riiklik omastehoolduse arenguprogramm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riiklik omastehoolduse arenguprogramm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riiklik omastehoolduse arenguprogramm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Riiklik omastehoolduse arenguprogramm - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Riiklik omastehoolduse arenguprogramm. Omas tehoolduse arendamine S o omes 2014 – 2020 Esitlus 24.8.2013 . Yrjö Mattila. Täiesti uu s. Uus omastehooldajate seadus Hooldusvajaduse hindamine hooldusviisi valimisel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Riiklik omastehoolduse arenguprogramm' - gail-zamora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
riiklik omastehoolduse arenguprogramm

Riiklik omastehoolduse arenguprogramm

Omastehoolduse arendamine Soomes 2014 – 2020

Esitlus 24.8.2013.

Yrjö Mattila

t iesti uu s
Täiesti uus

Uus omastehooldajate seadus

Hooldusvajaduse hindamine hooldusviisi valimisel

Teenuste vajaduse hindamisel selgitatakse alati välja omastehoolduse võimalus

v rtused
Väärtused

Omastehoolduse strateegia väärtuste aluseks on inimväärikuse austamine, enesemääramisõigus, õiglus, identiteet, usaldus ja turvalisus.

Inimväärikuse austamine

Hooldatavat ja omastehooldajathinnatakse ja koheldakse hästi

Inimese erinevusi ja isiklikke vajadusi peetakse oluliseks ja arvestatakse nendega

Enesemääramisõigus

omaksel ja hooldust vajaval isikul on vabadus valida

omastehoolduse või muu hoolduse vahel

omastehooldajal ja hooldataval on valikuvabadus valida erinevate teenuste hulgast

omastehooldaja ja hooldatava tegevust toetatakse ja tugevdatakse

v rtused1
Väärtused

Võrdsus

Omastehooldajat ja hooldatavat koheldakse võrdselt elukohast sõltumata

Olenemata haigusest, puudest või vanusest tuleb kõiki inimesi käsitleda võrdsetel alustel

Funktsionaalse suutlikkuse, ravi, hoolduse ja teenuste vajaduse põhjalik hindamine tagab võrdõiguslikkuse hooldustöös

Turvalisus

Omastehooldust toetatakse planeeritult ja hooldustöös ette tulevateks muutusteks ollakse valmis

Sotsiaaltoetuste ja teenustekättesaadavus on tagatud

Kodu ja muu keskkonna turvalisuse eest on hoolitsetud

Hoitakse ära kuritarvitamised ja vägivald hooldustöös

v rtused2
Väärtused

Usaldus

Omastehooldaja võib loota sõlmitud lepingutele ja nende järjepidevusele

Omastehooldaja, hooldatava,ametnike ja teiste aitajate vahel valitseb omavaheline usaldus

Hooldatava ja omastehooldaja asjatundlikkust usaldatakse ja arvestatakse

omas te ho olduse uu e d m isted
Omastehoolduse uued mõisted

Omastehooldus on hinnatud lepingulise omastehooldusevõi muu omastehooldusena

Rakendatud hooldusviis, mis võimaldab erinevate osapoolte vahelist koostööd

Hooldust ja ravi vajavate isikute kodus elamise ning hooldatava ja hooldaja heaolu edendamine

omas tehoolduse uu e d m isted
Omastehoolduse uued mõisted

Omastehooldus on hooldusviis, mida omastehooldaja viib läbi vajalike teenuste toel, kui hooldatava ravi, hoolduse, juhendamise ja järelevalve vajadus on välja selgitatud sotsiaalhoolekande-, eakate teenuse -, puuetega inimeste – või vaimse alaarengu seaduse alusel. Omastehoolduse võib valida hooldusviisiks siis, kui hooldatav hinnatakse ravi ja hooldust vajavaks ja tal on omastehooldajaks sooviv ja sobiv pereliige või lähedane inimene, kes võib hoolitseda ravi või hoolduse eest omastehooldust toetavate teenuste abil

Lepinguline omastehooldajaon omastehooldaja, kes on sõlminud kohaliku omavalitsusega omastehoolduslepingu, kus on määratletud, mil määral hooldaja vastutab hooldatava ravi ja hoolduse eest ja millist toetust ta saab oma töö läbiviimiseks

Omastehooldaja on isik, kes hooldab omast või lähedast ilma kohaliku omavalitsuse ja omastehooldaja vahel sõlmitud lepinguta.

