • Cima ukufomathwa okukwiseli.

 • Sebenza kwimowudi yokuHlela.

 • Fakela kwaye ucime iikholam nemiqolo.


Uvavanyo 3 umbuzo 1
Uvavanyo 3, umbuzo 1

Wenza ntoni kuqala ukucima ukufomathwa okukwiseli? (Chonga impendulo ibe nye.)

Cima iziqulatho zeseli.

Cofa Fomatha kwi iiSeli qela kwi thebhu yaseKhaya.

Cofa Susa kwi Ukuhlela qela kwi iKhaya thebhu.


Uvavanyo 3 umbuzo 1 impendulo
Uvavanyo 3, umbuzo 1: Impendulo

Cofa Susa kwi Ukuhlela qela kwi eKhaya thebhu.

Uze ucofe Susa iiFomathi.


Uvavanyo 3 umbuzo 2
Uvavanyo 3, umbuzo 2

Ukongeza ikholam, cofa iseli ekwikholam ekunene kwalapho uyifuna khona ikholam entsha. (Chonga impendulo ibe nye.)

Inyaniso.

Ubuxoki.


Uvavanyo 3 umbuzo 2 impendulo
Uvavanyo 3, umbuzo 2: Impendulo

Inyaniso.

UzekwieKhayathebhu, ekwiiiSeliqela, cofautolokuFakela, futhiucofeFakelaiiKholamiPhephaukufakelaikholam.


Uvavanyo 3 umbuzo 3
Uvavanyo 3, umbuzo 3

Ukongeza umqolo omtsha, cofa kwiseli ngoko nangoko ngaphezu kwalapho uwufuna khona umqolo omtsha. (Chonga impendulo ibe nye.)

Inyaniso.

Ubuxoki.


Uvavanyo 3 umbuzo 3 impendulo
Uvavanyo 3, umbuzo 3: Impendulo

Ubuxoki.

Endaweni yoko, ucofa nayiphi na iseli ekumqolo ngoko nangoko ngaphantsi kwalapho uwufuna khona umqolo omtsha.


ad