podstawy organizacji i przedsi biorczo ci wojciech st mo cibrodzki wojmos@wojmos com n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki wojmos@wojmos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki wojmos@wojmos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 103
bo-mooney

Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki wojmos@wojmos - PowerPoint PPT Presentation

141 Views
Download Presentation
Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki wojmos@wojmos
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podstawy Organizacji i PrzedsiębiorczościWojciech St. Mościbrodzkiwojmos@wojmos.com

 2. Zagadnienia

 3. Przedsiębiorstwo i przedsiębiorca • Różne definicje – na potrzeby prawne, ekonomiczne i potoczne • Przedsiębiorstwo (ekonomicznie) – to forma prowadzenia działalności gospodarczej, charakteryzująca się strukturą, organizacją i odrębnością ekonomiczną • Przedsiębiorstwo (prawnie) – zorganizowany zespół czynników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej • Przedsiębiorstwo (potocznie) – firma, zakład pracy. • Firma jest jednak w istocie nazwą, marką pod którą prowadzi się działalność • Zakład pracy jest jedną z form organizacyjnych przedsiębiorstw

 4. Działalność gospodarcza • Działalność gosp. – na potrzeby prawne przynajmniej 3 różne definicje: • Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) • Działalnością gospodarczą jest każda działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców (Ordynacja podatkowa) • Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (Ustawa o podatku VAT)

 5. Działalność gospodarcza • Potocznie: rodzaj zorganizowanej działalności służącej wytwarzaniu zysku ekonomicznego, prowadzonej w oparciu o przepisy prawa • (wyjątkiem są niezyskowne formy działalności – przedsiębiorstwa komunalne oraz organizacje non-profit) • Działalność gospodarczą prowadzą: • Osoby fizyczne – to jest ludzie posiadający zdolność prawną (od chwili urodzenia aż do śmierci) i zdolność do czynności prawnych • Osoby prawne – trwałe zespolenie osób fizycznych i środków materialnych w celu osiągnięcia określonego celu, posiadające osobowość prawną na mocy przepisów ustawowych

 6. Przedsiębiorca • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą • wpisana do EDG • Osoba prawna • spółka z o.o., spółka akcyjna, Skarb Państwa • Ułomna osoba prawna - podmiot, który we własnym imieniu może zaciągać zobowiązania pozywać i być pozywany • spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna • Wspólnicy spółki cywilnej Art. 4. Ustawy o swobodzie działalności Gospodarczej 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (np. wszystkie spółki osobowe z KSH), której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.   2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 7. Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym jest: • spółka jawna • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,  • spółka partnerska,   • spółka komandytowa,   • spółka komandytowo-akcyjna   • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,   • spółka akcyjna • spółka europejska

 8. Przedsiębiorca • spółdzielnia   • spółdzielnia europejska,  • przedsiębiorstwa państwowe,   • jednostki badawczo-rozwojowe • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorstwami zagranicznymi”,   • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,   • inne osób prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, ,   • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń. 

 9. Przedsiębiorca Kodeks Cywilny w art. 431 wprowadza następującą definicje Przedsiębiorcy: • Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. • Art. 331.  § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. § 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.

 10. Mikroprzedsiębiorca Mikroprzedsiębiorca - w myśl art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.  

 11. Mały Przedsiębiorca Mały przedsiębiorca - określenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze. W myśl art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to przedsiębiorca który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.  

 12. Średni przedsiębiorca Średni przedsiębiorca w myśl art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.  

