119 31 08 201 3
Download
1 / 14

????? ?? ??????? ?? 119 ??? ??? 31 . 08 .201 3 ?. - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Отчет по бюджета на 119 СОУ към 31 . 08 .201 3 г. Нормативна уредба. ПМС №1/09.01.2013 год. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. Заповед РД- 09-15 4 /2 5 .02.201 3 г. на кмета на град София. Формула за 119 СОУ :. Начален бюджет 201 3 г. 1550467лв.с вкл.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ?? ??????? ?? 119 ??? ??? 31 . 08 .201 3 ?.' - lars-salinas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Нормативна уредба

 • ПМС №1/09.01.2013 год.за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

 • Заповед РД- 09-154/25.02.2013 г. на кмета на град София


Формула за 119 СОУ :

Начален бюджет 2013 г.

1550467лв.с вкл.

93.2%/Единен Разходен стандарт 1274 лв. Х 1161/ ученици в дневна форма= 1378525 лв.

Елементи по формулата

Единен разходен стандарт 2635лв. Х 1 ученици индивидуална форма=2635лв.;

Единен разходен стандарт 320лв. Х 7 ученици самостоятелна форма=2240лв.;

10лв.x339 уч.гимн.клас=3390 лв.

Адм. Разходи=20000 лв.

Преходен остатък 2012г.=143677лв.


В началния бюджет са включени допълнителните средства извън формулата:

29025 лв.за подобряване на матерална база х 25 лв.на ученик в дневна форма на обучение;

средства за подобрянеате храненето на учениците от 1-4 ти клас 35352 лв.х 72 лв на ученик ;

за осигуряване на целодневно обучение на учениците от 1 -3клас 137280лв.х520 лв.на ученик.Общо начален бюджет 2013г.1752124 лв.


Заплати по трудови правоотношения и другидопълнителни трудови възнаграждения

 • Бюджет и Отчет към -31.08.2013 г.-

 • План/Отчет

 • 1073754 лв./688112 лв.

 • Осигровки от работодател

 • План / отчет

 • 232781 лв./150341 лв.


Други планирани разходи: правоотношения и други

Вода,ТЕЦ, енергия

План/отчет

154000/39864

Работно облекло

8080

ff

Командировки

План/отчет

2300/301

Квалификация

План/отчет

7044/3050

Застраховка сграда

4260

Учебни материали

2500/876

Учебници

Текущи разходи за Материали

19000/8913

външни услуги-

План/отчет

56711/22457

в.т.ч.охрана-

тел.р-ди;трансп;софттр.мед.и др.


Поевтиняване на храна на учениците

План 73886 лв./ Отчет 14034 лв.-закуски на ученици от 1-4 кл.;

Стипендии:

План 8289лв.-/преходен остатък/; корегиран бюджет съгл.зап.№120/27.03.2013г.на СО

+18952.00=27241лв.

отчет-6210.00 лв.


Средна брутна заплата учениците

Средната брутна месечна заплата на учител от педагогическия персонал по щат от 01.01.2013Г. 832,41лв/численост на ПП 84/.Ср.бр.мес.р.з. на 1 лице от ПП по отчет към 31.08.2013г.-885,53 лв. при средна численост на персонала 83.50 .

Средната брутна месечна заплата на лице от непедагогически персонал по щат от 01.01.2013 г. е 616.88 лв./численост на непедагог.персонал 19 чов./.Ср.бр.рз. на лице от НП по отчет към 31.08.2013г.-635.37лв. при ср.численост на персонала 19 чов.

Основната заплата на целия персонал е увеличена от 01.01.2013 г.с 8.5%.

Лекторски часове – по план 36200 лв.-изпълнение на лекторски часове 35208.00 лв.

Граждански договори:-план 4000 лв. ;

отчет-1860.00лв.


Други възнаграждения учениците

По план- диференцирано заплащане за учебната 2011/2012 г.-3%-30633.00 лв.

 • По план -размер на допълнителни възнаграждения за празници 3 пъти годишно х 90 лв.- 27945 лв.

 • Изплатени ДТВ за 24.05.2013 г.-8893 лв.

 • Средствата са включени в общия план на ФРЗ за 2013 г.

 • Корегиран бюджет болнични -5924лв.;Изплатени болнични към 31.08.2013 г.-6302 лв.;

 • Изплатени обезщ.за неизп.пл.отпуск и обезщ.за пенсиониране-5627лв.;Корегиран бюджет/възст. обезщетения /235.00 съгл.Зап.№160/28.06.2013 г.

 • Средства за СБКО-план 29547 лв.,отчет 11096 лв. –вкл.за ваучери за храна.;парични средства към РЗ и осигуровки

 • Възст.сума на предст.облекло на напуснал служител-160 лв.


план учениците -текущ ремонт-69000лв.-отчет: 10320лв.-извършен ремонт на кабинет на пом.директори и обезопасяване на спортна площадка в училищния двор;59670 лв.ремонт на класни стаи в малък корпус.Корегиран бюджет съгл.Зап.№388/27.06.2013г.+30000.00 отпуснати целеви средства за авариен ремонт на дограма в малък корпус ;отчет 29808.00 лв.


Проекти: учениците

-Без свободен час-отчет -31.08.2013 г.в.т.ч. :изпл.възнагр.4714 лв.;осигуровки-1042 лв.;

-С грижа за всеки ученик-Обучение на талатливи ученици за олимпиади по рус.език и астрономия ;план 780 лв. -отчет;възнаграждения-540 лв.;осигуровки 60лв;командировки-32 лв;учебни материали-83 лв;външни услуги/ксерокопия на материали и др./45 лв.;

Схема”Училищен плод”-извършени разходи от 01.01-2013г.-31.05.2013 г.- 4871 лв; възстановени от ДФ”Земеделие”-за м.11;м.12.2012 г.до м.04.2013 г.5437 лв.

ПРОЕКТ “УСПЕХ”-.прех.остатък :5864 лв.;получени средства 2013 г.55542 лв.-общо 61406 лв.;разходени-69114 лв.в.т.ч.за:

Възнаграждения-43066 лв;

Осигуровки-9398 лв. ; Материали-14863лв.

Външни услуги-1787 лв.


”Международни програми и проекти “-Коменски”

Бюджет-2223 лв./преходен остатък/

Отчет към 31.08.2013г.;

13548.лв.-/в.т.ч.11443 лв.от бюджета на училището/

Очаквана корекция на бюджета на 119 СОУ след превод от “ Коменски “


 • Бюджет към 31.08.2013г. -1 832 683 проекти “-Коменски” .лв.-начален-1 752 124 лв.;

 • корегиран бюджет според заповеди от Столична община:

 • 30000лв.-авариен ремонт ;

 • 1700лв.-доплащане по проект от ПУДООС;

 • 235лв.възстановени обезщетения за неизползван отпуск;

 • 300лв.дарения

 • 29372 лв.-средства за учебници 1-7 клас;

 • 18952 лв.-стипендии

Неделегиран бюджет:131846лв.

Отчет на 31.08.2013 г.67246лв. /стипендии,закуски,проекти /

Делегиран бюджет:1700837лв.

Отчет на 31.08.2013г.1050333лв.

Заплати;осигуровки;облекло;ремонти;вода;горива;енергия;външни услуги;квалификация на перснала;командировки;материали ;СБКО ,болнични и др.


Stamatov2001@abv bg
Директор проекти “-Коменски” - Диян Стаматовstamatov2001@abv.bg

Валя Захариева

Гл. счетоводител

www.119sou.com


ad