Forum Liderów Banków Spółdzielczych
Download
1 / 21

Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG. Warszawa, wrzesień 2011 r. Rozwój działalności banków spółdzielczych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce' - leda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce

Jerzy Pruski

Prezes Zarządu BFG

Warszawa, wrzesień 2011 r.


Rozwój działalności banków spółdzielczych

Wszystkie wyliczenia sporządzono na podstawie danych sprawozdawczych SIS według stanu na 30.06.2011 r.

2


Suma bilansowa

Wolumeny (mld zł)

Udział w rynku (2011 Q2) i jego zmiana roczna

Banki

spółdzielcze

Banki

komercyjne

Wysokiej dynamice sumy bilansowej towarzyszył nieznaczny wzrost udziału rynkowego sektora banków spółdzielczych.

3


Struktura bilansu

Banki spółdzielcze

Banki komercyjne

Relacja kredyty/depozyty (dla klientów niefinansowych)

Kredyty/depozyty – wg sektorów

Pozostałe pasywa

Pozostałe pasywa

Pasywa

Depozyty klientów niefin.

Depozyty klientów niefin.

Pozostałe aktywa

Pozostałe aktywa

Aktywa

Kredyty/depozyty – BS wg sumy bilansowej

Należności od sektora fin.

Należnościod sektora fin.

Należności od klientów niefin.

Należności od klientów niefin.

W bankach spółdzielczych występuje nadwyżka depozytów nad kredytami (odwrotnie niż w bankach komercyjnych).

Nadwyżka ta przekazywana jest do banków zrzeszających. Należności od sektora finansowego stanowią 30% aktywów banków spółdzielczych.

Suma bilansowa (mln zł)

4


Zorientowanie na działalność depozytową

Przyrosty roczne: 2011 Q2 - 2010 Q2 (mld zł)

Wykorzystanie depozytów

13,4%

13,7%

10,4%

Banki spółdzielcze zorientowane są na pozyskiwanie depozytów, jednak możliwości efektywnego zagospodarowania tych środków są ograniczone. Znacząca ich część nie jest przeznaczana na rozwój akcji kredytowej, ale jest transferowana w formie lokat do banków zrzeszających.

5


Depozyty klientów niefinansowych

Struktura – 2011 Q2

Gospodarstwa domowe - zmiana r/r

Przedsiębiorstwa - zmiana r/r

Banki

spółdzielcze

Wolumen 62,0 mld zł

Banki

komercyjne

Wolumen 595,7 mld zł

Kluczowym klientem banków spółdzielczych są gospodarstwa domowe, w tym rolnicy indywidualni.

Banki spółdzielcze dynamicznie rozwijają działalność na rynku depozytów, ale w warunkach zaostrzonej konkurencji mają trudności z konkurowaniem z bankami komercyjnymi.

6


Kredyty dla klientów niefinansowych

Zmiany w strukturze portfela

Zmiana r/r

Wolumen: BS 46,2 mld zł, BK 710,5 mld zł

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

Banki spółdzielcze tracą pozycję w finansowaniu potrzeb kredytowych gospodarstw domowych – swoich głównych dotychczasowych kredytobiorców. Zwiększają zaangażowanie w kredytowanie przedsiębiorstw – obszar bardziej ryzykowny i mniej przez nie rozpoznany.

7


Perspektywy rynkowe

Dynamika r/r i jej zmiany

Zmiana udziałów rynkowych (2011 Q2 – 2010 Q2)

Banki spółdzielcze szybciej rozwijają działalność depozytową niż kredytową.

Przy dynamicznym wzroście depozytów gospodarstw domowych następuje zmniejszanie zaangażowania w kredyty dla tej grupy klientów.

8Pozycja banków spółdzielczych w sektorze bankowym

Dystrybucja

Bilans

Wynik

Udział banków spółdzielczych w wynikach finansowych sektora bankowego jest nieproporcjonalny do ich potencjału dystrybucyjnego.

Banki spółdzielcze posiadają ponad 1/4 wszystkich placówek bankowych, zatrudniają blisko 1/5 ogółu pracowników, ale ich udział w depozytach wynosi 9%, w kredytach 6%, a w wyniku finansowym netto sektora poniżej 6%.