 13. Przedsiębiorstwo Pojęcie przedsiębiorstwa nie jest tożsame z punktu widzenia prawnego z pojęciem przedsiębiorcy. Przyjmuje się, następujące rozumienie pojęcia przedsiębiorstwo: • Znacznie podmiotowe- przedsiębiorstwo występuje jako podmiot praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego, jest podmiotem stosunków gospodarczych, w tym znaczeniu jest to synonim pojęcia przedsiębiorcy • Znaczenie funkcjonalne- stałe prowadzenie działalności gospodarczej w celach zarobkowych • Znaczenie przedmiotowe- to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

 14. Przedsiębiorstwo Art. 551.  Przedsiębiorstwo, jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) firmę (nazwę), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo,   2) księgi handlowe,   3) nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały,   4) patenty, wzory użytkowe i zdobnicze,   5) zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,   6) prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo. 

 15. Podstawowe akty prawne • Konstytucja RP (z dn. 2 kwietnia 1997) • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (2 lipca 2004 r.) • Ustawa Kodeks Cywilny (23 kwietnia 1964 r.) • Ustawa Kodeks spółek handlowych (15 września 2000 r.) • Ustawa Ordynacja Podatkowa • Ustawa o podatku od osób fizycznych • Ustawa o podatku VAT • Ustawa o KRS

 16. Koncesja Koncesja– uregulowana przede wszystkim w art. 5, 15, 46-63 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Koncesja jest to władczy akt administracyjny (decyzja) wydawany przez organ koncesyjny . Akt ten upoważnia do prowadzenia ściśle określonej działalności. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa, obywateli, ważny interes społeczny.

 17. Koncesja Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:  • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;   • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;   • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;   • ochrony osób i mienia;   • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;   • przewozów lotniczych.  

 18. Koncesja Koncesja jest udzielana na czas określony. Czas ten nie może być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat. (Istnieje możliwość przyznania koncesji na czas krótszy niż 5 lat ale tylko na wniosek składającego podanie o wydanie koncesji.)

 19. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej • Ewidencja Działalności Gospodarczej EDG - dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Prowadzona przez gminy jako zadania zlecone. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. • Krajowy Rejestr Sądowy – pozostali przedsiębiorcy zgodnie z art. 36 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

 20. Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: • rejestru przedsiębiorców • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, • rejestru dłużników niewypłacalnych.

 21. Rejestr przedsiębiorców: • spółek jawnych, • spółek partnerskich, • spółek komandytowych, • spółek komandytowo-akcyjnych, • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, • spółek akcyjnych, • spółdzielni, • przedsiębiorstw państwowych, • jednostek badawczo-rozwojowych, • przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi", • towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, • innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, • głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

 22. KRS – ważne informacje Rejestr jest jawny; • Dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. • Otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w Rejestrze • Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 23. KRS – ważne informacje Domniemanie prawdziwości wpisów • Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru. • Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.   • W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.  

 24. KRS – ważne informacje • Każdy podmiot ma odrębne akta rejestrowe • Postępowanie rejestrowe postępowanie nieprocesowe, uproszczone postępowaniu – formularzowe. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 25. ZASADY WYSTEPOWANIA PRZEDSIĘBIORCY W OBROCIE osoby fizyczne/ indywidualne prowadzące działalność gospodarczą mogą być reprezentowane przez: • samodzielnie (zdolność do czynności prawnych - do bycia przedsiębiorcą- mają osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych tj od ukończenia 18 roku życia) • podmioty umocowane: • przedstawiciel ustawowy • pełnomocnik (ogólne, szczególne, rodzajowe art. 98-109 KC), • prokurent (art. 1091- 1099 KC)

 26. ZASADY WYSTEPOWANIA PRZEDSIĘBIORCY W OBROCIE osoby prawne (podmiot, któremu przepis szczególny przyznał osobowość prawną np Spółka akcyjna, spółką z o.o., fundacja) mogą być reprezentowane przez: • organy: zarząd (domniemanie kompetencji, sposób reprezentacji sprawdź w KRS) , rada nadzorcza, komisja rewizyjna, zgromadzenie • przedstawiciel ustawowy np. kurator ustanawiany przez Sąd • pełnomocnik umocowany przez odpowiedni organ (ogólne, szczególne, rodzajowe art. 98-109 KC), • prokurent powołany przez Zarząd i zarejestrowany w KRS (art. 1091- 1099 KC),

