SEPI – umocowanie prawne - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEPI – umocowanie prawne PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEPI – umocowanie prawne

play fullscreen
1 / 58
SEPI – umocowanie prawne
177 Views
Download Presentation
lawrence-miles
Download Presentation

SEPI – umocowanie prawne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI)Kompleksowe rozwiązanie służące do udostępniania informacji i usług publicznych

 2. SEPI – umocowanie prawne Kodeks Postępowania Administracyjnego Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 1) znane są one organowi z urzędu, 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych. b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

 3. Adres serwera Mozilla Firefox, Opera, Chrome https://sepi.sygnity.pl

 4. Akceptacja certyfikatu

 5. Akceptacja certyfikatu

 6. Akceptacja certyfikatu – Google Chrome

 7. Akceptacja certyfikatu - IE

 8. Logowanie Login: 1 litera imienia i nazwisko bez spacji i polskich znaków np. dpolitowska Hasło: Pierwsza litera imienia z dużej litery + nazwisko z dużej litery + 123# np. DPolitowska123#

 9. Pierwsze logowanie 8 znaków, jedna duża litera i jedna cyfra w ciągu znaków Zmiana hasła również co 30 dni

 10. Akceptacja certyfikatu

 11. SEPI – moduł użytkownika

 12. SEPI – raport o osobie

 13. SEPI – sformalizowany dostęp do danych - OPCJA

 14. SEPI – raport o osobie

 15. SEPI – raport o osobie

 16. SEPI – raport o osobie

 17. SEPI – raport o osobie

 18. SEPI – raport o osobie

 19. SEPI – raport o osobie Wydruk interesujących sekcji raportu o osobie

 20. SEPI – nowa sprawa

 21. SEPI – nowa sprawa - wniosek

 22. SEPI – nowa sprawa - wniosek

 23. SEPI – nowa sprawa - wniosek

 24. SEPI – nowa sprawa - wniosek Proces podpisu wniosku zależny od dostawcy podpisu elektronicznego

 25. SEPI– nowa sprawa -zamówienie

 26. SEPI – nowa sprawa - zamówienie

 27. SEPI – sprawy własne urzędu

 28. SEPI – sprawy własne urzędu

 29. SEPI – sprawy własne urzędu

 30. SEPI – sprawy własne urzędu

 31. SEPI – sprawy własne urzędu

 32. SEPI – sprawy obce urzędu

 33. SEPI – sprawy obce urzędu

 34. SEPI – sprawy obce urzędu Proces podpisu zaświadczenia zależny od dostawcy podpisu elektronicznego

 35. SEPI – sprawy obce urzędu

 36. SEPI – sprawy obce urzędu

 37. SEPI – sprawy obce urzędu

 38. SEPI – sprawy obce urzędu

 39. SEPI – wyszukiwanie i filtrowanie spraw

 40. SEPI – podgląd dokumentu

 41. SEPI – podgląd dokumentu

 42. SEPI – podgląd dokumentu

 43. SEPI – wydruk dokumentu

 44. SEPI – wydruk zaświadczenia podpisanego

 45. SEPI – PANEL ADMINISTRATORA LOKALNEGO

 46. SEPI – moduł administratora lokalnego • Nadawanie uprawnień jednostkom

 47. SEPI – modyfikacja uprawnień SEPI – nadawanie uprawnień jednostkom

 48. SEPI – zakres terytorialny

 49. SEPI – role użytkowników • Nadawanie uprawnień użytkownikom

 50. SEPI – modyfikacja uprawnień dla roli