omastehooldus aastaks 2020
Omastehooldus aastaks 2020

Siduv ja raske omastehooldus on seatud lepingutega

Omastehooldaja roll on suurenenud ja võrdväärne kohtlemine on saavutatud

Omakseid ja lähedasi hooldavate, nende hooldatavate ja kogu omastehoolduspere heolu on kindlustatud

Palgatöö ja omastehooldus on paindlikult ühendatud

Omastehooldust toetavate teenuste ja hooldustasu määramine- ja rahastamine on kõikidele omastehooldajatele võrdselt kindlustatud

j tkub
jätkub

Hoolduslepinguga määratud hooldustasu on seadusega sätestatud

Hooldustasu kindlustab lepinguga omastehooldajale õiglase tasu hoolduse ja hoolitsuse eest. Hooldustasu on määratud seadusega vastavalt hoolduse siduvusele ja raskusele. Hooldustasu vaadeldakse kui omastehooldaja poolt tehtud töö korvamist ja tema sotsiaalset kaitset. Hooldustasu tõstetakse, kuna see on kasulik väiksema tasu saajatele (jääb suuremaks ka siis kui kõrgema tasuga hooldajatel maksud maha arvata)!!!!

Hooldustasudelt maha arvatavad maksud annavad hooldajale pensioni- ja ravikindlustuse, samuti toob see tulu nii kohalikele omavalitsustele kui riigile, millega siis omakorda on võimalik teenuseid arendada.

Hooldatava omaosalus on võetud arvesse lepinguliste omastehooldajate teenustepaketis (tehakse tasaarveldus).

j tkub1
jätkub

Omastehoolduse toetamisega seotud eri valdkondi on tugevdatud ja soodustatakse igakülgset koostööd

Kodus elamine ja omastehoolduse eeldused on võetud laiaulatuslikult tähelepanu alla ja need kajastuvad kohaliku omavalitsuse arengustrateegiates ja erinevate valdkondade arengukavades. Elanike healolu ja keskkonna turvalisus on tagatud, sh planeeringud, ehitised, liiklus, kultuur- ja liikumine, haridus – ja majandus, ka tuletõrje- ja päästetegevus.

Vabaühenduste ja koguduste rolli omastehooldajate toetamiseks on tugevdatud ja toetatud

Nõustamine, koolitus, ettevalmistus, kogemustugi, jõustamine ja vabatahtlik töö on määratletud ühenduste ja koguduste tegevuseks selles osas, mis ei ole kohaliku omavalitsuse seadusjärgne kohustus.

Seda on arvestatud RAY (HMN) toetustes vabaühendustele.

Teenuseid osutavate ühenduste ja erasektori osas panustatakse erioskuste olemasolule vastavate haiguste ja puuete hooldusel.

Hankeseaduste ja EL direktiivide mõjud omastehooldust puudutavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumiseks on arvesse võetud, samuti majanduslikud kaalutlused kohalike omavalitsuste ja ühenduste koostöövõimaluste arendamiseks.

s iduv ja raske hoolduskoormus on lepingutega tagatud 2016
Siduv ja raske hoolduskoormus on lepingutega tagatud 2016
 • Võetakse vastu seadus

lepingulisest omastehooldusest/lepingulisest omastehooldajast, mis asendab praeguse seaduse omastehoolduse toetusest

 • Tõstetakse omastehooldajate arvu 20 000 uue lepingulise omastehooldajaga
j tkub2

1. Sitova ja raskas omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä

jätkub
 • Koolitatakse erinevad sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna asjatundjad arvestama omastehoolduse kui ühe hooldusteenusega teiste teenuste kõrval
 • Koostatakse erinevate ametnike tarbeks elektrooniline omastehoolduse õpik, mis aitaks mõista, toetada ja arendada omastehooldust kohalikes omavalitsustes
oma stehooldajate tugevam positsioon ja vastastikune v rdsus on saavutatud
Omastehooldajate tugevam positsioon ja vastastikune võrdsus on saavutatud

Selgitatakse välja hooldatava teenuse vajadused sotsiaalhoolekande-, eakate teenuse -, puuetega inimeste – või vaimse alaarengu seaduse alusel hooldusviisist sõltumata.Hinnatakse hooldatava teenuste vajaduse põhjal omastehoolduse sobivus hooldusviisina, samuti hoolduse siduvus ja sagedus.

j tkub3
jätkub
 • Luuakse riiklikult ühtlased hooldustasu kriteeriumid ja määratletakse tasu suurusjärk
 • Töötatakse välja lepingulise omastehoolduse tööettevõtu näidisleping
 • Antakse omastehooldajale õigus saada hooldatava lähedasena infot patsiendi seisundi kohta/ haiglas oleku ajal
slide16
Omakseid ja lähedasi hooldava hooldaja, nende hooldatava ja kogu omastehooldaja pere heaolu on tagatud

Koolitatakse omastehooldajaid (näit OVET-koolitus).

