§Ð²Úèàô궲¼²ð¸¦ ö´À
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

§Ð²Úèàô궲¼²ð¸¦ ö´À 2008-2010 Âì²Î²ÜܺðÆ Üºð¸ðàôزÚÆÜ Ìð²¶Æð. ¶àôزð²ÚÆÜ 45,19 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù. 56 %. 44 %. ¶²¼²öàʲ¸ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶ 25,22 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù. ¶²¼²´²ÞÊØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶ 19,97 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù. 2008-2010 Âì²Î²ÜܺðÆ Üºð¸ðàôØܺðÜ Àêî àôÔÔàôÂÚàôÜܺðÆ. ¶àôزð²ÚÆÜ 31,19 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lavey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2008 2010

§Ð²Úèàô궲¼²ð¸¦ ö´À

2008-2010

Âì²Î²ÜܺðÆ

ܺð¸ðàôزÚÆÜ

Ìð²¶Æð


2008 2010

¶àôزð²ÚÆÜ

45,19

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

56 %

44 %

¶²¼²öàʲ¸ðزÜ

вزβð¶

25,22

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

¶²¼²´²ÞÊزÜ

вزβð¶

19,97

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

2008-2010 Âì²Î²ÜܺðÆ Üºð¸ðàôØܺðÜ

Àêî àôÔÔàôÂÚàôÜܺðÆ


2008 2010

¶àôزð²ÚÆÜ

31,19

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

70 %

30 %

¶²¼²öàʲ¸ðزÜ

вزβð¶

21,71

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

¶²¼²´²ÞÊزÜ

вزβð¶

9,48

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

2008 Âì²Î²ÜÆ Üºð¸ðàôØܺðÜ

Àêî àôÔÔàôÂÚàôÜܺðÆ


2008 2010

¶àôزð²ÚÆÜ

21,71

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

89,1%

5,5 %

5,4 %

¶öÐ ÁݹɳÛÝáõÙ

19,36

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

²ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

1,19

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

¶êäÎ

1,16

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

¶²¼²öàʲ¸ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶

2008 Ãí³Ï³ÝÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

2008 2010

¶²¼²öàʲ¸ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶

Æñ³Ï³Ý³óí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ`

 • ø³ç³ñ³Ý-²ñ³ñ³ï ·³½³ï³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïáõÙ

 • ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇ ëï»ÕÍáõÙ, ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ

 • ¶êäÎ-Ç Ýáñ ³Õ³çñ³å³Ñ»ëï³ñ³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ, Ãíáí 4 Ñáñ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÙ »õ 7 Ñáñ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

 • Üáñ Ñáñ»ñÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ

 • ¶³½³ï³ñÝ»ñÇ í»ñ³ï»Õ³¹ñáõÙ »õ փá˳ñÇÝáõÙ (4,4 ÏÙ),

  ¶ԲÎ-áõÙ Ýáñ ï»ÕÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, Ãíáí 50 ¾äÎ-Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ »õ í»ñ³½ÇÝáõÙ,

  ·³½Ç Ù³ùñÙ³Ý Ñ³Ý·áõÛóÇ Ï³éáõóáõÙ,

  Ýáñ ÙÇÏñáåñáó»ëáñ³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ


2008 2010

¶àôزð²ÚÆÜ

9,48

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

15,6%

13,6 %

19,2 %

51,6 %

¶²¼ÆüÆβòàôØ

1,63

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

ìºð²Î²Ü¶ÜàôØ

2,0

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

Üàð îºÊÜÆβ

4,44

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

²ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

1,41

ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù

¶²¼²´²ÞÊØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶

2008 Ãí³Ï³ÝÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ


2008 2010

¶²¼²´²ÞÊØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ

²ÚÈ Üºð¸ðàôØܺð


2008 2010

¶²¼²´²ÞÊØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶

Æñ³Ï³Ý³óí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ

³ñ¹ÛáõÝùáõÙ`

 • Բ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ

 • 50 000 Ýáñ µ³Å³Ýáñ¹

 • 176,7 ÏÙ í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í »õ փá˳ñÇÝí³Í ·³½³µ³ßËÙ³Ý ó³Ýó

 • 50 Ñ³ï ¾äÎ-Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ


2008 2010

ܳ˳ï»ëíáÕ Éñ³óáõóÇã Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

2008 Ã. ÁÝóóùáõÙ

 • ºñև³Ý ù³Õ³ùáõÙ Ýáñ ·³½³µ³ßËÇã ϳ۳ÝÇ (¶ԲÎ-4) ϳéáõóáõÙ »õ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·³½³µ³ßËÙ³Ý ó³ÝóÇí»ñ³ï»Õ³¹ñٳݻõ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

 • ²µáíÛ³ÝÇ ¶êäÎ-áõÙ Ãíáí 3 Éñ³Ï³½Ù ß³ïñí³Ý³ÛÇÝ փ³Ï³ÝÝ»ñÇ փá˳ñÇÝáõÙ

 • ì³ñ¹»ÝÇë-æ»ñÙáõÏ D = 300 ÙÙ ·³½³ï³ñÇ 900 ٠ѳïí³ÍÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ

 • ê³ÑٳݳٻñÓ ·ÛáõÕ»ñÇ ·³½ÇýÇϳóáõÙ

 • 16-18 Øíï ѽáñáõÃÛ³Ùµ ճÝ߳ϳ۳ÝÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Üв