pracuj doma dolgozz itthon
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Pracuj doma!“ – „ Dolgozz itthon!”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

„Pracuj doma!“ – „ Dolgozz itthon!” - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

„Pracuj doma!“ – „ Dolgozz itthon!”. Projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 „ Dolgozz itthon! – Integrált munkaerőpiac és oktatásszervezési program –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Pracuj doma!“ – „ Dolgozz itthon!”' - latika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pracuj doma dolgozz itthon

„Pracuj doma!“ – „Dolgozz itthon!”

Projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu EÚ v rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013„Dolgozz itthon! – Integrált munkaerőpiac és oktatásszervezési program –

Pracuj doma! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania“

HUSK/1101/1.6.2/0018 http://www.husk-cbc.eu

Obsah tohto dokumentu nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

A projekt az EU társfinanszírozásával,

a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg.

„Dolgozz itthon! – Integrált munkaerőpiac és oktatásszervezési program –

Pracuj doma! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania“

HUSK/1101/1.6.2/0018 http://www.husk-cbc.eu

Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

projektov partneri projekt partnerek
Projektový partneriProjekt partnerek

Obchodná a priemyselná komora župy Heveš, Eger

Banskobystrická regionálna obchodná a priemyselná komora SOPK

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári

Obec Jesenské

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Eger

Besztercebányai Regionális Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozók Központja Poltárban

Feled Község

Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal Rimaszombat

ak ciele sme si ur ili na rie enie probl mu milyen c lokat fogalmaztunk meg a probl ma megold s ra
Aké ciele sme si určili na riešenie problému.Milyen célokat fogalmaztunk meg a probléma megoldására.

Všeobecný cieľ:

tvorba nových pracovných miest

a zvyšovanie zamestnanosti

v Severomaďarskom a Stredoslovenskom regióne.

Hlavný cieľ:

znížiť negatívne vplyvy migračných procesov v prihraničnej oblasti

zastaviť klesajúcu ekonomiku a hospodársky rozvoj pomocou aplikácií efektívnych nástrojov trhu práce.

Átfogó cél:

a munkahelyteremtés,

és a foglalkoztatottság növelése

az Észak-magyarországi régióban és a Közép-szlovákiai térségben.

Fő cél:

a határ-menti térségekben tapasztalható negatív migrációs folyamatok hatásainak csökkentése

a gazdasági potenciál további gyengülésének megállítása és gazdaságfejlesztés, hatékony munkaerő-piaci eszközök alkalmazásával

slide6
Na aké sociálne faktory má vplyv naplnenie cieľov projektu?Milyen szociális tényezőkre hat a projekt céljainak teljesítése?

Zníženie migrácie odborníkov z regiónu má vplyv na nasledujúce sociálne faktory:

  • rodiny sa nerozpadávajú,
  • zostáva zachovaný trojgeneračný princíp rodiny,
  • deti vychovávajú dvaja rodičia,
  • znižuje sa rozvodovosť
  • o rodičov v starobe sa nemusí starať sociálna inštitúcia/obec, ale vlastná rodina,
  • z obce / mesta neodchádza inteligencia a odborníci – zostáva v ňom rozvojový potenciál,
  • obec / mesto nestarne, ale sa rozvíja.

Szakemberek migrációjának csökkenése a régióban a következő szociális tényezőkre van hatása:

a családok nem bomlanak szét,

megóvva marad a család háromgenerációs alapelve,

a gyerekeket két szülő neveli,

csökkennek a válások,

a szülőket, öregségükre, nem a szociális intézménynek muszáj ápolnia, de a saját családja,

a faluból / városból nem mennek el az értelmiségiek és a szakemberek – fejlődési potenciálja megmarad,

a falu / város nem öregszik, de fejlődik.

o sme urobili pre naplnenie cie ov mit cselekedt nk a c lok megval s t s hoz
Čo sme urobili pre naplnenie cieľovMit cselekedtünk a célok megvalósításához.

Vytvorenie databázy súvisiacej s počtom a migráciou obyvateľstva

Vytvorenie databázy súvisiacej s trhom práce

Vytvorenie databázy súvisiacej so školstvom a vzdelávaním dospelých

Sociologická štúdia o migrácii obyvateľov

Investičné možnosti v regióne

Obstaranie hardvérových prostriedkov

Vývoj web stránky

Prevádzkovanie informačného bodu

Burza práce v Egri

Burza vzdelávania v Rimavskej Sobote

Technológie predstavujúca príručka

Komunikácia

Vytvorenie „Paktu zamestnanosti“

Népességgel, migrációval összefüggő adatbázis létrehozása.

Munkaerőpiaccal összefüggő adatbázis kialakítása

Oktatással, felnőtt képzéssel kapcsolatos adatbázisok létrehozása

Szociológiai tanulmány elvándoroltakról

Befektetése lehetőségek a térségben

Hardver eszközök beszerzése

Holnapfejlesztés

Információs pont üzemeltetése

Állásbörze szervezése Egerben

Képzési börze szervezése Rimaszombatban

Technológiákat bemutató kézikönyv

Kommunikáció

„Munkaerő-piaci paktum” létrehozása

slide13
Aké informácie budeme poskytovať cieľovým skupinám?Milyen információkat fogunk szolgáltatni a célcsoportoknak?

Nehnuteľnosti na prenájom,

Podporné programy

Nehnuteľnosti na kúpu,

Podporné programy,

Odborníkov,

Pracovnú silu,

Vzdelávanie zamestnancov

Informácie o potrebách trhu práce pre žiakov, študentov a rodičov

Informácie o regióne pre písanie rozvojových projektov

Informácie o potrebách trhu práce pre účastníkov vzdelávania

Vysokokvalifikovanú prácu

Informácie o potrebách trhu práce pre vzdelávacie inštitúcie

Pracovné príležitosti,

Rekvalifikačné možnosti

slide14
Aké informácie budeme poskytovať cieľovým skupinám?Milyen információkat fogunk szolgáltatni a célcsoportoknak?