 27. ZASADY WYSTEPOWANIA PRZEDSIĘBIORCY W OBROCIE Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej np spółki osobowe takie jak jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna mogą być reprezentowane przez: • wspólników uprawnionych do reprezentacji (zawsze sprawdź w KRS) • przedstawiciel ustawowy np. kurator ustanawiany przez Sąd • pełnomocnik umocowany przez odpowiedni organ (ogólne, szczególne, rodzajowe art. 98-109 KC), • prokurent powołany przez Zarząd i zarejestrowany w KRS (art. 1091- 1099 KC),

 28. Prokura PROKURA - to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, z ustawowo określonym zakresem umocowania ”do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych” z którego korzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy. Art. 1091- 1099 KC),

 29. Prokura cechy szczególne: • ustawowo określony obszar umocowania • ustanowić mogą wyłącznie przedsiębiorcy rejestrowi • nie ma możliwości substytucji • podlega wpisowi do KRS lub EDG (zarówno zgłoszenie jak i wykreślenie) • nie można ograniczyć prokury ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, chyba ,że przepis szczególny tak stanowi

 30. Prokura Prokura rodzaje: • samodzielna/samoistna • łączną • oddziałowa

 31. Prokura Ustanowienie prokury – następuje przez jednostronna czynność prawną przedsiębiorcy tj. przez: • Indywidualne osoby fizyczne - prowadzące działalność gospodarczą • spółki osobowe – zgoda wszystkich wspólników, każdy może odwołać. W komandytowej zgoda wszystkich uprawnionych do prowadzenia spraw spółki (komplementariuszy). • spółki kapitałowe; zgoda wszystkich członków zarządu, chyba ze jest to uprawnienie innego organu • Spółka cywilna nie może ustanowić prokurenta

 32. Prokura • Art. 1092.  § 1. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. § 2. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 33. Prokura • Art. 1093. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

 34. Prokura • Art. 1094. § 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.§ 2. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.

 35. Prokura • Art. 1095. Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa). • Art. 1096. Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

 36. Prokura • Art. 1097.  • § 1. Prokura może być w każdym czasie odwołana.§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. • § 3. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta. • § 4. Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

 37. Prokura • Art. 1098. § 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorców.§ 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.

 38. Krótki wstęp do teorii wyboru • Wybór w działalności gospodarczej to najczęściej decyzja oparta o rachunek ekonomiczny • W zależności od okresu spodziewanego zwrotu mówimy często o: • Decyzjach strategicznych (powyżej 3 lat) • Decyzjach taktycznych (powyżej 1-3 lat) • Decyzjach operacyjnych (krótkoterminowych) Oczywiście podział ten ma jedynie znaczenie umowne • Decyzje podejmowane są jednoosobowo lub grupowo. • Przeważnie decyzja podejmowana grupowo jest lepsza, bowiem pojawia się efekt synergii pomiędzy decydentami. Może się jednak zdarzyć, że osoba o najsilniejszym wpływie ogranicza efektywność zespołu • Typowe formy podejmowania decyzji: głosowanie, uzgodnienie, szukanie kompromisu

 39. Budżet • Budżet to plan przychodów i wydatków określonych zasobów (najczęściej pieniędzy, ale są także np. budżety zużycia wody) powiązanych jednym celem, rozciągnięty w czasie. • Budżet służy do planowania i prognozowania, ale także do kontroli i monitoringu (realizacja budżetu) • Budżety konstruuje się najczęściej w odniesieniu do: • Jednostki gospodarującej (np. budżet firmy) • Czasu (np. budżet na dany rok) • Projektu (np. budżet budowy domu) • Konstruując budżet pamiętamy o: • Zasadzie realnego planowania • Zasadzie elastyczności • Zasadzie rozsądnego ryzyka • Perspektywie księgowej i perspektywie cash flow

