rzecznik praw przedsi biorcy projekt ustawy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – projekt ustawy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – projekt ustawy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – projekt ustawy - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – projekt ustawy. Instytucje Rzeczników w RP:. Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Konsumentów Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Ubezpieczonych Rzecznik Praw Ucznia. Kim jest Rzecznik?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy – projekt ustawy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
instytucje rzecznik w w rp
Instytucje Rzeczników w RP:
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Rzecznik Praw Dziecka
 • Rzecznik Praw Konsumentów
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Rzecznik Praw Ubezpieczonych
 • Rzecznik Praw Ucznia
kim jest rzecznik
Kim jest Rzecznik?
 • Strażnik Konstytucyjnych wartości, szczególnie zasady demokratycznego państwa prawnego oraz wolności działalności gospodarczej

Główne zadanie Rzecznika

 • pomoc przedsiębiorcy w walce z organami i instytucjami, które nie przestrzegają tych praw
skargi do wsa
Skargi do WSA

Zgodnie z „Informacją o działalności sądów administracyjnych w 2011 roku” do WSA wpłynęło:

 • 1295 spraw dotyczących działalności gospodarczej (także z udziałem podmiotów zagranicznych) z czego 622 załatwiono na rozprawie, 173 czyli 13,4% spośród nich uwzględniono.
 • 15 739 skarg na akty i czynności ministrów, centralnych organów administracji rządowej i naczelnych organów, 11 951 spośród tych skarg załatwiono wyrokiem z czego w 35,3% uwzględniono skargi.
 • 14 385 skarg na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych, 10 096 z nich załatwiono wyrokiem, spośród spraw załatwionych wyrokiem uwzględniono 31,4% skarg.
przedsi biorcy w rp w liczbach
Przedsiębiorcy w RP w liczbach
 • w Polsce działa 1,67 mln przedsiębiorstw,
 • 99,8%z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa [aktualne dane GUS za 2009 r.],
 • wkład tych przedsiębiorstw w tworzenie wartości dodanej brutto wynosi około 48,4%,
 • liczba pracujących w sektorze tym stanowi 2/3 ogółu pracujących.

Na podstawie Raportu o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011

przedsi biorcy u rzecznika praw obywatelskich
Przedsiębiorcy u Rzecznika Praw Obywatelskich
 • W 2011 Rzecznik rozpatrzył ogólnie 32 343 sprawy
 • spośród nich jedynie dwa przypadki dotyczyły w sposób merytoryczny przedsiębiorców

Wniosek:ze względu na liczne sprawy o większym ciężarze gatunkowym RPO, nie podejmuje w większości przypadków spraw indywidualnych przedsiębiorców, zajmując się sprawami systemowymi.

Na postawie Informacji z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011

potrzeba rpp w spo ecze stwie
Potrzeba RPPw społeczeństwie

W związku z zapotrzebowaniem na taką instytucję pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy wychodzące od obywateli, przykłady:

 • Społeczny Rzecznik Przedsiębiorców powołany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Ruch społeczny „Niepokonani 2012”
kompetencje rpp
KompetencjeRPP
 • działanie z własnej inicjatywy jak również na wniosek przedsiębiorców, pracodawców albo organizacji zrzeszających przedsiębiorców lub pracodawców.
 • samodzielne prowadzenie postępowania wyjaśniającego lub zwrócenie się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów (w szczególności do organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, zgodnie z ich kompetencjami)
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych
slide9

KompetencjeRPP

RPP prowadząc postępowanie miałby prawo:

 • zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu,
 • żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe,
 • zgłosić udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących praw przedsiębiorców oraz brać udział w tych postępowaniach,
 • występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw przedsiębiorców,
 • wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi,
 • żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa,
 • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi,
 • wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii.
pozycja ustrojowa rpp
Pozycjaustrojowa RPP
 • powoływany w formie uchwały przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów,
 • kadencja 5 letnia, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem (ta sama osoba nie może być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje)
 • niezależność od innych organów państwowych, RPP odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie
 • urząd chroniony immunitetem formalnym
skutki dla bud etu i samorz d w
Skutki dla budżetu i samorządów

Proponowane są dwa warianty finansowania instytucji RPP, w zależności od źródła finansowania skutki dla budżetu państwa są różne:

 • finansowanie z budżetu państwa – koszty funkcjonowania biura RPP powinny być zbliżone do obecnych kosztów funkcjonowania biura Rzecznika Praw Dziecka zatem obciążałyby budżet państwa w wysokości około 10 mln złotych rocznie. Kwota ta została określona w odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2012, części czternastej dotyczącej Rzecznika Praw Dziecka.
 • finansowanie z części środków wpłacanych przez przedsiębiorców na Fundusz Pracy - w przypadku takiego źródła finansowania budżet państwa nie ponosiłby dodatkowych kosztów funkcjonowania RPP.

Proponowana ustawa, w żadnym z dwóch wariantów źródeł finansowania, nie wywołuje żadnych skutków dla samorządów terytorialnych.