Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_G - PowerPoint PPT Presentation

leed
jm no autora mgr alena chrastinov datum vytvo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_G PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_G

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_G
0 Views
Download Presentation

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 16.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_G

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jméno autora: Mgr. Alena ChrastinováDatum vytvoření: 16.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk – anglický jazyk Tematický okruh:Předminulý čas Téma: Past perfect simple/continuous Metodický list/anotace: Materiál je určen k prezentaci a procvičení předminulého času

 2. Na úvodním snímku žáci spatří několik modelových vět, sami určí vzorec pro tvoření předminulého času – ten se objeví po kliknutí. Je vhodné jej porovnat s již známým předpřítomným časem. Následně žáci odvodí pravidlo jeho použití. • Snímek č. 4 nabízí krátké cvičení, žáci pracují dle instrukcí. Následuje shrnutí s dalšími příklady. • Snímky 6 a 7 jsou obdobou pro průběhovou variantu tohoto času. • Snímky 8 a 9 přinášejí závěrečná cvičení – žáci postupují dle instrukcí. Aktivačním prvkem je kliknutí. • Pozn. : • 1. slova podtržená a vyznačená modře mohou být pro některé žáky neznámá, pokusí se jejich význam odhadnout na základě kontextu a mohou provést kontrolu kliknutím, které je odkáže na slovník- ověří si nejen správnost překladu ale i výslovnost. • 2. podrobnější metodika u jednotlivých snímků

 3. Past perfectsimple / past perfectcontinuous - ed wanted prav. sloveso HAD begun • I had wantedto visit somegalleriesbefore I left Rome. • The performancehadalreadybegunby thetimewegot to thetheatre. • I reallydeserveda fewdaysoff as I had beenworkinghard. • By his guiltyexpression I recognized he had been smoking. nepravid. sloveso - 3. tvar - ing working/writing sloveso BEEN HAD

 4. Complete these sentenceswith a suitablereasonfromtheoptions on theright. Use past perfectsimple. The man couldn´tkeep balance , because … he had drunkthewholebottleof whisky. miss the bus He had to run to work, as……. he had missedthe bus. beoperated on for her injuredknee She had to use a wheelchair, because she had beenoperated on for her injuredknee. drink thewholebottleof whisky

 5. We use the PAST PERFECT SIMPLE whentalkingabout: • past situationoractivitythattook place beforeanother past situationoractivity , orbefore a particulartime in the past. I wasabout to leavewhen I remembered I had forgottento swichoffthestove. • thecompletionof a situationoractivityoritseffects. Last monththeirneighbourboughta new house atthe seasideafter hehad made his fortunein growingsugar cane. By thetime I decidedto buy a flat, thepriceshad risen, so I had to start savingagain.

 6. Complete these sentenceswith a suitablereasonfromtheoptions on theright. Use past perfectcontinuous. Santa musthavebeenprettyexhausted, cause … he had beendeliveringpresentsall night long owner- lookafteritbadly Everythingwascoveredwithsnow, because … it had beenfallingthewholeweek deliverpresentsall night long Poorlittlehorse, itwasnothing but skin and bones, because … theowner had beenlookingafteritbadly. fallthewholeweek

 7. We use the PAST PERFECT CONTINUOUS whentalkingabout: • continuityordurationof a situationoractivitytaking place beforeanother past situationoractivity. • I had beenlookingfor my driving licence forabout ten minuteswhen I realiseditwas in the car. • Jimmy´strousersweredirty and therewerelotsofholes in them. Hehad beenclimbingagain. • How long hadhe beenlyingon thepavementwhenthe firstpassers-byfinallynoticedhim and calledforhelp?

 8. Formsentences in the past perfectcontinuousorsimple and translate Czech expressions. (Begin as indicated) I wasliving in rentedaccomodation. Then I bought my firstflat. (mnoho měsíců) I wasreally happy when I bought my firstflat as I had beenlivingin rentedaccomodationfor many months. (skoro šedesát let) My grandad´s house was full of model planes as he had beencollectingthemfornearlysixtyyears. (celou noc) Her daughtercouldn´tsleepatall as shehad beencoughing and sneezingthewhole night. My grandadwascollecting model planes. His house was full ofthem. Her daughterwascoughingand sneezing.Shecouldn´tsleepatall.

 9. Suewassufferingfromsplittingheadaches. Suddenly her problemdisappeared.. (týdny) Suewassurprised. Her problemsuddenlydisappeared. Shehad beensufferingfromsplittingheadachesforweeks. (od léta) Itwas a shame. He couldn´t go skiingwithus. He had beenlookingforward to ourtripsincesummer. I couldn´t make anappointmentwiththedoctor cause I had lostmy cellphone. He waslooking forward to ourtrip but he couldn´t go skiingwithus. Itwas a shame. I lost my cellphone so I couldn´t make anappointmentwiththedoctor.

 10. Citace a odkazy Obrázky: • NEMO. Hůl Symbol Lidé Člověk Guy Silueta – Veřejně přístupný obrázek 40577 [online]. [cit. 16.12.2012]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/h%C5%AFl-symbol-lid%C3%A9-%C4%8Dlov%C4%9Bk-guy-40577/ • NEMO. Člověk Osoba Sprint Běží Běh Zoom – Veřejně přístupný obrázek 40137 [online]. [cit. 16.12.2012]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/%C4%8Dlov%C4%9Bk-osoba-sprint-b%C4%9B%C5%BE%C3%AD-b%C4%9Bh-zoom-40137/ • NEMO. Staré Student Výkres Lidé Chlapec – Veřejně přístupný obrázek 28812 [online]. [cit. 16.12.2012]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/star%C3%A9-student-v%C3%BDkres-lid%C3%A9-chlapec-28812/

 11. Citace a odkazy • NEMO. Spací Gauč Vánoce Santa Chlapec – Veřejně přístupný obrázek 32057 [online]. [cit. 16.12.2012]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/spac%C3%AD-gau%C4%8D-v%C3%A1noce-santa-chlapec-32057 • NEMO. Podzim Obrys Hora Auto Kreslený Film – Veřejně přístupný obrázek 35074 [online]. [cit. 16.12.2012]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/podzim-obrys-hora-auto-35074/ • NEMO. Staré Výkres Koně Tráva Hubený Stojící – Veřejně přístupný obrázek 47622 [online]. [cit. 16.12.2012]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/star%C3%A9-v%C3%BDkres-kon%C4%9B-tr%C3%A1va-huben%C3%BD-47622/

 12. Literatura a zdroje Zdroj inspirace k tvorbě vět: John Eastwood - Oxford PracticeGrammarwithAnswers (Intermediate), Oxford University Press, 2006, ISBN 0-19-430913-4 S. Tryml, T. Gottheinerová - Moderní učebnice angličtiny, Nakladatelství Svoboda, Praha 1994, ISBN 80-205-0425-7 Martin Hewings – AdvancedGrammar in Use, Cambridge University Press, 1999, ISBN 0-521-49868-6 J. Peprník – Anglický jazyk pro filology 1, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1990, ISBN 80-04-24 586-2