 40. Przykładowy budżet

 41. Podstawy prawa dla przedsiębiorców • Prawo to zespół (zbiór) norm usankcjonowanych lub wydanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym • Norma prawna - to najmniejszy stanowiący sensowną całość element prawa. Stworzona na podstawie przepisów prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie reguła postępowania: • generalna (nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej) • abstrakcyjna (dotycząca powtarzalnych zachowań, wielokrotnego zastosowania, uniwersalna) • Norma prawna składa się z: • Hipotezy (wyznacza adresata), dyspozycji (określa zachowanie) i sankcji (co się dzieje, gdy dyspozycja nie jest spełniona)

 42. Podstawy prawa dla przedsiębiorców • Podstawowa różnica (co do zasady) pomiędzy organem państwa a innym podmiotem (obywatelem, przedsiębiorcą): • Obywatel (także przedsiębiorca) może zachowywać się w dowolny sposób nie zabroniony przez prawo • Organ władzy musi się zachowywać tylko tak, jak pozwala na to prawo • Obejście prawa (działanie zgodne z literą prawa, ale niezgodne z jego duchem) nie jest równoznaczne z działaniem legalnym

 43. Systemy prawne • Prawo kodeksowe – norma prawna musi być jasno określona, precedens nie tworzy nowej normy, ale może być pomocniczo wykorzystany w orzecznictwie • Prawo zwyczajowe (common law) – prawo oparte o zasady wywodzące się ze zwyczaju, precedens stanowi nową normę prawną

 44. Hierarchia polskiego systemu prawnego • Polskie prawo stanowione: • konstytucja, • ustawy, • ratyfikowane umowy międzynarodowe, • rozporządzenia • przepisy prawa Wspólnot Europejskich (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje) • regulacje umowne tworzone przez strony, • postanowienia umów międzynarodowych • zwyczaje handlowe np incoterms, combiterms

 45. Czynność prawna i czyn prawny • czynność prawna to świadome i zgodne z przepisami prawa zachowanie podmiotów zmierzające do wywołania skutków prawnych mocą odpowiednich oświadczeń woli • Czyn - zachowanie się podmiotu prawa które rodzi skutki prawne choć do wywołania tych skutków podmiot prawa swym zachowaniem nie zmierzał (mogą być zgodne z prawem i niezgodne)

 46. Klasyfikacja według stosunku podmiotu opodatkowania do źródła podatku • Bezpośrednie – zalicza się te podatki, które nie mogą być przerzucane na inne podmioty, a więc zarówno materialnie jak i formalnie obciążają podatnika, • Pośrednie - mogą być z kolei przerzucane na inny podmiot. Ich przedmiotem jest inne zjawisko niż uzyskiwanie dochodu lub posiadanie majątku

 47. Podmiot opodatkowania • Charakter osobisty • Pobierany na zasadzie powszechności i równości • Osoba fizyczny osiągająca przychody określone w art. 10 ustawy pit podlegające opodatkowaniu • Posiadające ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy • Opodatkowanie małżonków i dzieci

 48. Podmioty • Osoby fizyczne prowadzące działalnośc gospodarczą • Osoby fizyczne osiągające dochody pozostałe • Osoby fizyczne będą wspólnikami spółek osobowych: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych

 49. Przedmiot opodatkowania • Wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wyłączonych z opodatkowania lub zwolnionych • Opodatkowany jest dochód • Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów ze źródła przychodów nad kosztem ich uzyskania

 50. Źródła przychodów • Art. 10 ust. 1 ustawa wymienia 9 źródeł przychodów • Stosunek pracy, służbowy, spóldzielczy • Działaność wykonywana osobiście • Nieruchomości – najem, podnajem, sprzedaż, w tym prawa • Dochody z kapitałów i praw majątkowych • Działy specjalne produkcji rolnej • Pozarolnicza dzialalność gospodarcza