Ingatlanok bérbeadásra,

Támogató programokat

Ingatlanok vásárlásra,

Támogató programok,

Szakembereket,

Munkaerőt,

Alkalmazottak képzését

Munkaerő piaci információkat diákoknak és szüleinek

Régió információkat fejlesztési projektek írásához

Munkaerő piaci információkat képzésben résztvevőknek

Szakmaimunkát

Munkaerő piaci információkat képzési intézményeknek

Munka lehetőségeket,

Képzési lehetőségeket

zhrnutie sszefoglal
ZhrnutieÖsszefoglaló

Čo sme doteraz realizovali:

Určili sme si ciele

Vytvorili sme partnerstvo projektu

Zozbierali a spracovali sme údaje pre web portál

Vytvorili sme webový rámec pre ďalšie napĺňanie údajov web portálu

Za pár dní sprístupníme základný webový rámec.

Aby web portál mohol slúžiť svojmu účelu:

zotrvaniu / resp. návratu odborníkov

a zvyšovaniu zamestnanosti v regióne,

je potrebné vytvoriť medzinárodné partnerstvo „Pakt zamestnanosti“ pre

napĺňanie informačného portálu aktualizovanými a relevantnými údajmi

a pre ďalší koordinovaný vývoj informačného portálu.

Mit valósítottunk meg idáig:

Meghatároztuk a célokat

Projekt partnerséget alakítottunk

Összegyűjtöttük és feldolgoztuk a web portál számára az adatokat

Megvalósítottuk a web portál keretrendszerét, a web portál adatainak további föltöltéséhez

Pár napon belül hozzáférhetővé tesszük a web portál alap keretrendszerét.

Hogy a portál céljainak megfeleljen:

szakemberek itthon maradása / visszatérése,

foglalkoztatás növelése a régióban,

ahhoz szükséges létrehozni egy nemzetközi partnerséget „Foglalkoztatási paktumot”

az információs portál föltöltéséhez, aktuális és releváns adatokkal,

és a web portál további koordinált fejlesztéséhez

ak s mo nosti spolupr ce s web port lom milyenek az egy ttm k d si lehet s gek
Aké sú možnosti spolupráce s web portálom?Milyenek az együttműködési lehetőségek?

Na web portáli budete môcť:

Obce a mestá:

Ponúknuť nehnute2nosti na prenájom

Školy a vzdelávacie inštitúcie:

Ponúkať vzdelávacie programy

(Virtuálna burza informácií)

Zamestnávatelia:

Ponúkať voľné pracovné miesta, najmä pre odbornú pracovnú silu.

Komunikovať s migrujúcou odbornou pracovnou silou v zahraničí

Podporné združenia a neziskové organizácie:

Ponúkať podporné programy

Ponúkať účasť v rozvojových projektoch

Médiá

Spolupracovať na propagácii používania portálu

A web portálon lehetőségük lesz:

Falvak és városok:

felkínálni bérbe adható ingatlanokat

Iskolák és képzési intézmények:

Felkínálni képzési programokat

(Virtuális információs börze)

Foglalkoztatók:

Felkínálni álláshelyeket, főleg szakemberek számára

Kapcsolatban lenni a külföldre elvándorolt szakemberekkel

Támogató és civil szervezetek:

Felkínálni a támogató programokat

Felkínálni a részvételt a fejlesztési projektekben

Sajtó

Együttműködni a portál használatának terjesztésén

o ak van v sledok na ej spolupr ce az egy ttm k d s nk v rhat eredm nye
Očakávaný výsledok našej spolupráceAz együttműködésünk várható eredménye

Našou spoluprácou poskytneme informácie:

o finančných možnostiach na podporu rozvoja podnikania a vytvárania, resp. obsadzovania pracovných miest

o možnostiach kúpy / prenájmu nehnuteľnosti

o odborníkoch na trhu práce

o uchádzačoch o zamestnanie

o absolventoch škôl

o možnostiach vzdelávania prijímaných uchádzačov resp. vlastných zamestnancov

o potrebách trhu práce

a zabezpečíme:

zotrvanie resp. návrat odborníkov na ponúkané pracovné miesta u zamestnávateľov regiónu

a ich návrat k rodinám a k priateľom.

Együttműködésünkkel információkat nyújtunk:

anyagi lehetőségekről a vállalkozás fejlesztés támogatásához és álláshelyek létrehozásához, illetve elfoglalásához,

ingatlanok vásárlásához / ingatlanok bérbeadásához,

szakemberekről a munkaerőpiacon,

álláskeresőkről,

pályakezdőkről,

felvett álláskeresők, illetve saját alkalmazottak képzésének lehetőségeiről,

munkaerő piac szükségleteiről.

És bebiztosítsuk

A szakemberek itthon maradását illetve visszatérését a kínált álláshelyekre a régió munkáltatóinál

És visszatérésüket családjaikhoz és barátjaikhoz.

z ver befejez s
ZáverBefejezés

Ďakujeme za pozornosť!

Dovidenia pri podpise „Paktu zamestnanosti“!

Kontakt:

Informačný bod

Obecný úrad Jesenské

Köszönjük figyelmüket!

Viszontlátásra a „Foglalkoztatási paktum”

aláírásánál!

Elérhetőség:

Információs pont

Feled Község Hivatala

ad