10


Wynik finansowy netto

Banki spółdzielcze w mniejszym stopniu niż banki komercyjne wykorzystują poprawę koniunktury – systematycznie spada udział ich wyniku finansowego netto w wyniku sektora bankowego.

11


Efektywność na zatrudnionego

Legenda:

Przedział efektywności względem średniej BK

% liczby BS

Wynik działalności bankowej pomniejszony o koszty działania i amortyzację na zatrudnionego

54,09% 0,0 - 0,2

Niska efektywność na zatrudnionego

Średni poziom wskaźnika efektywności na zatrudnionego w sektorze banków spółdzielczych 5-krotnie niższy niż w bankach komercyjnych

529 banków spółdzielczych poniżej poziomu 0,4 średniej dla sektora banków komercyjnych

12


Efektywność na zatrudnionego wg sumy bilansowej

Ponad połowę banków spółdzielczych (327 banków, tj. 58%) stanowią banki o sumie bilansowej <100 mln zł.

59% banków spółdzielczych o sumie bilansowej <100 mln złwykazuje efektywność nie przekraczającą 20% średniej efektywności sektora banków komercyjnych.

13


Obciążenie wyniku działalności bankowej

W bankach spółdzielczych wysokie obciążenie wyniku działalności bankowej kosztami działania i amortyzacji powoduje, że pozostaje niewielka przestrzeń na zaabsorbowanie ryzyka związanego z działalnością kredytową.

14


Koszty ryzyka kredytowego

W sektorze banków spółdzielczych rosną koszty ryzyka kredytowego - odwrotnie niż w sektorze banków komercyjnych.

Pogarsza się wskaźnik jakości kredytów przy jednocześnie niskim i spadającym poziomie wyrezerwowania.

15Spadek marży

Przy niskiej efektywności na zatrudnionego i wysokim obciążeniu kosztami działania obniżająca się marża ogranicza możliwości wypracowania zysków, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje i modernizację technologii informatycznych w bankach spółdzielczych.

17


Brak poprawy rentowności działania

Trwałe obniżenie marży w sektorze banków spółdzielczych przekłada się na obniżenie rentowności i stanowi zagrożenie dla perspektyw rozwoju.

18


Wyzwania sektora banków spółdzielczych (1)

Zmiany w strukturze aktywów mogą niekorzystnie oddziaływać

na wynik odsetkowy w przyszłości

Ryzyko spadku marży przychodowej

 • Zastępowanie kredytów gosp.domowych kredytami przedsiębiorstw

 • Wzrost udziału depozytów w bankach zrzeszających

 • prowadzą do obniżania dochodowości aktywów

Ryzyko wzrostu marży kosztowej

Zaostrzenie konkurencji depozytowej może wymusić wzrost marży kosztu odsetkowego

19


Wyzwania sektora banków spółdzielczych (2)

Pozycja konkurencyjna BS

Narastająca konkurencja ze strony banków komercyjnych

Rosnące oczekiwania klientów

 • Niskie nakłady na inwestycje

 • Ograniczone możliwości finansowania inwestycji, w szczególności w rozwój technologii

 • Rozwój sieci dystrybucyjnej – otwieranie punktów sprzedaży w małych miejscowościach

 • Działania w kierunku przejmowania zamożniejszych klientów w małych miastach oraz wyspecjalizowanych wysokotowarowych rolników

Rosnące zapotrzebowanie w małych miastach i u części zamożniejszych rolników na wyższą jakość usług bankowych

Efektywność działania BS

 • Tracenie pozycji na rynku usług dla gospodarstw domowych, w tym rolników

 • Substytucyjne zwiększanie wolumenów aktywów w segmentach przedsiębiorstw i lokat międzybankowych

 • Rosnące ryzyko kredytowe

 • Wysokie obciążenie kosztami działania wyniku z działalności bankowej

 • Spadek marży

 • Niska dynamika wyniku finansowego

Zagrożenie dalszego obniżania pozycji konkurencyjnej w połączeniu z obniżaniem efektywności

20


www.bfg.pl

analizy, raporty, prezentacje

21


ad