Tagatakse omastehooldajalevajadusel võimalus kohaliku omavalitsuse poolt määratud vastutava isiku, omastehooldustöö koordinaatori ja/või erinevatest ametnike st koosneva tiimi toetus.

Mitmekesistatakse omastehooldajale vaba aja kasutamise võimalusi ja valikuid, tagatakse ka kriisiolukordades äkilise ja ootamatu vajaduse korral teenuse osutamine.

Kohandatakse hooldajale õigust regulaarsele (kord aastas) tervisekontrollile ja hooldaja toimetuleku ja saadava toetuse piisavuse hindamisele ( näit COPE indeksi alusel).

Lisatakse sotsiaalkindlustusameti (Kela) poolt omastehooldajate tervise taastamiseks rahalisi vahendeid.

Luuakse omavalitsuste liitude poolt koostööfoorumeid omastehooldustöö arendamiseks.

Kasutatakse ära tehnoloogia võimalused toetamaks omastehooldust ja õpetatakse abi- ja hooldusvahendeid kasutama.

Uuendatakse seadusandlust omastehooldaja kindlustustamiseks õnnetusjuhtumi puhul .

palgat ja omastehoolduse kokkusobitamise arendamine
Palgatöö ja omastehoolduse kokkusobitamise arendamine
 • Paindlik tööaeg, kaugtöö, töö vaheldumine vaba ajaga, palgata vabade päevade, hooldustööst vabade päevade ja haiguspäevade parem kasutamine ja nendega seotud info kättesaadavuse parandamine.
slide18
Omastehooldajaid toetavate teenuste korraldamis – ja rahastamisviisid toetavad omastehooldajate võrdset kohtlemist

Tugevdatud (võimeka) kohaliku omavalitsuse baasmudel

Kela rahastamismudel

Ollakse valmis omastehooldajate arvu suurenemiseks lisades nii riigi- kui kohalike omavalitsustepoolset rahastust omastehoolduse toetamiseks

omastehoolduslepingute hooldustasud on m r a t letud seadusega
Omastehoolduslepingute hooldustasud on määratletud seadusega
 • Tõstetakse hooldamise miinimumpalga taset . Võetakse kasutusele 2-3 astmeline hooldajatasu, millelt arvestatakse ka maksud
 • Tehakse vajalikud seadusemuudatused omastehooldajate palkade ja sotsiaaltoetuste kooskõlastamiseks.
lepingulise hooldaja hooldatava omaoslusega saadavate teenuste maksumusse tehakse tasaarveldus
Lepingulise hooldaja hooldatava omaoslusega saadavate teenuste maksumusse tehakse tasaarveldus
 • Vaadatakse üle klientide (hooldatavate) omaosalus
 • Vaadatakse üle lepinguliste omastehooldajate hooldatavatele koostatud teenuste plaanid ja teenustega seotud osalustasud
 • Omastehooldajate iga- aastased tervisekontrollid on tasuta
o mastehoolduse valdkonnas tegutsejate koost d on tugevdatud l bi erinevate meetmete
Omastehoolduse valdkonnas tegutsejate koostööd on tugevdatud läbi erinevate meetmete

Omastehooldajatega koostööd tegevad ametnikud ja asjatundjad mõistavad omastehooldust mitmekülgselt ja tervikuna

Keskkond toetab kodus elamist/hooldamist ja omastehooldust

Hooldatavate turvalisus on tagatud

Vabaühendused, kogudused ja erasektor arendavad ja täiendavad kohalike omavalitsuste poolt pakutavaid hooldusteenuseid

Arendatakse omastehooldust toetavat elukeskkonda, kaasatakse erinevaid kohalike omavalitsuste tegevusvaldkondi

Parandatakse informatsiooni kättesaadavust erinevate valdkondade vahel, selgitatakse välja teabelevi kitsaskohad ja kõrvaldatakse puudused

vaba henduste ja koguduste rolli omastehooldajate toetamisel on tugevdatud ja t iustatud
Vabaühenduste ja koguduste rolli omastehooldajate toetamisel on tugevdatud ja täiustatud

Kindlustada kolmanda sektori tegevustingimused omastehooldajate toetamiseks, vaadata kolmanda sektori rahastamisvõimalused uuesti üle

Kindlustada RAY- poolne (meil HMN) omastehooldajate organisatsioonide toetamine (näit omastehooldajate koolitused ja kogemus- ja tugirühmad)